Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh trường TH&THCS Số 1 Hồng Ca năm học 2017-2018 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh trường TH&THCS Số 1 Hồng Ca năm học 2017-2018 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây giúp các bạn ôn tập và củng cố lại ngữ pháp trọng điểm trong kì qua. Bên cạnh đó cũng rất hữu ích cho các bạn tập dượt kĩ năng làm bài và quản lý thời gian. Mời các bạn vào thử sức.

PHÒNG GD&ĐT TRẤN YÊN

TRƯỜNG TH&THCS SỐ 1 HỒNG CA

KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN TIẾNG ANH LỚP 7

Năm học :2017- 2018 (Thời gian làm bài: 45 phút)

I/ LANGUAGE FOCUS: (4,0đ)

A. Khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau: (1,0đ)

1. Hoa is ___________ because she misses her parents very much.

A. happy B. unhappy C. glad

2. ___________ is it from your house to the market? – It’s about one kilometer.

A. How long B. How often C. How far

3. Every morning, Mr. Tuan feeds the buffalo and ___________ the eggs?

A. collects B. has C. works

4. Mr Thanh has ___________ days off than Mr Jones.

A. many B. less C. fewer

B. Cho hình thức đúng của động từ trong ngoặc: (2,0đ)

1. We (visit) …………………….. to Ha Noi tomorrow.

2. They usually (listen) …………………….. to music after school.

3. What is this boy doing? – He (play) …………………….. marbles.

4. Would you like (come) ………..….. to my house for lunch?

C. Kết hợp các câu hỏi ở cột (A) với câu trả lời đúng nhất ở cột (B):(1,0đ)

A

B

Trả lời

1. What time do classes start?

a. Great! I’d love to.

1.

2. What about skipping rope?

b. At a quarter to one.

2.

3. Are you good at drawing?

c. It’s Pham.

3.

4. What’s your family name?

d. Yes, I am.

4.

II/ READING: (3,5đ)

Nam’s father, Mr Lam is a farmer. He works about 12 hours a day. He usually starts work at six in the morning. He has breakfast, then he feeds the buffalo, pigs and chickens.

From about nine thirty in the morning until four thirty in the afternoon, Mr Lam works in the fields with his wife. They grow some rice and vegetables. Mr Lam rests and eats lunch at about eleven thirty. He comes back home at four thirty. He feeds the animals again. His work usually finishes at six p.m.

A. Viết “T” cho câu đúng và “F” cho câu sai: (1,0đ)

1. Mr Lam usually starts work at six in the morning. (…..)

2. Mr Lam usually comes back home at two thirty and finishes his work at five p.m. (…..)

3. They grow some bananas and onions. (…..)

4. He comes back home at four thirty. (…..)

B. Trả lời các câu hỏi sau: (2,5đ)

1. What does Mr Lam do?

………………………………………………………………………………………..

2. How many hours a day does he work?

………………………………………………………………………………………..

3. What time does he usually start work?

………………………………………………………………………………………..

4. Does he work in the fields with his wife?

………………………………………………………………………………………..

5. What time does he eat lunch?

………………………………………………………………………………………..

III/ WRITING: (2,5đ)

A. Sắp xếp các từ sau theo đúng trật tự câu: (1,5đ)

1. my/English/ and/ favorite/ Music/ subjects/

……………………………………………………………………

2. We/ how/ learn/ use/ to/ computer/ a/ Computer Science class/ in/

……………………………………………………………………

3. She/ lunch/ for/ cooks/ homeless/ once/ people/ a week.

……………………………………………………………………

B. Viết câu hỏi đúng cho các câu trả lời sau: (1,0đ)

1. …………………………………………………………?

- I will play soccer tomorrow.

2. .…………………………………………………………?

- I usually play marbles and skip rope at recess.

-The end-

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh

I. LANGUAGE FOCUS:(4,0đ)

A: (1,0đ)

1. B 2. C 3. A 4.C

B: (2,0đ)

1. will visit; 2. listen; 3. is playing; 4. to come

C: (1,0đ)

1. b; 2. a; 3. d; 4. c

II. READING: (3,5đ)

A: (1,0đ)

1. T; 2. F; 3. F; 4. T

B: (2,5đ)

1. Mr Lam is a farmer.

2. He works about 12 hours a day.

3. He usually starts work at six in the morning.

4. Yes, he does.

5. He eats lunch at about eleven thirty.

III. WRITING: (2,5đ)

A. Sắp xếp các từ sau theo đúng trật tự câu: (1,5đ)

1. My favorite subjects are English and Music.

2. We learn how to use a computer in our Computer Science class.

3. She cooks lunch for homeless people once a week.

B. Viết câu hỏi đúng cho các câu trả lời sau: (1,0đ)

1. What will you do tomorrow?

2. What do you usually do at recess?

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I

MÔN: TIẾNG ANH 7

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Language focus

- Khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau

- Kết hợp các câu hỏi ở cột (A) với câu trả lời đúng nhất ở cột (B)

- Cho hình thức đúng của động từ trong ngoặc.

Số câu: 12

Số điểm: 4đ

Tỉ lệ 40%

Số câu: 8

Số điểm: 2đ

Tỉ lệ 20%

Số câu: 04

Số điểm: 2đ

Tỉ lệ 20%

Reading

- Viết “T” cho câu đúng và “F” cho câu sai

Trả lời các câu hỏi

Số câu: 09

Số điểm: 3,5đ

Tỉ lệ 35%

Số câu: 04

Số điểm: 1đ

Tỉ lệ 10%

Số câu: 05

Số điểm: 2,5đ

Tỉ lệ 25%

Writing

Sắp xếp các từ sau theo đúng trật tự câu

Viết câu hỏi đúng cho các câu trả lời

Số câu: 05

Số điểm: 2,5đ

Tỉ lệ 25%

Số câu: 05

Số điểm: 2,5đ

Tỉ lệ 25%

Tổng số câu: 26

Tổng số điểm: 10,0đ

Tỉ lệ 100%

Tổng số câu: 12

Tổng số điểm: 4,0đ

Tỉ lệ 40%

Tổng số câu: 09

Tổng số điểm: 3,5đ

Tỉ lệ 35%

Tổng số câu: 05

Tổng số điểm: 2,5đ

Tỉ lệ 25%

Nhằm mang đến cho các bạn cái nhìn tổng quát ngữ pháp tiếng Anh của cả học kì 1 lớp 7, VnDoc.com cũng đã sưu tầm và đăng tải Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7. Thêm vào đó là Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 (Units 1 - 8) bao gồm các dạng bài tập trọng điểm của 8 Unit đầu trong học kì 1 giúp các bạn thực hành nhuần nhuyễn lý thuyết để có một kì thi diễn ra thành công nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.075
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm