Đề thi thử đại học lần 1 môn Sinh năm 2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Nhằm giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức thi đại học môn sinh, VnDoc.com xin giới thiệu "Đề thi thử đại học lần 1 môn Sinh năm 2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh". Tài liệu này bao gồm đề thi và đáp án, giúp các bạn tự ôn luyện dễ dàng.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH LẦN 1 NĂM 2015

SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
(Đề thi gồm có 05 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN SINH HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh: ..................................................... Số báo danh: ........................

Câu 1: Nhận xét nào đúng về các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử?

(1) Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch khuôn ADN được phiên mã là mạch có chiều 3’-5’.

(2) Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN được kéo dài theo chiều 5’->3’.

(3) Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 3’>5’ là liên tục còn mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 5’->3’ là không liên tục( gián đoạn).

(4) Trong quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin, phân tử mARN được dịch mã theo chiều 3’->5’.

A. 1,3,4. B. 2,3,4. C. 1,2,3. D. 1,2,4.

Câu 2: Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, phép lai:

AaBbDD × aaBbDd thu được ở đời con có số cá thể mang kiểu gen dị hợp về một cặp gen chiếm tỉ lệ

A. 12,5%. B. 50%. C. 37,5%. D. 87,5%.

Câu 3: Một cá thể ở một loài động vật có bộ NST 2n = 16. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy có 50 tế bào có cặp NST số 3 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường. Các tế bào còn lại đều giảm phân bình thường. Theo lí thuyết trong tổng số giao tử tạo ra, giao tử có 9 NST chiếm tỷ lệ

A. 2%. B. 5%. C. 0,5%. D. 2,5%.

Câu 4: Cho biết alen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Kiểu gen BB quy định quả tròn là trội không hoàn toàn so với kiểu gen bb quy định quả dài nên xuất hiện tính trạng trung gian là bầu dục được quy định bởi kiểu gen Bb. Alen D quy định lá chẻ là trội hoàn toàn so với alen d quy định lá nguyên. (cho biết các gen phân li độc lập). Cho F1 dị hợp tử ba cặp gen nói trên lai với kiểu gen chưa biết F2 thu tỉ lệ kiểu hình (6 : 6 : 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1). Phép lai nào sau đây xuất hiện tỉ lệ kiểu hình nói trên?

A. AaBbDd x AabbDd B. AaBbDd x AaBbDd

C. AaBbDd x AABbDd D. AaBbDd x AaBbdd

Câu 5: Ở cà chua, gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả vàng. Cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Xét các tổ hợp lai:

1. Aaaa x AAaa 2.Aaaa x Aaaa 3. Aaaa x aaaa

4. AAaa x Aaaa 5. AAAa x AAaa 6. AAAa x AAAa

Theo lí thuyết phép lai cho đời con có 3 loại kiểu gen là

A. 4,5,6. B. 1,2,4,6. C. 2, 3, 6. D. 1, 3,5,6.

Câu 6: Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân li ở lần phân bào II, các tế bào khác giảm phân bình thường và cơ thể cái giảm phân bình thường. Ở đời con của phép lai ♂AaBbDd x ♀AabbDd, sẽ có tối đa bao loại nhiêu kiểu gen khác nhau?

A. 108. B. 60. C. 54. D. 90.

Câu 7: Các phát biểu nào sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể?

(1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể.

(2) Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

(3) Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết.

(4) Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

A. (1), (2). B. (1), (4). C. (2), (3). D. ( 2), (4).

Đánh giá bài viết
1 2.614
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối B Xem thêm