Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
gọi
( ; ; )G
a b c
là trọng tâm của tam giác
ABC
với
1; 5;
4A
,
0;2;
1B
2;9;
0C
. Giá trị của tổng
a b c
bằng
A.
4.
B. 12 . C.
4
3
. D. 12 .
Câu 2. Với
, ,a x y
là các số thực dương tùy ý,
1a
, kết quả khi rút gọn biểu thức
log
lo
g
a
a
y
x
x
P
y
A.
1.P
B.
.P x
C.
P y
. D.
P a
.
Câu 3. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
3 2
3 2y x x
. B.
3 2
3 4y x x
. C.
3 2
3 4y x x
D.
3
4y x
.
Câu 4. Tích phân
1
2020
1
dx x
bằng
A.
1
2021
. B.
2
2021
C.
2
2020
. D. 0 .
Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
đường thẳng đi qua hai điểm
3;1; 6A
B 5;3
; 2
phương trình tham số là
A.
6
4 .
2
x t
y t
z
t
B.
5 2
3 2 .
2
4
x t
y t
z t
C.
3
1 .
6 2
x t
y
t
z t
D.
6 2
4 2
1 4
x
t
y t
z t
Câu 6. Trong tập số phức
, phương trình
2 4 0i z
có nghiệm là
A.
7 3
5 5
z i
B.
4 8
5 5
z i
. C.
8 4
5 5
z i
D.
8 4
5 5
z i
.
Câu 7. Một hình nón đường sinh bằng đường kính đáy. Diện tích đáy của hình nón bằng
49
. Khi đó chiều
cao của hình nón bằng
A.
7 3
. B.
7 3
3
. C.
14 3
. D.
7 3
2
.
O
y
x
4
1
2
1
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi gồm 06 trang
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 - LẦN 2
BÀI THI MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 25/04/2021
MÃ ĐỀ THI: 213
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm./.
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 8. Cho hàm số
f x
có bảng biến thiên như sau:
x

3
2

0
0

2
3

Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
A.
2.x
B.
3x
. C.
2x
. D.
3.x
Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
tọa độ hình chiếu của điểm
2; 1;3A
trên mặt phẳng
Oyz
A.
0;
1;0 .
B.
2;
0;0 .
C.
0;
1;3
. D.
2;
1;0 .
Câu 10. Hệ số của
4
x
trong khai triển thành đa thức của biểu thức
11
3 2x
A.
7 4 7
11
3 2C
. B.
7 4 7
11
3 2C
. C.
7 7 4
11
3 2
.C
D.
7 4
11
7
3 .2C
Câu 11. Họ nguyên hàm của hàm số
2
3 7
x x
y
A.
63 ln 63
x
C
B.
63
x
C
. C.
21
l
n 21
x
C
. D.
63
ln
63
x
C
.
Câu 12. Với
a
là các số thực dương tùy ý,
5
5
a
bằng
A. 1. B.
5
1
a
C.
5
a
. D.
2 5
a
.
Câu 13. Cho khối tứ diện
ABCD
có thể tích
V
và điểm
E
trên cạnh
AB
sao cho
3AE EB
. Khi đó thể tích
khối tứ diện
EBCD
bằng
A.
3
V
. B.
5
V
. C.
4
V
. D.
2
V
.
Câu 14. Nghiệm của phương trình
1
4 5
2
4,
5
9
x
x
A.
1x
. B.
4
5
x
. C.
2x
D.
5
4
x
.
Câu 15. Một hình trụ có bán kính đáy
5
cmr
, chiều cao
7
cmh
. Diện tích xung quanh của hình trụ này là
A.
2
35 cm
. B.
2
70 cm
C.
2
35
cm
3
. D.
2
70
cm
3
.
Câu 16. Cho số phức
9 5z
i
. Phần ảo của số phức
z
A. 5. B.
5 .i
C.
5
. D.
5i
.
Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ
,Ox
yz
cho mặt cầu
S
phương trình
2 2 2
2 4
6 0x y z x y z
. Trong ba điểm có tọa độ lần lượt là
(0;0;0)
,
(1;2;3)
(2;0;6)
thì có bao nhiêu điểm nằm trên mặt
cầu
?S
A. 0 . B.
3.
C.
1.
D.
2.
Câu 18. Cho hàm số
( )f x
có bảng biến thiên như sau:
x

3
0
3

0
0
0

2
3
2

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
A.
3; .
B.
; 2 
. C.
3;0
. D.
0;3
.
Câu 19. Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số phân biệt lập từ các chữ số
1,2,
3,4,5,6?
A. 360 B. 6 . C. 720 D. 1.
Câu 20. Nghiệm của phương trình
3
1
log
3
x
A.
27x
. B.
3
3x
. C.
1
3
x
. D.
1
27
x
.
Câu 21. Một lớp học có 18 nam và 12 nữ. Số cách chọn hai bạn từ lớp học đó, trong đó có một nam và một nữ
tham gia đội xung kích của nhà trường là
A. 30 B.
2 2
18 12
C C
C.
2
20
C
. D. 216.
Câu 22. Đạo hàm của hàm số
log tany x
tại điểm
3
x
bằng
A.
4
3ln10
. B.
4 3
9ln
10
. C.
4 3
9
. D.
4 3
3ln
10
.
Câu 23. Nếu
1
1
3
4
a a
4 5
log l
og
5 6
b b
thì
A.
0 1, 1a
b
. B.
0 1, 1
.b a
C.
1, 1a b
. D.
0 1,0
1a b
.
Câu 24. Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho bốn điểm
1;2;
4 , 1;0;0 , 0;2;0M A B
0;0;
4C
.
Phương trình mặt phẳng
song song với mặt phẳng
ABC
và đi qua điểm
M
A.
2 4 21
0x y z
. B.
2 4 12
0x y z
.
C.
4 2 12
0.x y z
D.
4 2 21
0.x y z
Câu 25. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình dưới đây?
x

2

y
y
2


2
A.
2 7
2
x
y
x
. B.
2 1
2
x
y
x
. C.
2 1
2
x
y
x
. D.
1 2
2
x
y
x
.
Câu 26. Cho hình lăng trụ đúng
.ABC BA C
đáy
ABC
tam giác vuông tại
B
. Biết
2 , , 2
3AC a BC a AA a
, thể tích khối lăng trụ
.ABC A B C
bằng
A.
3
6a
B.
3
2a
. C.
3
3a
. D.
3
3 3.a
Câu 27. Cho hai số phức
2 3z i
3 4w i
. Trên mặt phẳng tọa độ
,Oxy
điểm biểu diễn của số phức
.wz
có tọa độ là
A.
6;17 .
B.
18;17 .
C.
17;6
. D.
17; 18
.
Câu 28. Nếu
2021
2
( ) 12f x
dx
2021
2020
( ) 2f x
dx
thì
2020
2
( )f x d
x
bằng
A.
10.
B.
10.
C.
14.
D.
24.
Câu 29. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
.
x
f x x e
trên đoạn
2;4
A.
5
4e
. B.
2e
. C.
2
.
e
D.
1.
Câu 30. Họ nguyên hàm của hàm số
5 3y x
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Thi THPT Quốc gia là kỳ thi quan trọng của các bạn học sinh lớp 12. Nhằm giúp các em ôn tập tốt cho kì thi quan trọng sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.428
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm