Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Mai Thúc Loan, Hà Tĩnh

Đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Mai Thúc Loan, Hà Tĩnh được VnDoc tổng hợp biên soạn hướng dẫn chi tiết đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa. Hy vọng giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu luyện tập cũng như rèn luyện kĩ năng giải đề thi.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

TRƯỜNG THPT MAI THÚC LOAN

Đề thi chính thức

(đề có 40 câu từ câu 41 đến câu 80)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
BÀI THI KHTN – MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .............................................Số báo danh: ..............

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S=32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.

Câu 41: Thủy phân hoàn toàn một tripeptit X (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm alanine và glyxin theo tỷ lệ mol là 2:1. Số tripeptit thỏa mãn công thức cấu tạo cỉa X là

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 42: Chất Có khả năng thao gia phản ứng trùng hợp tạo polime là

A. NH2-CH2-COOH.

B. CH3COOH.

C. CH2=CH2.

D. CH3-CH3.

Câu 43: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư

(e) Nhiệt phân AgNO3

(g) Đốt FeS2 trong không khí

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 44: Chất khí X có thể được dùng làm chất dập tắt đám cháy. Công thức phân tử của khí X là

A. SO2.

B. CO.

C. CO2.

D. CH4.

Câu 45: Thí nghiệm nào dưới đây không xảy ra phản ứng?

A. Cho kim loại Al vào dung dịch NaOH

B. Cho kim loại Fe vào dung dịch HCl đặc, nguội

C. Cho Fe tác dụng với dung dịch Zn(NO3)2

D. Thêm AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2

Câu 46: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất?

A. Fe.

B. Ag.

C. Cr.

D. Cu.

Câu 47: Cho các dung dịch riêng biệt: HNO3, Ba(OH)2, NaHSO4, H2SO4, NaOH. Số dung dịch tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 tạo kết tủa là

A. 1 

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 48: Hợp chất nào sau đây không có tính chất lưỡng tính?

A. NaHCO3.

B. Al2O3.

C. MgO.

D. Al(OH)3.

Câu 49: Sục khí CO2 dư vào dung dịch chất X, thu được chất kết tủa. Chất X là

A. NaAlO2.

B. Ca(OH)2.

C. NaOH.

D. KCl.

Câu 50: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl

A. Cu.

B. Mg.

C. Fe.

D. Zn.

Câu 51: Để làm mềm nước cứng có chứa các ion Ca2+, Mg2+, Cl- người ta có thể

A. dùng axit clohidric (HCl).

B. dùng nước vôi trong Ca(OH)2.

C. dùng natri cacbonat (Na2CO3).

D. đun nóng.

Câu 52: Dung dịch Na2CO3 không tác dụng với dung dịch nào dưới đây?

A. Ca(OH)2.

B. KCl.

C. HCl.

D. MgCl2.

Câu 53: Etylamin (C2H5OH) tác dụng được với chất nào sau đây trong dung dịch?

A. NaCl.

B. KNO3.

C. KOH.

D. HCl.

Câu 54: Trong các chất sau chất nào có liên kết peptit?

A. Nilon-6.

B. Tơ Lapsan.

C. Xenlulozơ.

D. Protein.

Câu 55: Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot

(b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 và CuO đun nóng, thu được Al và Cu

(c) Nhúng Zn vào dung dịch CuSO4 và H2SO4, có xuất hiện ăn mòn điện hóa

(d) Cho AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được chất rắn gồm Ag và AgCl

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Câu 56: Este CH3COOCH=CH2 không tác dụng được với hóa chất nào sau đây?

A. H2 (to, xt).

B. Br2/H2O.

C. Na.

D. NaOH.

Câu 57: Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp?

A. poli(vinyl clorua).

B. Tơ axetat.

C. Tơ nitron.

D. Caosubuna-N.

Câu 58: Cho các chất: CH2=CH2, C6H5OH (phenol), CH3-COOH, C6H5NH2 (anilin). Số chất làm mất màu dung dịch nước brom trong nước là:

A. 5.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 59: Công thức nào sau đây là của chất béo ?

A. C3H5(OOC-C17H35)3.

B. C3H5(OOC-CH3).

C. CH3COOC2H5.

D. NH2-CH2-COOH.

Câu 60: Cacbohidrat X có đặc điểm:

Bị thủy phân trong môi trường axit

Thuộc loại polisaccarit

Phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ

Cacbohidrat X là

A. tinh bột.

B. xenlulozơ.

C. glucozơ.

D. saccarozơ.

Câu 61: Ancol etylic là hợp chất có công thức

A. CH3COOH.

B. C2H5OH.

C. CH3OH.

D. C6H5OH.

Câu 62: Nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z=12. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của ion tạo ra từ X là

A. 3s23p4

B. 2s22p6

C. 3s23p6

D. 3s2

Câu 63: Đá vôi có công thức nào sau đây?

A. CaSO4.

B. CaO.

C. CaCO3.

D. Ca(OH)2.

Câu 64: Trong môi trường kiềm, protein có khả năng phản ứng màu biure với

A. KCl.

B. Cu(OH)2.

C. NaOH.

D. Mg(OH)2.

Câu 65: Phản ứng của este với dung dịch kiềm gọi là phản ứng

A. hidrat hóa.

B. este hóa.

C. xà phòng hóa.

D. hidro hóa.

Câu 66: Để điều chế este etylaxetat bằng phản ứng este hóa, người ta cho axit axetic tác dụng với chất nào sau đây?

A. C2H5OH.

B. C3H5(OH)3.

C. C6H5OH.

D. CH3OH.

Câu 67: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái lỏng

A. C2H5NH2.

B. C6H5NH2 (anilin).

C. H2NCH2COOH.

D. CH3NHCH3.

Câu 68: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Fructozơ.

B. Glucozơ.

C. Saccarozơ.

D. Xenlulozơ.

Câu 69: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí X khi cho dung dịch axit tác dụng với muối rắn. 

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa học

Hình vẽ trên không sử dụng điều chế khí nào sau đây?

A. H2S.

B. HCl.

C. Saccarozơ.

D. Xenlulozơ

Câu 70: Sục CO2 vào dd chứa hỗn hợp Ca(OH)2 và NaOH ta quan sát hiện tương theo đồ thị sau. Giá trị của x là

A. 0,62.

B. 0,58.

C. 0,64.

D. 0,68.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa học
Câu 71: Cho 100ml dung dịch HCl aM tác dụng vừa đủ với 4,5 gam một amin đơn chức, sau phản ứng thu được 8,15 gam muối. Giá trị của a là

A. 1,5M.

B. 0,25M.

C. 0,5M.

D. 1M.

Câu 72: Dung dịch X chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu kim loại? (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5)

A. 5,12 gam.

B. 2,88 gam.

C. 3,92 gam.

D. 3,2 gam.

Câu 73: Cho hỗn hợp X gồm 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 và 0,75 mol H2. X được nung trong bình kín có xúc tác là Ni. Sau một thời gian thu được 0,7 mol hỗn hợp Y, Y phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch Br2 aM. Giá trị của a là

A. 1,0.

B. 2,5.

C. 2,0.

D. 1,5.

Câu 74: Hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Cu. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 122,76 gam chất rắn. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng vừa thu được dung dịch Y chứa 3 chất tan với tỉ lệ 1:2:3. Dung dịch Y làm mất màu tối đa bao nhiêu gam KMnO4 trong môi trường axit sunfuric?

A. 5,688.

B. 6,004.

C. 5,846.

D. 6,162.

Câu 75: Hỗn hợp X gồm 3 triglixerit được tạo ra bởi 2 axit là C17H33COOH và C17H31COOH (có tỷ lệ mol tương ứng của hai axit là 2:1). Đốt chát hoàn toàn a gam X thu được 37,62 gam CO2 và 13,77 gam H2O. Mặt khác hidro hóa hoàn toàn a gam X thu được chất hữu cơ Y. Đun nóng Y với dung dịch KOH (vừa đủ), thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là

A. 13,65.

B. 14,49.

C. 13,25.

D. 13,77.

Câu 76: Đốt cháy hết a gam chất hwuux cỡ cần vừa đủ 30,8 lít không khí (20% O2 về thể tích, còn lại là N2). Cho sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư, thấy thoát ra 28 lít một chất khí, phản ứng thu được 30 gam một chất kết tủa và khối lượng dung dichcj nước vôi giảm 6,9 gam so với ban đầu. Nếu cho a gam chất X tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, 1 chất hữu cơ đa chức bậc I và m gam hỗn hợp muối vô cơ (các khí đo ở đktc, X có công thức đơn giản nhấ trùng với công thức phân tử). Giá trị của m là

A. 21,15.

B. 25,45.

C. 8,45.

D. 19,10.

Câu 77: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm metyl axetat và etyl axetat, thu được CO2 và m gam nước. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 25 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 4,5g.

B. 3,6g.

C. 5,4g.

D. 6,3g.

Câu 78: Cho 4,825 gam hỗn hợp bột Al và Fe (có tỉ lệ mol nAl:nFe = 3:2) vào 350 ml dung dịch
AgNO3 1M. Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 35,1.

B. 37,8.

C. 13,5.

D. 27,0.

Câu 79: Điện phân dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ, mạng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2,5A. Sau T giây thu được 11,52g kim loại ở catot, dung dịch Y (vẫn còn màu xanh) và hỗn hợp khí ở anot có tỷ khối so với H2 bằng 25,75. Mặt khác, nếu điện phân X trong thời gian 18528 giây, thì tổng số mol khí thu được ở hai điện cực là 0,165 mol. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước. Số mol Cu2+ trong Y là

A. 0,04.

B. 0,035.

C. 0,025.

D. 0,045.

Câu 80: Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol một este X cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu được một ancol Y là 43,6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức Z và T. Công thức của Z và T là

A. HCOOH và CH3COOH.

B. CH3COOH và C2H5COOH.

C. C2H5COOH và C3H7COOH.

D. HCOOH và C2H5COOH.

-------------------------------------------------

Nhìn chung, Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Mai Thúc Loan, Hà Tĩnh được đánh giá khá hay và nhiều câu hỏi khó. Vẫn đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung các năm trước, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 239
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Xem thêm