Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Trung Giã, Hà Nội

1/6 - Mã đề 121
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ
(Đề thi có 06 trang)
KIỂM TRA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN Khối lớp 12
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Xác định tọa đ điểm biểu diễn cho số phức
23zi
?
A.
2; 3
. B.
2; 3
. C.
2; 3
. D.
2; 3
.
Câu 2. Tích phân
1
0
1
x
I x e dx

?
A.
2e
.
B.
.
C.
e
.
D.
2
e
.
Câu 3. Trong không gian
, khoảng cách t điểm
( )
0; 0; 5M
đến mặt phẳng
( )
: 2 2 30Px y z
+ + −=
bằng
A.
4
3
. B.
7
3
. C.
4
. D.
8
3
.
Câu 4. Tìm một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
2 3 20xy z 
?
A.
2; 1; 3n

. B.
2;1;3n 

. C.
2; 1; 3n


. D.
2; 1; 3n


.
Câu 5. Tìm nguyên hàm của hàm số
3
32
yx x

?
A.
4
2
32
3
x
x xC 
. B.
2
33
x xC
.
C.
42
3
2
42
xx
xC 
. D.
42
2
42
xx
xC
.
Câu 6. S phức liên hợp của s phức
68zi=
A.
68i+
. B.
86i
. C.
68i−+
. D.
68i−−
.
Câu 7. Cho hàm số
(
)
y fx
=
liên tục trên khoảng
.K
Gi
,,abc
ba s thc bt thuc
K
.abc<<
Mệnh đề nào dưới đây sai?
A.
( ) ( )
2
2
d d.
bb
aa
fx x fx x


=




∫∫
B.
( ) ( )
d d.
ba
ab
fx x fx x=
∫∫
C.
( )
d 0.
a
a
fx x=
D.
( ) ( ) ( )
d d d.
bcc
aba
fx x fx x fx x+=
∫∫
Câu 8. Xác định số phức
34
4
i
z
i
?
A.
94
55
i
. B.
16 11
15 15
i
. C.
16 13
17 17
i
. D.
9 23
25 25
i
.
Câu 9. Trong không gian với h tọa đ
,Oxyz
đường thẳng
123
:
2 12
xy z
d
−−
= =
đi qua điểm o i
đây?
A.
( )
2;1; 2Q −−
. B.
( )
1; 2; 3M −−
. C.
( )
1; 2; 3P
. D.
( )
2; 1; 2Q
.
Mã đề 121
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
2/6 - Mã đề 121
Câu 10. Trong không gian với h tọa đ
Oxyz
, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua
điểm
(
)
1; 2; 3
M
và có một vectơ pháp tuyến
( )
1; 2; 3n =
.
A.
2 3 60xyz 
. B.
2 3 12 0xyz
.
C.
2 3 60xyz
− − −=
. D.
2 3 12 0xyz
.
Câu 11. Viết phương trình tham số của đưng thng
d
đi qua đim
(1; 2; 3)M
véctơ ch phương
1; 4; 5a 
?
A.
1
24
35
xt
yt
zt



. B.
1
42
53
xt
yt
zt



. C.
1
42
53
xt
yt
zt



. D.
1
24
35
xt
yt
zt



.
Câu 12. Phần ảo của s phức
23
zi
=
A.
3
. B.
3i
. C.
3
. D.
2
.
Câu 13. Trong không gian với h trc ta đ
Oxyz
, cho mặt cầu phương trình
2 22
–2 6 1 0+ + + +=xyz x y
. Xác định tâm
I
và bán kính
R
của mặt cầu đã cho?
A.
( )
1; 3; 0
3
=
I
R
. B.
( )
1; 3; 0
11
=
I
R
. C.
(
)
2; 6;0
40
=
I
R
. D.
( )
1; 3; 0
3
=
I
R
.
Câu 14. Trong không gian với h tọa độ
, cho mặt phẳng
( )
:2 3 0xyz
α
+−=
( )
:3 4 5 0.xyz
β
+=
Xác định góc tạo bởi hai mặt phẳng
( )
α
( )
β
?
A.
45 .°
B.
60 .°
C.
90 .
°
D.
30 .
°
Câu 15. Trong không gian với h trc ta đ
, cho
( )
3; 2;1 ,a =
(
)
3; 2; 5
b =
. Xác định tọa đ vec
tích có hướng
,



ab
của hai vectơ đã cho ?
A.
( )
8; 12;5
. B.
( )
0;8; 12
. C.
( )
0;8;12
. D.
( )
8; 12; 0
.
Câu 16. Cho hàm số
( )
y fx=
liên tc trên
đồ thị như hình vẽ n. Hình phẳng được đánh dấu
trong hình vẽ bên có diện tích là
A.
( ) ( )
dd
bc
ab
fx x fx x−+
∫∫
. B.
( ) ( )
dd
bb
ac
fx x fx x
∫∫
.
C.
( ) ( )
dd
bc
ab
fx x fx x
∫∫
. D.
( ) (
)
dd
bc
ab
fx x fx x+
∫∫
.
Câu 17. Nếu
(
)
2
1
3f x dx =
( )
5
2
1f x dx =
thì
( )
5
1
f x dx
bằng
A.
2
. B.
2
. C.
4
. D.
3
.
Câu 18. Cho hàm số
( )
y fx=
liên tc đ th như hình bên. Gọi
D
hình phẳng gii hn bi đ th
hàm s đã cho và trc
Ox
. Quay hình phẳng
D
quanh trục
Ox
ta đưc khối tròn xoay thể tích
V
được
xác định theo công thức
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
3/6 - Mã đề 121
A.
( )
3
2
2
1
dV fx x
π
=


. B.
( )
3
2
1
dV fx x=


.
C.
( )
3
2
1
1
d
3
V fx x=


. D.
( )
3
2
1
dV fx x
π
=


.
Câu 19. Môđun của s phc
z
tha mãn
(
)
12
iz i
+=
bằng
A.
5
. B.
3
. C.
10
2
. D.
2
.
Câu 20. Cho hai số phức
1
23zi= +
2
3zi=
. Số phức
12
2
zz
có phần ảo bằng
A.
7
. B.
5
. C.
3
. D.
1
.
Câu 21. Xác định mặt phẳng song song với trục
Oz
trong các mặt phẳng sau?
A.
1x
. B.
1z
. C.
1xz
. D.
0xyz
.
Câu 22. Trong không gian với h tọa đ
,Oxyz
cho hai điểm
( 1; 2; 3)A
1; 0(
;2).B
Tìm ta đ điểm
M
tha
2.AB MA
 
A.
7
2; 3;
2
M



B.
( 4;6;7).M
C.
7
2; 3;
2
M



D.
( 2; 3; 7).M
Câu 23. Gi
0
z
nghiệm phức phần o âm của phương trình
2
2 6 50zz +=
. Điểm nào sau đây biểu
diễn số phức
0
iz
?
A.
3
31
;
22
M



. B.
1
13
;
22
M



. C.
4
13
;
22
M



. D.
2
31
;
22
M



.
Câu 24. Cho hai số phức
13zi=
và
2wi= +
điểm biểu diễn trên mặt phẳng ta đ lần lượt
A
và
.B
Tính độ dài đoạn
.AB
A.
5.AB =
B.
5.AB =
C.
17.AB =
D.
17.AB =
Câu 25. Tìm hàm số
( )
fx
biết rằng
(
)
d
2
sin 2 c os 2 .
x
fx x x x e C= + ++
A.
( )
2
2cos2 2sin2 2 .
x
fx x x e=−+
B.
( )
2
2cos2 2sin2 2 .
x
fx x x e=++
C.
(
)
2
111
cos 2 sin 2 .
222
x
fx x x e
=++
D.
( )
2
111
cos 2 sin 2 .
222
x
fx x x e=−+
Câu 26. Cho số phức
z
tha mãn
12z −=
. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức
(
)
181
w iz=+−
là
đường tròn có tâm và bán kính lần lượt là
A.
( )
0; 8 , 6IR−=
. B.
(
)
0; 8 , 6IR=
. C.
(
)
0; 8 , 3IR=
. D.
( )
1; 8 , 2IR−=
.
Câu 27. Xét
d1,x xx+
nếu đặt
1tx= +
thì
d1x xx+
bằng
A.
( )
d
22
2 1.t tt
B.
( )
d2 1.
tt
C.
( )
d
2
1.t tt
D.
d .xt x
Câu 28. Th tích khối tròn xoay do hình phẳng gii hn bi các đường
sin , 0, 0,y xy x x
π
= = = =
quay
quanh trục
Ox
bằng
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Trung Giã, Hà Nội

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Trung Giã, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Trung Giã, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Trung Giã, Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 35
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm