Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình có đáp án chi tiết

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD & ĐT HÒA BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HOÀNG VĂN THỤ
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1
Năm học: 2020 2021
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút; không k thời gian giao đề
đề thi 207
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ tên: ...............................................................................................
Số báo danh: ...........................................................................................
Câu 1: Đơn vị mức cường độ âm
A. Đêxiben (dB).
B. Niutơn trên mét vuông (N/m
2
).
C. Oát trên mét vuông (W/m
2
).
D. Oát trên t (W/m).
Câu 2: Trong các ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam lục, chiết suất của thủy tinh giá trị nhỏ nhất đối
với ánh sáng nào?
A. Đỏ.
C. Cam.
D. Tím.
Câu 3: Trong đoạn mạch xoay chiều, chỉ số của Ampe kế cho biết giá trị nào của dòng điện?
A. Hiệu dụng.
B. Trung bình.
C. Cực đại.
D. Tức thời.
Câu 4: Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc, tại vị trí vân tối trên màn thì hai sóng ánh
sáng truyền đến phải
A. Lệch pha
2
.
3
B. Lệch pha
2
.
3
C. Cùng pha. D. Ngược pha.
Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp
trên màn quan sát 1 cm. Khoảng vân trên màn
A. 5 mm.
B. 2 mm.
C. 2,5 mm.
D. 0,5 mm.
Câu 6: Trên một sợi dây đang sóng dừng ổn định với bước sóng truyền trên dây 4 cm. Khoảng
cách giữa 4 nút sóng liên tiếp
A. 9 cm.
B. 6 cm.
C. 12 cm.
D. 4 cm.
Câu 7: Trong cấu tạo của máy biến áp, máy tăng áp tỉ số giữa số vòng dây cuộn thứ cấp cấp
A. Nhỏ hơn 1.
B. Bằng 1.
C. Lớn hơn 1.
D. Bằng 0.
Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 100 V vào đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì điện
áp hiệu dụng hai cực tụ điện hai đầu cuộn cảm thuần lần lượt 130 V 50 V. Điện áp
hiệu dụng giữa hai đầu điện trở
A. 80 V.
B. 160 V.
C. 100 V.
D. 60 V.
Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều tần số f vào hai đầu của một cuộn cảm thuần độ tự cảm L thì cảm
kháng của cuộn cảm
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
L
Z fL.
B.
L
1
Z .
fL
C.
L
Z 2 fL.
D.
L
1
Z .
2 fL
Câu 10: Tần số dao động của một con lắc đơn được tính bằng công thức nào sau đây?
A.
1
.
2
g
f
l
B.
1
.
2
l
f
g
C.
1
.
g
f
l
D.
1
.
l
f
g
Câu 11: Hai hạt tích điện nhỏ giống nhau đặt cách nhau 6 cm trong điện môi lỏng hằng số điện môi
ε = 81 thì lực đẩy giữa chúng 2 μN. Biết k = 9.10
9
Nm
2
/C
2
. Độ lớn điện tích của từng hạt
A. 2,56 pC.
B. 0,52.10
-7
C.
C. 8,06 nC.
D. 4,03 nC.
Câu 12: Khi nhìn qua một thấu kính hội tụ thấy ảnh ảo của một dòng chữ thì ảnh đó
A. Luôn lớn hơn dòng chữ.
B. Ngược chiều với dòng chữ.
C. Luôn nhỏ n dòng chữ.
D. Luôn bằng dòng chữ.
Câu 13: Trên một sợi dây sóng dừng ổn định với bước sóng truyền trên dây λ. Khoảng cách giữa
hai điểm bụng liền kề
Α. λ. B.
.
2
C.
.
4
D. 2λ.
Câu 14: Thiết bị nào sau đây ứng dụng của hiện tượng cộng hưởng?
A. Con lắc đồng hồ.
B. Cửa đóng tự động.
C. Hộp đàn ghita dao động.
D. Giảm xóc xe máy.
Câu 15: Một máy phát điện xoay chiều một pha với phần cảm là rôto p cặp cực. Khi rôto quay đều
với tốc độ n (vòng/phút) thì tần số của suất điện động (tính theo đơn vị Hz) do máy phát ra
A.
n
.
60p
B.
pn.
C.
60pn.
D.
pn
.
60
Câu 16: Trong đoạn mạch xoay chiều, điện áp chậm pha hơn dòng điện một lượng φ. Hệ số công suất
của đoạn mạch
A. cosφ.
B. –tanφ.
C. tanφ.
D. –cosφ.
Câu 17: Một mạch dao động LC tưởng gồm tụ điện điện dung 2 nF cuộn cảm độ tự cảm
12,5 mH. Mạch dao động riêng với tần số góc
A. 20.10
4
rad/s.
B. 25.10
4
rad/s.
C. 8.10
4
rad/s.
D. 4.10
4
rad/s.
Câu 18: Một người quan sát một sóng hình sin thấy 6 gợn sóng truyền qua một điểm trong 5 s
khoảng cách giữa hai gợn liên tiếp 8 cm. Tốc độ truyền của sóng này
A. 6,4 cm/s.
B. 8 cm/s.
C. 3,3 cm/s.
D. 40 cm/s.
Câu 19: Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận nào sau đây gây ra hiện tượng tán sắc ánh sáng?
A. Buồng ảnh.
B. Lăng kính.
C. Ống chuẩn trực.
D. Thấu kính hội tụ.
Câu 20: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm của vòng y tròn bán nh R mang dòng điện cường độ I được
tính bằng công thức nào sau đây?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
7
R
B 2.10
I
B.
7
R
B 2 .10
I
C.
7
I
B 2.10
R
D.
7
I
B 2 .10
R
Câu 21: Hạt tải điện trong kim loại
A. Electron tự do ion âm.
B. Electron tự do.
C. Electron tự do ion dương.
D. Ion dương ion âm.
Câu 22: Một vật dao động theo phương trình
x 4cos 5 t cm.
3
Biên độ dao động của vật
A. 4 cm.
B. 5 cm.
C. cm.
D. π/3 cm.
Câu 23: Một chất điểm dao động với phương trình
x 10cos(2 t )
cm (t tính bằng s). Chiều dài
quỹ đạo dao động của chất điểm
A. 10 cm.
B. 20 cm.
C. 10π cm.
D. 20π cm.
Câu 24: Trong thiết bị kiểm tra hành các sân bay ứng dụng tia nào sau đây?
A. Tia hồng ngoại.
B. Tia catot.
C. Tia X.
D. Tia tử ngoại.
Câu 25: Trong đồ khối của máy thu thanh tuyến đơn giản bộ phận nào sau đây?
A. Anten phát.
B. Mạch tách sóng.
C. Mạch biến điệu.
D. Micrô.
Câu 26: Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động cùng phương cùng tần số biên
độ lần lượt 5 cm 8 cm. Biên độ dao động tổng hợp của chất điểm không thể
A. 5 cm.
B. 8 cm.
C. 6 cm.
D. 2 cm.
Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu của một cuộn cảm thuần độ t cảm
1
H.
Cảm kháng cuộn cảm
A. 200 Ω.
B. 50 Ω.
C. 100 Ω.
D. 10 Ω.
Câu 28: Trong điện xoay chiều, đại lượng nào sau đây không giá trị hiệu dụng?
A. Cường độ dòng điện.
B. Công suất.
C. Suất điện động.
D. Điện áp.
Câu 29: Tần số dao động riêng của con lắc xo gồm xo độ cứng k vật nặng khối lượng m
A.
1 m
f .
2 k
B.
1 k
f .
2 m
C.
k
f 2 .
m
D.
m
f 2 .
k
Câu 30: Một sóng hình sin có tần số f truyền trong một môi trường với tốc độ v thì có bước sóng
A.
vf.
B.
vf .
C.
v
.
f
D.
f
.
v
Câu 31: Trong t nghiệm giao thoa sóng mặt nước, 2 nguồn kết hợp A B dao động cùng pha.
Hai điểm M, N nằm trên đoạn AB 2 điểm dao động cực đại lần lượt thứ k k + 4. Biết MA =
1,2 cm; NA = 1,4 cm. Bước sóng
A. 1 mm.
B. 1,5 mm.
C. 1,2 mm.
D. 2 mm.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Vật lý

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết, giúp các em kiểm tra kiến thức, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình nằm trong chuyên mục thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Đây là bộ tài liệu hữu ích và phong phú cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp diễn ra.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.944
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm