Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa lần 2

S GD & ĐT THANH HÓA
THPT TĨNH GIA 2
ĐỀ THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2
Bài thi: KHOA HC T NHIÊN
Môn thi thành phn: HÓA HC
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thời gian phát đề
H, tên thí sinh:
Số báo danh:
Câu 1: Chất nào sau đây thuộc polisaccarit ?
A. Saccarozơ. B. Fructozơ. C. Tinh bột. D. Glucozơ.
Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C
3
H
6
O
2
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 3: Đun nóng este X công thức phân tử C
4
H
8
O
2
trong dung dịch NaOH thu được muối natri
ancol metylic.Tên gọi của X là ?
A. propyl fomat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D. metyl propionat.
Câu 4: Khi thuỷ phân chất béo ta luôn thu được
A. axit oleic. B. glixerol. C. axit stearic. D. axit panmitic.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam este đơn chức X thu được 11,76 lít khí CO
2
(đktc) 9,45 gam
H
2
O. Công thức phân tử của X là ?
A. C
3
H
4
O
2
. B. C
3
H
6
O
2
. C. C
4
H
8
O
2
. D. C
2
H
4
O
2
.
Câu 6: Tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là
A. Tơ nitron. B. Tơ axetat. C. Tơ tằm. D. Tơ nilon-6,6.
Câu 7: Phản ứng nào sau đây chuyển glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất
A. Phản ứng với Na. B. Phản ứng với dd AgNO
3
/NH
3
.
C. Phản ứng Cu(OH)
2
, t°. D. Phản ứng với H
2
/Ni, t°.
Câu 8: Số liên kết peptit trong hợp chất pentapeptit là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 9: Cho 4,2 gam kim loại Mg tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí (đktc). Giá trị V
là?
A. 3,92 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 2,24 lít.
Câu 10: Cho m gam kim loại Cu tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng, dư thu được 4,48 lít khí NO (đktc)
là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là?
A. 19,2 gam. B. 16,0 gam. C. 9,6 gam. D. 12,8 gam.
Câu 11: Cho các chất: etyl axetat, etanol, glyxin, phenol, phenylamoniclorua, phenyl axetat. Trong các
chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là?
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 12: Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây?
A. Lên men tạo rượu etylic. B. Tham gia phản ứng thủy phân.
C. Tính chất của nhóm anđehit. D. Tính chất poliancol.
Câu 13: Chất có tính bazơ mạnh nhất là
A. KOH. B. NH
3
. C. CH
3
NH
2
. D. C
6
H
5
NH
2
.
Câu 14: Phân tử saccarozơ được cấu tạo bởi?
A. 1 gốc glucozơ và 1 gốc fructozơ. B. 2 gốc glucozơ.
C. nhiều gốc fructozơ. D. 2 gốc fructozơ.
Câu 15: Câu ca dao: " Lúa chiêm lấp đầu bờ. Hễ nghe tiếng sấm phất cờ lên" Nói về hiện tượng
nào sau đây ?
A. Phản ứng của các phân tử O
2
thành O
3
.
B. Có sự phân hủy nước, cung cấp oxi .
C. Phản ứng của O
2
và N
2
sau đó biến thành đạm nitrat.
D. Mưa rào là nguồn cung cấp nước cho cây lúa.
Câu 16: Phân tử khối trung bình của PVC là 906250. Hệ số polime hoá của PVC là ?
A. 14658. B. 14500. C. 1450. D. 14617.
Câu 17: Amin X có công thức phân tử C2H7N. Số đồng phân của X là ?
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 18: Hợp chất không làm đổi màu giấy quì ẩm là
A. CH
3
NH
2
. B. C
6
H
5
ONa.
C. H
2
NCH
2
CH(NH
2
)COOH. D. H
2
NCH
2
COOH.
Câu 19: Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là
A. CnH
2
n-2O
2
(n ≥ 2). B. CnH
2
nO
2
(n ≥ 1).
C. CnH
2
nO
2
+2 (n ≥ 2). D. CnH
2
nO
2
(n ≥ 2).
Câu 20: Kim loại tác dụng với H
2
O ở nhiệt độ thường là
A. Mg. B. Fe. C. Ba. D. Be.
Câu 21: X amin chứa vòng benzen công thức phân tử là C
7
H
9
N. Khi X c dụng với HCl cho hợp
chất có dạng R-NH3Cl. Có bao nhiêu công thức cấu tạo của X thỏa mãn điều kiện trên ?
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 22: Aminoaxit A có khả năng tác dụng với H
2
SO
4
trong dung dịch loãng theo tỉ lệ mol tương ứng 2 :
1. Nếu lấy 1 lượng A cho tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0,25M thì thu được dung dịch B. Để
trung hòa dung dịch B thì cần vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn A
bằng lượng vừa đủ O
2
thì thấy VO
2
: VCO
2
: VH
2
O = 3,5 : 4 : 3 (đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử
của A là ?
A. C
5
H
9
NO
6
. B. C
6
H
9
NO
6
. C. C
6
H
9
N
2
O
6
. D. C
2
H
7
NO
2
.
Câu 23: Sục CO
2
vào 200 gam dung dịch Ca(OH)
2
ta có kết quả theo đồ thị như hình dưới đây.
Tính C% của chất tan trong dung dịch sau phản ứng khi nCO
2
= 1,2 mol?
A. 60,9%. B. 52,94%. C. 30,45%. D. 26,47%.
u 24. Cho 0,15 mol một este X vào 60 gam dung dịch NaOH 12,5% đun nóng đến khi phản ứng hoàn
toàn (các chất bay hơi không đáng kể). Dung dịch thu được khối lượng 72,9 gam. cạn dung dịch
thu được 15,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là ?
A. HCOOCH=CH
2
. B. HCOOCH
2
CH=CH
2
. C. CH
3
COOCH
3
. D. CH
2
=CHCOOCH
3
.
Câu 25. Tiến hành các thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T thu được kết quả sau.
- Dung dịch X làm quỳ tím chuyển thành màu xanh.
- Dung dịch Y cho phản ứng màu biure với Cu(OH)
2
.
- Dung dịch Z không làm đổi màu quỳ tím.
- Dung dịch T tạo kết tủa trắng với nước Br
2
. Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là ?
A. metylamin, lòng trắng trứng, alanin, anilin. B. metylamin, lòng trắng trứng, anilin, alanin.
C. lòng trắng trứng, metylamin, anilin, alanin. D. metylamin, anilin, lòng trắng trứng, alanin.
Câu 26: Lên men 36 gam glucozơ tạo thành ancol etylic (hiệu suất 90%). Lượng khí sinh ra hấp thụ vào
260 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X. cạn dung dịch X (chỉ nước bay hơi) thu được
m gam muối khan. Giá trị của m là?
A. 55,12 gam. B. 38,16 gam. C. 33,76 gam. D. 30,24 gam.
Câu 27: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng ?
A. Liên kết giữa nhóm CO và NH gọi là liên kết peptit.
B. Từ các aminoaxit là glyxin, alanin có thể tạo tối đa 6 tripeptit.
C. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
D. Khi cho quỳ tím vào dung dịch muối natri của glyxin thì quỳ tím hóa xanh.
Câu 28: Hỗn hợp M gồm C
2
H
5
NH
2
, CH
2
=CHCH
2
NH
2
, H
2
NCH
2
CH
2
CH
2
NH
2
, CH
3
CH
2
CH
2
NH
2
CH
3
CH
2
NHCH
3
. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít M cần dùng vừa đủ 25,76 lít O
2
, chỉ thu được CO
2
, 18 gam
H
2
O và 3,36 lít N
2
(các khí đo ở đktc). Phần trăm khối lượng của C
2
H
5
NH
2
trong M là ?
A. 48,21%. B. 24,11%. C. 32,14%. D. 40,18%.
Câu 29: Trong phòng thí nghiệm một số chất khí có thể được điều chế bằng cách cho dung dịch axit thích
hợp tác dụng với muối rắn tương ứng.
Sơ đồ điều chế ở trên được sử dụng điều chế khí nào sau đây là tốt nhất?
A. SO
2
. B. Cl
2
. C. HCl. D. CO
2
.
Câu 30: Hỗn hợp A gồm glucozơ saccarozơ. Thủy phân hết 10,53 gam A trong môi trường axit thu
được dung dịch B. Trung a hết axit trong B rồi cho tác dụng với lượng dung dịch AgNO
3
/NH
3
thì
thu được 12,96 gam Ag. Phần trăm khối lượng của glucozơ trong A là.
A. 51,28 %. B. 48,72%. C. 74,36%. D. 25,64%.
Câu 31: hai dung dịch, mỗi dung dịch chứa 2 cation 2 anion không trùng nhau trong các ion sau:
K
+
( 0,3 mol); Mg
2
+
(0,2 mol); NH
4
+
(0,5 mol); H
+
( 0,4 mol); Cl
-
(0,2 mol); SO
4
2-
(0,15 mol); NO
3
-
(0,5
mol); CO
3
2-
(0,3 mol). Một trong hai dung dịch trên chứa các ion là ?
A. Mg
2
+
, H+, SO
4
2-
, Cl
-
. B. K+, NH
4
+
, CO
3
2-,
Cl
-
.
C. K+, Mg
2
+
, SO
4
2-
, Cl
-
. D. NH
4
+
, H
+
, NO
3
-
, SO
4
2-.
Câu 32: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu CTPT CH
6
O
3
N
2
C
3
H
12
O
3
N
2
. Cho 6,84 gam X phản ứng
hoàn toàn với lượng dung dịch NaOH thu được V lít hỗn hợp khí Y (gồm 3 khí) và dung dịch Z. Nếu
cho dung dịch HCl vào dung dịch Z thì 0,896 lít khí (đktc) thoát ra. Nếu hấp thụ hoàn toàn V lít hỗn
hợp khí Y vào dung dịch HCl dư thì khối lượng muối thu được là ?
A. 6,75 gam. B. 7,03 gam. C. 7,59 gam. D. 7,87 gam.

Đề thi thử môn Hóa học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 315
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm