Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021

Thư vin Đthi - Trc nghim - Tài liu hc tp min p
Trang 1/3 - Mã đề 001
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC 2 NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN HOÁ HỌC 11
Thời gian làm bài : 45 phút.
(Đề 2 trang)
đề 001
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; Cl=35,5; Br=80; N=14; C=12; He=4
I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: 6 điểm
Câu 1: Chất nào sau đây có đồng phân hình học ?
A.
2 3
CH CCl CH .
B.
3 3
CH C C CH .
C.
D.
2 2
CH Cl CH Cl.
Câu 2: Cho các chất có công thức cấu tạo:
CH
2
OH
`
CH
3
OH
`
OH
(1) (2) (3)
Chất nào không thuộc loại phenol?
A. (1). B. (1) và (3). C. (2). D. (2), (3).
Câu 3: Chất nào sau đây bị oxi hóa bởi CuO tạo thành anđehit?
A. (CH
3
)
3
COH. B. CH
3
CHOHCH
3
. C. C
6
H
4(
OH)CH
3
. D. CH
3
CH
2
OH.
Câu 4: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau:
Tên của X là :
A. 2-metylpent-4-in. B. 4-metylpent-2-in.
C. 2-metylpent-3-in. D. 4-metylpent-3-in.
Câu 5: Hỗn hp khí X gồm 0,45 mol H
2
0,15 mol vinylaxetilen. Nung X mt thời gian với
xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so vi H
2
bằng b. Dn hỗn hợp Y qua dung dịch brom
dư, sau khi phản ng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ng 16 gam. Giá trị
của b là
A. 8,7. B. 14,5 C. 17,4. D. 29.
Câu 6: Để làm sạch khí etilen có lẫn khí axetilen, người ta dẫn hỗn hợp khí lội qua lượng dư
dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch Ca(OH)
2
. B. Dung dịch brom.
C. Dung dịch AgNO
3
/NH
3
. D. Dung dịch KMnO
4
.
Câu 7: Công thức cấu tạo của stiren là
A.
CH=CH
2
B)
B.
C)
CH
2
-CH
3
C.
CH
3
A)
D.
NO
2
D)
Câu 8: Hỗn hợp khí X gồm H
2
C
2
H
4
tỉ khi so với He 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng,
thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là :
CH
3
C C CH CH
3
CH
3
Thư vin Đthi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 2/3 - Mã đề 001
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. 50%. B. 40%. C. 20%. D. 25%.
Câu 9: Đốt cháy một hiđrocacbon X thu được sản phẩm số mol H
2
O > s mol CO
2
. X thuộc
dãy đồng đẳng nào dưới đây ?
A. ankan. B. ankin. C. anken. D. aren
Câu 10: Đivinyl tác dụng cộng HBr theo tỉ lệ mol 1:1, -80
o
C tạo ra sản phẩm chính là :
A. 3-brom-but-2-en. B. 3-brom-but-1-en.
C. 2-brom-but-3-en. D. 1-brom-but-2-en
Câu 11: Ankan X có công thức cấu tạo như sau :
CH
3
CH CH
2
CH CH
2
CH
2
CH
3
CH
3
CH
3
Tên của X là
A. 4,6-đimetylheptan. B. 2-metyl-4-propylpentan.
C. 2,4-đimetylheptan. D. 1,1,3-trimetylheptan.
Câu 12: Khi cho 11,5 gam ancol etylic tác dụng với Na vừa đủ, thu được V lít H
2
(đktc). Giá tr
của V là
A. 5,6. B. 2,8. C. 2,24. D. 3,36.
Câu 13: metanol (ancol metylic) có công là
A. C
2
H
5
OH. B. C
2
H
4
(OH)
2
. C. C
3
H
5
(OH)
3
. D. CH
3
OH.
Câu 14: 8,6 gam anđehit mạch không nhánh A tác dụng với lượng (dư) dung dịch AgNO
3
/NH
3
tạo 43,2 gam Ag. A có công thức phân tử là :
A. C
4
H
8
O. B. C
4
H
6
O
2
. C. C
3
H
4
O. D. CH
2
O.
Câu 15: Anđehit axetic (etanal) có công thức là
A. C
2
H
5
CHO. B. CH
3
CHO. C. CH
2
=CHCHO. D. HCHO.
Câu 16: Formalin là dung dịch chứa khoảng 40%:
A. Anđehit axeti B. Axeton. C. Fomanđehit. D. Benzanđehit.
Câu 17: Cho các phát biểu sau :
(1) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
(2) Phenol phản ứng được với dung dịch nước brom tạo nên kết tủa trắng.
(3) Anđehit tác dụng với H
2
(dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.
(4) Đun nóng etanol (H
2
SO
4
,ở 140
o
C) ta thu được etilen.
(5) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.
(6) Để phân biệt ancol etylic và glixerol ta dùng thuốc thử Cu(OH)
2
.
Số phát biểu đúng là :
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 18: Cho benzen + Cl
2
(as) ta thu đưc dẫn xuất clo A. Vậy A là:
A. C
6
H
6
Cl
6
. B. m-C
6
H
4
Cl
2
. C. p-C
6
H
4
Cl
2
. D. C
6
H
5
Cl.
II. PHẦN CÂU HỎI T LUẬN: 4 điểm
Bài 1 (2đ): Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra
a. C
6
H
5
CH=CH
2
+ HBr
b. C
2
H
5
OH + Na
Thư vin Đthi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 3/3 - Mã đề 001
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
c.
O H
+ dd Br
2
d. CH
3
CH=O + H
2
(Ni, t
o
)
Bài 2 (1đ): Hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic. Cho 9,3 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với
50 ml dung dịch NaOH 1M. Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất có trong X?
Bài 3 (1đ): Đun 1 mol hỗn hợp C
2
H
5
OH và C
4
H
9
OH (tỉ lệ mol tương ứng là 3:2) với H
2
SO
4
đặc ở
140
o
C thu được m gam ete, biết hiệu suất phản ng của C
2
H
5
OH 60% của C
4
H
9
OH 40%.
Tính m?
------ HẾT ------
Chú ý: Cán bộ coi kiểm tra không được giải thích thêm.
Mời bạn đọc cùng tham khảo https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop11

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có18 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học 11, Giải bài tập Vật lý 11, Giải bài tập Hóa học 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 132
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa Xem thêm