Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]doc.com | Hotline: 024 2242 6188
Cho nguyên tử khối của một s nguyên tố : Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137, Cu = 64, O =
16, S = 32,
C = 12, N = 14,Na = 23, K = 39, F = 9, Cl = 35,5 , Br = 80, I = 127.
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)
Chú ý: học sinh GHI ĐỀ, đề và đáp án vào phiếu trả lời trắc
nghiệm theo mẫu.
Câu 1. Làm thí nghiệm như hình vẽ. Hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm (2)
A. Có kết tủa vàng nhạt. B. Có kết tủa trắng. C.Có bọt khí và kết tủa.
D.Có bọt khí
Câu 2. Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan X với khí clo có chiếu sáng, người ta
thu được hỗn hợp Y chứa bốn dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau . Biết tỉ
khối hơi của X đối với hiđro là 36 . Tên gọi của X là
A. etan. B. 2,2-đimetylpropan. C. pentan.
D. 2-metylbutan.
Câu 3. Ankin C
4
H
6
có bao nhiêu đồng phân ankin
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3
Câu 4. Một ancol no đơn chức có %O = 50% về khối lượng. Công thức của ancol
A. CH
2
=CHCH
2
OH. B. CH
3
OH. C. C
6
H
5
CH
2
OH. D.
C
3
H
7
OH.
Câu 5. Chất nào sau đây không tác dụng với kim loại Na ?
A. Phenol. B. Etanol. C. Toluen. D. Etilen
glicol.
Câu 6. Số đồng phân ancol X, có công thức phân tử C
4
H
10
O
TRƯỜNG THPT
LƯƠNG NGỌC QUYẾN
(Đề thi gồm 03 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC II NĂM HỌC 2020-2021
Môn thi: Hóa học - Lớp 11.
Thời gian m bài: 45 phút.
(Không kể thời gian giao đề).
Họ và tên học sinh:…………..….............Lớp:………SBD: ……..
Phòng: …..
đề
001
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]doc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. 5 B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 7. Đun ng etanol với H
2
SO
4
đặc ở 170
0
C, thu được chất nào sau đây?
A. Propen. B. Eten. C. Propan. D. Propin.
Câu 8. Cho các chất có công thức cấu tạo
CH
2
OH
OH
(1) (2)
(3)
Chất nào thuộc loại phenol?
A. (3) B. (2) và (3). C. (1). D. (1) và
(3).
Câu 9. Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,2M để phản ứng vừa đủ với 1,88 gam
phenol ?
A. 300. B. 400 C. 100. D. 200
Câu 10. Ancol nào sau đây là ancol bậc II?
A. CH
3
OH. B. CH
3
CH
2
OH. C. CH
3
CH(OH)CH
3
.
D. CH
3
CH
2
CH
2
OH.
Câu 11. Công thức phân tử của Buta -1,3- đien là
A. C
4
H
10
. B. C
4
H
4
. C. C
4
H
6
. D. C
4
H
8
.
Câu 12. Ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất lỏng?
A. Metan. B. Benzen. C. Etilen. D. Axetilen.
Câu 13. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Công thức phân tử của benzen là C
8
H
8
.
B. Công thức phân tử chung dãy đồng đẳng của benzen là C
n
H
2n-2
(n
6
)
C. Ở điều kiện thường, các hiđrocacbon thơm đều là chất lỏng.
D. Toluen làm mất màu dung dịch KMnO
4
khi đun nóng.
Câu 14. Polietilen là sản phẩm trùng hợp của
A. CH
2
= C = CH
2
. B. CH
2
= CH
2
.
C. CH
2
= CH- CH= CH
2
. D. CH
2
= CHCl.
Câu 15. Khi đun nóng hỗn hợp gồm C
2
H
5
OH và CH
3
OH với H
2
SO
4
đặc ở 140
o
C có
thể thu được số ete tối đa là
A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.
Câu 16. Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. KOH. B. NaCl. C. NaHCO
3
. D. HCl
Câu 17. Công thức phân tử của axetilen
A. C
3
H
6.
B. C
2
H
6.
C. C
2
H
4
. D. C
2
H
2
.
Câu 18. Oxi hóa ancol bậc một bằng CuO,t
o
thu được sản phẩm
A. xeton. B. anđehit. C. anken. D. ete.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]doc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 19. Để phân biệt Benzen, Toluen, Stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là
A. KMnO
4
(dd). B. Br
2
(dd) hoặc KMnO
4
(dd).
C. Br
2
(Fe). D. Brom (dd).
Câu 20. Đốt cháy một ancol X được
22
COOH
n n
. Kết luận nào sau đây là đúng
nhất?
A. X là ancol đơn chức mạch hở. B. X là ancol đơn chức.
C. X là ancol no hai chức. D. X là ancol no, mạch hở.
Câu 21. Số nguyên tử cacbon trong phân tử etan là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 22. Cho 0,92 gam glixerol hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu(OH)
2
?
A. 1,96. B. 4,8 C. 0,98. D. 0,49.
Câu 23. Cho m gam ancol X (C
2
H
5
OH) tác dụng hoàn toàn với kim loại Na dư, thu
được 0,448 t khí H
2
( đktc). Giá trị của m là
A. 0,60. B. 2,40. C. 0,92 D. 1,84.
Câu 24. Phenol rất độc, do đó khi sử dụng phenol phải hết sức cẩn thận. Công thức
phân tử của phenol là
A. C
2
H
4
O
2
. B. C
6
H
6
O. C. C
2
H
6
O. D. C
3
H
8
O.
Câu 25. Tính chất hóa học đặc trưng của ankan là dễ tham gia
A. phản ứng thế. B. phản ứng trùng ngưng
C. phản ứng cộng. D. phản ứng thủy phân.
Câu 26. Khi đun nóng, stiren không tác dụng được với chất nào sau đây?
A. Br
2
(xúc tác). B. H
2
(xúc tác). C. NaOH
D. KMnO
4
.
Câu 27. Anken X có công thức cấu tạo: CH
3
–CH
2
= C(CH
3
)CH
3
. Tên của X là
A. 2-metylbut-2-en. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. isohexan
Câu 28. Công thức phân tử của toluen
A. C
7
H
8
. B. C
7
H
6
. C. C
8
H
8
. D. C
8
H
10.
II. PHẦN T LUẬN (3 ĐIỂM)
Câu 29 (1 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau
a) C
6
H
5
OH + Na
b) C
2
H
2
+ H
2
o
Pd/t

c) CH
2
=CH
2
+ H
2
O
o
H / t

d) CH
3
CH(OH)CH
3
+ CuO
o
t

Câu 30. (1 điểm)
Cho 14 gam hỗn hợp X gồm etanol và phenol tác dụng hết với natri dư thu được
2,24 lít khí hidro (đktc). Nếu cho 14 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch brom
dư cho tới phản ứng hoàn toàn, thì thu được m gam kết tủa. Tính khối lượng của
từng chất trong hỗn hợp X ban đầu và tính giá trị m.

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 28 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học 11, Giải bài tập Vật lý 11, Giải bài tập Hóa học 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 26
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa Xem thêm