Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Kon Tum

Trang 1/5 - Mã đ thi 121
UBND TNH KON TUM
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2019
2020
Môn: TOÁN
Lp: 12
Thời gian: 90 phút ( không k thời gian phát đề)
(Đề có 50 câu, 05 trang)
MÃ ĐỀ: 121
Câu 1: Môđun của số phức
34
zi= +
bằng
A.
5
. B.
3
. C.
7
. D.
7
.
Câu 2: Tích phân
1
3
0
x
e
dx
bằng
A.
3
1
2
e +
. B.
. C.
3
1
3
e
. D.
3
1e
.
Câu 3: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
( )
1; 0; 2M
. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A.
( )
M Oxy
. B.
( )
M Oyz
. C.
( )
M Oxz
. D.
M Oy
.
Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho
( 1;2;4)A
,
(1; 0; 2).B
Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng
AB
A.
( 2; 1;1).
B.
( 2; 1; 1).
C.
( 2;1;1).
D.
(0;1;1).
Câu 5: Trong không gian
,Oxyz
cho vectơ
a
biểu diễn qua các vectơ đơn vị
32ai j k
=−+

.
Tọa độ của vectơ
a
A.
( )
2;1; 3
. B.
( )
2; 3;1
. C.
(1; 3; 2).
D.
(1; 3; 2) .
Câu 6: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
( )
P
:
2 30xyz +++=
. Một vectơ pháp tuyến
của
(
)
P
A.
( )
2;1;1n =
. B.
( )
1; 2; 3v =
. C.
( )
0; 1; 2u
=
. D.
(
)
1; 2; 0
w =

.
Câu 7: Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
( )
2; 0; 0M
,
( )
0;1; 0N
( )
0; 0; 2P
. Mặt phẳng
( )
MNP
phương trình là
A.
1
2 12
xyz
+ +=
. B.
1
2 12
xyz
+ +=
. C.
0
2 12
xyz
+ +=
. D.
1
212
xyz
++=
.
Câu 8: Họ nguyên hàm của hàm số
2
()fx x=
A.
2
.
2
x
C−+
B.
3
.xC+
C.
2.xC+
D.
3
.
3
x
C+
Câu 9: Họ nguyên hàm của hàm số
() 2
x
fx e= +
A.
2.
x
eC+
B.
2.
x
e xC++
C.
.
x
eC+
D.
1
2.
x
xC
e
++
Câu 10: Phần ảo của số phức
18 12zi=
A.
12
. B.
12
. C.
12i
. D.
18
.
ĐỀ CHÍNH THỨC
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - Mã đ thi 121
Câu 11: Cho số phức
12
zi= +
. Số phức liên hợp của
z
A.
12i
. B.
12i
−−
. C.
2 i
+
. D.
12i−+
.
Câu 12: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
( )
1; 2; 3A
( )
2; 3; 2B
. Vectơ
AB

có tọa độ là
A.
( )
3; 5;1
. B.
(
)
1;1; 5
. C.
( )
3; 4;1
. D.
( )
1; 2; 3−−
.
Câu 13: Trên khoảng
;
22
ππ



, họ nguyên hàm của hàm số
2
1
()
cos
fx
x
=
A.
cot .xC
+
B.
sin .xC+
C.
tan .xC+
D.
cos .xC+
Câu 14: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số
(
)
y fx=
, trục
Ox
các đường
thẳng
( )
,x ax b a b= = <
A.
(
)
2
b
a
f x dx
. B.
(
)
b
a
f x dx
. C.
(
)
b
a
f x dx
π
. D.
( )
b
a
f x dx
.
Câu 15: Biết rằng
( )
fx
là một hàm số liên tục và có đạo hàm trên đoạn
[ ]
0;4
4
0
() 4f x dx =
.
Tính
4
0
3 ()I f x dx=
.
A.
3I =
. B.
12
I
=
. C.
6I =
. D.
9I =
.
Câu 16: Trong không gian Oxyz, mặt cầu có tâm
(2; 1;3)I
, bán kính
3
R =
có phương trình
A.
( ) (
) ( )
222
2 1 3 3.x yz
−+++−=
B.
( )
( ) ( )
222
2 1 3 3.
x yz+ ++ +− =
C.
( ) ( ) ( )
222
2 1 3 3.x yz−++−=
D.
( ) ( ) ( )
222
2 1 3 3.x yz ++ ++ =
Câu 17: Điểm
M
trong hình vẽ bên là điểm
biểu diễn số phức nào sau đây ?
A.
12
zi
= +
.
B.
12zi=
.
C.
2zi= +
.
D.
2zi
=−+
.
Câu 18: Nếu
( )
2
1
d3fx x=
,
(
)
5
2
d1
fx x=
thì
( )
5
1
d
fx x
bằng
A.
2
. B.
4
. C.
3
. D.
2
.
Câu 19: Cho hai số phức
1
23zi
= +
,
2
45zi
=−−
. Khi đó
12
zz+
bằng
A.
22
i−+
. B.
22i−−
. C.
22i+
. D.
22i
.
Câu 20: Cho
( )
fx
,
( )
gx
là các m số xác định và liên tục trên
. Mệnh đề nào sau đây sai ?
A.
( )
( )
( )
( )
dddf x gx x f x x gx x
−=−


∫∫
. B.
( ) ( ) ( ) ( )
d d. dfxgxx fxxgxx=
∫∫
.
C.
(
) ( )
2 d2 dfx x fx x=
∫∫
. D.
( ) ( ) ( ) ( )
dddf x gx x f x x gx x+=+


∫∫
.
Câu 21: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
( ): 2 3 5 0Px y z + −=
. Điểm nào dưới đây thuộc
mặt phẳng
( )?P
A.
(0;1;1)P
. B.
( 0; 1; 1)M
. C.
(1; 2; 3)N
. D.
(2; 1;3)Q
.
Câu 22: Cho
( )
d7
b
a
fxx
=
( )
5fb=
. Khi đó
( )
fa
bng
A.
2
. B.
0
. C.
2
. D.
12
.
O
x
y
2
1
M
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - Mã đ thi 121
Câu 23: Tổng tất cả các giá trị của
b
để
(
)
1
2 6d 0
b
xx
−=
bằng
A.
6.
B.
2
. C.
2.
D.
6
.
Câu 24: Cho số phức
12zi= +
. Điểm nào dưới đây điểm biểu diễn của số phức
w z iz
= +
trên
mặt phẳng tọa độ ?
A.
( )
2;3N
. B.
(
)
3; 2
Q
. C.
( )
3; 3
M
. D.
(
)
3; 3
P
.
Câu 25: Cho hình phẳng
()H
được giới hạn bởi đồ thị hàm số
e
x
y =
và các đường thẳng
0
y =
,
0
x =
2x
=
. Thể tích
V
của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng
()H
quanh
trục
Ox
được tính bởi công thức nào sau đây ?
A.
2
0
ed
x
Vx
π
=
. B.
2
2
0
ed
x
Vx
π
=
. C.
2
2
0
ed
x
Vx
π
=
. D.
2
2
0
ed
x
Vx=
.
Câu 26: Cho hai số phức
1
23zi= +
,
2
1zi
= +
. Giá trị của biểu thức
12
3zz+
A.
5
. B.
61
. C.
6
. D.
55
.
Câu 27: Tích phân
3
0
cos d
xx
π
bằng
A.
3
2
. B.
1
2
. C.
1
2
. D.
3
2
.
Câu 28: Cho hai số phức
1
2zi= +
2
3zi=−+
. Phần ảo của số phức
12
zz
bằng
A.
5
. B.
5i
. C.
5
. D.
5i
.
Câu 29: Trên khoảng
( )
;2−∞
, họ nguyên hàm của hàm số
(
)
1
2
fx
x
=
+
A.
1
2
C
x
+
+
. B.
ln 2xC++
. C.
2
1
( 2)
C
x
+
+
. D.
1
ln 2
2
xC++
.
Câu 30: Cho hàm số
( )
fx
thỏa mãn
(
)
2 7 cosfx x
= +
( )
03f =
. Mệnh đề nào dưới đây
đúng?
A.
( )
2 7sin 3fx x x=−+
. B.
( )
2 7sin 3
fx x=++
.
C.
( )
2 sin 9
fx x x=−+
. D.
( )
2 7sin 3fx x x=++
.
Câu 31: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
(
)
P
:
2 3 20xy z−+ +=
. Mặt phẳng đi qua điểm
( )
2; 1; 2A
song song với mặt phẳng
()P
có phương trình là
A.
2 3 90xy z+ −=
. B.
2 3 11 0
xy z−+ + =
.
C.
2 3 11 0xy z−− + =
. D.
2 3 11 0xy z−+ =
.
Câu 32: Tìm hai số thực
x
y
thỏa mãn
( ) (
)
2 3 13 6x yi i x i +− =+
, với
i
là đơn vị ảo.
A.
1x =
;
3y =
. B.
1x =
;
1
y =
. C.
1x =
;
1y
=
. D.
1x =
;
3y =
.
Câu 33: Tích phân
2
1
3.
3ed
a
x
eb
xx
e
+
=
(với
,
ab
là các số nguyên), khi đó
()ab+
bằng
A.
2
. B.
9
. C.
4.
D.
3
.
Câu 34: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
( )
4; 0;1A
,
( )
2; 2;3B
. Mt phẳng trung trực của
đoạn thẳng
AB
có phương trình là
A.
3 60xyz++−=
. B.
30xyz−=
. C.
2 60xy z++ −=
. D.
6 2 1 0.xz −=
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Kon Tum

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Kon Tum vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Kon Tum để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Kon Tum, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 169
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm