Đề thi thử THPT 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Kiên Giang có đáp án

Câu 1. Nghiệm của phương trình
( )
2
log 2 3x −=
A.
11.x =
B.
6.x =
C.
7.x =
D.
10.x =
Câu 2. Cho cấp số nhân
( )
n
u
có số hạng đầu
1
1
3
u =
2
3.u =
Khi đó công bội của cấp số nhân này là
A.
. B. 1 . C.
1
9
. D.
9.
Câu 3. Cho tập hợp
X
có 10 phần tử. Số tập hợp con gồm 3 phần tử của
X
A.
3
10
C
. B.
3
10
. C.
3
10
A
. D.
7
0t
A
.
Câu 4. Trong không gian
,Oxyz
phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua
( )
2; 4; 5A
vectơ chỉ
phương
( )
3;2;1u =
A.
2 4 5
3 2 1
x y z+ + +
==
. B.
3 2 1
2 4 5
x y z
==
C.
2 4 5
3 2 1
x y z
==
. D.
3 2 1
2 4 5
x y z+ + +
==
.
Câu 5. Đồ thị hàm số nào đưới đây có tiệm cận đứng?
A.
42
1y x x= +
. B.
2
31y x x= +
. C.
3
2 3 1y x x= +
. D.
2
1
x
y
x
=
+
.
Câu 6. Trong không gian
,Oxyz
hình chiếu của điểm
( )
3; 1;4A
n mặt phẳng
( )
Oxy
có tọa độ là
A.
( )
3; 1;0
. B.
( )
3; 1; 4−−
. C.
( )
3;1; 4−−
. D.
( )
0;0;4
.
Câu 7. Cho hàm số
( )
3sin 2cosf x x x=−
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
( ) 3cos 2sin .f x dx x x C= + +
B.
( )
3cos 2sin .f x dx x x C= + +
C.
( ) 3cos 2sinf x dx x x C= +
. D.
( ) 3cos 2sinf x dx x x C= +
.
Câu 8. Cho
( )
1
0
3f x dx =
( )
1
0
2g x dx =−
. Tính
( ) ( )
1
1
0
0
23I f x g x dx

=−



.
A.
5I =
. B.
0.I =
C.
12.I =
D.
13I =−
.
Câu 9. Cho hai số phức
32zi=−
24wi=+
. Phần ảo của số phức
zw+
A.
5.i
B.
5.
C.
2.i
D.
2.
Câu 10. Diện tích xung quanh của hình trụ có độ dài đường sinh
5l =
và bán kính đáy
2r =
A.
20 .
B.
10 .
C.
20.
D.
10.
Câu 11. Cho hàm số
()y f x=
có bảng biến thiên như sau:
_________________________________________________________________________________________
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIÊN GIANG
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi gồm 06 trang
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Ngày thi: 10/06/2021
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ THI: 003
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBD: . . . . . . . . . . . .
x
−
0
2
+
y
0
+
0
y
+
1
5
−
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A. 1. B. 0. C. 5. D. 2.
Câu 12. Tìm tập xác định
D
của hàm số
( )
3
1yx=−
.
A.
( )
0; .D = +
B.
)
1; .D = +
C.
( )
1; .D = +
D.
\{1}.D =
Câu 13. Số phức liên hợp của số phức
34zi=−
A.
3 4 .zi=
B.
34zi= +
C.
34zi=+
D.
4 3 .zi=+
Câu 14. Cho hàm số
()y f x=
có đồ thị như hình vẽ bên dưới
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng
A.
( )
2;2 .
B.
( )
; 2 .−
C.
( )
2; .+
D.
( )
2;0 .
Câu 15. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm
( )
2;5M
biểu diễn số phức
A.
5 2 .zi=−
B.
2 5 .zi=
C.
2 5 .zi=−
D.
2 5 .zi= +
Câu 16. Công thức tính thể tích
V
của khối hón có bán nh đáy
r
và chiều cao
h
A.
.V rh
=
B.
2
1
3
V r h
=
. C.
2
V r h
=
. D.
1
.
3
V rh
=
Câu 17. Một khối lập phương có cạnh bằng
3.a
Thể tích của khối lập phương đó bằng
A.
3
27a
. B.
3
18a
. C.
3
3a
. D.
3
9a
.
Câu 18. Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án
A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm hàm số đó là hàm số nào?
A.
4 2
1y x x= +
. B.
2
21y x x= +
. C.
3
31y x x=−+
. D.
3
31y x x= + +
.
Câu 19. Một khối chóp có diện tích đáy bằng
2
3a
và chiều cao bằng
2.a
Thể tích của khối chóp đó bằng
A.
3
5a
. B.
3
2a
. C.
3
18a
. D.
3
6a
.
Câu 20. Với
a
là số thực dương tuỳ ý,
( )
3
log 100a
bằng
O
y
x
O
y
x
1
2
2
3
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
A.
2 3log .a+
B.
2 3loga
. C.
11
log
23
a+
. D.
6log a
.
Câu 21. Cho hàm s
()fx
đạo hàm
( ) ( )( )
3
1 2 ,f x x x x x
= +  
. S điểm cực tiểu của hàm số đã cho
A. 2. B. 1 . C. 3 D. 0.
Câu 22. Cho hàm số
( )
fx
liên tục trên đoạn
1;3
và có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
Gọi
M
m
lần lượt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn
1;3
. Giá trị của
2Mm+
bằng
A.
1.
B.
1.
C.
2.
D.
7.
Câu 23. Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
( )
1; 3;4A −−
( )
3; 1;2B
. Phương trình mặt cầu đường kính
AB
A.
( ) ( ) ( )
2 2 2
1 2 3 6.x y z+ + + + =
B.
( ) ( ) ( )
2 2 2
1 2 3 24.x y z + + + =
C.
( ) ( ) ( )
2 2 2
1 2 3 24.x y z+ + + + =
D.
( ) ( ) ( )
2 2 2
1 2 3 6.x y z + + + =
Câu 24. Trong không gian
,Oxyz
cho mặt cầu
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
: 2 3 1 9S x y z + + + =
. Điểm nào trong các điểm
bên dưới thuộc mặt cầu
( )
S
?
A.
( )
5; 3;1K
. B.
( )
2;3; 1J −−
. C.
( )
7; 3,1H −−
D.
( )
2; 3;1I
Câu 25. Hàm số nào dưới đây không có điểm cực trị?
A.
2
1y x x= +
. B.
2
3 1.y x x= +
C.
42
2 1.y x x= +
D.
3
63y x x= +
.
Câu 26. Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
( )
1; 2;2M
đường thẳng
1
: 2 3 .
12
xt
d y t
zt
= +
=−
=+
Phương trình mặt
phẳng đi qua điểm
M
và vuông góc với
d
A.
2 2 11 0.x y z + + =
B.
2 2 11 0x y z + =
.
C.
3 2 11 0x y z + + =
. D.
3 2 11 0x y z + =
.
Câu 27. Biết rằng
,xy
là các số thực thỏa mãn
1 4 3x yi i + =
. Môđun của số phức
z x yi=−
bằng
A.
34
. B.
18
. C. 5. D.
34.
Câu 28. Cho
( )
1
0
2f x dx =
. Khi đó
1
0
2 ( )
x
f x e dx

+

bằng
A.
5 e+
B.
3 e+
. C.
3 e
. D.
5 e
.
Câu 29. Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất để tổng số chấm trong hai lần gieo bằng 7
y
O
x
2
2
1
1
2
3
3
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Kiên Giang được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đối với các em học sinh lớp 12, việc luyện đề là rất cần thiết để có thể đạt điểm cao trong kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Nhằm giúp các em có tài liệu ôn thi hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Kiên Giang, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.989
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm