Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh lần 1

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 1
NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 123
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Số báo danh: .........................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li=7; C = 12; N = 14; O = 16; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl =35,5; K=39; Ca=40; Cr=52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn=65; Br=80; Rb=85,5; Ag=108; Cs=133; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuần (0
0
C, 1 atm). Bỏ qua sự hòa tan của chất khí trong nước.
Câu 41: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?
A. CH
3
CH
3.
B. CH
3
CH
2
OH.
C. CH
2
=CHCN.
D. CH
3
CH
2
Cl.
Câu 42: Chất nào sau đây tác dụng với nước brom sinh ra kết tủa màu trắng?
A. Vinyl axetat.
B. Anilin.
C. Glucozơ.
D. Triolein.
Câu 43: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Al.
B. Ca.
C. Fe.
D. Na.
Câu 44: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân
nóng chảy?
A. Fe.
B. Na.
C. Ag.
D. Cu.
Câu 45: Dung dịch nào sau đây làm mềm tính cứng của nước cứng vĩnh cửu?
A. Na
2
CO
3
.
B. Ca(OH)
2
.
C. NaHCO
3
.
D. HCl.
Câu 46: Đồng phân của glucozơ là
A. Fructozơ.
B. Xenlulozơ.
C. Sobitol.
D. Saccarozơ.
Câu 47: Dãy kim loại tan hoàn toàn trong H
2
O điều kiện thường là
A. Ca, Ba, K.
B. Ca, Mg, Na.
C. Al, Ba, K.
D. Fe, Na, K.
Câu 48: Người hút thuốc nhiều thường mắc các bệnh nguy hiểm về đường hấp. Chất gây hại chủ
yếu có trong thuốc lá
A. Heroin.
B. Cafein.
C. Moocphin.
D. Nicotin.
Câu 49: Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hòa nhài. Công thức cấu tạo của benzyl axetat là
A. C
6
H
5
CH
2
COOCH
3
B. CH
3
COOCH
2
C
6
H
5
C. C
6
H
5
COOCH
3
D. CH
3
COOC
6
H
5
Câu 50: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch Fe(NO
3
)
3
?
A. Cu.
B. Fe.
C. Ag.
D. Zn.
Câu 51:
Cho 2a mol bột Fe vào dung dịch chứa 5a mol AgNO
3
, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu
được dung dịch gồm các chất
A.
Fe(NO
3
)
3
.
B.
Fe(NO
3
)
2
Fe(NO
3
)
3
.
C.
Fe(NO
3
)
2
và AgNO
3
.
D.
Fe(NO
3
)
3
và AgNO
3
.
Câu 52: Chất nào sau đây phản ứng với Cu(OH)
2
/NaOH tạo dung dịch màu tím?
A. Gly-Ala.
B. Anbumin (lòng trắng trứng).
C. Axit axetic.
D. Glucozơ.
Câu 53: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là
A. Hg.
B. Al.
C. W.
D. Na.
Câu 54: Nhỏ từ từ đến dung dịch NaOH loãng vào dung dịch nào sau đây sẽ thu được kết ta màu
trắng?
A. AlCl
3
.
B. CuSO
4
.
C. MgSO
4
.
D. NH
4
Cl.
Câu 55: Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit?
A. Glucozơ.
B. Chất béo.
C. Xenlulozơ.
D. Saccarozơ.
Câu 56: Cho 5,4 gam amin đơn chức X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được 9,78 gam muối.
Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 2.
B. 1.
C. 6.
D. 8.
Câu 57: Hình vẽ dưới đây minh họa về cách thu khí bằng phương pháp dời nước. nh vẽ y thể áp
dụng để thu được chất khí nào sau đây?
A. NH
3
.
B. HCl.
C. SO
2
.
D. CH
4
.
Câu 58:
Nhúng thanh Ni lần lượt vào các dung dịch: FeCl
3
, CuCl
2
, AgNO
3
, HCl FeCl
2
. Số trường
hợp
xảy ra ăn mòn điện hóa
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 59: Hòa tan hoàn toàn 94,8 gam phèn chua KAl(SO
4
)
2
.12H
2
O vào nước, thu được dung dịch X. Cho
toàn bộ X tác dụng với 150 ml dung dịch Ba(OH)
2
1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của
m là
A. 15,60.
B. 93,20.
C. 42,75.
D. 7,80.
Câu 60: Đun nóng 100 gam dung dịch glucozơ 18% với lượng dư dung dịch AgNO
3
/NH
3
, đến khi phản
ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 10,8.
B. 16,2.
C. 32,4.
D. 21,6.
Câu 61: Các ion nào sau đây không thể cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. Mg
2+
, Al
3+
, Cl
, HSO
4
.
B. Cu
2+
, Fe
2+
, HSO
4
, NO
3
.
C. K
+
, Mg
2+
, NO
3
, Cl
-
.
D. Na
+
, NH
4
+
, SO
4
2
, PO
4
3
.
Câu 62: Cho dãy chất sau: H
2
NCH(CH
3
)COOH, C
6
H
5
OH (phenol), CH
3
COOCH
3
, C
2
H
5
OH, CH
3
NH
3
Cl.
Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch KOH đun nóng là
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 63: Tơ nào sau đây thuộc tơ nhân tạo?
A. Tơ lapsan.
B. Tơ tằm.
C. Tơ visco.
D. nilon-6,6.
Câu 64: Thủy phân este X trong dung dịch axit, thu được CH
3
COOH CH
3
OH. Công thức cấu tạo của
X là
A. HCOOC
2
H
5
.
B. CH
3
COOC
2
H
5
.
C. C
2
H
5
COOCH
3
.
D. CH
3
COOCH
3
.
Câu 65: Dung dịch X chứa các ion: Ba
2+
, Na
+
, HCO
3
-
, Cl
-
trong đó số mol Cl
-
0,24. Cho ½ dung dịch
X tác dụng với dung dịch NaOH thu được 9,85g kết tủa. Cho ½ dung dịch X tác dụng với dung dịch
Ba(OH)
2
thu được 15,76 gam kết tủa. Nếu đun sôi dung dịch X đến cạn thì thu được m gam chất rắn
khan. Giá trị của m là
A. 36,58.
B. 31,62.
C. 18,29.
D. 15,81.
Câu 66: Este hai chức, mạch hở X công thức phân tử C
6
H
6
O
4
không tham gia phản ứng tráng bạc.
X được tạo thành từ ancol Y axit cacboxylic Z. Y không phản ứng với Cu(OH)
2
điều kiện thường;
khi đun Y với H
2
SO
4
đặc ở 170
o
C không tạo ra anken. Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Chất Y có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.
B. Chất X có mạch cacbon phân nhánh.
C. Chất Z không tham gia phản ứng tráng bạc.
D. Phân tử chất Z có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi.
Câu 67: Cho các phát biểu sau:
(a) Dùng phản ứng este hóa để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn.
(b) Trong phản ứng tráng gương, glucozơ đóng vai trò chất oxi hóa.
(c) Dung dịch glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)
2
tạo phức màu xanh lam.
(d) Poli(vinyl axetat) bị thủy phân trong môi trường kiềm, đun nóng tạo ra poli(vinyl ancol).
(e)Thủy phân đến cùng amilopectin, thu được hai loại monosaccarit.
(g) Muối mononatri của axit glutamic được sử dụng để sản xuất mì chính.
(h) Để trái cây nhanh chín có thể cho tiếp xúc với khí axetilen.
Số phát biểu đúng
A. 5.
B. 3.
C. 6.
D. 4.
Câu 68: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a)
Cho dung dịch FeCl
2
vào dung dịch AgNO
3
.
(b) Dẫn khí H
2
dư qua bột CuO nung nóng .
(c) Cho Na vào dung dịch CuSO
4
dư.
(d) Nhiệt phân Cu(NO
3
)
2
.
(e) Đốt FeS
2
trong không khí.
(g) Điện phân dung dịch CuSO
4
với điện cực trơ.
Sau khi kết thúc các phản ứng. Số thí nghiệm thu được kim loại là
A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.
Câu 69: Đốt cháy hoàn toàn một este no 2 chức mạch hở X. Sục toàn bộ sản phẩm cháy o dung dịch
Ca(OH)
2
dư, sau phản ứng thu được 5,0 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 2,08 gam. Biết khi
xà phòng hóa X chỉ thu được muối của axit cacboxylic và ancol. Số đồng phân của X
A. 4.
B. 3 .
C. 6.
D. 5.
Câu 70: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Na Ba vào nước thu được dung dịch X. Sục khí CO
2
vào dung
dịch X. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn theo đồ thị sau:
Giá trị của m và x lần lượt là
A. 228,75 và 3,0.
B. 228,75 và 3,25.
C. 200 và 2,75.
D. 200,0 và 3,25.
Câu 71: Hỗn hợp khí X gồm CH
4
, C
2
H
2
, C
2
H
4
, C
3
H
6
0,3 mol H
2
. Đun nóng X với bột Ni một thời
gian, thu được hỗn hợp khí Y tỉ khối so với He bằng 5. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 20,16 lít CO
2
(đktc) và 23,4 gam H
2
O. Sục Y vào dung dịch AgNO
3
trong NH
3
dư, thu được m gam kết tủa hỗn hợp
khí Z. Khí Z phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch Br
2
0,5M. Giá trị của m là
A. 12,0.
B. 18,0.
C. 14,4.
D. 16,8.
Câu 72: Cho các phát biểu sau:
(a) Thạch cao nung (CaSO
4
.H
2
O) dùng để bó bột khi gãy xương, đúc tượng, làm phấn viết bảng.
(b) Kim loại Li được dùng làm tế bào quang điện.
(c) Cho kim loại Mg dư vào dung dịch FeCl
3
sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa 3 muối
tan.
(d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ.
(e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO
3
, người ta nút ống nghiệm bằng
bông tẩm dung dịch kiềm.
(g)
Hỗn hợp Na và Al (có tỉ lệ mol 1:2) có thể tan hoàn toàn trong nước.
Số phát biểu đúng
A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.
2a
x
0,4a
0
2
CO
n
3
BaCO
n
0,5
a

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 562
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm