Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Tân Phú, Đồng Nai

Đề thi HK II THPT Tân Phú Đồng Nai Page 1
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đ KIM TRA HC K II NĂM HỌC 2019 2020
ĐỒNG NAI Môn thi: TOÁN KHI 12
TRƯNG THPT TÂN PHÚ Thi gian : 90 phút Trc Nghim, không k thời gian phát đề
Câu 1: Cho
2
0
d3I f x x

2
0
4 3 dJ f x x


bng:
A.
2
. B.
6
. C.
8
. D.
4
.
Câu 2: Tính tích phân
2020
2
1
dx
I
x
.
A.
2020.ln2 1I 
. B.
2020
2I
. C.
2020.ln2I
. C.
.
Câu 3: Có bao nhiêu giá tr thc ca
a

0
2 5 d 4
a
x x a
A.
1
. B.
0
. C.
2
. D. Vô s.
Câu 4: Cho hàm s
fx
liên tn
1;e
, bit
e
1
d1
fx
x
x
,
 
e1f

e
1
.ln dI f x x x
bng
A.
4I
. B.
3I
. C.
1I
. D.
0I
.
Câu 5: Tính
2
1
ed
x
I x x
.
A.
2
eI
. B.
2
eI 
. C.
2
3e 2eI 
. D.
eI
.
Câu 6: Tính tích phân
1
0
2 1 d
x
I x e x
bt
21ux
,
dd
x
v e x
. M 
A.
1
1
0
0
2 1 2 d
xx
I x e e x
. B.
1
1
2
0
0
2 1 d
xx
I x e e x
.
C.
1
1
2
0
0
2 1 d
xx
I x e e x
. D.
1
1
0
0
2 1 2 d
xx
I x e e x
.
Câu 7: Tính tích phân
2
4
0
cos sin dI x x x
bt
costx
, m 
A.
1
4
0
dI t t
. B.
1
4
0
dI t t
. C.
2
4
0
dI t t
. D.
2
4
0
dI t t

.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF FRP
Đề thi HK II THPT Tân Phú Đồng Nai Page 2
Câu 8: Cho hàm s
y f x
liên tc trên . Bit
2
2
0
. d 2x f x x
, hãy tính
4
0
dI f x x
A.
2I
. B.
1I
. C.
1
2
I
. D.
4I
.
Câu 9: Din tích
S
hình phng gii hn bng
3
21y x x
, trc hoành,
1x
2x
A.
31
4
S
. B.
49
4
S
. C.
21
4
S
. D.
39
4
S
.
Câu 10: 
A.
3
2
1
2dx x x
. B.
23
22
12
2 d 2x x x x x dx

.
C.
23
22
12
2 d 2x x x x x dx

. D.
23
22
12
2 d 2x x x x x dx

.
Câu 11: Cho nh phng
D
c gii hn bng
0x
,
x
,
0y
sinyx
. Th tích
V
ca khi tròn xoay to thành khi quay
D
xung quanh trc
Ox
c tính theo công thc
A.
0
sin dV x x
. B.
2
0
sin dV x x
. C.
0
sin dV x x

. D.
2
0
sin dV x x
.
Câu 12: Mt chic máy bay chuyi vn tc
2
10 m/sv t t t
vi
t
là thi gian
 giây k t khi máy bay bu chuyng. Bit vn tc
200 m/s
thì nó r
A.
500 m
. B.
2000 m
. C.
4000
m
3
. D.
2500
m
3
.
Câu 13: Cho hình phng
D
gii hn bng cong
2 cosyx
, trng thng
0x
,
2
x
. Khi tròn xoay to thành khi quay
D
quanh trc hoành có th tích
V
bng bao nhiêu?
A.
1V

. B.
1V

. C.
1V


. D.
1V


.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF FRP
Đề thi HK II THPT Tân Phú Đồng Nai Page 3
Câu 14: Phn thc và phn o ca s phc
12zi
lt là:
A.
2
1
B.
1
2i
. C.
1
2
. D.
1
i
.
Câu 15: S phc liên hp ca s phc
12zi
A.
12i
. B.
12i
. C.
2 i
. D.
12i
.
Câu 16: Cho  
3 4 .zi  

z
là:
A.
3
. B.
5
. C.
4
. D.
7
.
Câu 17: Tp hp tt c m biu din các s phc
z
tha mãn:
24zi
ng tròn tâm
I
và
bán kính
R
lt là:
A.
2; 1I 
;
4R
. B.
2; 1I 
;
2R
. C.
2; 1I
;
4R
. D.
2; 1I
;
2; 1I
.
Câu 18: Trong mt phng t
Oxy
, Gi
A
,
B
,
C
lm biu din s phc
12i
,
44i
,
3i
. S phc biu din trng tâm tam giác
ABC
A.
13i
. B.
13i
. C.
39i
. D.
39i
.
Câu 19: Cho s phc
23zi
a s phc
1w i z
A.
26w
. B.
37w
. C.
5w
. D.
4w
.
Câu 20: Tìm t m biu din ca s phc
2 3 4
32
ii
z
i

.
A.
1; 4
. B.
1;4
. C.
1; 4
. D.
1;4
Câu 21: Cho hai s phc
1
23zi
,
2
45zi
. Tính
12
z z z
.
A.
22zi
. B.
22zi
. C.
22zi
. D.
22zi
.
Câu 22: Cho s phc
z a bi
,ab
tha mãn
1 3 0z i z i
. Tính
3S a b
.
A.
7
3
S 
. B.
3S
. C.
3S 
. D.
7
3
S
.
Câu 23:
Tng phn thc và phn o ca s phc
z
tho mãn
12iz i z i
bng
A.
2
. B.
2
. C.
6
. D.
6
.
Câu 24: Cho s phc
z a bi
, , 0a b a
tha mãn
1 2 5zi
. 10zz
. Tính
P a b
.
A.
4P
. B.
4P 
. C.
2P 
. D.
2P
.
Câu 25: Gi
1
z
,
2
z
là các nghim c
2
8 25 0zz
. Giá tr
12
zz
bng
A.
8
. B.
5
. C.
6
. D.
3
.
Câu 26: Trong không gian vi h t
,Oxyz
m
2; 3; 4A
,
6; 2; 2B
. Tìm t 
.AB
A.
4;3;4AB
. B.
4; 1; 2AB
. C.
2;3;4AB 
. D.
4; 1;4AB 
.
Câu 27: Trong không gian vi h t 
Oxyz
   m
3;2;1A
,
1;3;2B
;
2;4; 3C
. Tích
ng
.AB AC
A.
2
. B.
2
. C.
10
. D.
6
.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF FRP

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Tân Phú, Đồng Nai

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Tân Phú, Đồng Nai vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Tân Phú, Đồng Nai để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Tân Phú, Đồng Nai, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 75
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm