Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh Phòng GD&ĐT Kim Bôi, Hòa Bình năm học 2016-2017 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh chương trình mới

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh Phòng GD&ĐT Kim Bôi, Hòa Bình năm học 2016-2017 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô và các bạn học sinh trong kế hoạch đạt kết quả tốt kì thi học kì 1 sắp diễn ra tới đây. Mời thầy cô và các bạn cùng tham khảo.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN KIM BÔI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: Tiếng Anh - Lớp 7

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi gồm 01 trang)

Question I. Choose the word (A,B,C or D) whose underlined part is pronounced differently

1.

A. altogether

B. weather

C. there

D. think

2.

A. typical

B. yard

C. youth

D. yellow

3.

A. tub

B. fun

C. regular

D. unhappy

4.

A. year

B. hear

C. fear

D. rehearse

Question II. Choose the best correct answer (A,B,C or D) for each of the sentence below

5.

There are many kinds of books ……………… our school library.

A. in

B. on

C. at

D. of

6.

………………time do your class start?

A. What

B. How

C. Which

D. When

7.

Volleyball and football……………. popular after-school activities in Viet Nam.

A. is

B. are

C. do

D. does

8.

We learn………………… to speak, listen,read and write in English class.

A.which

B. when

C. how

D. why

9.

It is recess now. My teacher ……………. She is talking to another teacher.

A. isn’t teaching

B. not study

C.not teach

D. not teaching

10.

Hoa likes music. She often …………… to music in late evenings.

A. listen

B. listening

C. listens

D.to listen

11.

In big cities, there are many kinds of ..........................

A. entertain

B. entertains

C. entertainment

D. entertaining

12.

My parents are farmers. They work very .......................... on the farm.

A.hard

B. harder

C. hardly

D. hardest

Question III. Read the passage carefully:

It is half past seven in the evening. All the people in Nam’s family are in the living room now. His father likes reading newspapers but now he is watching the news on TV. His mother usually teaches Nam and his sister English but at present she is making a cake in the kitchen. Nam and his sisters are playing chess. They are all enjoy a happy Saturday evening.

* Write T ( True) or F ( False):

13.

………… It is seven thirty in the evening.

14.

…………Nam and his sister enjoy a happy Saturday evening.

* Answer the questions:

15.

What is Nam’s father doing now?

16.

Are Nam and his sister doing their homework?

Question IV. Reorder the given words to make sentences

17.

go/ cafeteria./ Let’s/ the/ to/

18.

after school?/ What/ usually/ do/ do/ you

19.

People/ much/ are/ longer./ living

20.

in Geography./ We/ different/ study/ countries

--------- The end ----------

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh

Question I. 2 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm)

1.

D. think

2.

A. typical

3.

C. regular

4.

D. rehearse

Question II. 4 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm)

5. A. in

6. A. What

7. B. are

8. C. how

9. A. isn’t teaching

10. C. listens

11. C. entertainment

12. A. hard

Question III. 2 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm)

* Write T (True) or F (False):

13. F

14. T

* Answer the questions:

15. He is watching the news on TV.

16. No,they aren’t.

Question IV. 2,5 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm)

17. Let’s go to the cafeteria.

18. What do you usually do after school?

19. People are living much longer.

20. We study different countries in Geography.

------ Hết ------

Trên đây, qua Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 của huyện Kim Bôi, các bạn đã thử sức nhằm củng cố kiến thức và tập dượt cho mình các kĩ năng làm bài cần thiết cũng như quản lý thời gian. Mời các bạn vào tham khảo Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh năm học 2017-2018 sẽ giúp các bạn bao quát lại toàn bộ lý thuyết ngữ pháp tiếng Anh cần thiết cho kì thi học kì 1 diễn ra hiệu quả nhất.

Đánh giá bài viết
7 1.108
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm