Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc lần 4

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 4 trang
MÃ ĐỀ THI: 601
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 4 NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC KHỐI 12
Thời gian làm bài 50 phút; Không kể thời gian giao đề./.
Câu 41: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala 1 mol Val. Nếu thủy
phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala nhưng
không có Val-Gly. Amino axit đầu N và amino axit đầu C của peptit X lần lượt là
A. Ala và Gly. B. Ala và Val. C. Gly và Gly. D. Gly và Val.
Câu 42: Các dung dịch NaCl, NaOH, NH
3
, Ba(OH)
2
có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là
A. Ba(OH)
2
B. NH
3
C. NaOH D. HCl
Câu 43: Công thức cấu tạo của đimetyl amin là
A. CH
3
NHC
2
H
5
. B. C
2
H
5
NHC
2
H
5
. C. (C
2
H
5
)
2
CHNH
2
. D. CH
3
NHCH
3
.
Câu 44: Este nào sau đây có công thức phân tử C
4
H
6
O
2
?
A. metyl propionat. B. vinyl axetat. C. etyl acrylat. D. propyl axetat.
Câu 45: Nhúng một thanh Fe vào dung dịch CuSO
4
đến khi dung dịch mất màu, thấy khối lượng thanh Fe
tăng 1,6 gam. Số mol CuSO
4
có trong dung dịch ban đầu là
A. 0,2 mol. B. 0,25 mol. C. 0,1 mol. D. 0,15 mol.
Câu 46: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-
terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat). Số polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 47: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho Al vào dung dịch HCl. (b) Cho Al vào dung dịch AgNO
3
.
(c) Cho Na vào H
2
O. (d) Cho Ag vào dung dịch H
2
SO
4
loãng.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 48: Cho các chất: Si, NH
4
NO
3
, SiO
2
, CO
2
, CO, H
2
SO
4
. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch
NaOH loãng, nóng là
A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.
Câu 49: Có 4 dung dịch riêng biệt: (a) HCl, (b) CuCl
2
, (c) FeCl
3
, (d) HCl có lẫn CuCl
2
. Nhúng vào mỗi dung
dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là
A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.
Câu 50: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?
A. Ag. B. Al. C. Cu. D. Fe.
Câu 51: Polime nào sau đây là polime bán tổng hợp?
A. Tơ nilon-6. B. Tơ tằm. C. Tơ visco. D. Xenlulozơ.
Câu 52: Kim loại nào sau đây khử được nước ở điều kiện thường?
A. Be. B. Na. C. Cu. D. Zn.
Câu 53: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế kim loại bằng cách dùng khí H
2
để khử oxit kim loại X:
Hình vẽ trên minh họa cho các phản ứng trong đó oxit X
A. MgO và K
2
O. B. Al
2
O
3
BaO. C. Fe
2
O
3
CuO. D. Na
2
O và ZnO.
Câu 54: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muối Fe(III). Chất X là
A. CuSO
4
. B. HCl. C. H
2
SO
4
. D. HNO
3
.
Câu 55: Đồng đẳng kế tiếp của etilen có tên là
A. propilen. B. propan. C. propyl. D. butilen.
Câu 56: Chất nào sau đây là đisaccarit?
A. Saccarozơ. B. Tinh bột. C. Glucozơ. D. Fructozơ.
Câu 57: Kim loại Fe không tan trong dung dịch nào sau đây?
A. NaOH. B. FeCl
2.
C. MgCl
2
. D. HCl.
Câu 58: Cho 1 mol este X (C
9
H
10
O
2
) c dụng vừa đủ với 2 mol NaOH, thu được dung dịch không phản
ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 6.
Câu 59: n men 36 gam glucozơ, dẫn toàn bộ khí CO
2
thu được vào dung dịch Ca(OH)
2
dư, thu được 24
gam kết tủa. Hiệu suất của của quá trình lên men glucozơ là
A. 25%. B. 33,3%. C. 75%. D. 60%.
Câu 60: Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch nào sau đây, thu được kết tủa?
A. K
2
SO
4
. B. HCl. C. Ba(HCO
3
)
2
. D. NaCl.
Câu 61: Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch AlCl
3
1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn
toàn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là
A. 350. B. 175. C. 150. D. 375.
Câu 62: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, cùng CTPT C
2
H
4
O
2
lần lượt tác dụng với: Na,
NaOH, NaHCO
3
. Số phản ứng xảy ra là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 63: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu được chất hữu cơ Y. Hai
chất X, Y lần lượt là
A. fructozơ, sobitol. B. glucozơ, axit gluconic.
C. glucozơ, sobitol. D. saccarozơ, glucozơ.
Câu 64: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol propan-1,2-điamin, thu được V lít CO
2
(đktc). Giá trị của V là
A. 3,36. B. 5,60. C. 6,72. D. 4,48.
Câu 65: Cho ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau:
(1) X tác dụng với Y tạo thành kết tủa.
(2) Y tác dụng với Z tạo thành kết tủa.
(3) X tác dụng với Z có khí thoát ra.
Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là
A. AlCl
3
, AgNO
3
, KHSO
4
. B. NaHCO
3
. Ba(OH)
2
, KHSO
4
.
C. KHCO
3
, Ba(OH)
2
, K
2
SO
4
. D. NaHCO
3
, Ca(OH)
2
, HCl.
Câu 66: Cho các phát biểu sau:
(a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure.
(b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh.
(c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.
(d) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac.
(e) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
(g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.
Câu 67: Hợp chất hữu X (C
8
H
15
O
4
N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm
hữu cơ gồm muối đinatri glutamat và ancol. Số công thức cấu tạo của X là
A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Câu 68: Cho hỗn hợp khí X gồm CH
3
CHO H
2
đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất. Đốt cháy hết hết Y thu được 11,7 gam H
2
O 7,84
lít CO
2
(đktc). Phần trăm theo thể tích của H
2
trong X là
A. 53,85%. B. 46,15%. C. 63,16%. D. 35,00%.
Câu 69: Oxi hóa 0,8 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một anđehit,
ancol nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na
dư, thu được 5,04 lít khí H
2
(đktc). Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 97,2 gam Ag. Khối
lượng ancol bị oxi hoá là
A. 23. B. 16. C. 40. D. 29.
Câu 70:
Dẫn từ từ khí CO
2
vào dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)
2
và NaAlO
2
. Sự phụ thuộc của khối lượng
kết tủa y (gam) vào thể tích CO
2
tham gia phản ứng (x lít, đktc) được biểu diễn bằng đồ thị sau:
Giá trị của m là
A. 17,650. B. 22,575. C. 19,700. D. 27,500.
Câu 71: Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở (phân tử có số nguyên tử cacbon tương ứng là 8, 9, 11; Z có nhiều
hơn Y một liên kết peptit); T este no, đơn chức, mạch hở. Chia 249,56 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T
thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được a mol CO
2
và (a 0,11) mol H
2
O. Thủy
phân hoàn toàn phần hai bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic 133,18 gam hỗn hợp G
(gồm bốn muối của Gly, Ala, Val axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G, cần vừa đủ 3,385 mol O
2
. Phần
trăm khối lượng của Y trong E là
A. 1,61%. B. 4,17%. C. 2,08%. D. 3,21%.
Câu 72: Cho các chất hữu mạch hở: X là axit không no, hai liên kết π trong phân tử, Y axit no, đơn
chức, Z là ancol no hai chức, T este của X, Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X T,
thu được 0,1 mol CO
2
0,07 mol H
2
O. Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung
dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan Q. Đốt cháy hoàn toàn Q, thu được Na
2
CO
3
; 0,195 mol CO
2
và 0,135 mol H
2
O. Tổng số nguyên tử có trong phân tử chất T là
A. 23. B. 21. C. 19. D. 25.
Câu 73: Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
0
t
12
(a) X 2NaOH X 2X+ → +
1 24 3 24
(b)X H SO X Na SO+ →+
0
t ,xt
34 2
(c) nX nX poli(etylen terephtalat) 2nH O+ → +
0
t ,xt
25
(d) X CO X+ →
Cho biết: X este CTPT C
10
H
10
O
4
; X
1
, X
2
, X
3
, X
4
, X
5
, X
6
là các hợp chất hữu khác nhau. Phân tử
khối của X
6
A. 146. B. 118. C. 104. D. 132.
Câu 74: Hòa tan 30,376 gam hỗn hợp X gồm FeCl
2
; Mg; Al; Fe(NO
3
)
2
trong 680 ml dung dịch HCl 1,6M,
sau phản ứng thu được 2,1504 t khí NO (đktc) dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO
3
dư,
sau phản ứng thấy 1,256 mol AgNO
3
phản ứng; thu được 0,3584 lít khí NO (đktc), dung dịch Z
178,816 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Mg trong X có giá trị gần nhất với
A. 15,2% B. 14,2% C. 17,8% D. 10,7%

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc lần 4. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 394
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Xem thêm