Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
1
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021
Môn: TOÁN 10 (ĐỀ 1)
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 39 câu Số trang: 04 trang
Họ tên thí sinh: .................................................... Số báo danh: ........................
A. TRẮC NGHIỆM (35 câu 7 điểm)
Câu 1: Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng song song trục
Ox
.
A.
1;1 .
B.
1;0
. C.
(0; 1).
D.
( 1;0).
Câu 2: Đường tròn nào dưới đây đi qua điểm
( )
4;2A
A.
. B.
2 2
2 6 24 0x y x y+ - + - =
.
C.
2 2
6 2 9 0x y x y+ - - + =
. D.
2 2
4 7 8 0x y x y+ - + - =
.
Câu 3: Đường tròn lượng giác đường tròn định hướng tâm
O
bán kính bằng
A.
2
. B.
4
. C.
3
. D.
1
.
Câu 4: Theo sách giáo khoa ta có:
A.
0
1 60rad
. B.
0
180
1 rad
. C.
0
1 1rad
. D.
0
1 180rad
.
Câu 5: Phương trình
2 2
2 4 1 0x y x y
phương trình của đường tròn nào?
A. Đường tròn tâm
1; 2
, bán kính
1R
.
B. Đường tròn tâm
2; 4
, bán kính
2R
.
C. Đường tròn tâm
1; 2
, bán kính
2R
.
D. Đường tròn tâm
1;2
, bán kính
1R
.
Câu 6: Tập xác định của bất phương trình
1
2020 2021 0
2
x
x
A.
2; .D 
B.
; 2 .D 
C.
.D
D.
\ 2 .D
Câu 7: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?
A.
cos cos .sin sin .sina b a b a b
.
B.
cos cos .cos sin .sina b a b a b
.
C.
sin sin .cos cos .sina b a b a b
.
D.
sin sin .cos cos .sina b a b a b
.
Câu 8: Theo định nghĩa trong sách giáo khoa, với hai điểm
,A B
trên đường tròn định hướng ta có.
A. s cung lượng giác điểm đầu
A
, điểm cuối
B
.
B. Đúng hai cung lượng giác điểm đầu
A
, điểm cuối
B
.
C. Đúng bốn cung lượng giác điểm đầu
A
, điểm cuối
B
.
ĐỀ THI: 132
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
2
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
D. Chỉ một cung lượng giác điểm đầu
A
, điểm cuối
B
.
Câu 9: Một đường thẳng bao nhiêu vectơ pháp tuyến ?
A. số. B. 1 C. 2 D. 3
Câu 10: Bất phương trình
3 3
2021
2020 2020
x
x x
tương đương với bất phương trình.
A. Tất cả các bất phương trình trên.
B.
2 2020.x
C.
2021x
2020.x
D.
1010.x
Câu 11: Cho các bất đẳng thức
a b
c d
. Bất đẳng thức o sau đây đúng?
A.
a c b d
. B.
ac bd
. C.
a b
c d
. D.
a c b d
.
Câu 12: Trong các công thức sau, công thức nào sai?
A.
2 2
cos2 cos sin .a a a
B.
2
cos2 1 2sin .a a
C.
2 2
cos2 cos sin .a a a
D.
2
cos2 2cos 1.a a
Câu 13: Tính diện tích tam giác ba cạnh
9, 10, 11.
A.
44.
B.
42.
C.
30 2.
D.
50 3.
Câu 14: Cho tam giác
ABC
. Trung tuyến
AM
độ dài :
A.
2 2 2
1
2 2
2
b c a
. B.
2 2 2
3 2 2a b c
.
C.
2 2 2
b c a
. D.
2 2 2
2 2b c a
.
Câu 15: Đường thẳng
51 30 11 0x y
đi qua điểm nào sau đây?
A.
4
1; .
3
B.
3
1; .
4
C.
3
1; .
4
D.
4
1; .
3
Câu 16: Trong các công thức sau, công thức nào sai?
A.
sinsi .con s 2 .
2 2
i sn
a b a b
a b
B.
sincos c .sino
2
s 2 .
2
a b
a
a b
b
C.
cosco .cos c 2 .
2 2
o ss
a b a b
a b
D.
cossin s .sini
2
n 2 .
2
a b
a
a b
b
Câu 17: Một cung tròn số đo
0
45
. Hãy chọn số đo radian của cung tròn đó trong các cung tròn
sau đây.
A.
B.
3
C.
4
D.
2
Câu 18: góc phần thứ nhất của đường tròn lượng giác. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết
quả sau đây.
A.
cos 0
. B.
sin 0
. C.
cot 0
. D.
tan 0
.
Câu 19: Trong mặt phẳng
,Oxy
cho đường thẳng
: 3 2 5 0.d x y
Vectơ nào dưới đây một
vectơ pháp tuyến của
?d
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
3
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
2
3;2 .n
B.
1
3; 2 .n
C.
4
2;3 .n
D.
3
2;3 .n
Câu 20: Trong các giá trị sau,
sin
thể nhận giá trị nào?
A.
4
3
. B.
0,7
. C.
2
. D.
5
2
.
Câu 21: Rút gọn biểu thức
2 2
sin cos 2sin cosx x x x
ta được:
A.
2
sin cosx x
B.
1
C.
1 sin2x
D.
1 cos2x
Câu 22: Rút gọn biểu thức
sin sin
3 3
T x x
p p
= + - -
ta được kết quả.
A.
3
2
. B.
T x= sin2
. C.
T x= 3 cos
. D.
T x= sin
.
Câu 23: Một đường tròn có tâm điểm O
0;0
tiếp xúc với đường thẳng
: 4 2 0x y
.
Hỏi khoảng cách từ điểm O
0;0
đến
: 4 2 0x y
bằng bao nhiêu?
A.
4 2
. B.
1
. C.
4
. D.
2
.
Câu 24: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
8
2
x
y
x
với
0x
.
A.
8
. B.
2
. C.
4
. D.
16
.
Câu 25: Đườngcao trong tam giác đều cạnh
a
bằng
A.
5
7
a
. B.
2
5
a
. C.
2
4
a
. D.
3
2
a
.
Câu 26: Tính
0
sin105
ta được:
A.
6 2
4
. B.
6 2
4
.
C.
6 2
4
. D.
6 2
4
.
Câu 27: Hãy tìm mệnh đề đúng nhất trong c mệnh đề sau:
A.
5 ( 5;5).x x
B.
7
7 .
7
x
x
x
C.
3 3 3.x x
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 28: Cung nào sau đây mút trùng với
B
hoặc
B
A.
2 , .
2
k k Z
B.
o o
–90 1 0 , .8 a k Zk
C.
o o
90 3 0 , .6 a k Zk
D.
2 , .
2
k k Z
Câu 29: Hãy chọn đẳng thức đúng.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 35 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết thêm các môn Ngữ văn 10, Tiếng Anh 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10...

Đánh giá bài viết
1 189
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm