Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa lần 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thi gian: 50 phút, không k thời gian phát đề
ĐỀ CHÍNH THỨC
thi gm có 04 trang)
Ngày thi: 03-03-2019
Họ và tên thí sinh: ....................................................................................................
Số báo danh: .............................................................................................................
Câu 1: Phần trăm khối lượng ca nguyên t oxi trong glucozơ là
A. 44,41%. B. 53,33%. C. 51,46%. D. 49,38%.
Câu 2: Kim loại nàu sau đây thuộc nhóm kim loi kim th?
A. Na. B. Ca. C. Al. D. Fe.
Câu 3: Chất ít tan trong nước là
A. NaCl. B. NH
3
. C. CO
2
. D. HCl.
Câu 4: Cht tham gia phn ng màu biure là
A. dầu ăn. B. đường nho. C. anbumin. D. poli(vinyl clorua).
Câu 5: Dung dch anilin (C
6
H
5
NH
2
) không phn ng vi chất nào sau đây
A. NaOH. B. Br
2
. C. HCl. D. HCOOH.
Câu 6: Kim loi dẫn điện tt th hai sau kim loi Ag là
A. Au. B. Fe. C. Al. D. Cu.
Câu 7: Polime nào sau đây thuộc loại tơ poliamit?
A. tơ nilon-6,6. B. tơ visco. C. tơ axetat. D. tơ nitron.
Câu 8: Công thc ca crom (VI) oxit là
A. Cr
2
O
3
. B. CrO
3
. C. CrO. D. Cr
2
O
6
.
Câu 9: Cht b thủy phân trong môi trường kim là
A. polietilen. B. tinh bt. C. gly-ala-gly. D. saccarozơ.
Câu 10: Tôn là sắt được tráng
A. Na. B. Mg. C. Zn. D. Al.
Câu 11: Muối nào sau đây dễ b nhit phân?
A. NaCl. B. NaNO
2
. C. Na
2
CO
3
. D. NH
4
HCO
3
.
Câu 12: Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Kim loi Cu kh được ion Fe
3+
trong dung dch.
B. Có th dùng dung dch Ca(OH)
2
để loi b tính cng tm thi của nước.
Mã đề thi 206
C. ng thép (dẫn nước, dn du, dẫn khí đốt) dưới đất được bo v ch yếu bi mt lớp sơn dày.
D. Phèn chua được dùng trong công nghip giy.
Câu 13: Cho dãy các cht: Cu, Na, Zn, Mg, Ba, Ni. S cht trong dãy phn ng vi dung dch FeCl
3
dư có sinh
ra kết ta là
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 14: Đốt cháy 0,01 mol este X đơn chức bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 448ml khí CO
2
(đktc). Mặt khác,
đun nóng 6,0 gam X vi dung dch KOH vừa đủ, thu được lượng mui là
A. 10,0 gam. B. 6,80 gam. C. 9,80 gam. D. 8,40 gam.
Câu 15: Sc t t 10,08 lít CO
2
đktc vào dung dch cha 0,2 mol Ca(OH)
2
a mol KOH, sau khi phn ng
hoàn toàn, lc b kết ta, ly dung dịch nước lọc đun nóng lại thu được 5 gam kết ta. Tính a
A. 0,02 mol. B. 0,05 mol. C. 0,15 mol. D. 0,1 mol
Câu 16: Phân t khi trung bình của xenlulozơ (C
6
H
10
O
5
)
n
là 162000 đvC. Giá trị ca n là
A. 8000. B. 9000. C. 10000. D. 7000.
Câu 17: Xmt
-amino axit cha 1 nhóm NH
2
. Cho m gam X phn ng vừa đủ vi 25ml dung dch HCl 1M,
thu được 3,1375 gam mui. X
A. glyxin. B. valin. C. axit glutamic. D. alanin.
Câu 18: phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam mt triglixerit cn vừa đủ 0,06 mol NaOH. cn dung dch sau
phn ứng thu được khối lượng xà phòng là
A. 16,68 gam. B. 18,24 gam. C. 18,38 gam. D. 17,80 gam.
Câu 19: Khi đốt 0,1 mol mt cht X (dn xut ca benzen), khối lượng CO
2
thu được nh hơn 35,2 gam. Biết
rng, 1 mol X ch tác dụng được vi 1 mol NaOH. Công thc cu to thu gn ca X
A. C
2
H
5
C
6
H
4
OH. B. HOCH
2
C
6
H
4
COOH.
C. HOC
6
H
4
CH
2
OH. D. C
6
H
4
(OH)
2
.
Câu 20: Nhiệt phân hidroxit Fe (II) trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được
A. Fe
3
O
4
. B. FeO. C. Fe
2
O
3
. D. Fe.
Câu 21: Hn hp X gm Mg và Al. Cho 0,75 gam X phn ng vi HNO
3
đặc, nóng, dư, thu được 1,568 lít NO
2
(sn phm kh duy nht đktc), tiếp tc cho thêm dung dịch NaOH dư vào, sau khi các phản ng hoàn toàn thu
được m gam kết ta. Tìm m?
A. 0,78 gam. B. 1,16 gam. C. 1,49 gam. D. 1,94 gam.
Câu 22: Este X được điều chế t aminoaxit A ancol B. Hóa hơi 2,06 gam X hoàn toàn chiếm th tích bng th
tích của 0,56 gam nitơ ở cùng điều kin nhiệt độ, áp sut. Biết rng t B có th điều chế cao su Buna bng 2 giai
đoạn. Hp cht X có công thc cu to là
A. H
2
NCH
2
CH
2
COOCH
3
. B. CH
3
NHCOOCH
2
CH
3
.
C. NH
2
COOCH
2
CH
2
CH
3
. D. H
2
NCH
2
COOCH
2
CH
3
.
Câu 23: Cho các cht dung dch sau: K
2
O, dung dch HNO
3
, dung dch KMnO
4
/H
+
, dung dch AgNO
3
, dung
dch NaNO
3
, dung dch nước brom, dung dch NaOH, dung dch CH
3
NH
2
, dung dch H
2
S. S cht và dung dch
phn ứng được vi dung dch FeCl
2
mà to thành sn phm không có cht kết ta là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5
Câu 24: Trong các cht sau, chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nht?
A. CH
3
CHO. B. C
2
H
5
OH. C. H
2
O. D. CH
3
COOH.
Câu 25: Thy phân 200 gam dung dịch saccarozơ 6,84%, sau một thi gian, ly hn hp sn phm cho tác dng
vi dung dch AgNO
3
/NH
3
dư, sau phản ứng thu được 12,96 gam Ag. Tính hiu sut phn ng thy phân
A. 90%. B. 80%. C. 37,5%. D. 75%.
Câu 26: X hidrocacbon mch h công thc phân t C
4
H
x
, biết X không to kết ta khi tác dng vi dung
dch AgNO
3
/NH
3
. S công thc cu to phù hp vi X
A. 7. B. 9. C. 11. D. 8.
Câu 27: Cho hn hp X gm Na, Ba cùng s mol vào 125 ml dung dch gm H
2
SO
4
1M CuSO
4
1M, sau
khi các phn ng xảy ra hoàn toàn thu được dung dch Y, m gam kết tủa và 3,36 lít khí (đktc). Giá trị ca m là
A. 25,75. B. 16,55. C. 23,42. D. 28,20.
Câu 28: Kết qu thí nghim ca chất vô cơ X vi thuc th được ghi bng sau:
Kết luận nào sau đây không chính xác
A. Cht X được dùng để điều chế phân đạm.
B. Cht X được dùng để điều chế axit HNO
3
.
C. Cht X được dùng để sn xut mt loi bt n trong công nghip sn xut bánh ko.
D. Cho t t cht X đến dư vào dung dịch AlCl
3
thì ban đầu có kết ta keo trắng sau đó kết ta tan hoàn
toàn to thành dung dch không màu.
Câu 29: Cho các polime sau: PVC, teflon, PE, cao su Buna, tơ axetat, tơ nitron, cao su isopren, nilon-6,6. S
polime được điều chế t phn ng trùng hp là
A. 5. B. 7. C. 6. D. 8.
Câu 30: Cho các ng dụng: dùng làm dung môi (1): dùng đ tráng gương (2); dùng làm nguyên liệu để sn xut
mt s cht dẻo, dược phm (3); dùng trong công nghip thc phm (4). Nhng ng dng ca este là
A. (1), (3), (4). B. (1), (2), (3). C. (1), (2), (4). D. (1), (2), (3), (4).
Câu 31: Trong công nghiệp, nhôm được sn xut bằng phương pháp điện phân Al
2
O
3
nóng chy vi các điện cc
làm bằng than chì. Khi điện phân nóng chy Al
2
O
3
với dòng điện cường độ 9,65A trong thi gian 3000 giây thu
được 2,16 gam Al. Phát biu nào sau đây sai?
A. Hiu sut của quá trình điện phân là 80%.
B. Phi hòa tan Al
2
O
3
trong criolit nóng chy để h nhiệt độ nóng chy ca hn hp xung 900
o
C.
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
X
Dung dch Phenolphtalein
Dung dch có màu hng
X
Cl
2
Có khói trng

Đề thi thử môn Hóa học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 3.472
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm