Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO ĐỀ KIM TRA HC KÌ II NĂM HC 2018 -2019
TP H CHÍ MINH MÔN SINH HC - Khi 11
TRG THPT NGUYN CHÍ THANH
ĐỀ CHÍNH THC
Thi gian làm bài 45 phút
(Không tính thi gian phát đề )
Câu 1: (2,5 đim)
a. Thế nào là sinh trưởng sơ cp và sinh trưởng th cp?
b. Mô phân sinh là gì?
c. Hãy cho biết cây hai mm trong hình bên nhng
loi phân sinh nào tương ng vi v trí 1, 2, 3? Tác
dng ca mi loi mô phân sinh đó là gì?
Câu 2: (2 đim)
a. Chú thích các giai đon 1, 2, 3, 4 ca hình bên.
b. Hình bên thuc hình thc phát trin nào? Trình y đặc
đim ca hình thc phát trin này.
c. Ti sao hin tượng rn lt xác không phi là biến thái?
Câu 3: (1,5 đim)
a. Vào tui dy thì ca nam và n, hoocmôn nào được tiết ra nhiu làm cơ th thay đổi mnh v th cht
và tâm sinh lý?
b. T đó trình bày vai trò ca các hoocmôn này đối vi s thay đổi th cht và tâm sinh lý ca nam và n
tui dy thì.
Câu 4: (2 đim)
a. Trong các hình thc sinh sn sau đây, hình thc nào thuc sinh sn vô tính hoc sinh sn hu tính?
1. Cây mi được to ra t 1 đon thân cm xung đất.
2. T 1 qu ca cây m sinh ra nhiu cây con.
3. rau má, cơ th con được hình thành t thân bò.
4. Cây m được mc lên t ht lúa.
5. Cây mi được mc ra t nhng chi mi trên gc 1 cây đã b cht.
b. Hãy cho biết ưu đim ca sinh sn hu tính so vi sinh sn vô tính thc vt?
Câu 5: (2 đim)
a. Th phn là gì và gm có các hình thc th phn nào?
b. Khi cho ht phn ca cây bp rơi vào đầu nhy ca cây mía thì có xy ra s th phn không? Ti sao?
c. Trình bày ngun gc ca ht và qu.
- H
T -
3
2
3
2
1
4
1
HƯỚNG DN CHM MÔN SINH HC K.11
KIM TRA HC K II NĂM HC 2018-2019
ĐỀ CHÍNH THC
Câu 1: (2,5 đim)
Ni dung Đim
a. Phân bit ssinh trưởng sơ cp và sinh trưởng th cp:
+ Sinh trưởng sơ cp là s sinh trưởng làm tăng chiu dài ca thân cây và r cây.
+ Sinh trưởng th cp là sinh trưởng làm tăng b dày (đường kính) ca thân cây.
0,25
0,25
b. Khái nim v mô phân sinh:
Là nhóm các tế bào chưa phân hóa,
duy trì kh năng nguyên phân.
0,25
0,25
c. Các loi mô phân sinh và tác dng:
1- Mô phân sinh đỉnh:
Giúp đỉnh chi dài ra.
2- Mô phân sinh bên:
Giúp thân cây to ra.
3- Mô phân sinh đỉnh r:
Giúp đỉnh r dài ra.
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 2: (2 đim)
Ni dung Đim
a. Chú thích hình:
(1): Trng đã phát trin thành phôi
(2): Sâu bướm.
(3): Nhng.
(4): Bướm chui ra t nhng.
0,25
0,25
0,25
0,25
b. Kiu phát trin ca động vt:
Phát trin qua biến thái hoàn toàn.
Đặc đim:
- Con non hoàn toàn con trưởng thành v cu to cơ th và sinh lí.
- Phát trin qua giai đon trung gian.
0,25
0,25
0,25
c. Gii thích:
Đặc đim hình thái cu to ca rn khi mi sinh đã gn hoàn thin như con trưởng thành, lt
xác để b lp v sng cũ, to điu kin cho cơ th ln lên.
0,25
Câu 3: (1,5 đim)
Ni dung Đim
a. Các hoomôn sinh dc:
+ nam: Có hoocmôn Testostêrôn.
+ n: Có hoocmôn Ơstrôgen.
0,25
0,25
b. Vai trò ca các hoocmon sinh dc:
Kích thích sinh trưởng và phát trin mnh giai đon dy thì nh:
+ Tăng phát trin xương.
+ Kích thích phân hóa tế bào.
+ Hình thành các đặc đim sinh dc ph th cp.
+ Riêng testostêrôn còn làm tăng mnh tng hp prôtêin
Phát trin mnh cơ bp.
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 4: (2 đim)
Ni dung Đim
a. Các hình thc sinh sn thc vt:
Sinh sn vô tính:
1. Cây mi được to ra t 1 đon thân cm xung đất.
3. rau má, cơ th con được hình thành t thân bò.
Sinh sn hu tính:
2. T 1 qu ca cây m sinh ra nhiu cây con.
4. Cây m được mc lên t ht lúa.
0,25
0,25
0,25
0,25
b. Ưu đim ca sinh sn hu tính so vi sinh sn vô tính:
+ To kh năng thích nghi cho thế h sau
đối vi môi trường sng luôn biến đổi.
+ To s đa dng di truyn
Cung cp ngun nguyên vt liu phong phú cho chn lc t nhiên và tiến hóa.
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 5: (2 đim)
Ni dung Đim
a. Khái nim v s th phn:
+ Là quá trình vn chuyn ht phn
t nh đến tiếp xúc vi đầu nhy ca hoa.
Có 2 hình thc:
+ T th phn.
+ Th phn chéo.
0,25
0,25
0,25
0,25
b. Tr li câu hi:
+ Không xy ra th phn.
+ Gii thích: Vì bp và mía là 2 loài khác nhau.
0,25
0,25
c. Ngun gc ca ht và qu:
+ Ht do noãn đã được th tinh phát trin thành.
+ Qu do bu nhy sinh trưởng dày lên chuyn hóa thành.
0,25
0,25
- HT -
Đánh giá bài viết
1 537
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Sinh Học Xem thêm