Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm - Hà Nội lần 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
SƯ PHẠM
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
LẦN 1
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đ
thi có 40 u / 5 trang)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P
= 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41. Trong các kim loại Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là
A. Mg. B. Al. C. Cu. D. Fe.
Câu 42. Chất nào sau đây là muối axit?
A. NaHSO
4
. B. NaCl. C. KNO
3
. D. Na
2
SO
4
.
Câu 43. Đốt cháy hoàn tn 0,16 mol hỗn hợp X gồm CH
4
, C
2
H
2
, C
2
H
4
C
2
H
6
thu được 6,272 lít CO
2
(đktc) và 6,12 gam H
2
O. Mặt khác, 10,1 gam X phản ứng tối đa với a mol Br
2
trong dung dịch. Giá trị của
a là
A. 0,10. B. 0,15. C. 0,06. D. 0,25.
Câu 44. Thuốc thử dùng để phân biệt axit axetic và rượu etylic là
A. Kim loại Na. B. Quỳ tím. C. Dung dịch NaNO
3
. D. Dung dịch NaCl.
Câu 45. Đốt cháy hoàn toàn amin X no, đơn chức, mạch hở thu được 0,2 mol CO
2
0,05 mol N
2
. Công
thức phân tử của X
A. C
4
H
9
N. B. C
4
H
11
N. C. C
2
H
7
N. D. C
2
H
5
N.
Câu 46. Để thu được kim loại Cu từ CuSO
4
bằng phương pháp thủy luyện có thể dùng kim loại nào sau
đây?
A. Fe. B. Na. C. Ag. D. Ca.
Câu 47.c loại phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố
A. kali. B. photpho. C. nitơ. D. cacbon.
Câu 48. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO
3
/NH
3
?
A. Metan. B. Benzen. C. Propin. D. Etilen.
Câu 49. Cho 5 gam hn hp X gm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ng xy ra hoàn toàn,
thu được 3,36 lít khí H
2
(đktc). Phần trăm khối lượng ca Al trong X
A. 54,0%. B. 49,6%. C. 27,0%. D. 48,6%.
Câu 50. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH
3
thì dung dịch chuyển thành
A. màu vàng. B.u đỏ. C.u hồng. D. màu xanh.
Câu 51. Cho c phát biểu sau:
(a) Đin phân dung dịch NaCl (đin cc trơ), thu được khí H
2
catot.
(b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al
2
O
3
CuO đun nóng, thu được Al và Cu.
(c) Nhúng thanh Zn vào dung dch chứa CuSO
4
và H
2
SO
4
, có xut hin ăn mòn đin hóa.
(d) Kim loi có nhiệt độ nóng chy thp nht là Hg, kim loi dẫn điện tốt nht là Ag.
(e) Cho dung dịch AgNO
3
dư vào dung dịch FeCl
2
, thu được cht rn gồm Ag và AgCl.
Số phát biểu đúng
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 52. Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử
của fructozơ là
A. C
2
H
4
O
2
. B. C
12
H
22
O
11
. C. C
6
H
12
O
6
. D. (C
6
H
10
O
5
)
n
.
Câu 53. Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?
A. Polietilen. B. Tinh bột. C. Polistiren. D. Polipropilen.
Mã đề: 132
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 54. Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 8 gam CuO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X
o nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Các phản ứng đều hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 12. B. 10. C. 5. D. 8.
Câu 55. Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen có khả năng lọc không khí. Chất đó là
A. Than hoạt tính. B. Muối ăn. C. Thạch cao. D. Đá vôi.
Câu 56. Đin phân dung dịch NaCl (đin cực trơ, màng ngăn xốp), thu được dung dch X. Hp th CO
2
vào X, thu được dung dch cht Y. Cho Y tác dng vi Ca(OH)
2
theo t l mol 1 : 1, to ra cht Z tan
trong nước. Cht Z
A. Ca(HCO
3
)
2
. B. Na
2
CO
3
. C. NaOH. D. NaHCO
3
.
Câu 57. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br
2
?
A. Etilen. B. Metan. C. Butan. D. Benzen.
Câu 58. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, thu được CO
2
m gam H
2
O. Hấp thụ
toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)
2
dư, thu được 25 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 5,4. B. 3,6. C. 6,3. D. 4,5.
Câu 59. Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 50% thu được 4,48 t CO
2
. Giá trị của
m là
A. 18,0. B. 16,2. C. 32,4. D. 36,0.
Câu 60. Cho axit acrylic tác dng với ancol đơn chức X, thu được este Y. Trong Y, oxi chiếm 32% v
khối lượng. Công thc ca Y
A. C
2
H
3
COOCH
3
. B. CH
3
COOC
2
H
5
. C. C
2
H
5
COOC
2
H
3
. D. C
2
H
3
COOC
2
H
5
.
Câu 61. Cho phản ứng: aFe + bHNO
3
cFe(NO
3
)
3
+ dNO + eH
2
O. c hệ số a, b, c, d, e là c số
nguyên đơn giản nhất. Tổng a + b bằng
A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.
Câu 62. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?
A. Poli(vinyl clorua). B. Nilon-6,6.
C. Poli(etilen terephtalat). D. Polisaccarit.
Câu 63. Thc hin thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình v sau:
Thí nghiệm đó là
A. Cho dung dịch HCl vào bình đựng bt CaCO
3
.
B. Cho dung dch H
2
SO
4
đặc vào bình đựng lá kim loi Cu.
C. Cho dung dch H
2
SO
4
loãng vào bình đựng ht kim loi Zn.
D. Cho dung dịch HCl đặc vào bình đựng tinh th K
2
Cr
2
O
7
.
Câu 64. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X, thu được 2 mol Gly; 2 mol Ala và 1 mol Val. Mặt
khác, thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp c amino axit và các peptit (trong đó có Gly-Ala-
Val). Số công thức cấu tạo phù hợp với tính chất của X
A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.
Câu 65. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Sục khí CH
3
NH
2
o dung dịch CH
3
COOH.
(b) Đun nóng tinh bột trong dung dịch H
2
SO
4
loãng.
(c) Sục khí H
2
o nồi kín chứa triolein (xúc tác Ni), đun nóng.
(d) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin.
(e) Cho dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic.
(g) Cho dung dịch metyl fomat vào dung dịch AgNO
3
/NH
3
, đun nóng.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
A. 3. B. 5. C. 6. D. 4.
Câu 66. Đun nóng 48,2 gam hỗn hợp X gồm KMnO
4
và KClO
3
sau một thời gian thu được 43,4 gam hỗn
hợp rắn Y. Cho Y tác dụng với HCl đặc, sau phản ứng thu được 15,12 lít Cl
2
(đktc) và dung dịch gồm
MnCl
2
, KCl và HCl dư. Số mol HCl phản ứng là
A. 1,9. B. 2,4. C. 2,1. D. 1,8.
Câu 67.
Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch
X, Y, Z, T
. Kết quả được ghi ở bng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hin tượng
Y
Qu tím
Qu chuyn sang màu xanh
X, Z
Dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng
To kết tủa Ag
T
Dung dịch Br
2
Kết tủa trng
Z
Cu(OH)
2
Tạo dung dịch màu xanh lam
X, Y, Z, T lần lượt là
A. Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol. B. Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic.
C. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin. D. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin.
Câu 68. Este X công thức phân tử C
6
H
10
O
4
. phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu
được ba chất hữu Y, Z, T. Biết Y tác dụng với Cu(OH)
2
tạo dung dịch màu xanh lam. Nung nóng Z
với hỗn hợp rắn gồm NaOH và CaO, thu được CH
4
. Phát biểu nào sau đây sai?
A. X có hai công thức cấu tạo phù hợp. B. Y có mạch cacbon phân nhánh.
C. T có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. D. Z không làm mất màu dung dịch brom.
Câu 69. Cho 5 chất: NaOH, HCl, AgNO
3
, HNO
3
, Cl
2
. Số chất tác dụng với dung dịch Fe(NO
3
)
2
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 70. Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri
oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 3,22 mol O
2
thu được H
2
O 2,28 mol CO
2
. Mặt khác, m
gam X tác dụng tối đa với a mol Br
2
trong dung dịch. Giá trị của a là
A. 0,04. B. 0,08. C. 0,2. D. 0,16.
Câu 71. Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và 0,05 mol CuSO
4
bằng dòng điện một chiều cường độ
2A (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được khí ở hai điện cực có
tổng thể tích 2,352 lít (đktc) dung dịch X. Dung dịch X hòa tan được tối đa 2,04 gam Al
2
O
3.
Giả sử
hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t
A. 9408. B. 7720. C. 9650. D. 8685.
Câu 72. Hn hp E gm bốn este đều công thc C
8
H
8
O
2
vòng benzen. Cho 16,32 gam E tác
dng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hn hp X gm các ancol 18,78 gam
hn hp mui. Cho toàn b X vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phn ng kết thúc khối lượng cht
rắn trong bình tăng 3,83 gam so với ban đầu. Giá tr ca V là
A. 190. B. 100. C. 120. D. 240.
Câu 73. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Sc khí Cl
2
vào dung dch NaOH nhiệt độ thường.
(b) Hp th hết 2 mol CO
2
vào dung dch cha 3 mol NaOH.
(c) Cho KMnO
4
vào dung dịch HCl đặc, dư.
(d) Cho hn hp Fe
2
O
3
và Cu (t l mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl dư.
(e) Cho CuO vào dung dch HNO
3
.
(f) Cho KHS vào dung dch NaOH vừa đủ.
Số thí nghiệm thu được 2 muối là
A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
Câu 74. Hợp chất hữu cơ X (C
8
H
15
O
4
N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm
hữu cơ gồm muối đinatri glutamat và ancol. Số công thức cấu tạo của X
A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
Câu 75. Hòa tan hết hn hp X gm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO
3
)
2
m gam Al trong dung dch cha
0,61 mol HCl. Sau khi các phn ng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dch Y ch cha 47,455 gam mui
trung hòa và 2,352 lít (đktc) hn hp khí Z gm NO và N
2
O. T khi ca Z so vi H
2
16. Giá tr ca m

Đề thi thử môn Hóa học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm - Hà Nội lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm - Hà Nội lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.154
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm