Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội

Trang 1/4 - Mã đề thi 173
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC
đề thi 173
Trang 2/4 - Mã đề thi 173
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI -
(Đề thi gồm có 3 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12
BAN A (12A1 → 12A4)
MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2018-2019
đề thi 173
Thời gian làm bài: 45 phút
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56;
Cu = 64,; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108
------------------------------------
u 1. Để điều chế PVA (poli(vinyl axetat)), người ta tiến hành trùng hợp
A. CH
3
COOCH=CH
2
. B. CH
2
=CHCOOCH
3
.
C. CH
2
=C(CH
3
)COOCH
3
. D. CH
3
COOC(CH
3
)=CH
2
.
u 2. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím.
B. Trong 1 phân tử các amino axit bất kì chỉ chứa 1 nhóm amino.
C. Trong 1 phân tử đipeptit mạch hở có 2 liên kết peptit.
D. Trong phân t peptit mch h nếu có n gốc α-amino axit thì có (n-1) liên kết peptit.
u 3. Cho m gam H
2
NCH
2
COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa 28,25 gam
muối. Giá trị của m là
A. 37,50. B. 28,25. C. 21,75. D. 18,75.
u 4. Ở điều kiện thường, triolein phản ứng với
A. CH
3
COOH. B. dung dịch brom. C. Na. D. Cu(OH)
2
.
u 5. Cho 9 gam một amin có công thức phân tử C
2
H
7
N tác dụng vừa đủ với a mol HCl, thu được muối. Giá
trị của a là
A. 0,4. B. 0,1. C. 0,3. D. 0,2.
u 6. Trong phân t hp cht hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit?
A. Xenlulozơ B. Saccarozơ C. Protein D. Chất béo
u 7. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chy cao nht?
A. Hg. B. W. C. Cr. D. Au.
u 8. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 amin cần vừa đủ V lít O
2
(đktc) thu được N
2
, 31,68 gam CO
2
7,56 gam H
2
O. Giá trị của V là
A. 20,832. B. 25,536. C. 26,880. D. 20,160.
u 9. Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Glucozơ. B. Tinh bột. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ.
u 10. Kim loại nào sau đây tan được trong dung dch H
2
SO
4
loãng?
A. Ag. B. Al. C. Cu. D. Au.
u 11. Dung dịch chất nào sau đây làm quì tím chuyển sang màu xanh?
A. C
2
H
5
OH. B. H
2
NCH
2
COOH. C. CH
3
COOH. D. CH
3
NH
2
.
u 12. phòng hoá hoàn toàn 13,2 gam CH
3
COOC
2
H
5
trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung
dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 12,3. B. 8,2. C. 16,4. D. 9,6.
u 13. Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
Trang 3/4 - Mã đề thi 173
A. CH
3
COOC
2
H
5
. B. C
2
H
5
COOCH
3
. C. CH
3
COOCH
3
. D. HCOOCH
3
.
u 14. Hỗn hợp X gồm 3 este: HCOOCH
3
,CH
3
COOCH
3
CH
3
COOC
2
H
5
. Đốt cháy hoàn toàn một lượng
hỗn hợp X, thu được a mol H
2
O và 8,8 gam CO
2
. Giá trị của a
A. 0,2. B. 0,1. C. 0,6. D. 0,4.
u 15. Bn tính cht vt lý chung ca kim loi là tính dẫn điện, dn nhit, có ánh kim và
A. nh do. B. nh cng. C. nh kh. D. nh oxi hóa.
u 16. Tơ nilon-6,6 thuộc loại
A. tơ tổng hợp. B. tơ thiên nhiên. C. tơ nhân tạo. D. tơ bán tổng hợp.
u 17. Cho 3,6 gam glucozơ (C
6
H
12
O
6
) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, thu
được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 4,32. B. 3,60. C. 1,08. D. 2,16.
u 18. Đốt cháy 4,30 gam hỗn hợp gm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 6,86 gam hỗn hợp X. Toàn
bộ X phản ứng vừa đủ với Vml dung dịch HCl 1M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là
A. 240. B. 320. C. 480. D. 160.
u 19. Trong một phân tử metyl fomat có bao nhiêu nguyên tử cacbon?
A. 2. B. 4. C. 8. D. 6.
u 20. Cho dãy chất gồm anilin, metylamin, etylamin và đimetylamin. Chất có lực bazơ yếu nhất là
A. etylamin. B. đimetylamin. C. metylamin. D. anilin.
u 21. Công thức phân tử của đimetylamin là
A. C
2
H
8
N
2
. B. C
4
H
11
N. C. CH
6
N
2
. D. C
2
H
7
N.
u 22. Phân tử khối của glyxin là
A. 75. B. 147. C. 89. D. 117.
u 23. Amin nào sau đây là amin bậc ba?
A. CH
3
NHCH
3
. B. C
6
H
5
NH
2
. C. CH
3
NHC
2
H
5
. D. (CH
3
)
3
N.
u 24. Xà phòng hoá tristearin bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm
A. C
15
H
31
COONa và C
3
H
5
(OH)
3
. B. C
15
H
31
COONa và C
2
H
5
OH.
C. C
17
H
35
COONa và C
2
H
5
OH. D. C
17
H
35
COONa và C
3
H
5
(OH)
3
.
u 25. Chất X vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH tạo muối. X
là chất nào sau đây?
A. CH
3
COOH. B. CH
3
NH
2
. C. CH
3
CHO. D. H
2
NCH
2
COOH.
u 26. Polime nào sau đây là polime trùng hợp?
A. Poli(vinyl clorua). B. Nilon-6,6.
C. Polisaccarit. D. Protein.
u 27. Xà phòng hoá CH
3
COOC
2
H
5
trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là
A. C
2
H
5
ONa. B. CH
3
COONa. C. C
2
H
5
COONa. D. HCOONa.
u 28. Chất không có phản ứng thuỷ phân là
A. glucozơ. B. saccarozơ. C. Gly-Ala. D. etylaxetat.
u 29. Chất nào sau đây là este?
A. CH
3
CHO. B. CH
3
COOCH
3
. C. CH
3
OH. D. HCOOH.
u 30. Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất

Đề kiểm tra kì 1 Hóa 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập môn Hóa học nhé. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, được làm trong thời gian 45 phút và có đáp án kèm theo. Đề được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội biên soạn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 3.069
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm