Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Hưng Yên lần 2

ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 MÔN HÓA CHUYÊN HƯNG YÊN LẦN 2
Câu 1. Kim loại Fe bị thụ động bởi dung dịch
A. HCl đặc, nguội B. H
2
SO
4
loãng. C. HCl loãng. D. HNO
3
đặc, nguội.
Câu 2. Cho 26,8 gam hỗn hợp KHCO
3
NaHCO
3
tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 6,72
lít khí (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 24,55. B. 30,10. C. 19,15. D. 20,75.
Câu 3. Y một polisaccarit trong thành phần của tinh bột cấu trúc mạch phân nhánh.
Gạo nếp sở dĩ dẻo hơn và dính hơn gạo tẻ vì thành phần chứa nhiều Y hơn. Tên gọi của Y là
A. Amilozơ. B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Amilopectin.
Câu 4. Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này a tan
những chất nào sau đây?
A. Ca(HCO
3
)
2
, MgCl
2
. B. Ca(HCO
3
)
2
, Mg(HCO
3
)
2
.
C. Mg(HCO
3
)
2
, CaCl
2
. D. CaSO
4
, MgCl
2
.
Câu 5. Hiđro hóa hoàn toàn 17,68 gam triolein cần vừa đủ V lít khí H
2
(đktc). Giá trị của V là
A. 1,344. B. 0,448. C. 2,688. D. 4,032.
Câu 6. Xà phòng hóa hoàn toàn CH
3
COOC
2
H
5
trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối
có công thức là
A. C
2
H
5
COONa. B. HCOONa. C. CH
3
COONa. D. C
2
H
5
ONa.
Câu 7. Đun nóng axit acrylic với ancol etylic mặt H
2
SO
4
đặc làm xúc tác, thu được este công
thức cấu tạo là
A. CH
3
COOCH=CH
2
. B. C
2
H
5
COOC
2
H
5
.
C. C
2
H
5
COOCH
3
. D. CH
2
=CHCOOC
2
H
5
.
Câu 8. Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
A. Fructozơ. B. Glyxin. C. Metyl axetat. D. Saccarozơ.
Câu 9. Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M
thu được dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là
A. 160. B. 720. C. 329. D. 320.
Câu 10. Chất nào sau đây là amin thơm?
A. Benzylamin. B. Anilin. C. Metylamin. D. Đimetylamin.
Câu 11. Nilon-6,6 có phân tử khối là 27346 đvC. Hệ số polime hóa của nilon=6,6 là
A. 152. B. 121. C. 114. D. 113.
Câu 12. Kim loại nào sau đây tan mạnh trong nước ở nhiệt độ thường?
A. Mg. B. Al. C. Na. D. Fe.
Câu 13. Nước muối sinh lí để sát trùng, rửa vết thương trong y học có nồng độ
A. 0,9%. B. 5%. C. 1%. D. 9%.
Câu 14. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?
A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ nilon-6. C. Tơ nitron. D. Tơ tằm.
Câu 15. Các nguyên tử thuộc nhóm IIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là
A. ns
1
np
1
. B. ns
2
. C. np
2
. D. ns
1
np
2
.
Câu 16. Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người
ta mạ vào mặt ngoài của ống thép bằng kim loại gì?
A. Ag. B. Pb. C. Zn. D. Cu.
Câu 17. Thạch cao sống là tên gọi của chất nào sau đây?
A. CaSO
4
.H
2
O. B. 2CaSO
4
.H
2
O. C. CaSO
4
.2H
2
O. D. CaSO
4
.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức.
B. Anilin tác dụng với brôm tạo thành kết tủa vàng.
C. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển thành màu hồng.
D. Dung dịch lysin làm đổi màu phenolphtalein.
Câu 19. Dung dịch nào sau đây tác dụng với kim loại Cu?
A. HCl. B. HNO
3
loãng. C. H
2
SO
4
loãng. D. KOH.
Câu 20.nhiệt độ thường dung dịch Ba(HCO
3
)
2
loãng tác dụng được với dung dịch nào sau đây?
A. NaCl. B. KCl. C. Na
2
CO
3
. D. KNO
3
.
Câu 21. Kim loại có khối lượng riêng lớn nhất là
A. Ba. B. Pb. C. Os. D. Ag.
Câu 22. Amino axit mà muối của nó dùng để sản xuất bột ngọt là
A. Tyrosin. B. Alanin. C. Valin. D. Axit glutamic.
Câu 23. Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
A. Kim loại Na. B. Dung dịch Br
2
.
C. Dung dịch KOH (đun nóng). D. Khí H
2
(Ni, đun nóng).
Câu 24. Chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?
A. Glyxin. B. Valin. C. Axit glutamic. D. Lysin.
Câu 25. Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở (có số nguyên tử cacbon trong phân tử tương ứng là 5,
7, 11); T este no, đơn chức, mạch hở. Chia 268,32 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T thành hai
phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn một phần cần vừa đủ 7,17 mol O
2
. Thủy phân hoàn toàn phần
hai bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic hỗn hợp G (gồm bốn muối của Gly,
Ala, Val axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G, thu được Na
2
CO
3
, N
2
, 2,58 mol CO
2
2,8
mol H
2
O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là
A. 2,17%. B. 1,30%. C. 18,90%. D. 3,26%.
Câu 26. Cho m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,03 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit
Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Q gồm
muối của Gly, Ala Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ k
và hơi đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng tăng 13,23 gam và có 0,84
lít khí(đktc) thoát ra. Giá trị của m gần nhất vơi giá trị nào sau đây?
A. 6,90. B. 7,00. C. 6,00. D. 6,08.
Câu 27. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu
được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan
Z và 0,672t khí H
2
(đktc). Sục khí CO
2
vào Y thu được 8,58 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào
H
2
SO
4
đặc, nóng thu được dung dịch chứa 20,76 gam muối sunfat và 3,472 lít khí SO
2
(đktc). Biết
SO
2
làn sản phẩm khử duy nhất của S
+6
, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 8,04. B. 7,28. C. 6,96. D. 6,80.
Câu 28. Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Skim loại trong dãy phản ng được với dung dịch
Pb(NO
3
)
2
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 29. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)
2
đến o dung dịch chứa AlCl
3
(x mol) và Al
2
(SO
4
)
3
(y
mol). Phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:
Giá trị của x + y là
A. 0,08. B. 0,07. C. 0,06. D. 0,09.
Câu 30. Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch
KOH 2M, thu được chất hữu Y (no, đơn chức, mạch hở, có tham gia phản ứng tráng bạc) và 53
gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ Y cần 5,6 lít khí O
2
(đktc). Khối lượng của 0,3 mol X là
A. 31,0. B. 41,0. C. 33,0. D. 29,4.
Câu 31. Cho các mệnh đề sau:
(1) Phản ứng giữa axit axetic và ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp) tạo thành benzyl axetat có
mùi thơm của chuối chín.
(2) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
(3) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu sản xuất tơ nhân tạo.
(4) Trong dung dịch, saccarozơ, glucozơ, fructozơ đều hòa tan được Cu(OH)
2
ở nhiệt độ thường.
(5) Xenlulozơ là nguyên liệu để sản xuất tơ axetat.
Số mệnh đề đúng là
A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Hưng Yên lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Hưng Yên lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 442
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm