Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh Phòng GD&ĐT Dân Hòa, Hà Nội năm học 2017-2018

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 7 Phòng GD&ĐT Dân Hòa, Hà Nội năm học 2017-2018 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn đánh giá năng lực kiến thức của mình. Bên cạnh đó giúp các bạn tập dượt trước kĩ năng quản lý thời gian hợp lý. Chúc các bạn thi tốt.

Phòng GD& ĐT Thanh Oai

Trường THCS Dân Hòa

Họ và tên: ……………………. ………

Lớp: 7…………..

Period 54: THE FRIST TERM TEST

Môn: Tiếng Anh 7 – Thời gian 45’

Năm học: 2017 – 2018

Mark

Teacher’s coments

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that ofthe other words in each group.(2,0 ms)

1. A. may B. famous C. essay D. addess

2. A. catch B. stomach C. match D. watch

3. A. hard B. hour C. house D. help

4. A. fun B. run C. sun D. music

II. Choose the best answer to complete the sentences.( 2,0 ms)

1.She usually……….catch at the recess.

A. plays B. to play C. play D. playing

2. Tam is good …………. repairing things.

A. at B. in C. with D. on

3. In …………, we do experiments

A. Music B. Literature C. Physics D. Science computer

4. All the students enjoy ……. on the weekend.

A. camp B. camping C. camps D. to camp

5. How ……is it from the hospital to the bus stop? – About two hundred meters

A. long B. high C. often D. far

6. Students have two …………each day.

A. 20 minute break B. 20- minutes break C. 20- minute breaks D. 20- minutes breaks

7. Famers have………………..real vacations.

A. no B. none C. any D. a litter

8. Do you have …………..vacations than me.

A. less B. more C. few D. much

III. Give the correct form or tense of the verb in the brackets.( 2,0ms)

1. Students in USA usually (not wear)………………………uniform.

2. We (rehearse)……………….a play at the moment.

3. I am not sure. He (have )…………….a party tonight.

4. Would you like (drink)……………………. a cup of tea?

IV: Read the passage then answer the questions below (2,0ms).

Hoang goes to Quang Trung school. He is in class 7A and he enjoys school very much. His favorite subject is Electronics. In this class, he learns to repair household appliances. Now Hoang can help his mother and father at home. He can fix the lights, the washing machine and the refrigerator. He is good at fixing things.

* Questions:

1. Which subject does Hoang like best?

…………………………………………………

2. Does Hoang like other subjects at school?

……………………………………………………

3. What does he learn to do in Electronics?

…………………………………………………

4. Is Hoang good at fixing things?

…………………………………………………

V. Finish the second sentences in such a way that is similar to the original one.(2,0 ms)

1. Mai drinks more milk than her brother.

-> Mai’s brother……………………………

2. What about going to the post office?

Why don’t we……………………………?

3. The students will have a vacation that lasts for three months.

The students will have a……………………………………………

4. What is the price of this English book?

How much …………………………………?

---------------

Trên đây, VnDoc.com giới thiệu đến các bạn Đề thi ôn tập học kì 1 giúp các bạn thực hành, tập dượt để chuẩn bị cho kì thi chính thức của mình được tốt nhất. Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 sẽ giúp các bạn khái quát và hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học vừa qua. Chúc các bạn có kì thi thành công.

Đánh giá bài viết
2 2.259
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm