Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT chuyên Bắc Ninh (Lần 2)

1
Đề thi thử THPTQG_Lần 2_Trường THPT chuyên Bắc Ninh
Câu 1: Hỗn hợp X gồm Fe(NO
3
)
3
, Cu(NO
3
)
2
, Mg(NO
3
)
2
. Thành phần % khối lượng hỗn hợp của nitơ trong
X là 11,864%. Có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X?
A.6,72 gam B. 7,68 gam C. 10,56 gam D. 3,36 gam
Câu 2: Các chất đều không bị phân thủy phân trong dung dịch H
2
SO
4
loãng nóng là
A. tơ capron; nilon-6,6; polietilen
B. polietilen; cao su buna; polistiren
C. nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polietilen
D. poli(vinyl axetat); polietilen; cao su buna
Câu 3: X amin no, đơn chức O
2
tỉ lệ mol 2:9. Đốt cháy hoàn toàn amin bằng O
2
sau đó cho sản
phẩm cháy qua dung dịch NaOH đặc, dư, thì thu được khí Y tỉ khối so với H
2
bằng 15,2. Số công thức
cấu tạo của amin là
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 4: Cho c chất sau: (1) H
2
NCH
2
COOCH
3
; (2) H
2
NCH
2
COOH; (3) HOOCCH
2
CH(NH
2
)COOH; (4)
ClH
3
NCH
2
COOH. Những chất vừa có khả năng phản ứng với dung dịch HCl vừa khả năng phản ứng với
dung dịch NaOH là
A. (2), (3), (4) B. (1), (2), (4) C. (1), (2), (3) D. (1), (3), (4)
Câu 5: Thủy phân hết hỗn hợp gồm m gam tetrapeptit Ala-Gly-Ala-Gly (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm
21,7 gam Ala-Gly-Ala, 7,5 gam Gly và 14,6 gam Ala-Gly. Giá trị cuả m là
A. 42,16 B. 43,8 C. 34,8 D. 41,1
Câu 6: Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X một kim loại kiềm thổ Y tac dụng hết với lượng
dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lit khí (đktc). Kim loại X,Y là
A. liti và beri B. kali và bari C. natri và magie D. kali và canxi
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Glyxin là axit amino đơn giản nhất
B. Liên kết peptit là liên kết -CONH- giữa hai gốc α-amino axit
C. Amino axit tự nhiên (α-amino axit) là cơ sở kiến tạo protein của cơ thể sống
D. Tripeptit là các peptit có 2 gốc α-amino axit
Câu 8: Cho 2,7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe Zn c dụng với dung dịch CuSO
4
. Sau một thời gian, thu
được dung dịch Y 2,84 gam chất rắn Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch H
2
SO
4
loãng dư, phản ứng kết thúc
thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm khối
lượng của Fe trong X là
A. 58,52% B. 51,85% C. 48,15% D. 41,48%
2
Câu 9: Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO
4
nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được
dung dịch Y vẫn còn màu xanh và có khối lượng giảm 8 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Cho 16,8
gam bột Fe vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim loại. Giá trị của x là
A. 2,25 B. 1,50 C. 1,25 D. 3,25
Câu 10: Hỗn hợp X gồm CuO, FeO và Fe
2
O
3
. Dẫn khí CO đi qua 4,56 gam hỗn hợp X nung nóng. Đem
toàn bộ lượng CO
2
tạo ra cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)
2
thu được 5,91 gam kết tủa dung dịch Y.
Đun nóng Y lại thu thêm 3,94 gam kết tủa nữa. Cho 4,56 gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch
H
2
SO
4
0,1M thu được dung dịch chứa m gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 10,16 B. 16,88 C. 6,86 D. 7,20
Câu 11: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?
A. Cho kim loại Cu vào dung dịch Fe(NO
3
)
3
B. Cho kim loại Cu vào dung dịch AgNO
3
C. Cho kim loại Cu vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl + NaNO
3
D. Cho kim loại Cu vào dung dịch HCl
Câu 12: Cho 2,58 gam một este đơn mạch hở X tác dụng với lượng AgNO
3
trong dung dịch NH
3
thu
được 6,48 gam Ag. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 13: 5 mẫu kim loại: Mg, Ba, Al, Fe, Cu. Nếu chỉ dùng thêm dung dịch H
2
SO
4
loãng thì có thể nhận
biết được các kim loại
A. Mg, Al, Ba B. Mg, Ba, Cu C. Mg, Ba, Al, Fe D. Mg, Ba, Al, Fe, Cu
Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 3,5 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al Fe trong dung dịch HCl thu được
3,136 lít khí (đktc) và m gam muối clorua. Giá trị của m là
A. 12,34 B. 13,44 C. 15,20 D. 9,60
Câu 15: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ mạch hở có cùng công thức phân tử là C
4
H
9
NO
2
. Cho 10,3 gam X
phản ứng với 200 ml dd NaOH 1M thu được dd Z hỗn hợp 2 khí Y ( đều làm xanh quỳ tím ẩm) khí hơn
kém nhau 1 nguyên tử C. Tỉ khối của Y so với H
2
bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam chất rắn.
Giá trị của m là
A. 15,55 B. 13,75 C. 9,75 D. 11,55
Câu 16: Cho 19,2 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO
3
1M, sau đó thêm tiếp 500 ml dung dịch H
2
SO
4
1M. Phản ứng kết thúc thu được dung dịch X V lít khí NO (đktc). Giá trị của V thể tích dung dịch
NaOH 1m tối thiểu cần dùng để trung hòa và kết tủa hết Cu
2+
trong dung dịch X lần lượt là
A. 2,24 lít và 0,8 lít B. 4,48 lít và 0,8 lít C. 4,48 lít và 0,6 lít D. 2,24 lít và 0,6 lít
Câu 17: Các chất trong dãy nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?
A. stiren, clobenzen B. 1,1,2,2-tetrafloeten, propilen
C. etyl clorua, butadien-1,3 D. 1,2-diclopropan, vinylaxetilen
Câu 18: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?
A. polistiren B. poliacrilonitrin
C. poli(metyl metacrylat) D. poli(etylen terephtalat)
Câu 19: Cho một Cu đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO
3
)
3
và AgNO
3
thu được chất rắn X và dung
dịch Y. X, Y lần lượt là
A. X(Ag); Y(Cu
2+
, Fe
2+
) B. X(Ag); Y(Cu
2+
, Fe
2+
)
C. X(Ag,Cu); Y(Cu
2+
, Fe
2+
) D. X(Fe); Y(Cu
2+
)
Câu 20: Cho Ba vào các dung dịch sau: NaHCO
3
, CuSO
4
, (NH
4
)CO
3
, NaNO
3
, MgCl
2.
Số dung dịch tạo ra
kết tủa là
A. 4 B. 2 C. 5 D. 2
Câu 21: Khi đồ vật bằng thép bị ăn mòn điện hóa trong không khí ẩm, nhận định nào sau đây sai?
A. Ở cực dương xảy ra quá trình khử: O
2
+ 2H
2
O + 4e → 4OH
-
B. Ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa: Fe →Fe
2+
+ 2e
C. Ở cực dương xảy ra quá trình khử: 2H
+
+ 2e
→ H
2
D. Ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa: Fe → Fe
3+
+ 3e
Câu 22: Kim loại thường được dùng làm dây dẫn điện cao thế là
A. Ag B. Cu C. Cr D. Fe
Câu 23: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y ( đều đơn chức) và este Z được tạo ra từ X Y (trong
M, oxi chiếm 43,795% về khối lượng). Cho 10,96 gam M tác dụng vừa đủ với 40gam dung dịch NaOH
10%, tạo ra 9,4 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là
A. CH
3
COOH và CH
3
OH B. CH
3
COOH và C
2
H
5
OH
C. CH
2
=CHCOOH và CH
3
OH D. CH
2
=CHCOOH và C
2
H
5
OH
Câu 24: Aminoaxit Y chứa 1 nhóm -COOH và hai nhóm -NH
2
cho 1 mol Y tác dụng hết với dung dịch HCl
và cô cạn thì thu được 205 gam muối khan. Tìm công thức phân tử của Y
A. C
5
H
12
N
2
O
2
B. C
6
H
14
N
2
O
2
C. C
5
H
10
N
2
O
2
D. C
4
H
10
N
2
O
2
Câu 25: Phương trình phản ứng hóa học chứng minh Al(OH)
3
có tính axit là
A. Al(OH)
3
+ NaOH → Na[Al(OH)
4
] B. Al(OH)
3
+ 3HCl → AlCl
3
+3H
2
O
C. 2Al(OH)
3
t
Al
2
O
3
+ 3H
2
O D. 2Al(OH)
3
dpnc

2Al + 3H
2
O +
3
2
O
2
Câu 26: Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng phương pháp nào dưới đây?
A. Điện phân nóng chảy Al
2
O
3
B. Nhiệt luyện, dùng CO khử Al
2
O
3
C. Điện phân dung dịch AlCl
3
D. Thủy luyện, cho kim loại K vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
3

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

Để giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia 2019, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT chuyên Bắc Ninh (Lần 2), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT chuyên Bắc Ninh (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 128
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm