Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường Vạn Hạnh, TP HCM

Trang 1/6 - Mã đề 132
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PH H CHÍ MINH
TRƯỜNG TiH THCS -THPT VN HNH
thi có 6 trang)
ĐỀ THI TH TT NGHIP THPT NĂM 2021
BÀI THI: TOÁN
(Thi gian làm bài 90 phút, không k thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh………………………………Lớp ……………..Số báo danh…………………………
Câu 1. Đưng tim cn ngang của đồ th hàm s
14
21
x
y
x
có phương trình là
A.
1
2
x
. B.
. C.
2y
. D.
2x 
.
Câu 2. Tìm nghiệm thực của phương trình
2
log 5 4x
.
A.
11x
. B.
13x
. C.
21x
. D.
3x
.
Câu 3. H tất cả các nguyên hàm ca hàm s
1 sinf x x
A.
1 cosxC
. B.
1 cosxC
. C.
cosx x C
. D.
cosx x C
.
Câu 4. Cho
a
là một số thực dương, biểu thức
2
3
.aa
viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ
A.
4
3
a
. B.
6
7
a
. C.
5
6
a
. D.
7
6
a
.
Câu 5. S nghim thc của phương trình
2
21
xx
A.
2
. B.
0
. C.
3
. D.
1
.
Câu 6. Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như sau
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại
4x
. B. Hàm số đạt cực tiểu tại
2x 
.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại
3x
. D. m số đạt cực đại tại
2x
.
Câu 7. Cần chọn ra
3
người từ một tổ có
30
người, khi đó số cách chọn là
A.
10
. B.
3
30
C
. C.
3
30
A
. D.
30
3
.
Câu 8. Cho cp s cng
n
u
1
2u 
và công sai
3d
. Tìm s hng
10
u
.
A.
10
29u 
. B.
9
10
2.3u 
. C.
10
25u
. D.
10
28u
.
Câu 9. Cho hàm số
()y f x
xác định trên đạo hàm
24
1 1 .f x x x x x
Số điểm cực trị
của hàm số
()y f x
A.
0
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 10. Đường cong hình bên dưới là đồ th ca hàm s nào?
A.
3
32y x x
. B.
3
32y x x
. C.
2
32y x x
. D.
42
2y x x
.
Mã đề thi 132
thithiTHI…
Trang 2/6 - Mã đề 132
Câu 11. Cho hàm s
fx
liên tục trên đon
0;2
tha mãn
1
0
d3f x x
2
1
d2f x x
. Khi đó
2
0
df x x
bng
A.
6
. B.
1
. C.
1
. D.
5
.
Câu 12. Trong mt phng tọa độ
Oxy
, điểm biu din s phc
45zi
có tọa độ
A.
. B.
4; 5
. C.
4; 5
. D.
.
Câu 13. Họ tất cả các nguyên hàm ca hàm s
2x
f x e
A.
x
eC
. B.
2x
eC
. C.
2
2
x
e
C
. D.
.
Câu 14. Cho hàm s
fx
có đạo hàm liên tc trên đoạn
1;3 , 3 5f
3
1
d6f x x
. Tính
1f
.
A. 10. B. 11. C. 1. D.
1
.
Câu 15. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
.
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên
1;1
. B. Hàm số nghịch biến trên
1;1
.
C. Hàm số nghịch biến trên
1; 
. D. Hàm số đồng biến trên
;1
.
Câu 16. Cho hai số phức
1
13zi
2
34zi
. Môđun của số phức
1
2
z
z
bằng
A.
5
10
. B.
10
5
. C.
10
2
. D.
2
5
.
Câu 17. Số phức liên hợp của số phức
23zi
A.
23zi
. B.
32zi
. C.
23zi
. D.
32zi
.
Câu 18. Cho
0a
,
1a
, giá tr ca
3
log
a
a
bng
A.
3
. B.
1
3
. C.
1
3
. D.
3
.
Câu 19. Đạo hàm của hàm số
3
log 4 1yx
A.
4ln3
41
y
x
. B.
4
4 1 ln3
y
x
. C.
1
4 1 ln3
y
x
. D.
ln3
41
y
x
.
Câu 20. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số
3
33y x x
và đường thẳng
yx
.
A.
0
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 21. Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
1;1;1A
. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc ca điểm
A
trên mt
phng
Oxz
.
A.
. B.
0;1;0
. C.
. D.
.
Câu 22. Tập hợp nghiệm
S
của bất phương trình
12
1
5
125
x
x
A.
;1S 
. B.
2;S
. C.
;2S 
. D.
0;2S
.
Trang 3/6 - Mã đề 132
Câu 23. Cho hình nón tròn xoay đưng cao bng
3a
đường kính đáy bằng
2a
. Din tích xung quanh
ca hình nón bng
A.
2
43a
. B.
2
23a
. C.
2
2 a
. D.
2
a
.
Câu 24. Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình ch nht,
2AB a
,
AD a
, cnh bên
SA
vuông góc
vi mt phẳng đáy và
SA a
. S đo của góc giữa đường thng
SC
và mt phng
SAB
bng
A.
30
. B.
90
. C.
60
. D.
45
.
Câu 25. Gieo ngu nhiên hai con súc sắc cân đối đồng cht. Gi a, b s chm xut hin trên mi con súc
sc. Xác sut để
1ab
bng
A.
2
9
. B.
1
9
. C.
5
18
. D.
5
6
.
Câu 26. Cho hai hàm số
,f x g x
liên tục trên đoạn
1;2
thỏa mãn
2
1
3 2 d 1f x g x x


,
2
1
2 d 3f x g x x


. Khi đó,
2
1
df x x
bằng
A.
6
7
. B.
16
7
. C.
11
7
. D.
5
7
.
Câu 27. Tích ca giá tr nh nht và giá tr ln nht ca hàm s
4
f x x
x

trên đoạn
1; 3
bng
A.
65
3
. B.
52
3
. C.
20
. D.
6
.
Câu 28. Hàm s nào dưới đây đồng biến trên khong
;
?
A.
3
3y x x
. B.
1
2
x
y
x
. C.
1
3
x
y
x
. D.
3
3y x x
.
Câu 29. Kí hiu
0
z
là nghim phc có phn o âm của phương trình
2
2 6 5 0zz
. Điểm nào dưới đây là điểm
biu din ca s phc
0
iz
?
A.
4
13
;
22
M



. B.
1
13
;
22
M



. C.
2
31
;
22
M



. D.
3
31
;
22
M



.
Câu 30. Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác đều cnh
a
,
SA ABC
3.SA a
Th tích khi
chóp
.S ABC
bng
A.
3
3
.
4
a
B.
3
.
2
a
C.
3
3
.
8
a
D.
3
.
4
a
Câu 31. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;2;1A
2;1;0B
. Mặt phẳng đi qua điểm
A
vuông
góc với đường thẳng
AB
có phương trình là
A.
3 6 0x y z
. B.
3 6 0x y z
.
C.
3 5 0x y z
. D.
3 6 0x y z
.
Câu 32. Cho hình trụ bán kính đường tròn đáy bằng
4
diện tích xung quanh bằng
48
. Thể tích của hình
trụ đó bằng
A.
32
. B.
72
. C.
24
. D.
96
.
Câu 33. Cho khi lăng trụ đứng
.
ABC A B C
BB a
, đáy
ABC
tam giác vuông cân ti
B
AB a
.
Tính th tích
V
ca khối lăng trụ đã cho.
A.
3
Va
. B.
3
2
a
V
. C.
3
6
a
V
. D.
3
3
a
V
.
Câu 34. Trong không gian
Oxyz
, cho tam giác
ABC
với
1;1;1A
;
1;1;0B
;
1;3;2C
. Đường trung tuyến
xuất phát từ đỉnh
A
của tam giác
ABC
nhận vectơ nào dưới đây làm một vectơ chỉ phương?
A.
1;1;0b
. B.
2;2;2c 
. C.
1;2;1d 
. D.
1;1;0a 
.
Câu 35. Trong không gian
Oxyz
, phương trình của mt cu tâm
2;1;1I
và đi qua điểm
0; 1;0A

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường Vạn Hạnh, TP HCM được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường Vạn Hạnh, TP HCM, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 524
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm