Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 2 trường chuyên Hạ Long, Quảng Ninh

Trang 1/5 - Mã đề 101
KỲ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2020 - 2021 LẦN 2
Môn thi: TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 05 trang)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Họ, tên thí sinh:………………………………..
Mã đề thi
101
Số báo danh: ………………..............................
Câu 1. Cho hình nón có bán kính đáy
6r
và chiều cao
8h
. Diện tích xung quanh của hình
nón đã cho bằng
A.
120 .
B.
64 .
C.
60 .
D.
80 .
Câu 2. Cho hai số phức
1
3 4z i
2
2z i
. Số phức
1 2
z iz
bằng
A.
5 3 .i
B.
5 3 .i
C.
2 2 .i
D.
2 2 .i
Câu 3. Trong không gian
Oxyz,
khoảng cách từ điểm
(5;4; 3)A
đến trục
Ox
bằng
A.
4.
B.
5.
C.
3.
D.
25.
Câu 4. Cho hàm số bậc ba
y f x
đồ thị đường cong trong hình bên. Số
nghiệm thực của phương trình
log 2021f x
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
0.
Câu 5. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy là
8
, chiều cao là
6.
Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A.
16.
B.
36.
C.
48.
D.
24.
Câu 6. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2 2
( ) :( 2) ( 1) ( 3) 25S x y z
. Tọa độ tâm của mặt cầu
( )S
A.
( 2;1; 3).
B.
(2;1;3).
C.
(2; 1;3).
D.
( 2; 1; 3).
Câu 7. Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
(4;1;3), (2;1;5)A B
(4;3; 3)C
không thẳng hàng. Mặt phẳng
đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
ABC
và vuông góc với
AB
có phương trình là
A.
2 1 0.x y z
B.
2 2 1 0.x z
C.
1 0.x z
D.
3 0.x y z
Câu 8. Nghiệm của phương trình
2
1
5
125
x
A.
1.x
B.
3.x
C.
2.x
D.
2.x
Câu 9. Cho khối trụ có bán kính
3r
độ dài đường sinh
5l
. Thể tích của khối trụ đã cho bằng
A.
15 .
B.
12 .
C.
45 .
D.
36 .
Câu 10. Cho khối nón bán kính bằng
3
khoảng cách từ tâm của đáy đến một đường sinh bất kỳ bằng
12
5
. Thể tích của khối nón đã cho bằng
A.
12 .
B.
18 .
C.
36 .
D.
24 .
Câu 11. Cho cấp số cộng
n
u
với
1
3u
5
13u
. Giá trị của
9
u
bằng
A.
33.
B.
37.
C.
29.
D.
25.
Câu 12. Gọi
0
z
nghiệm phức phần ảo dương của phương trình
2
4 8 0.z z
Trên mặt phẳng tọa độ
Oxy
, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức
0
iz
?
A.
(2;2).Q
B.
( 2;2).M
C.
( 2; 2).P
D.
(2; 2).N
Câu 13. Cho mặt cầu có diện tích là
36 .
Thể tích của khối cầu được giới hạn bởi mặt cầu đã cho là
A.
27 .
B.
108 .
C.
81 .
D.
36 .
Trang 2/5 - Mã đề 101
Câu 14. Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau:
Điểm cực tiểu của hàm số
(3 )y f x
A.
2
.
3
x
B.
2.x
C.
3.y
D.
2
.
3
x
Câu 15. Biết
( ) cosF x x
là một nguyên hàm của hàm số
( )f x
trên
. Giá trị của
0
[3 ( ) 2]df x x
bằng
A.
2.
B.
2 .
C.
2 6.
D.
4.
Câu 16. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, biết điểm
(3; 5)M
điểm biểu diễn số phức
z
. Phần ảo của
số phức
2z i
bằng
A.
5.
B.
2.
C.
3.
D.
5.
Câu 17. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
4 2
1 1
( ) 2021
2020 2020
f x x x
trên đoạn
1;1
bằng
A.
1
2021 .
8080
B.
2020.
C.
1
2021 .
4040
D.
2021.
Câu 18. Số phức liên hợp của số phức
4 ( 3 1)z i
A.
4 ( 3 1) .z i
B.
4 (1 3) .z i
C.
4 (1 3) .z i
D.
4 ( 3 1) .z i
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
( )P
đi qua điểm
(2, 5,1)M
và song song với mặt phẳng
( )Oxz
có phương trình là
A.
3 0.x y
B.
3 0.x z
C.
5 0.y
D.
2 0.x
Câu 20. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
3 2
4
x
y
x
A.
2.y
B.
3
.
4
y
C.
3.y
D.
3.x
Câu 21. Có bao nhiêu cách chọn ra hai loại khối đa diện đều khác nhau?
A.
5
B.
2.
C.
10.
D.
20.
Câu 22. Biết
7 12
log 12 ,log 24a b
. Giá trị của
54
log 168
được tính theo
a
b
A.
1
.
(8 5 )
ab
a b
B.
1
.
(8 5 )
ab
a b
C.
2 1
.
8 5
ab
a b
D.
2 1
.
8 5
ab
a b
Câu 23. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị như hình vẽ bên?
A.
2
.
2
x
y
x
B.
3 2
3 1.y x x
C.
1
.
2
x
y
x
D.
4 2
3 2.y x x
Câu 24. Tập nghiệm của bất phương trình
2
5
(0,125) 64
x
A.
{ 1;0;1}.
B.
[ 3; 3].
C.
( 3; 3).
D.
( 3;3).
Trang 3/5 - Mã đề 101
Câu 25. Cho
2
3( )d 2 3 .xf Cx x x
Hỏi
( )f x
là hàm số nào?
A.
( ) 6 2 .f x x C
B.
3 2
( ) 3 .f x x x x C
C.
( ) 6 2.f x x
D.
3 2
( ) 3 .f x x x x
Câu 26. Cho hình chóp tam giác đều
.S ABC
và có cạnh đáy bằng
a
, cạnh bên
bằng
2
3
a
(tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng
A.
90 .
B.
45 .
C.
30 .
D.
60 .
Câu 27. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
(3;4; 2)M
mặt phẳng
( ) : 2 5 3 2 0.P x z
Đường
thẳng
d
đi qua điểm
M
và vuông góc với mặt phẳng
( )P
có phương trình tham số là
A.
3 2
4 .
2 5
x t
y
z t
B.
3 2
4 5 .
2 3
x t
y t
z t
C.
3 2
4 .
2 5
x t
y
z t
D.
3 2
4 5 .
2 3
x t
y t
z t
Câu 28. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
2
1( )( 5 6)x xy x
và hai trục tọa độ bằng
A.
11
.
4
B.
1
.
2
C.
11
.
4
D.
.
2
Câu 29. Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )5; 
. B.
( 3;0).
C.
(2;4).
D.
( 5;2).
Câu 30. Với
,a b
là các số thực dương tùy ý và
1a
,
log ( )
a
a b
bằng
A.
2 .log
a
b
B.
.lo
1
2
g
a
b
C.
log .
1
2
a
b
D.
2 .log
a
b
Câu 31. Trong không gian
Oxyz,
cho đường thẳng
3 1 2 1
:
2 3 4
x y z
d
. Vectơ nào dưới đây là một vectơ
chỉ phương của
d
?
A.
2
(2; 3;4).u
B.
3
(2;3;4).u
C.
4
(2;3; 4).u
D.
1
(2; 3;2).u
Câu 32. Biết
3
1
( ) 5f x dx
3
1
( ) 7.g x dx
Giá trị của
3
1
3 ( ) 2 ( )f x g x dx
bằng
A.
29.
B.
29.
C.
1.
D.
31.
Câu 33. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy
3a
và chiều cao
5h
. Thể tích của khối chóp bằng
A.
15 .
B.
15.
C.
45.
D.
45 .
Câu 34. Nghiệm của phương trình
log(3 5) 2x
A.
36.x
B.
35.x
C.
40.x
D.
30.x
Câu 35. Tập xác định của hàm số
log( 3 6)y x
A.
[ .2; )
B.
( ; 2).
C.
( 2]; .
D.
(0; ).

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh lần 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán lần 2 THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
2 1.658
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm