Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh lần 2

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 4 trang)
KỲ THI THỬ THPTQG LẦN 2
NĂM HỌC 2018 - 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 001
Họ, tên thí sinh:............................................................Số báo danh: .............................
Biết nguyên tử khối các nguyên tố: H=1; C=12; Li=7; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24;
Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu, ta dùng dung dịch
A. Na
2
CO
3
. B. Ca(NO
3
)
2
. C. NaCl. D. HCl.
Câu 42: Kim loại có các tính chất vật lý chung là:
A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.
B. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim.
C. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.
D. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.
Câu 43: Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử axit glutamic tương ứng là
A. 2 và l. B. 2 và 2. C. 1 và 1. D. l và 2.
Câu 44: Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau ?
A. CH
3
CH
2
CH
2
OH, C
2
H
5
OH. B. CH
3
OCH
3
, CH
3
CHO.
C. C
2
H
5
OH, CH
3
OCH
3
. D. C
4
H
10
, C
6
H
6
.
Câu 45: Phương pháp nhiệt luyện là phương pháp dùng chất khử như C, Al, CO, H
2
ở nhiệt độ cao để
khử ion kim loại trong hợp chất. Hợp chất đó là:
A. oxit kim loại. B. dung dịch muối. C. hidroxit kim loại. D. muối rắn.
Câu 46: Fe bị ăn mòn điện hoá khi tiếp xúc với kim loại M để ngoài không khí ẩm. Vậy M là:
A. Cu B. Mg C. Al D. Zn
Câu 47: Công thức hóa học của chất mà khi điện li tạo ra ion Ba
2+
và NO
3
-
A. BaNO
3
. B. Ba(NO
3
)
3
. C. Ba(NO
3
)
2
. D. Ba(NO
2
)
3
.
Câu 48: Muốn bảo quản kim loại natri, người ta ngâm kín chúng trong :
A. Dung dịch HCl B. Dầu hỏa C. Nước D. Dung dịch NaOH
Câu 49: Qtrình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải
phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H
2
O) được gọi là phản ứng
A. trùng ngưng. B. xà phòng hoá. C. trùng hợp. D. thủy phân.
Câu 50: Cấu hình electron nguyên tử của nitơ có Z=7 là
A. 1s
2
2s
2
2p
3
. B. 1s
2
2s
2
2p
5
.
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
2
. D. 1s
2
2s
2
2p
1
.
Câu 51: Cho các chất có công thức cấu tạo :
CH
2
OH
CH
3
OH
OH
(1) (2) (3)
Chất nào thuộc loại phenol?
A. (1) và (3). B. (2) và (3). C. Cả (1), (2) và (3). D. (1) và (2).
Câu 52: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl
3
. Hiện tượng xảy ra là
A. chỉ có kết tủa keo trắng
B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan
C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên
D. không có kết tủa, có khí bay lên
Câu 53: Tên gọi của este có công thức HCOOC
2
H
5
A. Etyl axetat B. Etyl fomat C. Metyl fomat D. Metyl etylat
Câu 54: Cho các cặp oxi hoá khử được sắp xếp theo thứ tự:
Na
+
/Na<Al
3+
/Al< Fe
2+
/Fe< Ni
2+
/Ni< Cu
2+
/Cu< Fe
3+
/ Fe
2+
< Ag
+
/Ag< Au
3+
/Au. Trong các kim loại
Na(1), Al(2), Fe(3), Ni(4), Cu(5), Ag(6), Au(7) thì kim loại tác dụng được với dung dịch muối sắt III
là:
A. 3, 4, 5, 6, 7. B. 2, 3, 4, 5, 6. C. 1, 2, 3, 4, 5. D. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Câu 55: Xếp các chất sau theo chiều giảm dần tính bazơ:
C
2
H
5
NH
2
(1), CH
3
NH
2
(2), NH
3
(3), NaOH (4).
A. 4 > 1 > 2 > 3 B. 2 > 4 > 1 > 3 C. 3 > 1 > 2> 4 D. 4 > 2 > 1 > 3
Câu 56: Glucozơ không thuộc loại
A. hợp chất hữu cơ tạp chức
B. cacbohidrat
C. monosaccarit
D. đisaccarit
Câu 57: Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. CH
3
NH
2
B. CH
3
NHCH
3
C. NH
3
D. C
6
H
5
NH
2
Câu 58: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol một este B thì thu được 33g CO
2
và 13,5g H
2
O. CTPT của B là:
A. C
2
H
4
O
2
B. C
4
H
8
O
2
C. C
3
H
4
O
2
D. C
3
H
6
O
2
Câu 59: a tan m gam kim loại Na vào nước được dung dịch A 10,08 lít H
2
bay ra (đkc). Cần
dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 2M để trung hòa 1/10 dung dịch A (ml)
A. 45 B. 90 C. 900 D. 450
Câu 60: Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 61: Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol chất hữu X mạch hở cần dùng 10,08 lít khí O
2
(đktc). Dẫn
toàn bộ sản phẩm cháy gồm CO
2
, H
2
O và N
2
qua bình đựng dung dịch Ba(OH)
2
dư, thấy khối lượng
bình tăng 23,4 gam 70,92 gam kết tủa. Khí thoát ra khỏi bình thể tích 1,344 t (đktc). Công
thức phân tử của X là
A. C
2
H
5
O
2
N. B. C
3
H
5
O
2
N. C. C
3
H
7
O
2
N. D. C
2
H
7
O
2
N.
Câu 62: phòng hóa hoàn toàn 89g chất béo X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2g glixerol. Số
gam xà phòng thu được là:
A. 98,2g B. 83,8g C. 91,8g D. 79,8g
Câu 63: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 g hỗn hợp 2 ankan X,Y đồng đẳng kế tiếp sau phản ứng thu được
5,6 lít CO
2
(đktc). X,Y có công thức phân tử là :
A. CH
4
và C
4
H
10
B. C
2
H
6
và C
3
H
8
C. C
3
H
8
và C
4
H
10
D. CH
4
và C
2
H
6
Câu 64: 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl
2
, ZnCl
2
, FeCl
3
, AlCl
3
. Nếu cho dung dịch KOH (dư)
vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 65: Ở điều kiện thích hợp, 2 chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành metylaxetat:
A. HCOOH và CH
3
OH. B. CH
3
COOH và C
2
H
5
OH.
C. CH
3
COOH và CH
3
OH. D. HCOOH và C
2
H
5
OH.
Câu 66: Một este công thức phân tử C
4
H
6
O
2
. Thuỷ phân hết 1mol X thành hỗn hợp Y. X công
thức cấu tạo nào để Y cho phản ứng tráng gương tạo ra lượng Ag lớn nhất?
A. CH3COOCH = CH
2
. B. HCOOCH = CHCH
3
.
C. CH
2
= CHCOOCH
3
. D. HCOOCH
2
CH = CH
2
.
Câu 67: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:
(a) Sục khí H
2
S vào dung dịch Pb(NO
3
)
2
.
(b) Cho CaO vào H
2
O.
(c) Cho Na
2
CO
3
vào dung dịch CH
3
COOH.
(d) Sục khí Cl
2
vào dung dịch Ca(OH)
2
.
(e) Cho Si vào dung dịch NaOH.
(g) Cho Na
2
SO
3
vào dung dịch H
2
SO
4
.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là: A. 5 B. 3 C. 4 D. 6
Câu 68: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,80 lit CO
2
, 2,80 lit N
2
và 25,2 lít
H
2
O (các khí và hơi đo ở đktc) . CTPT của X là:
A. C
4
H
9
N B. C
3
H
7
N C. C
2
H
7
N D. C
3
H
9
N
Câu 69: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X:
Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây?
A. 2H
2
O
2
O
2
+ 2H
2
O
B. NH
4
Cl + NaOH
NaCl + NH
3
+ H
2
O.
C. 2NaCl (rắn) + H
2
SO
4
(đặc)
Na
2
SO
4
+ 2HCl.
D. Fe + HCl
FeCl
2
+ H
2
Câu 70: Cho các phát biểu sau:
(1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)
2
tan được trong dung dịch glixerol;
(2) Ở nhiệt độ thường, C
2
H
4
phản ứng được với nước brom;
(3) Đốt cháy hoàn toàn CH
3
COOCH
3
thu được số mol CO
2
bằng số mol H
2
O;
(4) Glyxin (H
2
NCH
2
COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH;
(5) Dung dịch Glucozơ bị khử bởi AgNO
3
trong NH
3
tạo ra Ag;
(6) Anilin là chất lỏng, không màu, ít tan trong nước, nặng hơn nước. Để lâu trong không khí, anilin có
nhuốm màu đen vì bị oxi hoá;
(7) Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền tốt hơn cao su thiên nhiên;
(8) Toluen và stiren đều làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.
Số phát biểu đúng là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 71: Cho X Y 2 axitcacboxylic đơn chức, no, mạch hở ( MX <MY); T este hai chức tạo
bởi X,Y một ancol no mạch hở Z. Đốt cháy hoàn toàn 8,58 gam hỗn hợp E gồm X,Y,T bằng một
lượng vừa đủ O2 , thu được 7,168 lit CO2 5,22 gam nước . Mặt khác , 8,58 gam E tác dụng với dd
AgNO3/NH3 thu được 17,28 gam Ag. Khối lượng chất rắn thu được khi cho cùng lượng E trên tác
dụng với 200ml dd NaOH 1M là
A. 10,24 B. 13,04 C. 12,99 D. 10,19
Câu 72: Hoà tan 2,4 gam một oxit sắt cần vừa đủ 90 ml dung dịch HCl 1M. Công thức của oxit sắt nói
trên là:
A. Fe
2
O
3
hoặc Fe
3
O
4
B. Fe
3
O
4
. C. Fe
2
O
3
. D. FeO
Câu 73: Cho 21,6g một kim loại chưa biết hoá trị tác dụng hết với dung dịch HNO
3
thu được 6,72 lít
N
2
O (đktc). Kim loại đó là
A. Mg B. Na C. Al D. Zn

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 318
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm