Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, HCM

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH Năm học: 2019 – 2020
----------------- Môn TOÁN – Khối: 12
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh:......................................................................... Số báo danh: ...........................
Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho
3;4;5
A
. Hình chiếu của A lên trục Oy có tọa độ là
A.
3;4; 5 .
B.
3;0;5 .
C.
0;4;0 .
D.
0; 4;0 .
Câu 2: Cho số phức z = 2 – 3i. Phần ảo của z là
A. -3i. B. -3. C. 2. D. 3.
Câu 3: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng
: 2 3 5 0
P x y z
có một vectơ pháp tuyến là
A.
2; 3;1 .
n
B.
2;3; 1 .
n
C.
n
D.
2;3;1 .
n
Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d:
1 3 2
2 5 1
x y z
. Một vectơ chỉ phương của d là
A.
2;5;1 .
u
B.
1; 3;2 .
u
C.
u
D.
2; 5;1 .
u
Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho A( 1;2;4) và mặt phẳng
: 6 0
P x y z
. Mặt phẳng ( Q) song
song với (P) và đi qua A có phương trình
A.
7 0.
x y z
B.
7 0.
x y z
C.
8 0.
x y z
D.
8 0.
x y z
Câu 6: Trong không gian Oxyz, mặt cầu tâm
1;1;1
I
và đi qua
1;2;3
A
có phương trình là
A.
2 2 2
1 1 1 29.
x y z
B.
2 2 2
1 1 1 5.
x y z
C.
2 2 2
2 2 2 5 0.
x y z x y z
D.
2 2 2
1 1 1 25.
x y z
Câu 7: Trong không gian Oxyz, khoảng cách từ điểm
1;1;0
M
đến mặt phẳng
: 2 2 10 0
P x y z
bằng
A.
7
.
3
B.
8
.
3
C.
4
.
3
D. 3.
Câu 8: Họ nguyên hàm của hàm số
2
2
3
2f x x
x
A.
3
2 3
.
3
x
C
x
B.
3
3
2 .x C
x
C.
3
2 3
.
3
x
C
x
D.
3
3
2 .x C
x
Câu 9: Họ nguyên hàm của hàm số
3
1
f x x
A.
3 1 .x C
B.
4
1
1 .
4
x C
C.
3
1
1 .
4
x C
D.
4
4 1 .x C
Câu 10: Cho hàm số
y f x
liên tục trên đoạn
;a b
có đồ thị như hình bên và
;c a b
. Gọi
S
là diện
tích của hình phẳng
H
giới hạn bởi đồ thị hàm số
y f x
, trục Ox và các đường thẳng
x a
,
x b
.
Mệnh đề nào sau đây sai?
y
=
f
(
x
)
y
x
(H)
c
O
a
b
A.
d d .
c c
a b
S f x x f x x
B.
d .
b
a
S f x x
C.
d d .
c b
a c
S f x x f x x
D.
d d .
c b
a c
S f x x f x x
Câu 11: Trong không gian Oxyz, cho vectơ
2 3
. Tọa độ của vectơ
a
Mã đề 132
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
A.
1;2; 3 .
B.
2; 3;1 .
C.
2;1; 3 .
D.
1; 3;2 .
Câu 12: Họ nguyên hàm của hàm số
3 1x
f x e
A.
3 1
3 .
x
e C
B.
3 1
.
x
e C
C.
3 3 1
.
x
e C
D.
3 1
1
.
3
x
e C
Câu 13: Họ nguyên hàm của hàm số
2
cos5f x x x
A.
3
1 1
sin5x .
3 5
x C
B.
3
1
5sin5 .
3
x x C
C.
3
1 1
sin5x .
3 5
x C
D.
3
1
5sin 5 .
3
x x C
Câu 14: Cho hàm số
f x
có đạo hàm liên tục trên R. Nếu
2 25
f
5
2
' 30
f x dx
thì giá trị của
5
f
bằng
A. 45. B. 5. C. 80. D. 55.
Câu 15: Cho hàm số
f x
liên tục trên R. Nếu
5
2
3
f x dx
,
7
5
d 9
f x x
thì
7
2
df x x
bằng
A. 12. B. -6. C. 3. D. 6.
Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu
2 2 2
: 1 2 1 25
S x y z
. Tọa độ tâm I và bán
kính R của mặt cầu (S) là
A.
1; 2;1 , 5.
I R
B.
1; 2;1 , 25.
I R
C.
1;2; 1 , 5.
I R
D.
1;2; 1 , 25.
I R
Câu 17: Cho hai số phức
1 2
6 2 , 7 4z i z i
. Môđun của
1 2
w z z
bằng
A. 205. B.
205.
C. 5. D.
5.
Câu 18: Số phức liên hợp của số phức
10 37z i
A.
37 10 .z i
B.
10 37 .z i
C.
10 37 .z i
D.
10 37 .z i
Câu 19: Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
x
y xe
, trục hoành và các đường thẳng
0, 1x x
A.
1
2 2
0
x.
x
V x e d
B.
1
0
x.
x
V xe d
C.
1
2 2
0
x.
x
V x e d
D.
1
2
0
x.
x
V xe d
Câu 20: Cho số phức z = 5 – 4i. Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn là
A.
5; 4 .
Q
B.
5;4 .
M
C.
5; 4 .
N
D.
5;4 .
P
------------------
-------------------------
Câu 21: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
3;0; 1
A
,
5;0; 3 .
B
Mặt cầu
S
đường kính AB có
phương trình là
A.
2 2 2
: 8 4 18 0.
S x y z x z
B.
2 2
2
: 4 2 8.
S x y z
C.
2 2
2
: 2 2 4.
S x y z
D.
2 2 2
: 8 4 12 0.
S x y z x z
Câu 22: Cho
5
1
26
I f x dx
. Khi đó
5
1
J f x x dx
bằng
A. 14. B. 30. C. 50. D. 38.
Câu 23: Cho hình phẳng ( H) giới hạn bởi các đường
2
1
, 4
4
f x x x
và trục hoành. Thể tích của khối
tròn xoay được tạo thành khi quay ( H) quanh trục Ox là
A.
128
.
3
B.
128
.
5
C.
256
.
5
D.
64
.
5
Câu 24: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng
3
: 1 3 ,
2 2
x t
d y t t
z t
1 2
: 5 6 ,
1 4
x t
d y t t
z t
.
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. d trùng nhau với d’. B. d song song với d’. C. d và d’ chéo nhau. D. d và d’ cắt nhau.
Câu 25: Xét
3
.
x
x e dx
, nếu đặt
3
x
u x
dv e dx
thì
3
.
x
x e dx
bằng
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
A.
3 3
1 1
. .
3 3
x x
x e e dx
B.
3 3
1 1
. .
3 3
x x
x e e dx
C.
3 3
. .
x x
x e e dx
D.
3 3
3 . 3 .
x x
x e e dx
Câu 26: Gọi
1
z
2
z
lần lượt là hai nghiệm của phương trình
2
4 5 0
z z
. Giá trị của biểu thức
1 2 2 1
2 . 4P z z z z
bằng
A. -15. B. -10. C. 5. D. 10.
Câu 27: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng
1 2 1
:
1 2 1
x y z
d
:2 9 0
P x y z
. Giao
điểm của
d
P
có tọa độ là
A.
0; 4; 2 .
B.
3;2;1 .
C.
1; 6; 3 .
D.
2;0;0 .
Câu 28: Cho sphức
z
thoả mãn
2 - 1i z i
. Môđun của
bằng
A. 17. B. 5. C.
17.
D.
15.
Câu 29: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
3;2; 4
A
1;2;2
B
. Mặt phẳng trung trực của đoạn
thẳng
AB có phương trình là
A.
2 3 5 0.
x z
B.
2 3 18 0.
x z
C.
2 3 5 0.
x z
D.
2 3 1 0.
x y
Câu 30: Diện tích
S
của hình phẳng
H
giới hạn bởi các đường cong
3
12y x x
2
y x
A.
343
.
12
S
B.
397
.
4
S
C.
937
.
12
S
D.
793
.
4
S
Câu 31: Xét
2
4x x dx
, nếu đặt
2
4
t x
thì
2
4x x dx
bằng
A.
2
1
.
2
t dt
B.
2
.t dt
C.
2 .tdt
D.
2
2 .t dt
Câu 32: Trong không gian Oxyz, cho
1;2;3 , 1;3;7 , 6;0;1
A B C
. Để ABCD là hình bình hành thì tọa
độ điểm D là
A.
4;1;3 .
D
B.
4;1; 3 .
D
C.
4; 1;3 .
D
D.
D
Câu 33: Trong không gian Oxyz, cho điểm
1;2;4
A
và mặt phẳng
: 2 1 0
P x y
. Mặt cầu tâm A và
tiếp xúc với ( P) có bán kính là
A.
2
.
5
B.
5
.
2
C.
2
.
5
D.
5.
Câu 34: Cho số phức z thỏa
2 3 1 9z i z i
. Khi đó
.z z
bằng
A. 25. B. 5. C. 4. D.
5.
Câu 35: Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi qua điểm
1;2;3
A
và vuông góc với mặt phẳng
: 2 3 4 0
P x y z
có phương trình
A.
1 2 3
.
1 2 3
x y z
B.
1 2 3
.
1 2 3
x y z
C.
1 2 3
.
1 2 3
x y z
D.
1 2 3
.
1 2 3
x y z
Câu 36: Giả sử
16
1
2020.
f x dx
Khi đó, giá trị của
2
3 4
1
x f x dx
bằng
A. 8080. B.
4
2020 .
C. 505. D.
4
2020.
Câu 37: Trong không gian Oxyz, cho điểm
1; 3;2
M
và A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của M
trên các trục Ox, Oy, Oz. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là
A.
0.
1 3 2
x y z
B.
1.
1 3 2
x y z
C.
1.
1 3 2
x y z
D.
0.
1 2 3
x y z
Câu 38: Cho hàm số
f x
có đạo hàm
'f x
liên tục trên
0;3
3 5
f
,
3
0
7
f x dx
. Tích phân
3
0
. '
x f x dx
bằng
A. 12. B. 8. C. 2. D. 22.
Câu 39: Trong không gian Oxyz, cho
: 2 2 1 0
Q x y z
. Mặt phẳng (P) đi qua
0; 1;2
A
, song
song với trục Ox và vuông góc với (Q) có phương trình là
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, HCM

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, HCM vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, HCM để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, HCM, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 31
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm