Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An (Lần 3)

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - LN 3
Bài thi: Khoa hc t nhiên; Môn: HÓA HC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:.................................................................................... Số báo danh: .........................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;
S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: Cho 8,4 gam sắt tác dụng với 6,4 gam lưu hunh trong bình chân không sau phản ứng thu được m
gam chất rắn. Giá trị của m
A. 17,6. B. 13,2. C. 14,8. D. 11,0.
Câu 42: Thủy phân este nào sau đây thu được ancol metylic?
A. CH
3
COOCH
3
. B. HCOOC
2
H
5
. C. HCOOCH=CH
2
. D. CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 43: Canxi hiđroxit còn gọi vôi tôi công thức hoá học
A. Ca(HCO
3
)
2
. B. Ca(OH)
2
. C. CaCO
3
. D. CaO.
Câu 44: Cho 9,8 gam một hiđroxit của kim loại M c dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 2M. Kim loại M
A. K. B. Ca. C. Fe. D. Cu.
Câu 45: Polime nào sau đây trong thành phần hóa học chỉ có hai nguyên tố C và H?
A. Poliacrilonitrin. B. Poli(metyl metacrylat).
C. Poli(vinyl clorua). D. Polistiren.
Câu 46: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong phân tử vinyl axetat có hai liên kết
.
B. Metyl axetat có phản ứng tráng bạc.
C. Tristearin có tác dụng với nước brom.
D. Chất béo là trieste của glixerol với axit hữu cơ.
Câu 47: Muối nào của natri sau đây được dùng để chế thuốc chữa đau dạ dày làm bột nở ?
A. NaCl. B. NaNO
3
. C. NaHCO
3
. D. Na
2
CO
3
.
Câu 48: Để khử hoàn toàn 34 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
, CuO cần dùng ít nhất 10,08 lít khí CO
(đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau các phản ứng
A. 28,0 gam. B. 26,8 gam. C. 24,4 gam. D. 19,6 gam.
Câu 49: Kim loại nào sau đây chất lỏng điều kiện thường?
A. Hg. B. Ag. C. Na. D. Mg.
Câu 50: Phenol tan nhiều trong lượng dư dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch Br
2
. C. Dung dịch Na
2
SO
4
. D. Dung dịch HCl.
Câu 51: Cho m gam hỗn hợp gồm HCOOC
2
H
5
H
2
N-CH
2
COOC
2
H
5
tác dụng vừa đủ với 200 ml dung
dịch NaOH 0,5M đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa ancol etylic
7,525 gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là
A. 7,750. B. 8,250. C. 8,125. D. 8,725.
Câu 52: Tiến hành các thí nghiệm với các dung dịch X, Y, ZT. Kết quả được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
X, T
Quỳ tím
Quỳ chuyển sang màu đỏ
X, Z, T
Cu(OH)
2
Tạo dung dịch màu xanh lam
Y, Z, T
Dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng
Tạo kết tủa bạc
X, Y, Z, T lần lượt là
A. axit fomic, axit glutamic, etyl fomat, glucozơ. B. axit fomic, etyl fomat, glucozơ, axit glutamic.
C. axit glutamic, glucozơ, etyl fomat, axit fomic. D. axit glutamic, etyl fomat, glucozơ, axit fomic.
Câu 53: Cho y các chất: isoamyl axetat, tripanmitin, anilin, xenlulozơ, Gly-Ala-Val. Số chất trong y bị
thủy phân trong môi trường axit vô cơ đun nóng là
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
Câu 54: Cho dãy các chất: metan, xiclopropan, toluen, buta-1,3-đien, phenol, anilin, triolein. Số chất trong
dãy tác dụng với nước brom ở điều kiện thường là
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 55: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na, K vào nước thu được dung dịch X 3,36 lít H
2
(đktc).
Thể tích dung dịch chứa HCl 1M và H
2
SO
4
1M cần dùng để trung hoà hết dung dịch X
A. 150 ml. B. 100 ml. C. 200 ml. D. 300 ml.
Câu 56: Nạp đầy khí X vào bình thuỷ tinh trong suốt, đậy bình
bằng nút cao su ống thu tinh vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng đầu
ống thu tinh vào chậu thuỷ tinh chứa nước pha phenolphtalein.
Một lát sau nước trong chậu phun vào bình thành những tia màu
hồng (hình vẽ minh họa bên). Khí X
A. Cl
2
. B. SO
2
.
C. HCl. D. NH
3
.
Câu 57: Phản ứng hóa học nào sau đây sai?
A. 4Mg + SiO
2
0
t
Mg
2
Si + 2MgO.
B. Fe + H
2
O
00
t 570 C

FeO + H
2
.
C. 4AgNO
3
0
t
2Ag
2
O + 4NO
2
+ O
2
.
D. Cr + 2HCl
0
t
CrCl
2
+ H
2
.
Câu 58: Hợp chất X các tính chất: X tinh khiết chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong
không khí ẩm; Dung dịch X đặc để lâu màu vàng; Tan tốt trong nước; tính oxi hoá mạnh. Chất X
A. HNO
3
. B. H
3
PO
4
. C. H
2
SO
4
. D. HCl.
Câu 59: Cho este no, đa chức, mạch hở X (có công thức phân tử C
x
H
y
O
4
với x 5) tác dụng với dung dịch
NaOH thu được sản phẩm chỉ gồm một muối của axit cacboxylic và một ancol. Biết X tham gia phản ứng
tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp với X
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 60: Cho m gam hỗn hợp gồm Mg, Al Zn phản ứng vừa đủ với 7,84 lít (đktc) khí Cl
2
. Cũng m gam
hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với m
1
gam dung dịch HCl 14,6%. Giá trị của m
1
A. 175,0. B. 180,0. C. 87,5. D. 120,0.
Câu 61: Hỗn hợp X gồm isobutilen, xiclohexan, axit acrylic ancol butylic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X
cần vừa đủ 0,33 mol O
2
thu được 5,376 lít (đktc) khí CO
2
và 4,32 gam H
2
O. Khi lấy m gam X đem tác dụng
với Na dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít (đktc) khí H
2
. Giá trị của V là
A. 0,224. B. 0,448. C. 0,560. D. 0,336.
Câu 62: Cho hệ cân bằng xảy ra trong bình kín:
2 (k) 2 (k) 3 (k)
N 3H 2NH ; H 0

Tỉ khối của hỗn hợp khí trong bình so với H
2
tăng lên khi
A. giảm nhiệt độ phản ứng hoặc tăng áp suất chung của hệ phản ứng.
B. tăng nhiệt độ phản ứng hoặc giảm áp suất chung của hệ phản ứng.
C. thêm NH
3
vào hoặc tăng nhiệt độ.
D. thêm xúc tác hoặc tăng nhiệt độ.
Câu 63: Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na
2
O, K, K
2
O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 8% khối lượng
hỗn hợp) vào lượng nước thu được dung dịch Y 1,792 lít H
2
(đktc). Dung dịch Y hoà tan tối đa 8,64
gam Al. Giá trị của m
A. 17,2. B. 16,0. C. 18,0. D. 15,8.
Câu 64: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
X
Dung dịch KIhồ tinh bột
màu xanh tím
Y
Dung dịch NH
3
kết tủa màu xanh, sau đó kết tủa tan
Z
Dung dịch NaOH
kết tủa keo, sau đó kết tủa tan
T
Dung dịch H
2
SO
4
loãng
Từ màu vàng chuyển sang màu da cam
Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt
A. ZnCl
2
, AlCl
3
, Fe
2
(SO
4
)
3
, K
2
Cr
2
O
7
. B. FeCl
3
, CuCl
2
, AlCl
3
, K
2
CrO
4
.
C. Al(NO
3
)
3
, BaCl
2
, FeCl
2
, CrCl
2
. D. FeCl
3
, AgNO
3
, AlCl
3
, K
2
Cr
2
O
7
.
Khí X
Nước có pha
phenolphtalein
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 65: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong công nghiệp các kim loại Al, Ca, Na đều được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
B. Thép hợp kim của sắt chứa từ 2 5% khối lượng cacbon cùng một số nguyên tố khác (Si, Mn, Cr,
Ni,…).
C. Các chất: Al, Al(OH)
3
, Cr
2
O
3
, NaHCO
3
đều tính chất lưỡng tính.
D. trạng thái bản, nguyên tử nguyên tố sắt (Z = 26) 6 electron lớp ngoài cùng.
Câu 66: Cho đồ các phản ứng hóa học sau:
Cr
2
O
3
0
Al
t
Cr
2
0
Cl
t

CrCl
3
NaOH

Cr(OH)
3
NaOH

NaCrO
2
2
Br NaOH

Na
2
CrO
4
.
Số phản ứng nguyên tố crom đóng vai trò chất bị oxi hoá (mỗi mũi tên một phản ứng hóa học)
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 67: Hoà tan hết 9,18 gam bột Al cần dùng vừa đủ V lít dung dịch axit X nồng độ 0,25M, thu
được 0,672 lít (đktc) một khí Y duy nhất dung dịch Z chứa muối trung hoà. Để tác dụng hoàn toàn với Z
tạo ra dung dịch trong suốt cần ít nhất 1 lít dung dịch NaOH 1,45M. Giá trị của V
A. 4,84. B. 6,72. C. 6,20. D. 5,04.
Câu 68: Có các phát biểu sau:
(a) Glucozơ và axetilen đều là hợp chất không no nên đều tác dụng với nước brom.
(b) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
(c) Este tạo bởi axit no điều kiện thường luôn ở thể rắn.
(d) Khi đun nóng tripanmitin với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện.
(e) Amilozơ là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh.
(f) Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ nitron, tơ axetat là các loại tơ nhân tạo.
Số phát biểu đúng
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 69: Hỗn hợp khí X gồm axetilen, anđehit fomic hiđro. Cho V lít X (đktc) đi qua bột Ni nung nóng,
sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 10,8 gam H
2
O. Giá trị của V là
A. 4,48. B. 17,92. C. 13,44. D. 6,72.
Câu 70: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm vinyl fomat, axit axetic, tinh bột bằng lượng oxi dư. Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, cho hấp thụ hết toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)
2
dư,
sau phản ứng thấy tách ra 92,59 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch còn lại giảm 65,07 gam so với
dung dịch ban đầu. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 10,0. B. 17,0. C. 12,5. D. 14,5.
Câu 71: Hỗn hợp X gồm anđehit malonic, vinyl fomat, ancol etylic, ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn 4,82
gam hỗn hợp X thu được 0,22 mol CO
2
0,21 mol H
2
O. Lấy 7,23 gam hỗn hợp X đem tác dụng với dung
dịch NaOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn đem trung hòa dung dịch sau phản ứng, rồi
lấy toàn bộ dung dịch thu được tham gia phản ứng tráng bạc thu được tối đa m gam Ag. Giá trị m gần nhất
với giá trị nào sau đây?
A. 15,00. B. 21,75. C. 13,00. D. 19,45.
Câu 72: Điện phân dung dịch gồm CuSO
4
NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân
100%, bỏ qua sự hoà tan của khí trong nước sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi
9,65A trong thời gian t giây. Sau điện phân thu được 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí tỉ khối so
với H
2
16,39. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Dung dịch sau điện phân pH < 7.
B. Giá trị của t 3960.
C. Hai khí trong X Cl
2
và H
2
.
D. Khối lượng dung dịch sau điện phân giảm 15,95 gam so với dung dịch trước khi điện phân.
Câu 73: Hỗn hợp E gồm amin no, đơn chức, mạch hở X amino axit no, mạch hở Y (chứa một nhóm
cacboxyl và một nhóm amino). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E thu được 3,15 gam H
2
O và 0,145 mol
hỗn hợp hai khí CO
2
N
2
. Nếu lấy m gam E trên thì tác dụng vừa đủ 0,05 mol HCl. Phát biểu o sau
đây sai?
A. Phần trăm khối lượng nitơ trong X là 31,11%. B. Giá trị m là 3,13.
C. Phần trăm khối lượng Y trong E là 56,87%. D. Phân tử khối của Y là 75.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An (Lần 3), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 244
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm