Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội lần 2

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TO NỘI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
(Đề thi có 6 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2
Môn: Toán 12, năm học 2020-2021
Thời gian làm bài 90 phút (50 câu trắc nghiệm)
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đề thi 001
Câu 1. Cho hàm số f(x) bảng biến thiên như sau
x
f
0
(x)
f(x)
−∞
1
1
+
0
+
0
++
44
00
−∞−∞
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?
A. (−∞; 1). B. (−∞; 1). C. (1; 1). D. (1; +).
Câu 2. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (α): x y + z = 0 đi qua điểm nào trong các điểm
dưới đây?
A. M(1; 2; 1). B. N(0; 0; 1). C. P (4; 5; 9). D. Q(1; 2; 1).
Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x
2
+ y
2
+ (z 3)
2
= 4. Bán kính R của mặt
cầu đã cho bằng
A. R = 16. B. R =
2. C. R = 4. D. R = 2.
Câu 4.
Hàm số nào dưới đây đồ thị dạng như đường cong trong hình bên?
A. y = x
3
3x
2
. B. y = x
3
+ 2x
2
+ 1.
C. y = x
3
+ 3x
2
. D. y = x
4
x
2
.
x
y
O
Câu 5. Nếu
2
Z
0
2f (x) dx = 9 thì
2
Z
0
f (x) dx bằng
A. 7. B. 3. C.
9
2
. D. 18.
Câu 6. Cho số phức z = 4 5i. Trên mặt phẳng Oxy, điểm biểu diễn của số phức z điểm nào
dưới đây?
A. Q(4; 5). B. M(5; 4). C. P (4; 5). D. N(4; 5).
Câu 7. Cho khối lập phương cạnh a và thể tích bằng 27. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. a
3
= 18. B. a
3
= 9. C. a
3
= 27. D. a
3
= 81.
Câu 8. Với a số thực dương tùy ý, log
2
(4a
2
) bằng
A.
1
2
+ 2 log
2
a. B. (log
2
(2a))
2
. C. 2 + 2 log
2
a. D. 4 log
2
a.
Câu 9. Số phức liên hợp của số phức z = 1 2021i
A. 1 2021i. B. 1 2021i. C. 1 + 2021i. D. 1 + 2021i.
Trang 1/6 đề 001
Câu 10. Tính tích phân I =
2
Z
0
(2x + 1) dx.
A. I = 5. B. I = 2. C. I = 4. D. I = 6.
Câu 11. Nghiệm của phương trình 3
4x2
= 81
A. x =
3
2
. B. x =
3
2
. C. x =
1
2
. D. x =
1
2
.
Câu 12. Họ các nguyên hàm của hàm số f (x) = x sin 5x
A.
x
2
2
+
sin 5x
5
+ C. B.
x
2
2
cos 5x
5
+ C. C.
x
2
2
sin 5x
5
+ C. D.
x
2
2
+
cos 5x
5
+ C.
Câu 13. Cho hàm số f(x) bảng biến thiên như sau
x
f
0
(x)
f(x)
−∞
1
0 1
+
0
+
0
0
+
++
22
44
22
++
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A. 2. B. 4. C. 1. D. 0.
Câu 14. Với x > 0, đạo hàm của hàm số y = log
11
x
A. y
0
=
11
x
. B. y
0
=
x
ln 11
. C. y
0
= x ln 11. D. y
0
=
1
x ln 11
.
Câu 15. Từ một nhóm học sinh gồm 7 nam và 6 nữ, bao nhiêu cách chọn ra một đôi song ca
gồm một nam và một nữ?
A. 42. B. 36. C. 49. D. 13.
Câu 16. Cho khối chóp diện tích đáy bằng a
2
3 và chiều cao bằng a
3. Thể tích của khối
chóp đã cho bằng
A.
4
3a
3
3
. B.
2
3a
3
3
. C. 3a
3
. D. a
3
.
Câu 17. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =
2x + 1
x 1
phương trình
A. y = 1. B. y = 1. C. y = 2. D. y =
1
2
.
Câu 18. Cho cấp số cộng (u
n
) với u
1
= 2 và công sai d = 3. Số hạng u
5
của cấp số cộng đã cho
bằng
A. 162. B. 14. C. 30. D. 10.
Câu 19. Cho hình phẳng (H ) giới hạn bởi đường cong y =
x + 1, trục hoành và các đường
thẳng x = 1, x = 2. Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (H ) quanh trục hoành
được tính bởi công thức nào dưới đây?
A. V = π
2
Z
1
x
2
+ 1 dx. B. V = π
2
2
Z
1
(x + 1) dx.
C. V = π
2
Z
1
(x + 1) dx. D. V = π
2
Z
1
x + 1 dx.
Câu 20. Cho hình trụ chiều cao h = 4 và bán kính đáy r = 3. Diện tích toàn phần của hình
trụ đã cho bằng
A. 6π. B. 53π. C. 42π. D. 36π.
Trang 2/6 đề 001
Câu 21. Cho hàm số f(x) = e
3x
. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A.
Z
f(x) dx =
1
3
e
3x
+ C. B.
Z
f(x) dx = 3e
3x
+ C.
C.
Z
f(x) dx = e
3x
+ C. D.
Z
f(x) dx = e
3x
+ C.
Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình 2
x
2
1
16
x
A. (0; 4). B. (−∞; 0) (4; +).
C. (−∞; 0] [4; +). D. [0; 4].
Câu 23. Cho hai số phức z = 1 i và w = 7 + 3i. Số phức 2z w tổng phần thực và phần
ảo bằng
A. 10. B. 5. C. 0. D. 10.
Câu 24. Từ một hộp chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời
3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng
A.
7
44
. B.
5
12
. C.
1
22
. D.
2
7
.
Câu 25. hiệu z
0
nghiệm phức phần ảo âm của phương trình z
2
6z + 34 = 0. Mô-đun
của số phức (1 + i)z
0
+ 2z
0
bằng
A. 2
5. B. 2
15. C. 2
85. D. 2
65.
Câu 26. Cho hình nón bán kính đáy 4a, chiều cao 3a. Diện tích xung quanh hình nón đã cho
bằng
A. 15πa
2
. B. 12πa
2
. C. 36πa
2
. D. 20πa
2
.
Câu 27. bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y =
1
3
x
3
mx
2
+ 4x + 2 đồng
biến trên R?
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 28. Với a số thực dương tùy ý, 10
2 log a
bằng
A. 20a. B. 2a. C. a
20
. D. a
2
.
Câu 29.
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A
0
B
0
C
0
đáy ABC tam giác vuông
cân tại A, AB = AA
0
= a (tham khảo hình v bên). Tang của c
giữa đường thẳng BC
0
và mặt phẳng (ABC) bằng
A.
2. B.
6
3
. C.
2
2
. D.
3
3
.
A C
B
A
0
C
0
B
0
Câu 30. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 2; 1), B(1; 0; 2) và C(0; 2; 1). Mặt phẳng
đi qua A và vuông c với đường thẳng BC phương trình
A. x 2y + z 4 = 0. B. x 2y + z + 4 = 0.
C. x 2y z 6 = 0. D. x 2y z + 4 = 0.
Câu 31. Trong không gian Oxyz, phương trình nào dưới đây phương trình mặt cầu tâm
I(1; 2; 3) và tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz)?
A. (x 1)
2
+ (y 2)
2
+ (z 3)
2
= 4. B. (x 1)
2
+ (y 2)
2
+ (z 3)
2
= 9.
C. (x 1)
2
+ (y 2)
2
+ (z 3)
2
= 1. D. (x 1)
2
+ (y 2)
2
+ (z 3)
2
= 25.
Câu 32. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x) = x
3
33x trên đoạn [2; 19] bằng
A. 22
11. B. 58. C. 72. D. 22
11.
Trang 3/6 đề 001

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

VnDoc gửi tới thầy cô và các em học sinh Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội lần 2. Đề thi thử Toán với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán có đáp án, được biên soạn sát với đề minh họa 2021 của Bộ GD&ĐT, chắc chắn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội lần 2 nằm trong Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội lần 2. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 400
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm