Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 1

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 1
BÁM SÁT ĐỀ MINH HỌA
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
MÔN: VẬT
Thời gian: 50 phút
Câu 1: Tia X không ng dụng nào sau đây ?
A. Chữa bệnh ung thư.
B. Chiếu điện, chụp điện.
C. Sấy khô, sưởi ấm.
D. Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại.
Câu 2: Chùm sáng laze không được ứng dụng
A. trong truyền tin bằng cáp quang. B. làm nguồn phát sóng siêu âm.
C. làm dao m trong y học. D. ngắm đường thẳng, trắc địa.
Câu 3: Công thức nào để c định cường độ điện trường do một điện ch điểm Q y ra tại điểm
M ch một khoảng r trong chân không?
A.
r
Q
9.10E
9
. B.
.
r
Q
9.10E
2
9
C.
3
9
r
Q
9.10E
. D.
29
.r9.10
Q
E
.
Câu 4: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số phương
trình: x
1
=A
1
cos(ωt+
1
) (cm) x
2
= A
2
cos (ωt +
2
) cm, phương trình dao động tổng hợp của hai
dao động trên dạng x= Acos(ωt +
) (cm). Chọn biểu thức đúng.
A. .B. .C. .D. .
Câu 5: Mối liên hệ giữa cường độ hiệu dụng I cường độ cực đại I
o
cùa dòng điện xoay chiều
hình sin là:
A.
2
o
I
I
. B. I=2.I
o
. C.
. D.
2
o
I
I
.
Câu 6: Một sợi dây căng ngang đang sóng dừng. Sóng truyền trên dây bước sóng λ. Khoảng
cách giữa hai bụng liên tiếp
A.
4
. B. λ. C.
.
2
D.
2
.
Câu 7: Trong hệ SI, đơn vị của công suất
A. culông (C). B. oát (W). C. vôn (V) D. ampe (A).
Câu 8: Một con lắc xo đang dao động điều hòa. Lực kéo về tác dụng vào vật nhỏ của con lắc
độ lởn tỉ lệ thuận với
A. chiều dài xo của con lắc. B. độ lớn li độ của vật.
C. độ lớn vận tốc của vật. D. biên độ dao động của con lắc.
Câu 9: Một mạch dao động tưởng gồm tụ điện điện dung C cuộn cảm thuần độ tự cảm L
đang dao động điện t t do. Đại lượng
1
LC
A. tần số dao động điện từ tự do trong mạch.
B. chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch.
C. cảm ứng từ trong cuộn cảm.
D. tần số góc dao động điện từ tự do trong mạch.
Câu 10: Trong sự tuyền sóng cơ, sóng dọc không truyền được trong
A. chất rắn.. B. chất khí. C. chân không. D. chất lỏng.
Câu 11: Khi một chùm ánh sáng song song, hẹp truyền qua một ng kính thì bị phân tách thành
các chùm sáng đơn sắc khác nhau. Đây hiện tượng
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. nhiễu xạ ánh sáng. B. giao thoa ánh sáng.
C. tán sắc ánh sáng. D. phản x ánh sáng.
Câu 12: Đại lượng được đo bằng năng ợng sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó,
vuông góc với phương truyền ng trong một đơn vị trời gian gọi
A. cường độ âm. B. độ to của âm.
C. độ cao âm. D. mức cường độ âm.
Câu 13: Thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp dao động cùng pha. Sóng do
hai nguồn phát ra ớc sóng
. Điểm cách hai nguồn những đoạn thỏa mãn
dao động với biên độ
A. bằng với biên độ của nguồn sóng. B. cực tiểu.
C. gấp đôi biên độ của nguồn sóng. D. cực đại.
Câu 14: Hiện nay, điện năng thể được sản xuất từ các “tấm pin năng ợng Mặt Trời”, pin này
hoạt động dựa vào hiện tượng?
A. Quang điện trong. B. Tự cảm.
C. Cảm ng điện từ. D. Quang điện ngoài.
Câu 15: Một khung y quay đều quanh trục
trong một từ trường đều
B
vuông góc với trục
quay
với tốc độ góc
. Từ thông cực đại
0
gởi qua khung suất điện động cực đại trong
khung liên hệ với nhau bởi công thức
A.
0
0
E .
2
B.
0
0
E .
C.
0
0
E .
2
D.
0 0
E .
Câu 16: Một vật dao động điều hòa với tần s góc
. Tần dao động của vật được tính bằng
công thức
A. . B. . C. . D.
.
Câu 17: Một vật chịu tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn, khi tần số của ngoại lực bằng
với tần số dao động riêng của vật thì đại lượng nào sau đây đạt giá tr cực đại
A. biên độ ngoại lực. B. tần số dao động riêng.
C. vận tốc dao động của vật. D. biên độ dao động của vật.
Câu 18: Trong thí nghiệm Iâng với ánh ng trắng; thay kính lọc sắc theo thứ tự là: vàng, lục, đỏ,
tím khoảng vân đo được tương ng bằng i
1
; i
2
; i
3
, i
4
thì khoảng vân giá trị lớn nhất
A. i
2.
B. i
1.
C. i
4.
D. i
3.
Câu 19: Sóng điện t nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất tầng điện li?
A. Sóng cực ngắn. B. ng ngắn. C. Sóng i. D. Sóng trung.
Câu 20: Một con lắc xo gồm vật nhỏ xo nhẹ độ cứng , đang dao động điều hòa theo
phương nằm ngang. Mốc thế năng vị trí cân bằng. Khi vật qua vị trí li độ x thì đạt vận tốc v.
ng của con lắc là
A. . B. . C. . D.
.
Câu 21: Dòng chuyển dời hướng của các lỗ trống electron dòng điện trong
A. chất điện phân. B. chất bán dẫn. C. kim loại. D. chất khí.
Câu 22: Xét nguyên tử hiđ theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi ro bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo
dừng L giá trị
A. 9r
0
. B. 2r
0
. C. 16r
0.
D. 4r
0
.
Câu 23: Chiếu bức xạ tần số f đến một tấm kim loại .Ta hiệu f
0
=c/
0
,
o
bước sóng giới
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
hạn của kim loại .Hiện tượng quang điện xảy ra khi
A. f
f
o
. B. f < f
o
.
C. f
0. D. f
f
o
.
Câu 24: Cuộn cấp của một máy biến áp tưởng số vòng dây gấp 4 lần số vòng dây của cuộn
thứ cấp. Tỉ số hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế hai đầu cuộn cấp bằng
A. . B. 2. C. 4. D. .
Câu 25: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với t điện điện dung C. Điện áp
hiệu dụng hai đầu điện trở hai đầu tụ điện lần ợt 80V 60V. Điện áp hiệu dụng hai đầu
đoạn mạch giá trị
A. 100V. B. 200V. C. 20V. D. 53V.
Câu 26: Đặt điện áp
220 2 cos 100 / 3 ( )u t V
vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện
trong đoạn mạch
2 2 cos100 ( ).i t A
Hệ số công suất của đoạn mạch
A. 0,8. B. 0,7. C. 0,9. D. 0,5.
Câu 27: Biết cường độ âm chuẩn 10
-12
W /m
2
. Khi mức cường độ âm tại điểm đó 7B thì
cường độ âm tại một điểm
A. 10
-5
W/m
2
. B. 10
-12
W/m
2
. C. 10
-7
W/m
2
. D. 10
-6
W/m
2
Câu 28: Từ thông qua một mạch điện kín biến thiên đều theo thời gian. Trong khoảng thời gian
0,2s từ thông biến thiên một lượng 0,7Wb. Suất điện động cảm ứng trong mạch độ lớn
A. 3,5 V. B. 0,35 V. C. 0,25 V. D. 0,14 V.
Câu 29: Năng lượng của một photon của chùm bức xạ đơn sắc trong chân không năng lượng
6,625.10
-19
J, biêt tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.10
8
m/s, hằng số Plang h=6,625.10
-34
J.s.
Bức xạ này thuộc vùng
A. ánh sáng nhìn thấy. B. sóng tuyến.
C. hồng ngoại. D. tử ngoại.
Câu 30: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một vị trí trên Trái Đất. Chiều dài chu
dao động của con lắc đơn lần ợt
1
,
2
T
1
, T
2
. Biết
2
1
1
2
T
T
. Hệ thức đúng
A.
1
2
4
. B.
1
2
1
2
. C.
1
2
1
4
. D.
1
2
2
.
Câu 31: Mạch dao động điện t LC với hai bản tụ A B phương trình điện tích tại bản A
q=2cos(10
7
t + π/2) (pC). Biết độ tự cảm L=40mH. Giá tr hiệu điện thế u
BA
thời điểm
A. 1 V. B. 1 V. C. - V. D. V.
Câu 32: Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai
khe đến màn quan sát c đầu 1,8 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ. Một điểm M cố định
trên màn quan sát, tại M vị trí của vân sáng bậc 9. Dịch chuyển màn quan sát ra xa mặt phẳng
chứa hai khe với tốc độ không đổi 2,175 m/s. Sau thời gian 2 s tính từ thời điểm bắt đầu dịch
chuyển thì số vân tối đã đi qua điểm M
A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.
Câu 33: Hai điểm sáng dao động điều hòa trên cùng
một trục Ox quanh vị trí cân bằng O với cùng tần số.
Biết điểm sáng 1 dao động với biên độ 6cm lệch
pha so với dao động của điểm sáng 2. Hình bên
đồ th tả khoảng cách giữa hai điểm sáng trong quá

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 1 vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Đây là tài liệu tham khảo giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 1 được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 1. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Toán lớp 12, Hóa học lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 393
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm