Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1

Trang 1/4 – Mã đề thi 132 - https://thi247.com/
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh: ............................................................................. SBD: ...................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl =
35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207.
Câu 41: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính
A. Al. B. Fe(OH)
2
. C. NaHCO
3
. D. KOH.
Câu 42: Al
2
O
3
không tan được trong dung dịch chứa chất nào sau đây?
A. HCl. B. NaCl. C. Ba(OH)
2
. D. HNO
3
.
Câu 43: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Fe. B. Mg. C. Al. D. K.
Câu 44: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Poli(metyl metacrylat).B. Poli(hexametylen-adipamit).C. Poli(vinyl clorua). D. Poli(butadien-stiren).
Câu 45: Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc loại
polisaccarit là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 46: Dãy gồm các kim loại có thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện là
A. Fe, Cu, Pb. B. Fe, Cu, Ba. C. Na, Fe, Cu. D. Ca, Al, Fe.
Câu 47: Dung dịch chất X làm quỳ tím chuyển thành màu hồng. Chất X có thể là
A. CH
3
-CH(NH
2
)-COOH. B. H
2
N-[CH
2
]
4
-CH(NH
2
)-COOH.
C. (CH
3
)
2
CH-CH(NH
2
)-COOH. D. HOOC-[CH
2
]
2
-CH(NH
2
)-COOH.
Câu 48: Dung dịch của chất X làm quỳ tím hóa đỏ, dung dịch của chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn dung dịch
của hai chất lại thì xuất hiện kết tủa. Vậy X Y có thể lần lượt là
A. H
2
SO
4
và Ba(OH)
2
. B. H
2
SO
4
và NaOH. C. NaHSO
4
và BaCl
2
. D. HCl và Na
2
CO
3
.
Câu 49: Khí X được dùng nhiều trong ngành sản xuất nước giải khát và bia rượu. Tuy nhiên, việc gia tăng nồng độ
khí X trong không khí là một trong những nguyên nhân làm trái đất nóng lên. Khí X
A. N
2
. B. O
2
. C. H
2
. D. CO
2
.
Câu 50: Etyl axetat chủ yếu được dùng làm dung môi cho các phản ứng hóa học, cũng như để thực hiện công việc
chiết các hóa chất khác. Công thức hóa học của etyl axetat là
A. C
2
H
5
COOC
2
H
5
. B. CH
3
COOC
2
H
5
. C. C
2
H
5
COOCH
3
. D. HCOOC
2
H
5
.
Câu 51: Hóa chất nào sau đây có thể dùng để làm mềm nước cứng tạm thời?
A. Na
2
CO
3
. B. NaCl. C. HCl. D. BaCl
2
.
Câu 52: Cho dung dịch Na
2
S vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu đen. Chất X
A. BaCl
2
. B. NaNO
3
. C. Ca(NO
3
)
2
. D. FeCl
2
.
Câu 53: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không tác dụng với H
2
O?
A. K. B. Ba. C. Na. D. Cu.
Câu 54: Cho 34,9 gam hỗn hợp X gồm CaCO
3
, KHCO
3
KCl tác dụng hết với 400ml dung dịch HCl 1M, thu
được dung dịch Y 4,48 lít khí Z (đktc). Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO
3
, thu được m
gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 57,40. . B. 43,05. C. 28,70. D. 86,10.
Câu 55: Cho các phản ứng sau:
(a) NH
4
Cl + NaOH
NaCl + NH
3
+ H
2
O (b) NH
4
HCO
3
+ 2KOH
K
2
CO
3
+ NH
3
+ 2H
2
O
(c) NaHCO
3
+ NaOH
Na
2
CO
3
+ H
2
O (d) Ba(HCO
3
)
2
+ 2NaOH
BaCO
3
+ Na
2
CO
3
+ 2H
2
O
(e) Ba(OH)
2
+ K
2
CO
3
BaCO
3
+ 2KOH
Số phản ứng có phương trình ion rút gọn
2
3
3 2
HC
O OH CO H O
Mã đề thi 132
Trang 2/4 – Mã đề thi 132 - https://thi247.com/
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 56: Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,48 mol HCl vào dung dịch X chứa đồng thời x mol Na
2
CO
3
và 0,2 mol
NaHCO
3
. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,032 lít CO
2
(đktc). Giá trị của x là
A. 0,15. B. 0,28. C. 0,14. D. 0,30.
Câu 57: Amin X công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần
dùng vừa đủ 0,475 mol O
2
, thu được 0,05 mol N
2
và 19,5 gam hỗn hợp gồm CO
2
và H
2
O. Công thức phân tử của X
A. C
3
H
7
N. B. C
3
H
9
N. C. C
2
H
7
N. D. C
4
H
11
N.
Câu 58: Từ các sơ đồ phản ứng
2X
1
+ 2X
2
2X
3
+ H
2
X
3
+ CO
2
X
4
X
3
+ X
4
X
5
+ X
2
2X
6
+ 3X
5
+ 3X
2
2Fe(OH)
3
+ 3CO
2
+ 6KCl
Các chất thích hợp tương ứng với X
3
, X
5
, X
6
lần lượt là
A. KHCO
3
, K
2
CO
3
, FeCl
3
. B. KOH, K
2
CO
3
, Fe
2
(SO
4
)
3
.
C. KOH, K
2
CO
3
, FeCl
3
. D. NaoH, Na
2
CO
3
, FeCl
3
.
Câu 59: Trường hợp nào sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học
A. Nhúng sợi dây bạc nguyên chất vào dung dịch HNO
3
loãng.
B. Nhúng thanh nhôm nguyên chất vào dung dịch ZnSO
4
.
C. Đốt sợi dây đồng trong bình đựng khí clo.
D. Nhúng thanh sắt nguyên chất vào dung dịch H
2
SO
4
loãng.
Câu 60: Cho sơ đồ chuyển hóa:
+
2
3 3
o
+
H O/H dung dÞch AgNO /NH d
dung dÞch HCl
t
ce
llulose X Y Z
 
Trong sơ đồ trên, các chất X, Y, Z lần lượt là
A. glucozơ, amino gluconat, axit gluconic. B. glucozơ, amoni gluconat, axit gluconic.
C. fructozơ, amino gluconat, axit gluconic. D. fructozơ, amoni gluconat, axit gluconic.
Câu 61: Ba dung dịch: Metylamin (CH
3
NH
2
), glyxin (Gly) và alanylglyxin (Ala-Gly) đều phản ứng được với
A. dung dịch NaNO
3
. B. dung dịch NaCl. C. dung dịch NaOH. D. dung dịch HCl.
Câu 62: Este X mạch hở, công thức phân tử C
6
H
1
0
O
2
. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được hai hợp
chất hữu Y Z. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl hoặc cho Z tác dụng với nước brom đều thu được hợp chất
hữu cơ T. Công thức cấu tạo thu gọn của X
A. CH
3
CH
2
COOC(CH
3
)=CH
2
. B. CH
3
CH
2
COOCH
2
CH=CH
2
.
C. CH
3
CH
2
COOCH=CHCH
3
. D. CH
2
=CHCOOCH
2
CH=CH
2
.
Câu 63: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ hỗn hợp rắn gồm CaC
2
và Al
4
C
3
Khí Y
A. C
2
H
4
. B. C
2
H
6
. C. CH
4
. D. C
2
H
2
Câu 64: Cho 51,75 gam bột kim loại M hóa trị II vào 200ml dung dịch CuCl
2
1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn, thu được 51,55 gam hỗn hợp kim loại. Kim loại M
A. Fe. B. Mg. C. Zn. D. Pb.
Câu 65: Cho dãy các tơ sau: xenlulozơ axetat, capron, nitron, visco, nilon-6, nilon-6,6. Số tơ trong dãy thuộc loại tơ
poliamit là
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Trang 3/4 – Mã đề thi 132 - https://thi247.com/
Câu 66: Cho 250ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, thu được
5,4 gam Ag. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là
A. 0,10M. B. 0,20M. C. 0,50M. D. 0,25M.
Câu 67: Cho các phát biểu sau:
(a) Để loại bỏ lớp cặn CaCO
3
trong ấm đun nước, phích đựng nước nóng người ta có thể dùng giấm ăn.
(b) Để hàn gắn đường ray bị nứt, gãy người ta dùng hỗn hợp tecmit.
(c) Để bảo vệ nồi hơi bằng thép, người ta thường lót dưới đáy nồi hơi những tấm kim loại bằng kẽm.
(d) Hợp kim Na-K có nhiệt độ nóng chảy thấp, thường được dùng trong các thiết bị báo cháy.
(e) Để bảo quản thực phẩm nhất là rau quả tươi, người ta có thể dùng SO
2
.
Số phát biểu đúng
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 68: Cho 300ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)
2
1M NaOH 1,5M vào 150ml dung dịch chứa đồng thời
AlCl
3
1M và Al
2
(SO
4
)
3
0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 52,425. B. 81,600. C. 64,125. D. 75,825.
Câu 69: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch Ba(OH)
2
tới dư vào dung dịch FeCl
2
.
(b) Cho dung dịch KHSO
4
vào dung dịch BaCl
2
.
(c) Cho dung dịch Na
2
S vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
.
(d) Sục khí CO
2
tới dư vào dung dịch NaAlO
2
(hay Na[Al(OH)
4
]).
(e) Cho kim loại Zn vào lượng dư dung dịch FeCl
3
.
(f) Sục khí SO
2
vào lượng dư dung dịch Ca(OH)
2
.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
Câu 70: Cho các phát biểu sau:
(a) Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích, làm thuốc tăng lực.
(b) Thành phần chính của cồn 75
o
mà trong y tế thường dùng để sát trùng là metanol.
(c) Để ủ hoa quả nhanh chính và an toàn hơn, có thể thay thế C
2
H
2
bằng C
2
H
4
.
(d) Hàm lượng tinh bột trong ngô cao hơn trong gạo.
(e) Axit glutamic là thuốc ngăn ngừa và chữa trị các triệu chứng suy nhược thần kinh (mất ngủ, nhức đầu, ù tai,
chóng mặt,..). Số phát biểu sai
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 71: Hidro hóa hoàn toàn (xúc tác Ni, nung nóng) m gam trieste X (tạo bởi glixerol các axit cacboxylic đơn
chức, mạch hở) cần vừa đủ 1,792 lít H
2
(đktc). Đun nóng m gam X với dung dịch NaOH (lấy 25% so với lượng
ban đầu), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. cạn dung dịch Y thu được 18,44 gam chất
rắn khan. Biết trong phân tử X có chứa 7 liên kết
. Giá trị của m là
A. 17,42. B. 17,08. C. 17,76. D. 17,28.
Câu 72: Este X công thức phân tử C
8
H
1
2
O
4
, phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn
hợp hai muối của hai axit hữu cơ mạch hở X
1
, X
2
đều đơn chức và một ancol X
3
. Biết X
3
tác dụng với Cu(OH)
2
tạo
dung dịch màu xanh lam; X
1
phản ứng tráng bạc X
2
không no, phân tử chỉ chứa một liên kết đôi (C=C),
mạch cacbon phân nhánh. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X
A. 7. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 73: Điện phân 600ml dung dịch X chứa đồng thời NaCl 0,5M và CuSO
4
a mol/l (điện cực trơ, màng ngăn xốp,
hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước sự bay hơi của nước) đến khi thu được dung
dịch Y khối lượng giảm 24,25 gam so với khối lượng dung dịch X ban đầu thì ngừng điện phân. Nhúng một
thanh sắt nặng 150 gam vào dung dịch Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy thanh kim loại ra, rửa sạch,
làm khô cân được 150,4 gam (giả thiết toàn bộ kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt không có sản phẩm
khử của S
+6
sinh ra). Giá trị của a là
A. 1,00. B. 1,50. C. 0,50. D. 0,75.
Câu 74: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon mạch hở cần dùng vừa đủ 14 lít O
2
(đktc).

Đề thi thử môn Hóa học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
7 2.798
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm