Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THÁI TỔ
ĐỀ THI THỬ THPT QG M HỌC 2018-2019
MÔN THI: HÓA HỌC-Ngày thi: 28/3/2019
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho nguyên tử khối của: H=1, C=12, N=14, O=16, Mg=24, Al=27, P=31, S=32, Cl=35,5; K=39,
Ca=40, Fe=56, Cu=64, Zn=65, Br=80, Ba=137, Pb=207.
Câu 1: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế một số thiết bị khác . nhiệt độ thường X
chất lỏng. X
A. Pb B. Hg. C. W. D. Cr.
Câu 2: Peptit nào sau đây không phản ứng màu biure ?
A. Gly-Ala-Gly. B. Ala-Gly-Gly. C. Ala-Ala-Gly-Gly. D. Ala-Gly.
Câu 3: Cho X, Y, Z, T c chất khác nhau trong số 4 chất: CH
3
NH
2
, NH
3
, C
6
H
5
OH (phenol),
C
6
H
5
NH
2
(anilin) các tính chất được ghi trong bảng bên.
Chất
X
Y
Z
T
Nhiệt độ sôi (
o
C)
182
184
-6,7
-33,4
pH (dung dịch nồng độ 0,001M)
6,48
7,82
10,81
10,12
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. X tính axit; Y, Z, T tính bazơ.
B. X, Y tạo kết tủa trắng với nước brom.
C. Phân biệt dung dịch X với dung dịch Y bằng quỳ tím.
D. Z, T làm xanh quỳ tím ẩm.
Câu 4: Vinyl axetat công thức cấu tạo
A. C
2
H
5
COOCH
3
. B. CH
3
COOCH
3
. C. HCOOC
2
H
5
. D. CH
3
COOCH=CH
2
.
Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho hỗn hợp gồm 2a mol Na a mol Al o lượng nước dư.
(2) Cho a mol bột Cu vào dung dịch chứa a mol FeCl
3
.
(3) Cho dung dịch chứa a mol HCl o dung dịch chứa a mol KHCO
3
.
(4) Cho dung dịch chứa a mol BaCl
2
vào dung dịch chứa a mol CuSO
4
.
(5) Cho dung dịch chứa a mol Fe(NO
3
)
2
vào dung dịch chứa a mol AgNO
3
.
(6) Cho a mol Na
2
O vào dung dịch chứa a mol CuSO
4
.
(7) Cho hỗn hợp Fe
2
O
3
Cu (tỉ lệ mol tương ứng 1:1) vào dung dịch HCl dư.
Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được dung dịch chứa hai muối
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 6: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch X loãng, tạo ra muối Fe (III). Chất X
A. CuSO
4
. B. H
2
SO
4
. C. HCl. D. HNO
3
.
Câu 7: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch Ba(OH)
2
tới vào dung dịch FeCl
2
.
(b) Cho dung dịch KHSO
4
vào dung dịch BaCl
2
.
(c) Cho dung dịch Na
2
S vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
.
(d) Sục khí CO
2
tới vào dung dịch NaAlO
2
.
(e) Cho kim loại Zn vào lượng dung dịch FeCl
3
.
(g) Sục khí SO
2
tới vào dung dịch Ca(OH)
2
.
Sau khi các phản ng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa
A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8: Kim loại dẫn điện tốt nhất kim loại cứng nhất lần lượt
A. Al Cu. B. Ag Cr. C. Cu Cr. D. Ag W.
Câu 9: Hai hợp chất hữu X, Y cùng công thức phân tử C
3
H
6
O
2
. Cả X Y đều tác dụng với Na;
X tác dụng được với NaHCO
3
, Y khả năng tham gia phản ứng tráng bạc . Công thức của X Y
lần lượt
A. HCOOC
2
H
5
HOCH
2
COCH
3
. B. C
2
H
5
COOH HCOOC
2
H
5
.
C. C
2
H
5
COOH CH
3
CH(OH)CHO. D. HCOOC
2
H
5
HOCH
2
CH
2
CHO.
Câu 10: Cho đồ phản ứng:
(1) X + O
2
axit cacboxylic Y
1
;
(2) X + H
2
o
Ni,t

ancol Y
2
.
(3) Y
1
+ Y
2
2 4
xt:H SO


Y
3
+ H
2
O
Biết Y
3
công thức phân tử C
6
H
10
O
2
. n gọi của X
A. anđehit axetic B. anđehit acrylic C. anđehit propionic D. anđehit metacrylic
Câu 11: Polime nào sau đây cấu trúc mạch phân nhánh?
A. Xenlulozơ. B. rezit. C. Amilozơ. D. Amilopectin.
Câu 12: các phát biểu sau:
(a) Tất cả ancol đa chức đều khả ng tạo phức với Cu(OH)
2
.
(b) Đốt cháy ancol no, đơn chức X luôn sinh ra số mol nước nhiều hơn số mol CO
2
.
(c) Tất cả ancol no, đơn chức, mạch hở đều khả năng tách nước tạo thành olefin.
(d) Oxi hóa ancol đơn chức X cho sản phẩm hữu Y, nếu Y tráng gương thì X ancol bậc 1.
(e) Phenol là những hợp chất hữu cơ nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của
vòng benzen.
(f) Dung dịch phenol (C
6
H
5
OH) không làm đổi màu quỳ tím.
mấy phát biểu đúng ?
A. 4 B. 3 C. 5 D. 6
Câu 13: Ba dung dịch: metylamin (CH
3
NH
2
), glyxin (Gly) alanylglyxin (Ala-Gly) đều phản ứng
được với
A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch NaNO
3
. D. Dung dịch NaCl.
Câu 14: Các bước tiến hành thí nghiệm tráng bạc của glucozơ
(1) Thêm 3-5 giọt glucozơ o ống nghiệm.
(2) Nhỏ từ từ dung dịch NH
3
cho đến khi kết tủa tan hết.
(3) Đun nóng nhẹ hỗn hợp 60-70
o
C trong vòng i phút.
(4) Cho 1 ml dd AgNO
3
1% vào ống nghiệm sạch.
Thứ tự tiến hành đúng
A. 1, 4, 2, 3. B. 1, 2, 3, 4. C. 4, 2, 1, 3. D. 4, 2, 3, 1.
Câu 15: Đặc điểm chung của phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là
A. Phản ứng phòng hóa B. Phản ứng không thuận nghịch.
C. Phản ứng cho - nhận electron. D. Phản ứng thuận nghịch.
Câu 16: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch H
2
SO
4
loãng ?
A. Cu. B. Al. C. Fe. D. Mg.
Câu 17: Chất thuộc loại polisaccarit
A. Tinh bột. B. Fructozơ. C. Glucozơ. D. Saccarozơ.
Câu 18: Ấm nước đun lâu ngày thường một lớp cặn đá vôi dưới đáy. Để loại bỏ cặn, thể dùng
hóa chất nào sau đây?
A. Nước vôi trong. B. Ancol etylic C. Giấm. D. Nước Javen.
Câu 19: Thành phần chính của phân đạm urê là
A. (NH
2
)
2
CO. B. (NH
4
)
2
CO
3
. C. Ca(H
2
PO
4
)
2
. D. (NH
4
)
2
CO.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 20: Hoà tan hoàn toàn một lượng Ba o dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X a
mol H
2
. Trong các chất sau: Na
2
SO
4
, Na
2
CO
3
, Al, Al
2
O
3
, AlCl
3
, Mg, NaOH, NaHCO
3
. Số chất tác
dụng được với dung dịch X
A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.
Câu 21: Trong s các polime sau: amilozơ, nilon-6, xenlulozơ, tằm, visco, cao su Buna-S,
polietilen. bao nhiêu polime polime thiên nhiên?
A. 4 B. 5 C. 3 D. 6
Câu 22: Cho dung dịch Ba(HCO
3
)
2
lần lượt o các dung dịch: Ca(NO
3
)
2
, KOH, Na
2
CO
3
, KHSO
4
,
Ba(OH)
2
, H
2
SO
4
, HNO
3
. Số trường hợp tạo ra kết tủa
A. 3. B. 5. C. 6. D. 4.
Câu 23: Lên men glucozơ thành ancol etylic . Toàn bộ khí CO
2
sinh ra trong quá trình này được hấp
thụ hết vào dung dịch Ca(OH)
2
tạo ra 50 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80%.
Khối lượng glucozơ cần dùng
A. 33,7 gam. B. 90 gam. C. 20 gam. D. 56,25 gam.
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O
2
, thu được 3,42 mol CO
2
3,18 mol H
2
O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối.
Giá trị của b
A. 54,84. B. 53,16. C. 57,12. D. 60,36.
Câu 25: Hỗn hợp X chứa chất (C
5
H
16
O
3
N
2
) chất (C
4
H
12
O
4
N
2
) tác dụng với dung dịch NaOH vừa
đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2
muối D E (M
D
< M
E
) 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng liên
tiếp có tỉ khối so với H
2
bằng 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y
A. 4,24 gam. B. 3,18 gam. C. 5,36 gam D. 8,04 gam.
Câu 26: Cho 51,75 gam bột kim loại M hóa trị II vào 200 ml dung dịch CuCl
2
1M. Sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn, thu được 51,55 gam hỗn hợp kim loại. Kim loại M
A. Mg. B. Fe. C. Pb D. Zn.
Câu 27: Để 4,2 gam Fe trong không khí một thời gian thu được 5,32 gam hỗn hợp X gồm sắt các
oxit của nó. Hòa tan hết X bằng dung dịch HNO
3
thấy sinh ra 0,448 t NO (đktc, sản phẩm khử duy
nhất) dung dịch Y. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch Y
A. 15,98. B. 16,6. C. 18,15. D. 13,5.
Câu 28: Cho 15,00 gam glyxin o 300 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng
vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn
khan. Giá trị của m
A. 53,95. B. 22,35. C. 44,95. D. 36,95.
Câu 29: Cho m gam hỗn hợp X gồm K, Ca tan hết trong dung dịch Y chứa 0,12 mol NaHCO
3
0,05
mol CaCl
2
, sau phản ứng thu được 8 gam kết tủa thoát ra 1,12 lít khí (ở đktc). Giá tr của m ?
A. 3,15. B. 1,98. C. 2,76. D. 2,32.
Câu 30: Hỗn hợp X gồm chất Y (C
3
H
9
O
3
N) chất Z (C
2
H
7
O
2
N). Đun nóng 19,0 gam X với dung
dịch NaOH dư, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm hai amin. Nếu cho 19,0 gam X tác dụng
với dung dịch HCl loãng, thu được dung dịch chứa m gam các hợp chất hữu cơ. Giá trị m
A. 16,36. B. 18,86. C. 15,08. D. 19,58.
Câu 31: Điện phân 600 ml dung dịch X chứa đồng thời NaCl 0,5M CuSO
4
aM (điện cực trơ, màng
ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước sự bay hơi của nước)
đến khi thu được dung dịch Y khối lượng giảm 24,25 gam so với khối lượng dung dịch X ban đầu
thì ngừng điện phân. Nhúng một thanh sắt nặng 150 gam vào dung dịch Y đến khi c phản ứng xảy
ra hoàn toàn, lấy thanh kim loại ra, rửa sạch, làm khô cân được 150,4 gam (giả thiết toàn bộ lượng
kim loại tạo thành đều bám vào thanh sắt không sản phẩm khử của S
+6
sinh ra). Giá trị của a
A. 1,00. B. 1,50. C. 0,50. D. 0,75.
Câu 32: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe
3
O
4
Fe(NO
3
)
2
trong dung dịch chứa 1,12
mol HCl 0,08 mol NaNO
3
. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua 2,24 lít

Đề thi thử môn Hóa học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 326
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm