Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 liên trường THPT Nghệ An

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
S
GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2019
LIÊN TRƯỜNG THPT BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: Hóa Học
(Đề thi chính thức 4 trang) Thời gian làm bài : 50 phút không k thời gian phát đề
Họ tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . .. . .
đề: 202
Cho khối lượng nguyên tử các nguyên tố: H=1, O=16, Na=23, Mg=24, Al=27, Ca=40, K=39, Fe=56, Ba=137,
Zn=65, Cu=64, Ag=108, S=32, Cl=35,5, Br=80, C=12, N=14.
Câu 41.
Phản ứng của este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi phản ứng
A.
phòng hóa.
B.
tách nưc.
C.
hiđro hóa.
D.
este hóa.
Câu 42.
Cho 200 gam dung dịch glucozơ 14,4% vào dung dịch AgNO
3
dư, đun nóng sau phản ứngthu được a
gam Ag. Giá trị của a
A.
42,12.
B.
36,42.
C.
30,66.
D.
34,56.
Câu 43.
Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?
A.
Fructozơ
B.
Xenlulozơ
C.
Saccarozơ
D.
Chất béo
Câu 44.
Cp ion cùng tn ti trong mt dung dchlà
A.
Na
+
, NO
3
-
.
B.
H
+
, OH
-
.
C.
Ca
2+
, CO
3
2-
.
D.
Ba
2+
, SO
4
2-
.
Câu 45.
Chất nào sau đây không phải chất lưỡng nh?
A.
Al(OH)
3
.
B.
Zn(OH)
2
.
C.
NaHCO
3
.
D.
Cu(OH)
2
.
Câu 46.
Kim loại nào sau đây tính dẻo tốt nhất?
A.
Al.
B.
Fe.
C.
Au.
D.
Cu.
Câu 47.
Chất H
2
NCH
2
COOH tên gọi
A.
valin.
B.
alanin.
C.
lisin.
D.
glyxin.
Câu 48.
Kim loại Zn không phản ứng được vi dung dịch nào sau đây ?
A.
Na
2
CO
3
.
B.
AgNO
3
.
C.
CuSO
4
.
D.
FeCl
2
.
Câu 49.
Cho đồ phản ứng: KHCO
3
+ X
K
2
CO
3
+ H
2
O. X hợp chất
A.
KOH.
B.
HCl.
C.
K
2
CO
3
.
D.
NaOH.
Câu 50.
Hợp chất hu thành phn nguyên tố ch C H
A.
metyl clorua.
B.
metan.
C.
anilin.
D.
anđehit fomic.
Câu 51.
Kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch HCl?
A.
Zn.
B.
Fe.
C.
Ag.
D.
Al.
Câu 52.
Công thức hóa học của kali hidroxit
A.
KCl.
B.
KOH.
C.
KHCO
3
.
D.
NaOH.
Câu 53.
Hợp chất hu tham gia phản ứng tráng gương
A.
CH
3
COOH.
B.
C
2
H
5
OH.
C.
CH
3
CHO.
D.
CH
3
COOCH
3
.
Câu 54.
Polime nào sau đây trong thành phn chứa nguyên tố nitơ?
A.
Poli(vinyl clorua).
B.
nilon-7.
C.
Polietilen.
D.
Cao su buna.
Câu 55.
Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO
2
(ở đktc) bằng 400 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X
chứa:
A.
NaHCO
3
.
B.
Na
2
CO
3
.
C.
Na
2
CO
3
NaHCO
3
.
D.
Na
2
CO
3
NaOH.
Câu 56.
phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam HCOOC
2
H
5
bằng một lượng dung dịch NaOH. Sau phản ứngthu
được m gam muối. Giá trị của m
A.
6,8.
B.
3,2.
C.
5,2.
D.
4,8.
Câu 57.
Phát biểu nào sau đây sai?
A.
Ion Fe
3+
tính oxi hóa yếu hơn ion Ag
+
.
B.
Tính chất hóa học chung của kim loại nh khử.
C.
Kim loại Mg tính khử yếu hơn Fe.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D.
Nguyên tắc để điều chế kim loại khử ion kim loại thành kim loại.
Câu 58.
Thực hiện đồ phản ứng sau:
C
2
H
2
0
2
H O (xt, t )

X
0
2
H (Ni, t ) dö
Y
+ axit glutamic/khí HCl dö
leä mol 1 : 2

Z.
Nhận định nào sau đây đúng?
A.
Nhiệt độ sôi của chất X cao hơn chất Y.
B.
điều kiện thường, X chất lng do liên kết hiđro liên phân tử.
C.
Chất Y tham gia phản ứng tráng bạc, chất X tác dụng được vi Na.
D.
Chất Z công thức phân tử C
9
H
18
O
4
NCl.
Câu 59.
Cho hỗn hợp gồm 7,2 gam Mg 8,4 gam Fe tác dụng hoàn toàn vi dung dịch H
2
SO
4
loãng dư, sau
phản ứng thu được V lít H
2
(ở đktc). Giá trị của V
A.
11,76.
B.
10,08.
C.
8,96.
D.
7,84.
Câu 60.
Cho hình vẽ tả thí nghiệm điều chế kim loại bằng cách dùng khíH
2
để khử oxit kimloại:
Hình vẽ trên minh họa cho các phản ứng trong đó oxit X
A.
Al
2
O
3
vàCuO.
B.
Na
2
O vàZnO.
C.
MgO vàFe
2
O
3
.
D.
Fe
2
O
3
vàCuO.
Câu 61.
Cho các chất sau: axit axetic, glucozơ, saccarozơ, lòng trắng trứng, triolein, xenlulozơ, ancol etylic. Số
chất hòa tan được Cu(OH)
2
điều kiện thường
A.
5.
B.
3.
C.
4.
D.
2.
Câu 62.
Cho dãy các polime gồm: tằm; capron; nitron; poli(vinyl clorua). Số polime được tổng hợp từ
phản ứng trùng hợp
A.
1.
B.
3.
C.
2.
D.
4.
Câu 63.
ốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp khí X gồm metan etilen thu được 11,2 lít khí CO
2
( các khí đo
đktc). Thành phn phn trm (thể tích) của khí metan trong X
A.
25%.
B.
50%.
C.
33,33%.
D.
66,67%.
Câu 64.
Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH
2
-C
6
H
4
-OH, p-HO-C
6
H
4
-COOC
2
H
5
, p-HO-C
6
H
4
-COOH, p-
HCOO-C
6
H
4
-OH, p-CH
3
O-C
6
H
4
-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy tha mãn đồng thời 2 điều kiện sau?
(a) Ch tác dụng vi NaOH theo t l mol 1 : 1.
(b) Tác dụng được vi Na (dư) tạo ra số mol H
2
bằng số mol chất phản ứng.
A.
2.
B.
3.
C.
1.
D.
4.
Câu 65.
Tiến hành điện phân (điện cực trơ, mằng ngn xốp) một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO
4
NaCl cho ti khi nưc bắt đu bị điện phân cả hai điện cực thì dừng lại. anot thu được 0,448 lít khí (đktc).
Dung dịch sau điện phân thể hòa tan tối đa 0,68 gam Al
2
O
3
. Giá trị m là
A.
5,97 hoặc 4,473.
B.
5,97 hoặc 8,946.
C.
11,94 hoặc 4,473.
D.
11,94 hoặc 8,946.
Câu 66.
Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Ngâm một đồng trong dung dịch AgNO
3
.
(2) Ngâm một kẽm trong dung dịch HCl loãng.
(3) Ngâm một sắt được quấn dây đồng trong dung dịch HCl loãng.
(4) ể một vật bằng thép ngoài không khí ẩm.
(5) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
.
Số thí nghiệm xảy ra n mòn điện hóa
A.
2.
B.
1.
C.
4.
D.
3.
Câu 67.
Este X hai chức mạch hở công thức phân tử C
6
H
8
O
4
. Từ X thực hiện c phản ứng sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(1) X + NaOH
0
t
X
1
+ X
2
+ X
3
(2) X
2
+ H
2
X
3
(3) X
1
+ H
2
SO
4
loãng
0
t
Y + Na
2
SO
4
Phát biểu nào sau đây sai:
A.
Trong phân tử X
1
liên kết ion.
B.
Nung nóng X
1
vi vôi tôi xút thu được CH
4
.
C.
Nhiệt độ sôi của Y cao hơn so vi mỗi chất X
2
, X
3
.
D.
X X
2
đều làm mất màu nưc brom.
Câu 68.
Nm hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn số mol bằng nhau: Mg Fe
2
(SO
4
)
3
; Cu FeCl
3
; Ba
AlCl
3
; Fe Fe(NO
3
)
3
; Na Al. Số hỗn hợp khi hoà tan o nưc ch tạo thành dung dịch
A.
4.
B.
2.
C.
1.
D.
3.
Câu 69.
Cho các nhận định sau:
1. điều kiện thường anilin chất lng.
2. Glucozơ saccarozơ đều là chất rắn không màu, dễ tan trong nưc.
3. Dung dịch axit acrylic m hồng dung dịch phenolphtalein.
4. Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng.
5. Dung dịch phenol m đổi màu quỳ m.
6. Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t
0
) thu được tripanmitin.
7. Tinh bột đồng phân của xenlulozơ.
Số nhận định đúng
A.
4.
B.
3.
C.
6.
D.
5.
Câu 70.
Cho các phát biểu sau:
(a) Cho dung dịch AgNO
3
vào dung dịch FeCl
2
sau phản ứng thu được hai chất kết tủa.
(b) Kim loại Cu tác dụng vi dung dịch hỗn hợp NaNO
3
H
2
SO
4
(loãng).
(c) Hỗn hợp Cu, Fe
3
O
4
số mol bằng nhau tan hết trong nưc.
(d) Cho bột Cu vào lượng dung dịch FeCl
3
, thu được dung dịch chứa hai muối.
(e) Hỗn hợp Al Na
2
O (t lệ mol tương ứng 2 : 1) tan hoàn toàn trong nưc dư.
(f) Cho Ba vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
sau phản ứng thu được hai chất kết tủa.
Số phát biểu đúng
A.
6.
B.
4.
C.
3.
D.
5.
Câu 71.
các chất sau: lapsan; nilon-6,6; protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa novolac. Trong các chất
trên, có bao nhiêu chất trong phân tử của chúng có chứa nhóm -NH-CO-?
A.
4.
B.
3.
C.
5.
D.
2.
Câu 72.
Cho 8,96 gam bột Fe vào nh cha 200 ml dung dch NaNO
3
0,4M H
2
SO
4
0,9M. Sau khi kết
thúc c phn ng, thêm tiếp lượng dung dch Ba(OH)
2
o bình (không có mặt oxi), thu được m gam
rắn không tan. Biết khí NO là sản phm kh duy nht của NO
3
-
. Giá trị của m
A.
56,68.
B.
54,54.
C.
56,34.
D.
55,66.
Câu 73.
Cho m gam hỗn hợp E gồm một peptit X một peptit Y (số nguyên tử ni trong X, Y ln lượt 4
5, X Y chứa đồng thời glyxin alanin trong phân tử) bằng lượng NaOH vừa đủ, cạn thu được (m +
15,8) gam hỗn hợp muối. ốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được Na
2
CO
3
hỗn hợp hơi F gồm CO
2
, H
2
O N
2
. Dn toàn bộ hỗn hợp hơi F qua bình đựng NaOH đặc, thấy khối lượng
bình tng thêm 56,04 gam so vi ban đu 4,928 lít một khí duy nhất (đktc) thoát ra, c phản ứng xảy ra
hoàn toàn. Thành phn phn trm (khối lượng) của Y trong hỗn hợp E gn nhất vi?
A.
47%.
B.
54%.
C.
51%.
D.
46,2%.
Câu 74.
Hòa tan 7,44 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO, Fe, Fe
2
O
3
vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl 0,05 mol
NaNO
3
, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa 22,47 gam muối 0,448 lít (đktc)
hỗn hợp khí gồm NO, N
2
tỷ khối so vi H
2
bằng 14,5. Cho dung dịch NaOH (dư) o dung dịch X thu được
kết tủa Y, lấy Y nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 9,6 gam chất rắn. Mặc khác nếu cho
dung dịch X tác dụng vi dung dịch AgNO
3
(dư) thu được m gam kết tủa. Giá trị gần nhất của m

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 liên trường THPT Nghệ An. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 liên trường THPT Nghệ An. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 550
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm