Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường Thăng Long, Hà Nội lần 2 có đáp án

Trang 1/6 - Mã đề 184
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KỲ THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN THỨ HAI
TRƯỜNG THPT THĂNG LONG NĂM HỌC 2020 – 2021
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Đề thi có 06 trang
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.
Họ và tên thí sinh: …………………………………………….Số báo danh:………………Lớp:………….
Câu 1. Cho
Fx
là mt nguyên hàm ca hàm s
fx
. Tìm
4 1 dI x f x x


.
A.
41I x F x C
. B.
2
2I x x F x
. C.
2
2I x x F x C
. D.
2
(2 )I x x F x C
.
Câu 2. Hàm số
nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?
A.
0;1
. B.
2;4
. C.
2;0
. D.
4;
.
Câu 3. Trong các dãy số có công thức số hạng tổng quát sau, dãy nào là một cấp số nhân?
A.
2
1
n
un
. B.
n
un
. C.
21
n
n
u 
. D.
1
4
n
n
u
.
Câu 4. Nguyên hàm của hàm số
2cos3f x x
A.
6sin3F x x C
. B.
6sin3F x x C
. C.
2
sin3
3
F x x C
. D.
2
sin3
3
F x x C
.
Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ, các điểm
A
B
trong hình vẽ dưới đây lần lượt điểm biểu diễn của các số
phức
1
z
2
z
. Modul của số phức
12
zz
bằng
A.
3
. B.
10
. C.
22
. D.
2
.
Câu 6. Cho hàm s
fx
có đạo hàm trên
3;1
,
3 2021f 
,
1
3
d 2020f x x
. Tính
1f
.
A.
1 4041f
. B.
11f 
. C.
11f
. D.
1 4041.f 
Câu 7. S nghim của phương trình
33
log log 2 1xx
A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 8. Cho hàm s
y f x
có đạo hàm
22
9f x x x

. Khẳng định nào sau đâyđúng?
A. Hàm s đạt cực đại ti
3.x
B. Hàm s đạt cc tiu ti
3.x 
C. Hàm s3 điểm cc tr. D. Hàm s có 2 điểm cc tr.
Câu 9. Từ thành phố A đến thành phố B có 5 con đường đi, từ thành phố B đến thành phố C có 6 con đường đi. Có
bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C, biết phải đi qua thành phố B?
A.
6
5
. B.
30
. C.
11
. D.
5!.6!
.
Câu 10. Cho m trùng phương
y f x
đồ thị như nh vẽ dưới đây. Tìm tt các giá tr ca tham s
m
để
phương trình
f x m
có 4 nghim phân bit.
A.
1.m
B.
1.m 
C.
3 1.m
D.
1.m
Mã đề 184
Trang 2/6 - Mã đề 184
Câu 11. Cho đồ thị hai hàm số
x
ya
log
b
yx
như hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
1, 1ab
. B.
1,0 1ab
. C.
0 1,0 1.ab
D.
0 1, 1.ab
Câu 12. Trong tập số phức , có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
i)
1 2 1 2
.z z z z
. ii)
zz
là số thuần ảo.
iii)
1 2 1 2
z z z z
. iv) số
0
vừa là số thực, vừa là số ảo.
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
4
.
Câu 13. Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
thoả mãn
2
0
3 2 d 0
m
x x x
.
A.
0m
hoặc
2m
. B.
1m
hoặc
2m
. C.
0m
hoặc
2
3
m
. D.
0m
hoặc
1m
.
Câu 14. Cho
,0ab
,
,mn
là các số nguyên dương,
2m
. Trong các đẳng thức sau, đẳng thc nào sai?
A.
.
m m m
a b ab
. B.
m m m
a b a b
. C.
m
m
m
aa
b
b
. D.
n
mn
m
aa
.
Câu 15. Đồ thị hàm số
1
32
y
x
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
1
. B.
3
. C.
2
. D.
0
.
Câu 16. Tìm mnh đề đúng trong các mnh đề sau.
A. Hàm số
log
a
yx
với
1a
nghịch biến trên
0; 
.
B. Hàm số
log
a
yx
với
01a
tập xác định .
C. Hàm số
log
a
yx
với
01a
đồng biến trên
0; 
.
D. Đồ thị của hàm số
log
a
yx
1
log
a
yx
với
01a
đối xứng nhau qua trục hoành.
Câu 17. H thc liên h gia giá tr cực đại
y
và giá tr cc tiu
CT
y
ca hàm s
3
3y x x
là:
A.
23
CT
yy
. B.
0
CT
yy
. C.
2
CT
yy
. D.
CT
yy
.
Câu 18. Cho số phức
z a bi
với
,ab
. Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
22
ab
là môđun của
z
. B.
a bi
là số phức liên hợp của
z
.
C.
a bi
là số phức đối của
z
. D.
bi
là phần ảo của
z
.
Câu 19. Pơng tnh
2
log 9 2 3
x
x
ơng đương vi phương trình nào dưới đây?
A.
2
30xx
. B.
2
30xx
. C.
9 2 3 2
xx
. D.
2
9 2 3
x
x
.
Câu 20. Cho hàm s
1
ax b
y
x
có đồ th như hình v ới đây. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A.
0.ab
B.
0.ba
C.
0.ba
D.
0.ab
Trang 3/6 - Mã đề 184
Câu 21. Cho một khối trụ
T
có bán kính đáy
1R
, thể tích
4V
. Diện tích toàn phần của nh trụ bằng
A.
10S
. B.
9S
. C.
6S
. D.
5S
.
Câu 22. Một hình chóp đáy là hình vuông cạnh bằng
a
, thể tích
V
, chiều cao
h
. Khi đó
h
được xác định
bởi công thức nào sau đây?
A.
2
3
a
h
V
. B.
2
3V
h
a
. C.
2
V
h
a
. D.
2
3
V
h
a
.
Câu 23. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho
3 2 , 3 2OM i j k ON i j k
. Trọng tâm
G
của
tam giác
OMN
A.
2;0;0G
. B.
2;1; 1G
. C.
45
; 1;
33
G



. D.
33
3; ;
22
G



.
Câu 24. Cho hình lăng trụ đều
. ' ' 'ABC A B C
có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình vẽ). Gọi
là góc giữa
hai mặt phẳng
'A BC
ABC
. Tính
cos
.
A.
7
2
. B.
3
7
. C.
10
3
. D.
21
3
.
Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, phương trình nào sau đây phương trình của một mặt cầu?
A.
2 2 2
2 6 4 0x y z xy z
. B.
2 2 2
2 2 4 5 0x y z x y z
.
C.
2 2 2
2 2 4 15 0x y z x y z
. D.
2 2 2
2 4 2 1 0x y z x y z
.
Câu 26. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, vectơ
1; 2;3u 
là một vectơ chỉ phương của đường thẳng
nào dưới đây?
A.
1
2
32
xt
yt
zt


. B.
12
23
34
xt
yt
zt


. C.
1 2 3
1 2 3
x y z

. D.
2 2 1
1 2 3
x y z


.
Câu 27. Gi
M
N
lần lượt giá tr ln nht giá tr nh nht ca hàm s
32
5y x x x m
(
m
tham
số) trên đoạn
1;2
. Khi đó
MN
có giá tr bng
A.
19
. B.
19
. C.
9.
D.
9.
Câu 28. Cho hàm s bc ba
y f x
có đồ th như hình vẽ. Hàm s
y f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
3
. B.
5
. C.
2
. D.
1
.
Câu 29. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho ba điểm
1;2; 1 , 1;6; 5 , 2;0; 1A B C
. Mặt phẳng
đi qua hai điểm
,AB
và song song với đường thẳng
OC
có một vectơ pháp tuyến là
A.
4; 10; 8n
. B.
4;5;8n
. C.
2;5;4n
. D.
4; 10;8n

.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Mời thầy cô và các em tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường Thăng Long, Hà Nội lần 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề, chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường Thăng Long, Hà Nội lần 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 602
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm