Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3) được VnDoc.com giới thiệu tới các bạn, nhằm giúp các bạn tự luyện tập đề thi thử, ôn thi THPT Quốc gia 2016, luyện thi đại học môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2)

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN HUỆ


ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ BA
Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 132

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H: 1; C: 12; N: 14; O: 16; Na: 23; Mg: 24; Al: 27; S: 32; K: 39; Ca: 40; Fe: 56; Cu: 64; Ag: 108; Ba: 137;

Câu 1: Dung dịch X gồm 0,12 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- và 0,05 mol SO42-. Cho 400 ml dung dịch Y gồm KOH 0,6M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 12,44 gam kết tủa. Giá trị của z, t lần lượt là:

A. 0,06 và 0,2 B. 0,05 và 0,17 C. 0,12 và 0,38 D. 0,1 và 0,32

Câu 2: Xà phòng hóa hoàn toàn 44,5 gam tristearin bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam xà phòng. Giá trị của m là

A. 45,9 B. 94,5. C. 54,9. D. 49,5.

Câu 3: Mì chính là một hợp chất hữu cơ có thể được sản xuất từ prolamin trong đậu xanh. Oxi hóa hoàn toàn 33,8 g mì chính thu được sản phẩm gồm 20,16 lít CO2 (đktc), 2,24 lít N2 (đktc); 14,4 g H2O và 10,6 g Na2CO3. Phần trăm khối lượng của cacbon trong mì chính là:

A. 31,95% B. 35,5 % C. 73,38% D. 15,98%

Câu 4: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 24, trong đó số hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang điện. Phát biểu không đúng là

A. Trong tất cả các hợp chất, X có số oxi hoá là -2.

B. Liên kết hoá học trong phân tử X2 là liên kết cộng hoá trị không cực.

C. X tan ít trong nước.

D. X là chất khí ở điều kiện thường.

Câu 5: Ankan X có 83,72% khối lượng Cacbon. Số công thức cấu tạo của X là:

A. 2 B. 3 C. 5 D. 4

Câu 6: Để giảm thiểu nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông, các loại kính chắn gió của oto thường được làm bằng thủy tinh hữu cơ. Polime nào sau đây là thành phần chính của thủy tinh hữu cơ

A. Poli etilen B. Poli (metyl metacrylat)

C. Poli butadien D. Poli (vinylclorua)

Câu 7: Cho 10,8 gam kim loại M phản ứng hoàn toàn với khí clo dư, thu được 53,4 gam muối. Kim loại M là

A. Fe B. Mg C. Al D. Zn

Câu 8: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3COOH, C6H5COOH (axit benzoic), C2H5COOH, HCOOH và giá trị nhiệt độ sôi được ghi trong bảng sau:

ChấtXYZT
Nhiệt độ sôi (oC)100,5118,2249,0141,0

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Y là CH3COOH. B. Z là HCOOH. C. X là C2H5COOH. D. T là C6H5COOH.

Câu 9: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,5M và NaOH 0,75M thu được dung dịch X. Cho BaCl2 dư vào X, khối lượng kết tủa thu được là

A. 19,70 gam. B. 7,88 gam. C. 9,85 gam. D. 15,76 gam.

Câu 10: Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho Fe vào dung dịch HCl; Đốt dây sắt trong khí clo; Cho Fe dư vào dd HNO3 loãng; Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư; Cho Fe vào dd KHSO4. Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 11: Phát biểu nào nào sau đây không đúng về crom và hợp chất của nó?

A. Màu của dung dịch K2Cr2O7 thay đổi khi cho dung dịch HCl hoặc dung dịch KOH vào.

B. Ancol etylic nguyên chất bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

C. Kim loại Zn khử được ion Cr3+ trong dung dịch về Cr2+.

D. Cr(OH)2 vừa tan được vào dung dịch KOH, vừa tan được vào dung dịch HCl.

Câu 12: Trong khí quyển có các chất sau: O2, Ar, CO2, H2O, N2. Những chất nào là nguyên nhân gây ra sự ăn mòn kim loại phổ biến?

A. O2 và H2O. B. CO2 và H2O. C. O2 và N2. D. O2, CO2, H2O.

Câu 13: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp các muối: KNO3, Cu(NO3)2, AgNO3. Chất rắn thu được sau phản ứng gồm:

A. KNO2, CuO, Ag2O. B. KNO2, Cu, Ag. C. K2O, CuO, Ag. D. KNO2, CuO, Ag.

Câu 14: Cho dung dịch Na2S vào dung dịch muối clorua X thấy xuất hiện kết tủa keo màu trắng đồng thời có khí mùi trứng thối. Công thức của X là

A. FeCl2. B. FeCl3. C. AlCl3. D. MnCl2.

Câu 15: Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 16: Cho 7,8 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na, thu được 12,25 gam chất rắn. Hai ancol đó là

A. C3H7OH và C4H9OH. B. CH3OH và C2H5OH.

C. C3H5OH và C4H7OH. D. C2H5OH và C3H7OH.

Câu 17: Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca, Be, Mg. Số kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:

A. 4 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 18: Một hỗn hợp Y gồm 2 este A, B (MA < MB). Nếu đun nóng 15,7 gam hỗn hợp Y với dung dịch NaOH dư thì thu được một muối của axit hữu cơ đơn chức và 7,6 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Nếu đốt cháy 15,7 gam hỗn hợp Y cần dùng vừa hết 21,84 lít O2 (đktc), thu được 17,92 lít CO2 (đktc). Thành phần % khối lượng của A trong hỗn hợp Y là?

A. 40,57%. B. 63,69%. C. 36,28%. D. 48,19%.

Câu 19: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường kiềm?

A. Tristearin. B. Xenlulozơ. C. Triolein D. Dung dịch Protein.

Câu 20: Etilen có lẫn tạp chất là SO2, CO2, hơi nước. Có thể loại bỏ tạp chất bằng cách nào dưới đây?

A. Dẫn hỗn hợp khí lần lượt qua bình đựng dung dịch brom dư và bình đựng dung dịch H2SO4 đặc.

B. Dẫn hỗn hợp đi qua bình đựng dung dịch brom dư.

C. Dẫn hỗn hợp qua bình đựng NaOH dư và bình đựng CaO.

D. Dẫn hỗn hợp qua bình đựng dung dịch natri clorua dư.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016

132

1

A

209

1

D

357

1

C

485

1

B

132

2

A

209

2

A

357

2

D

485

2

C

132

3

B

209

3

A

357

3

A

485

3

C

132

4

A

209

4

D

357

4

C

485

4

C

132

5

C

209

5

C

357

5

A

485

5

D

132

6

B

209

6

C

357

6

D

485

6

A

132

7

A

209

7

D

357

7

D

485

7

B

132

8

A

209

8

D

357

8

A

485

8

C

132

9

C

209

9

A

357

9

B

485

9

D

132

10

B

209

10

A

357

10

A

485

10

A

132

11

D

209

11

B

357

11

C

485

11

A

132

12

A

209

12

C

357

12

D

485

12

C

132

13

D

209

13

B

357

13

C

485

13

D

132

14

C

209

14

C

357

14

B

485

14

C

132

15

A

209

15

D

357

15

A

485

15

C

132

16

D

209

16

C

357

16

C

485

16

C

132

17

D

209

17

B

357

17

B

485

17

C

132

18

B

209

18

B

357

18

A

485

18

D

132

19

B

209

19

C

357

19

D

485

19

B

132

20

C

209

20

D

357

20

D

485

20

D

132

21

D

209

21

A

357

21

C

485

21

B

132

22

A

209

22

D

357

22

C

485

22

C

132

23

C

209

23

A

357

23

D

485

23

D

132

24

B

209

24

C

357

24

B

485

24

B

132

25

D

209

25

A

357

25

D

485

25

B

132

26

A

209

26

A

357

26

B

485

26

D

132

27

A

209

27

B

357

27

A

485

27

C

132

28

C

209

28

B

357

28

A

485

28

D

132

29

C

209

29

D

357

29

D

485

29

A

132

30

B

209

30

D

357

30

D

485

30

B

132

31

C

209

31

D

357

31

B

485

31

C

132

32

D

209

32

B

357

32

C

485

32

C

132

33

B

209

33

C

357

33

C

485

33

B

132

34

A

209

34

C

357

34

C

485

34

A

132

35

C

209

35

C

357

35

B

485

35

D

132

36

D

209

36

D

357

36

A

485

36

A

132

37

B

209

37

B

357

37

D

485

37

B

132

38

D

209

38

B

357

38

C

485

38

D

132

39

B

209

39

A

357

39

B

485

39

A

132

40

A

209

40

C

357

40

B

485

40

A

132

41

C

209

41

B

357

41

C

485

41

D

132

42

C

209

42

C

357

42

D

485

42

D

132

43

D

209

43

D

357

43

D

485

43

A

132

44

D

209

44

D

357

44

B

485

44

A

132

45

C

209

45

B

357

45

A

485

45

B

132

46

B

209

46

A

357

46

A

485

46

C

132

47

B

209

47

A

357

47

B

485

47

A

132

48

A

209

48

A

357

48

B

485

48

A

132

49

D

209

49

B

357

49

A

485

49

B

132

50

A

209

50

B

357

50

D

485

50

B

Đánh giá bài viết
2 892
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm