Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Tiên Lữ - Hưng Yên

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM
TIÊN LỮ- HƯNG N
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi 04 trang)
KỲ THI THỬ THPTQG NĂM HỌC 2018-2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài:50 phút,không kể thời gian phát đề
Họ tên thí sinh:..........................................Số báo danh……………
đề 102
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23;
Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65;Br=80;
Ag=108; I=127; Ba=137.
Câu 41: Cacbohiđrat nào nhiều trong quả nho chín?
A. Glucozơ. B. Xenlulozơ. C. Fructozơ. D. Saccarozơ.
Câu 42: Cho các kim loại sau: Be, Na, Mg, Ca Ba. Số kim loại cấu tạo mạng tinh thể lục phương là:
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 43: Khối lượng dung dịch Glucozơ 10% hòa tan vừa hết 0,015 mol Cu(OH)
2
là:
A. 72 gam. B. 27 gam. C. 54 gam. D. 50 gam.
Câu 44: Loại nào sau đây đốt cháy không thu được N
2
?
A. nitron. B. Sợi đay. C. nilon-6,6. D. tằm.
Câu 45: Kim loại nào sau đây nhiệt độ nóng chảy cao nhất:
A. Fe. B. Cr. C. Ni. D. W.
Câu 46: Kết luận nào sau đây đúng?
A. Cu không tan trong dung dịch HCl H
2
SO
4
loãng.
B. Đốt Fe trong khí Cl
2
đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thể thu được 2 muối.
C. Thanh Zn nhúng trong dung dịch CuSO
4
một thời gian thấy khối lượng của thanh Zn tăng lên.
D. Trong các phản ứng, kim loại thể hiện tính khử, bị khử thành ion dương.
Câu 47: Chất nào sau đây tan trong H
2
O theo bất tỉ lệ nào:
A. Etanol. B. Tripanmitin. C. Glyxin. D. anilin.
Câu 48: Cho 2,7 gam Al tác dụng với oxi dư, thể tích oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là:
A. 4,48 lít B. 1,68 lít C. 2,24 lít D. 1,12 lít
Câu 49: Phản ứng giữa axit cacboxylic ancol tạo este phản ứng:
A. Este hóa B. phòng hóa C. Tráng gương D. Trùng ngưng
Câu 50: Công thức hóa học của trístearin là:
A. (C
15
H
31
COO)
2
C
2
H
4
B. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
C. (C
17
H
31
COO)
3
C
3
H
5
D. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
Câu 51: Khối lượng phân tử của poli(metyl metacrylat) 72460 đvC. Số mắt xích trung bình của polime
trên
A. 712. B. 854. C. 725. D. 675.
Câu 52: Hóa chất nào sau đây dùng để làm mềm nước cứng toàn phần?
A. HCl. B. Na
3
PO
4
. C. Ca(OH)
2
. D. NaCl.
Câu 53: Để m sạch ồng nghiệm đựng anilin người ta thể rửa ống nghiệm bằng:
A. Nước cất B. phòng C. Cồn 90
o
D. Dung dịch HCl
Câu 54: Trong trường hợp o sau đây, Fe không bị ăn mòn theo cơ chế ăn mòn điện hóa học:
A. Hợp kim Fe-C trong không khí ẩm. B. Hợp kim Fe-Cu trong không khí khô.
C. Hợp kim Fe-C nhúng trong dung dịch HCl. D. Fe nhúng trong dung dịch NiCl
2
.
Câu 55: Chất không thủy phân trong môi trường axit là:
A. Fructozơ. B. Etyl axetat. C. Xenlulozơ D. Tinh bột
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 56: Cho các dung dịch chất lỏng riêng biệt không n nhãn: Phenol, Natri phenolat, Axit axetic,.
Dùng dung dịch o sau đây có thể phân biệt được các chất trên là:
A. NaOH B. Ba(OH)
2
C. H
2
SO
4
D. BaCl
2
Câu 57: Este X công thức phân tử C
3
H
6
O
2
khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Đun nóng 0,15 mol
X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là:
A. 12,3 B. 8,2 C. 15,0 D. 10,2
Câu 58: Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90%, thu được sản phẩm chứa
12,96 gam frutozơ. Giá trị của m
A. 22,8. B. 18,5. C. 20,5. D. 27,36.
Câu 59: Cho các oxit sau: Na
2
O, MgO, CaO, BaO. Fe
2
O
3
, SiO
2
. Số oxit khả năng tác dụng với H
2
O tạo
dung dịch kiềm mạnh là:
A. 6 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 60: Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,025 mol H
2
SO
4
, thu
được m gam muối. Giá trị của m :
A. 3,45. B. 4,75. C. 2,55. D. 4,45.
Câu 61: Ion o sau đây tính oxi hóa yếu nhất?
A. Fe
3+
. B. Cu
2+
. C. Fe
2+
. D. Al
3+
.
Câu 62: Peptit tham gia phản ứng màu biure tạo sản phẩm màu?
A. trắng B. đỏ C. tím D. vàng
Câu 63: Ba chất hữu X, Y, Z cùng công thức phân tử C
4
H
8
O
2
, đặc điểm sau:
- X có mạch cacbon không phân nhánh, tác dụng được với NaHCO
3
NaOH.
- Y được điều chế trực tiếp từ axit ancol cùng số nguyên t cacbon.
- Z tác dụng được với NaOH tham gia phản ứng tráng bạc.
Các chất X, Y, Z lần lượt là:
A. CH
3
CH
2
CH
2
COOH, CH
3
COOCH
2
CH
3
, HCOOCH
2
CH
2
CH
3
.
B. CH
3
CH(CH
3
)COOH, CH
3
CH
2
COOCH
3
, HCOOCH
2
CH
2
CH
3
.
C. CH
3
CH(CH
3
)COOH, CH
3
COOCH
2
CH
3
, HCOOCH
2
CH
2
CH
3
.
D. CH
3
CH
2
CH
2
COOH, CH
3
COOCH
2
CH
3
, CH
3
COOCH
2
CH
3
.
Câu 64: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 5,36 gam FeO nung nóng thu được 3,76 gam chất rắn
hỗn hợp khí X. Cho X vào dung dịch Ca(OH)
2
dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn
toàn. Giá trị của m
A. 3,29. B. 10. C. 9. D. 3,92.
Câu 65: Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?
A. Cu + 2FeCl
3
CuCl
2
+ 2FeCl
2
.
B. Ca(HCO
3
)
2
+ 2NaOH CaCO
3
+ Na
2
CO
3
+ 2H
2
O.
C. Ca(HCO
3
)
2
+ NaOH
CaCO
3
+ NaHCO
3
+ H
2
O.
D. Cu + 2HNO
3
Cu(NO
3
)
2
+ H
2
.
Câu 66: Cho các phát biểu sau:
(a) Số nguyên t hiđro trong phân tử chất béo luôn số lẻ.
(b) Cho một mẫu chất béo chỉ số axit bằng 7 tác dụng với KOH ch thu được sản phẩm gồm
phòng glixerol.
(c) Glucozơ saccarozơ đều làm mất màu nước Br
2
.
(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn một chất béo trong dung dịch NaOH, thể thu được 3 muối.
(e) Este đơn chức luôn tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.
(g) Để sản xuất polime nhân tạo, người ta ch dùng phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng.
Số phát biểu đúng :
A. 5. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 67: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp X gồm metyl butirat, etyl axetat 2 hiđrocacbon mạch hở cần
vừa đủ 4,2 mol O
2
, tạo ra 3 mol H
2
O. Nếu cho 1 mol X vào dung dich Br
2
thì s mol Br
2
phản ứng tối đa
là:
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 0,7 B. 0,40 C. 0,5 D. 0,6
Câu 68: Cho 11,2 gam hỗn hợp Cu kim loai M tác dụng với dung dịch HCl thu được 3,136 lít khí
(đktc). Cũng lượng hỗn hợp này cho tác dụng hết với dung dịch HNO
3
loãng, thu được 3,92 lít khí NO
(đktc, sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp
A. 70% B. 30% C. 85% D. 35%
Câu 69: Thực hiện một số thí nghiệm với 4 kim loại, thu được kết quả như sau :
Kim loại
Thuốc thử
X
Z
T
Dung dịch NaOH
xảy ra phản ứng
Không xảy ra phản ứng
Không xảy ra phản ứng
Dung dịch HCl
xảy ra phản ứng
xảy ra phản ứng
Không xảy ra phản ứng
Dung dịch muối
Fe(III)
xảy ra phản ứng
xảy ra phản ứng
Không xảy ra phản ứng
X, Y, Z, T lần lượt
A. Al, Cu, Fe, Ag. B. Al, Fe, Cu, Ag.
C. Al, Fe, Ag, Cu. D. Al, Ag, Fe,Cu.
Câu 70: Tiến nh điện phân 200 ml dung dịch AgNO
3
1M Cu(NO
3
)
2
1,2M bằng điện cực trơ với cường
độ dòng điện I = 5A trong thời gian 7720 giây t dừng điện phân. Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau
điện phân, kết thúc phản ứng thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất) còn lại 0,75m gam hỗn hợp
rắn. Giá trị m
A. 29,12 gam. B. 28,00 gam. C. 30,24 gam. D. 29,68 gam.
Câu 71: Cho m gam hỗn hợp A gồm Fe Zn vào 200 ml dung dịch chứa AgNO
3
0,18M Cu(NO
3
)
2
0,12M, sau một thời gian thu được 4,21 gam chất rắn X dung dịch Y. Cho 1,92 gam bột Mg vào dung
dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,826 gam chất rắn Z dung dịch T. Giá trị của m
A. 2,648. B. 3,280. C. 3,124. D. 2,700.
Câu 72: nh v sau đây t thí nghiệm khí X tác dụng với cht rắn Y, nung nóng sinh ra khí Z:
Cho các phản ứng hoá học sau:
(1) CaSO
3
+ HCl
o
t

CaCl
2
+ SO
2
+ H
2
O (2) CuO + CO
o
t

Cu + CO
2
(3) C + Fe
3
O
4
o
t

Fe + CO
2
(4) Fe
2
O
3
+ 3H
2
o
t

2Fe + 3H
2
O
Số phản ứng thoả mãn thí nghiệm trên
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 73: Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic no đơn chức hở X 2 ancol Y, Z no đơn hở đồng đẳng liên tiếp
( M
Y
< M
Z
) trong đó X Z cùng số nguyên tử C. Thực hiện phản ứng este hóa 53,1 gam hỗn hợp E (xúc
tác H
2
SO
4
đặc), thu được hỗn hợp F gồm các chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp F cần 3,175 mol khí
oxi thu được 2,35 mol CO
2
2,65 mol H
2
O. Tính % khối lượng của X trong E?
A. 41,82% B. 56,25% C. 48,78% D. 39,55%
Câu 74: Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol Na
2
CO
3
b mol NaHCO
3
. Số mol khí CO
2
thu được phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn trên đồ thị sau (coi khí CO
2
không tan trong nước):
Tỉ lệ của a : b

Đề thi thử môn Hóa học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Tiên Lữ - Hưng Yên. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Tiên Lữ - Hưng Yên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 640
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm