Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 3 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề thi 101
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
Mã đề thi: 101
ĐỀ THI THỬ TNTHPT LẦN 3, NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Toán học
Thời gian làm bài: 90 phút
có 50 câu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Đồ thị hàm số
1
21
x
y
x
=
+
có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
2
. B.
4
. C.
1
. D.
3
.
Câu 2: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy
B
và chiều cao
bằng
A.
2
Bh
. B.
3Bh
. C.
1
3
Bh
. D.
Bh
.
Câu 3: Cho
3
2
1
3
d ln 2 ln 3 ln 5
32
x
xa b c
xx
+
= ++
++
bằng
A.
1.
B.
0.
C.
2.
D.
3.
Câu 4: Cho hình trụ có bán kính đáy
r
. Gọi
O
O
là tâm của hai đường tròn đáy với
2OO r
=
. Một
mặt cầu tiếp xúc với hai đáy của hình trụ tại
O
O
. Gọi
C
V
T
V
lần lượt là thể tích của khối cầu và
khối trụ. Khi đó
C
T
V
V
bằng
A.
5
3
. B.
3
4
. C.
1
2
. D.
2
3
.
Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình
2
2
28
xx
>
A.
( )
;1−∞
. B.
( )
3; +∞
. C.
( )
1; 3
. D.
( ) ( )
; 1 3;−∞ +∞
.
Câu 6: Cho hàm số
23
2
x
y
x
=
có đồ thị
( )
C
. Gọi
I
là giao điểm của các đường tiệm cận của
( )
C
. Biết
rằng tồn tại hai điểm
M
thuộc đồ thị
( )
C
sao cho tiếp tuyến tại
M
của
( )
C
tạo với đường tiệm cận của
một tam giác có chu vi nhỏ nhất. Tổng hoành độ của hai điểm
M
là:
A.
4
. B.
0
. C.
3
. D.
1
.
Câu 7: Ông A gửi vào ngân hàng
50
triệu đồng với lãi suất
0,5% /
tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng
thì ông A có được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn
60
triệu đồng? Biết rằng trong suốt thời gian gửi, lãi
suất ngân hàng không đổi và ông A không rút tiền ra.
A.
38
tháng. B.
36
tháng. C.
40
tháng. D.
37
tháng.
Câu 8: Gọi
M
và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
(
)
32
3 97fx x x x
=+ −−
trên đoạn
[ ]
4;3
. Giá trị
Mm
bằng
A.
8
. B.
32
. C.
33
. D.
25
.
Câu 9: Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
xm
y
x
+
=
+
trên đoạn
[ ]
1; 2
bằng
8
(
m
là tham số thực). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
10m >
. B.
8 10m<<
. C.
04m<<
. D.
48m<<
.
Câu 10: Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính bằng
3R =
và đường sinh
6l
=
bằng
A.
108
π
. B.
36
π
. C.
18
π
. D.
54
π
.
Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình
( )
( )
44
log 1 log 2 5xx
ππ
+>
A.
( )
6; +∞
. B.
( )
;6−∞
. C.
5
;6
2



. D.
( )
1; 6
.
++
với a, b, c là các số nguyên. Giá trị của
abc
Trang 2/5 - Mã đề thi 101
Câu 12: Cho hàm số
(
)
fx
xác định trên
thỏa mãn
( )
' 43fx x= +
(
)
11f
=
. Biết rằng phương
trình
( )
10
fx=
có hai nghiệm thực
12
,xx
. Giá trị của tổng
21 22
log logxx+
A.
3
. B.
4
. C.
8
. D.
16
.
Câu 13: Cho hình chóp
.S ABC
có đáy
ABC
là tam giác đều cạnh
a
,
SA a=
SA
vuông góc với mặt
phẳng đáy. Khoảng cách từ điểm
A
đến mặt phẳng
()SBC
bằng
A.
2
2
a
. B.
21
7
a
. C.
3
7
a
. D.
15
5
a
.
Câu 14: Cho hàm số
( )
fx
liên tục trên
( )
( )
2
2
0
3 d 10fx x x+=
. Tính
2
0
( )dfx x
.
A.
18
. B.
2
. C.
18
. D.
2
.
Câu 15: Cho hàm số
(
)
y fx=
có bảng biến thiên như sau
Số nghiệm thực của phương trình
(
)
2 30fx−=
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 16: Cho hình nón có độ dài đường cao bằng
2a
và bán kính đáy bằng
a
. Diện tích xung quanh của
hình nón bằng
A.
2
23a
π
. B.
2
25a
π
. C.
2
5 a
π
. D.
2
3 a
π
.
Câu 17: Cho hàm số
( )
fx
với bảng biến thiên dưới đây
Hỏi hàm số
( )
y fx=
có bao nhiêu điểm cực đại?
A. 1. B. 5. C. 3. D. 7.
Câu 18: Họ nguyên hàm của hàm số
(
) ( )
1 sinfx x x
= +
A.
2
sin cos
2
x
x x xC −+
. B.
2
sin cos
2
x
x x xC ++
.
C.
2
cos sin
2
x
x x xC ++
. D.
2
cos sin
2
x
x x xC −+
.
Câu 19: Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
42x
y
xx
+−
=
+
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
0
.
Câu 20: Số giao điểm của đồ thị hàm số
22
4
y xx=
với đường thẳng
3y
=
A.
6
. B.
2
. C.
4
. D.
8
.
Câu 21: Tìm tập hợp
S
tất cả các giá trị của tham số thực
m
để hàm số
( )
3
2
23 1
3
x
y mx m x=+ + ++
đồng biến trên
.
Trang 3/5 - Mã đề thi 101
A.
(
) (
)
; 3 1; +−∞
. B.
( )
1; 3
. C.
(
] [
)
; 1 3;+
−∞
. D.
[ ]
1; 3
.
Câu 22: Số
20192020
20182019
có bao nhiêu chữ số?
A.
147433277.
B.
147501991.
C.
147501992.
D.
147433276.
Câu 23: Cho hàm số
()fx
liên tục và có đạo hàm trên
11
;
22



thỏa mãn
1
2
2
1
2
109
( ) 2 ( )(3 )
12
f x f x x dx

−=

. Tính
1
2
2
0
()
x
1
fx
d
x
A.
5
ln
9
. B.
2
ln
9
. C.
8
ln
9
. D.
7
ln
9
.
Câu 24: Trong không gian
Oxyz
, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
( )
: 2 30
Px yz +−=
có tọa độ là
A.
( )
1; 2;1
. B.
(
)
1;1; 3
. C.
( )
1;2;3−−
. D.
( )
2; 1; 3−−
.
Câu 25: Tích phân
2
0
1
d
3
x
x
+
bằng
A.
5
log
3
. B.
2
15
. C.
16
225
. D.
5
ln
3
.
Câu 26: Cho hàm số
(
)
fx
có đạo hàm
( ) ( )( )
3
1 2, .fx xx x x
= ∀∈
Số điểm cực trị của hàm số đã
cho là
A.
5
. B.
1
. C.
3
. D.
2
.
Câu 27: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
( )
P
đi qua hai điểm
( )
0; 1; 0A
,
( )
2; 3;1B
và vuông góc với
mặt phẳng
( )
:2 0Qx yz
+ −=
có phương trình là
A.
2 3 10
xy z+ − −=
. B.
( )
:4 2 1 0P xy z+ −=
.
C.
( )
:4 3 2 3 0Pxyz
+ +=
. D.
( )
:4 3 2 3 0P xyz
+=
.
Câu 28: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
a
. Biết
( )
SA ABCD
3SA a=
. Thể tích của khối chóp
S.ABCD
là:
A.
3
3
12
a
. B.
3
3a
. C.
3
3
3
a
. D.
3
4
a
.
Câu 29: Hàm số
2
( ) 2019
xx
fx
=
có đạo hàm
A.
2
'( ) 2019 ln 2019
xx
fx
=
. B.
2
2019
'( )
ln 2019
xx
fx
=
.
C.
2
'( ) (2 1)2019 ln 2019.
xx
fx x
= +
D.
2
'( ) (2 1)2019 ln 2019
xx
fx x
=
.
Câu 30: Diện tích của mặt cầu bán kính
a
bằng
A.
2
a
π
. B.
2
3
a
π
. C.
2
4 a
π
. D.
2
4
3
a
π
.
Câu 31: Tập xác định của hàm số
( )
2019
2
43y xx
=−−
A.
{ }
\ 4;1 .
B.
.
C.
[ ]
4;1 .
D.
(
)
4;1 .
Câu 32: Trong không gian
Oxyz
, phương trình mặt cầu có tâm là
( )
1; 0; 2I
bán kính
2R =
A.
( ) ( )
22
2
1 22x yz ++− =
B.
( ) ( )
22
2
1 22x yz+ +++ =
.
C.
( ) ( )
22
2
1 28x yz ++− =
. D.
( ) ( )
22
2
1 28x yz
+ + ++ =
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán lần 3 THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 232
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm