Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Đốc Binh Kiều - Đồng Tháp (Đề 010)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề 010
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: Tính khử của các nguyên tử Na, K, Al, Mg được xếp theo thứ tự tăng dần là:
A. K, Na, Mg, Al. B. Al, Mg, Na, K.
C. Mg, Al, Na, K. D. Al, Mg, K, Na.
Câu 2: Khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là do:
A. nhôm có tính khử mạnh hơn sắt. B. trên bề mặt nhôm có lớp Al
2
O
3
bền vững bảo vệ.
C. nhôm có tính khử yếu hơn sắt. D.trên bề mặt nhôm có lợp Al(OH)
3
bảo vệ.
Câu 3: Khi nung hỗn hợp gồm Al, CuO, MgO, FeO( lượng vừa đủ), sau khi các phản ứng xảy ra
hoàn toàn ta thu được chất rắn A gồm các chất sau:
A. Cu, Al
2
O
3
, Mg, Fe. B. Cu, FeO, Mg, Al
2
O
3
.
C. Cu, Fe, Al, MgO, Al
2
O
3
. D. Cu, Fe, Al
2
O
3
, MgO.
Câu 4: Trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố: Al, Na, Mg, Fe (ở trạng thái cơ bản) có số electron
độc thân lần lượt là:
A. 1, 1, 0, 4. B. 3, 1, 2, 2.
C. 1, 1, 2, 8. D. 3, 1, 2, 8.
Câu 5: Cho 13,7 gam kim loại Ba vào 200 ml dung dịch FeSO
4
1M, sau khi các phản ứng xảy ra
hoàn toàn ta thu được kết tủa có khối lượng là:
A. 28,9 gam. B. 5,6 gam. C. 32,3 gam. D. 9 gam.
Câu 6: Cho các chất: MgO, CaCO
3
, Al
2
O
3
, dung d ịch HCl, NaOH, CuSO
4,
NaHCO
3
,.Khi cho các
chất trên tác dụng với nhau từng đôi một thì tổng số cặp chất phản ứng được với nhau là:
A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.
Câu 7: Để tinh chế quặng boxit ( Al
2
O
3
có lẫn SiO
2
và Fe
2
O
3
) người ta cho quặng (dạng bột) lần
lượt tác dụng với các chất:
A. NaOH, CO
2
. B. HCl, CO
2
.
C. NaOH, CuCl
2.
D.HCl v à NH
3
.
Câu 8: Cho m gam NaOH tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HNO
3
, được dung dịch A. Cô
cạn A được chất rắn B, nung B đến khối lượng không đổi thấy có 2,24 lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị
của m là:
A. 4,96 gam. B. 8 gam. C. 3,2 gam. D. 12 gam.
Câu 9: Để phân biệt các chất rắn: NaCl, CaCO
3
, BaSO
4
, Al(NO
3
)
3
ta cần dùng các thuốc thử là:
A. H
2
O và NaOH. B. HCl và NaCl.
C. H
2
O và CO
2
. D. AgNO
3
.
Câu 10: Khi điện phân dung dịch NaCl thì ở catốt xảy ra quá trình :
A. khử Na
+
. B. khử H
2
O. C. oxihoa Cl
-
. D. khử Cl
-
.
Câu 11: Ta tiến hành các thí nghiệm: Cho đinh Fe vào dung dịch CuSO
4
, sau một thời gian ta thấy
hiện tượng là:
A. dung dịch có màu xanh đậm hơn. B. dung dịch có màu vàng nâu.
C. màu của dung dịch bị nhạt dần. D. dung dịch có màu đỏ nâu.
Câu 12: Nung nóng m gam hốn hợp A gồm oxit sắt Fe
x
O
y
và Al , Sau khi phản ứng xảy ra xong
( hiệu suất 100%) ta được chất rắn B. Chất rắn B tác dụng vừa hết với 280 ml dung dịch NaOH 1M.
thấy có 6,72 lít khí H
2
(đktc) bay ra và còn lại 5,04 gam chất rắn.Công thức của oxit sắt (Fe
x
O
y
) và
giá trị của m là:
A. FeO và 14,52 gam. B. Fe
2
O
3
và 14,52 gam.
C. Fe
3
O
4
và 14,52 gam. D. Fe
3
O
4
và 13,2 gam
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 13: Dãy gồm các chất khi cho tác dụng với Fe đều tạo hợp chất Fe
2+
là:
A. CuSO
4
, HCl, FeCl
3
. B. HCl, HNO
3
, Cl
2
.
C. FeCl
3
, S, H
2
SO
4
(đ, n). D. O
2
, H
2
SO
4
(l), HNO
3
.
Câu 14: Để phân biệt 2 chất khí CO
2
và SO
2
ta chỉ cần dùng một thuốc thử là:
A. nước vôi trong. B. nước brom.
C. giấy quì ướt. D. BaCl
2
.
Câu 15: Khi cho kim loại Mg vào dung dịch chứa đồng thời các muối: Cu(NO
3
)
2
, AgNO
3
, Fe(NO
3
)
2
,
khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn, ta thu được chất rắn B gồm 2 kim loại. hai kim loại đó là:
A. Cu, Fe. B. Fe, Ag. C. Ag, Mg. D. Cu, Ag.
Câu 16: Cho sơ đồ biến hoá:
X + H
2
O
dpmn
A+B
+
C
B+A
t
0
X+Y+H
2
O
B+C
t
0
D
Đốt cháy hợp chất X trên ngọn lửa đèn cồn thấy ngọn lửa có màu vàng. Các chất A,B,C ,D,X,Y lần lượt là:
A. NaCl, NaOH, Cl
2
,H
2
, NaClO, HCl. B. NaOH, Cl
2
, H
2
,HCl, NaCl, NaClO
3
.
C. NaOH, Cl
2
, H
2
,HCl, NaCl, NaClO
2
. D. NaOH, Cl
2
, H
2
, HCl, NaClO
3
, NaCl.
Câu 17: Cho mẩu Na vào dung dịch các chất ( riêng biệt) sau : Ca(HCO
3
)
2
(1), CuSO
4
(2), KNO
3
(3),
HCl(4). Sau khi các phản ứng xảy ra xong , ta thấy các dung dịch có xuất hiện kết tủa là:
A. (1) v à (2). B. (1) v à (3). C. (1) v à (4). D. ((2) v à (3).
Câu 18: Vật liệu thường được dùng để đúc tượng, sản xuất phấn viết bảng, bó bột khi bị gãy xương
là:
A. CaCO
3
. B. CaO. C. CaSO
4
. D. MgSO
4
.
Câu 19: Cho 4,48 l ít CO
2
vào 150 ml dung dịch Ca(OH)
2
1M, cô cạn hỗn hợp các chất sau phản ứng ta thu
được chất rắn có khối lượng là:
A. 18,1 gam. B. 15 gam. C. 8,4 gam. D. 20 gam.
Câu 20: Dãy gồm các chất đều tham gia phản ứng tráng gương là:
A. CH
2
=CH
2
, CH
2
=CHCHO, C
6
H
5
CHO.
B. CH
3
CHO, HCOOH, HCOOCH
3
.
C. CHCH, CH
3
CHO, HCO-CHO.
D. HCHO, CH
3
COCH
3
, HCOOH.
Câu 21: Để tổng hợp các protit từ các aminoaxit, người ta dùng phản ứng:
A. trùng hợp. B. trùng ngưng. C. trung hoà. D. este hoá.
Câu 22: Axit axetic CH
3
COOH có thể được điều chế trực tiếp từ tất cả các chất trong dãy sau:
A. CH
3
CHO, C
2
H
5
OH và C
6
H
5
Cl. B. C
2
H
4
, C
2
H
5
OH và CH
3
OCH
3
.
C. CH
3
CHO, CH
3
COOCH
3
, C
2
H
5
OH. D. C
2
H
5
OH, C
2
H
5
Cl, CH
3
CHCl
3
.
Câu 23: Để phân biệt các chất: CH
3
CHO, C
6
H
12
O
6
(glucozơ), glixerol, etanol ,lòng trắng trứng ta chỉ cần dùng
thêm một thuốc thử là:
A. dung dịch AgNO
3
/ NH
3
. B. nước brom.
C. kim loại Na. D. Cu(OH)
2
.
Câu 24: Có m gam hỗn hợp A gồm: axit axetic, rượu etylic, anđehit axetic. Ta thực hiện các thí
nghiệm sau:
-Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với Na dư thấy có 4,48 lít khí H
2
(đktc)bay ra.
-Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư, thấy có 21,6 gam kết tủa Ag tạo thành.
Thành ph ần % (theo số mol) của anđehit axetic có trong A là:
A. 33,3 %. B. 30% C. 50%. D. 20%.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 25: Một rượu A có công thức thực nghiệm (C
2
H
5
O)
n
. Oxi hoá A bằng CuO( có nhiệt độ) ta thu
được hợp chất B mạch thẳng, chỉ có một loại nhóm chức, có khả năng tham gia phản ứng tráng
gương. Công thức cấu tạo của A là:
A. HO-CH
2
-CH(CH
3
)-CH
2
-OH. B. CH
3
-CH
2
-CHOH-CH
2
OH.
C. HO-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-OH. D. CH
3
-CHOH-CHOH-CH
3
.
Câu 26: Cặp gồm các polisaccarit là:
A. saccarozơ và mantozơ. B. glucozơ và fructozơ.
C. tinh bột và xenlulozơ. D. fructozơ và mantozơ.
Câu 27: Dung dịch được dùng làm thuốc tăng lực trong y học là:
A. saccarozơ. B. glucozơ.
C. fructozơ. D. mantozơ.
Câu 28: Một loại tinh bột có khối lượng mol phân tử là 939600 đvc. Số mắt xích (C
6
H
10
O
5
) có trong
phân tử tinh bột đó là:
A. 56. B. 57.
C. 58. D. 59.
Câu 29: Dãy gồm các chất đều có khả năng làm đổi màu quì tím là:
A. C
6
H
5
OH, C
2
H
5
NH
2
,CH
3
COOH. B. CH
3
NH
2
, C
2
H
5
NH
2
, CH
3
COOH.
C. C
6
H
5
NH
2
v à CH
3
NH
2
, C
2
H
5
NH
2
. D. (C
6
H
5
)
2
NH, (CH
3
)
2
NH, NH
2
CH
2
COOH.
Câu 30: Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C,H,O,N trong đó N chiếm 15,73 % về khối lượng. Chất A
tác dụng được với NaOH và HCl và đều theo tỷ lệ 1:1 về số mol. Chất A có sẵn trong thiên nhiên và tồn tại
ở trạng thái rắn. Công thức cấu tạo của A là:
A. NH
2
CH
2
CH
2
C OOH. B. CH
2
=CHCOONH
4
.
C. HCOOCH
2
CH
2
NH
2
. A. NH
2
CH
2
COOCH
3
Câu 31: Cho sơ đồ biến hoá:
C
2
H
2
A B D C
6
H
5
NH
2
Các chất A, B, D lần lượt là:
A. C
6
H
6
, C
6
H
5
NO
2
, C
6
H
5
NH
3
Cl. B. C
6
H
6
, C
6
H
5
Cl, C
6
H
5
NO
2
.
C. C
6
H
12
, C
6
H
6
, C
6
H
5
NO
2
. D. C
6
H
6
, C
6
H
5
NO
2
, C
6
H
4
(NO
2
)
2
.
Câu 32: Dãy gồm các polime được dùng làm tơ sợi là:
A tinh b ột, xenlulozơ, nilon-6,6 B. xenlulozơ axetat, polivinyl xianua, nilon-6,6.
C. PE, PVC, polistiren. D. xenluloz ơ, protit, nilon-6,6.
Câu 33: Từ 23,6 gam NH
2
(CH
2
)
6
NH
2
và một lượng vừa đủ axit ađipic ta tổng hợp được nilon-6,6.
Khối lượng của nilon-6,6 thu được là:
A. 46,5 gam. B. 46,2 gam. C. 45,5 gam. D. 45,2 gam.
Câu 34: Đốt cháy m gam một rượu đơn chức X ta thu được 6,72 lít CO
2
(đktc)v à 7,2 gam H
2
O.Khi oxi hoá
X ta thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH
3
CH(OH)CH
3
. B. CH
3
CH
2
OH
C. CH
3
CH
2
CH
2
OH. D. CH
2
=CHCH
2
OH.
Câu 35: Để phân biệt etanol , prop-2-en-1-ol với phenol ,ta chỉ cần dùng một thuốc thử là:
A. quì tím. B. CO
2
. C. kim loại Na. D. nước Br
2
.
Câu 36: Khi cho 6 gam an đehit fomic tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
. Sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn ta thu được kết tủa Ag. Khối lượng của Ag thu được là:
A. 86,4 gam. B. 43,2 gam. C. 54 gam. D. 64,8 gam.
Câu 37: Axit axetic tác dụng được với tất cả chất trong dãy sau:
A. Na, NaOH, nước Br
2
. B. Na, NaOH, CaCO
3
.
C. Na, H
2
, NaOH. D. CaCO
3
, Cu, NaOH.
Câu 38: Lipit là este được tạo bởi :
A. glixerol với axit axetic. B. rượu etylic với axit béo.
C. glixerol với các axit béo. D.các phân t aminoaxit.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Đốc Binh Kiều - Đồng Tháp (Đề 010), nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn hóc inh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Đốc Binh Kiều - Đồng Tháp (Đề 010). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 60
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm