Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 cụm 8 trường THPT Chuyên Đồng Bằng sông Hồng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LIÊN KẾT 8 TRƯỜNG
THPT CHUYÊN
ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đ
thi có 40 u / 5 trang)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P
= 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1. Chất được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu cách điện, bình chứa là
A. Polietilen. B. Poli(vinyl clorua). C. Nilon 6-6. D. Cao su thiên nhiên.
Câu 2. Thủy phân peptit Gly–AlaPheGlyAla–Val thu được bao nhiêu đipeptit chứa Gly?
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 3. Chất X có công thức cấu tạo CH
2
=CHCOOCH=CH
2
. Tên gọi của X
A. Etyl axetat. B. Vinyl acrylat. C. Vinyl metacrylat. D. Propyl metacrylat.
Câu 4. Poliacrilonitrin có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là
A. C, H, O. B. C, H, Cl. C. C, H, N. D. C, N, O.
Câu 5. Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?
A. Crom (Cr). B. Sắt (Fe). C. Bạc (Ag). D. Vonfram (W).
Câu 6. Polime được sử dụng để sản xuất
A. chất dẻo, cao su, tơ sợi, keo dán.
B. phẩm nhuộm, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật.
C. dung môi hữu cơ, thuốc nổ, chất kích thích tăng trưởng thực vật.
D. gas, xăng dầu, nhiên liệu.
Câu 7. Trong điều kiện thường, chất ở trạng thái khí là
A. glyxin. B. metylamin. C. anilin. D. etanol.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín.
B. Các este thường dễ tan trong nước.
C. Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài.
D. Một số este của axit phtalic được dùng làm chất dẻo.
Câu 9. Dung dịch glucozơ và saccarozơ đều có tính chất hóa học chung là
A. phản ứng với nước brom. B. có vị ngọt, dễ tan trong nước.
C. tham gia phản ứng thủy phân. D. hòa tan Cu(OH)
2
điều kiện thường.
Câu 10. Chất không thủy phân trong môi trường axit là
A. Xenlulozơ B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Tinh bột.
Câu 11. Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là
A.
3 2 2
Ag , Fe ,Cu , Fe
. B.
232
Ag ,Cu , Fe , Fe
.
C.
3 2 2
Fe , Ag ,Cu , Fe
. D.
3 2 2
Fe ,Cu , Ag , Fe
.
Câu 12. Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure?
A. Glyxin. B. Triolein. C. Anbumin. D. GlyAla.
Câu 13. Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây là ở trạng thái rắn?
A. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
. B. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
. C. CH
3
COOC
2
H
5
. D. (C
17
H
31
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 14. Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không xảy ra?
A. Sục khí CO
2
và dung dịch BaCl
2
. B. Sục khí CO
2
và dung dịch Na
2
CO
3
.
C. Sục khí SO
2
và dung dịch Ba(OH)
2
D. Sục khí CO
2
và dung dịch NaClO.
Câu 15. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là
A. Tơ nitron. B. Tơ lapsan. C. Tơ axetat. D. Tơ capron.
Mã đề: 798
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 16. Aminoaxit X phân tử một nhóm amino một nhóm cacboxyl chứa 15,73%N vkhối lượng.
X tạo octapeptit Y. Y có phân tử khối là bao nhiêu?
A. 586. B. 712. C. 600. D. 474.
Câu 17. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm dần là
A. C
6
H
5
NH
2
, NH
3
, CH
3
NH
2
. B. NH
3
, CH
3
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
.
C. CH
3
NH
2
, NH
3
, C
6
H
5
NH
2
. D. CH
3
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
, NH
3
.
Câu 18. Để bảo vệ các phương tiện giao thông hoạt động dưới nước có vỏ bằng thép người ta gắn vào vỏ
đó (ở phần ngập dưới nước) kim loại?
A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Zn.
Câu 19. Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, axit oleic, vinyl axetat, metyl acrylat
cần vừa đủ V lít O
2
(đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, sau khi phản ứng hoàn
toàn thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 8,512. B. 8,064. C. 8,96. D. 8,736.
Câu 20. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nhành thì có kết tủa xuất hiện.
B. Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ.
C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.
D. Tinh bột là lương thực của con người.
Câu 21. các chất sau: capron, lapsan, nilon 6-6; protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa
novolac. Trong các chất trên có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm NH-CO?
A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 22. Cho 3 chất hữu cơ bền, mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C
2
H
4
O
2
. Biết:
- X tác dụng được với Na
2
CO
3
giải phóng CO
2
.
- Y vừa tác dụng với Na vừa có phản ứng tráng bạc.
- Z tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na.
Phát biểu nào sau đây đúng
A. Z có nhiệt độ sôi cao hơn X. B. Z có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
C. Y là hợp chất hữu cơ đơn chức. D. Z tan tốt trong nước.
Câu 23. Lên men 60 gam glucozơ, lượng khí CO
2
sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong thu được 12
gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng lên 10 gam so với khối lượng nước vôi trong ban
đầu. Hiệu suất phản ứng lên men là
A. 75,0%. B. 54,0%. C. 60,0%. D. 67,5%.
Câu 24. Trong các chất sau: benzen, axetilen, glucozơ, axit fomic, andehit axetic, etilen, saccarozơ,
fructozơ, metyl fomat. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là
A. 7. B. 4. C. 6. D. 5.
Câu 25. Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở X thấy thể tích khí O
2
cần dùng gấp 1,25 lần thể
tích CO
2
tạo ra. Số lượng công thức cấu tạo của X
A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 26. Cho 11,34 gam bột nhôm o 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl
3
1,2M CuCl
2
x (M) sau
khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 26,4 gam hỗn hợp hai kim loại. Giá trị của x
A. 0,5. B. 0,4. C. 1,0. D. 0,8.
Câu 27. Tiến hành 6 thí nghiệm sau:
- TN
1
: Nhúng thanh sắt vào dung dịch FeCl
2
.
- TN
2
: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO
4
.
- TN
3
: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng.
- TN
4
: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào dung dịch H
2
SO
4
loãng.
- TN
5
: Nhúng thanh đồng vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
.
- TN
6
: Nhúng thanh nhôm vào dung dịch H
2
SO
4
loãng có hòa tan vài giọt CuSO
4
.
Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 28. Thủy phân 17,2 gam este đơn chức A trong 50 gam dung dịch NaOH 28% thu được dung dịch X.
cạn dung dịch X thu được chất rắn Y 42,4 gam chất lỏng Z. Cho toàn bộ chất lỏng Z tác dụng với
một lượng Na thu được 24,64 lít H
2
(đktc). Đun toàn bộ chất rắn Y với CaO thu được m gam chất khí
T (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Giá trị của m là
A. 5,60. B. 4,50. C. 4,20. D. 6,00.
Câu 29. Tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) từ axit ancol thích hợp, hiệu suất của phản ứng este
hóa là 30% và phản ứng trùng hợp là 80%. Khối lượng của axit cần dùng là
A. 103,2 kg. B. 160 kg. C. 113,52 kg. D. 430 kg.
Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần 1,61 mol O
2
, sinh ra 1,14 mol CO
2
và 1,06 mol H
2
O.
Cho 7,088 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là
A. 7,412g. B. 7,612g. C. 7,312g. D. 7,512g.
Câu 31. Hỗn hợp X gồm metanol, etanol, propan-1-ol, H
2
O. Cho m gam X c dụng với Na thu
được 15,68 lít khí H
2
(đktc). Mặt khác đốt cháy hoàn toàn X thu được V lít khí CO
2
(đktc) 46,8 gam
H
2
O. Giá trị của m và V lần lượt là
A. 61,2 và 26,88. B. 42 và 42,56. C. 19,6 và 26,88. D. 42 và 26,88.
Câu 32. Cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na
2
CO
3
thu được
V lít khí CO
2
. Ngược lại, cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa a mol Na
2
CO
3
vào dung dịch chứa b mol
HCl thu được 2V lít khí CO
2
(các thể tích khí đo cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa a và b là
A. a = 0,75b. B. a = 0,8b. C. a = 0,35b. D. a = 0,5b.
Câu 33. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối
lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là
A. 13,1. B. 12,0. C. 16,0. D. 13,8.
Câu 34. Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và lysin vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được dung
dịch X. Biết Y phản ứng vừa đủ với 800ml dung dịch NaOH 1M. Số mol lysin trong hỗn hợp X
A. 0,15. B. 0,25. C. 0,1. D. 0,2.
Câu 35. Cho X, Y, Z ba peptit đều mạch hở M
X
> M
Y
> M
Z
. Đốt cháy 0,16 mol peptit X hoặc 0,16
mol peptit Y hoặc 0,16 mol peptit Z đều thu được CO
2
số mol nhiều hơn số mol của H
2
O 0,16 mol.
Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E (chứa X, Y, 0,16 mol Z; số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với
dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của alanin valin tổng khối lượng
101,04 gam. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 12%. B. 95%. C. 54%. D. 10%.
Câu 36. Cho 0,08 mol hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở phản ứng vừa đvới 0,17 mol H
2
(xúc tác Ni,
t
0
), thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 110 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn
hợp Z gồm hai muối của hai axit cacboxylic no mạch cacbon không phân nhánh và 6,88 gam hỗn hợp
T gồm hai ancol no, đơn chức. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol X cần vừa đủ 0,09 mol O
2
. Phần
trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong Z
A. 32,88%. B. 58,84%. C. 50,31%. D. 54,18%.
Câu 37. Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) V lít dung dịch X chứa
đồng thời R(NO
3
)
2
0,45M (R là kim loại hóa trị không đổi) và NaCl 0,4M trong thời gian 1 giây, thu được
6,72 lít hỗn hợp khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì thu được dung dịch Y. Dung dịch
Y tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch chứa KOH 0,75M và NaOH 1M không sinh ra kết tủa. Biết hiệu
suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của V là
A. 2,00. B. 1,00. C. 0,50. D. 0,75.
Câu 38. Cho một số tính chất sau:
(1) Có dạng sợi. (2) Tan trong nước.
(3) Tan trong nước Svayde. (4) Tác dụng với axit nitric (xt H
2
SO
4
đặc).
(5) Có phản ứng tráng bạc . (6) Bị thủy phân trong axit khi đun nóng.
Các tính chất của xelulozơ là
A. (1), (2), (4), (5). B. (2), (3), (5), (6). C. (1), (3), (4), (6). D. (1), (3), (5), (6).
Câu 39. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nhiệt phân AgNO
3
. (b) Nung FeS
2
trong không khí.
(c) Nhiệt phân KNO
3
. (d) Nhiệt phân Cu(NO
3
)
2
.
(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO
4
. (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl
3
(dư).
(h) Điện phân dung dịch CuCl
2
. (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO
4
(dư).

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 cụm 8 trường THPT Chuyên Đồng Bằng sông Hồng. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 cụm 8 trường THPT Chuyên Đồng Bằng sông Hồng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 346
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm