Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lào Cai

Trang 1/8 - Mã đề thi 001
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI
TỔ: TOÁN-TIN
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2017 - 2018
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)
H và tên thí sinh: …………………………………………………
S báo danh: ……………………………………………………….
Câu 1: Có 3 kiu mt đng h đeo tay (vuông, tròn, elip) 4 kiểu y (kim loi, da, vi và
nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?
A. 7. B. 16. C. 4. D. 12.
Câu 2: Cho số phức
32zi
. Khi đó số phức
w  1zi z có mô đun là?
A.
w 37 B. w 72 C. w 73 D. w 27
Câu 3: Tìm giao điểm của


31
:
112
xyz
d
:2 7 0Pxyz
.
A. M(3;-1;0) B. M(0;2;-4) C. M(6;-4;3) D. M(1;4;-2)
Câu 4: Cho
A
BC
đều. Người ta dựng một hình chữ nhật MNPQ cạnh MN nằm trên cạnh
BC, hai đỉnh P, Q theo thứ tự nằm trên hai cạnh AC, AB của tam giác. Gọi
1
A
BC
SS
,
2
S
là diện
tích lớn nhất mà hình chữ nhật MNPQ có thể nhận được. Khi đó:
A.
1
2
3
S
S
B.
1
2
2
S
S
C.
1
2
2
S
S
D.
1
2
3
S
S
Câu 5: Cho hình nón chiều cao
h
, bán kính đáy
r
, đường sinh
l
. Khi đó đẳng thức
nào sau đây đúng?
A.

222
111
rhl
B.

222
hrl
C.

222
rhl
D.

222
lhr
Câu 6: Cho hình lập phương
.' ' ' 'ABCD A B C D
. Gọi
M
trung điểm của cạnh
'
B
B
. Mặt phẳng
(' )
A
MD
chia hình lập phương thành hai khối đa diện. Tính tỉ số thể ch của hai khối đa diện
trên.
A.
7
17
B.
8
17
C.
9
17
D.
10
17
Câu 7: Đường cong trong hình bên đồ thị của một hàm số trong bốn
hàm s đưc lit kê bn phương án A, B, C, D dưi đây. Hi hàm số
đó là hàm số nào?
A.

42
2
y
xx
B.

42
21yx x
C.

42
2
y
xx
D.

42
21yx x
Câu 8: Cho hàm số


2
2
232
23
xx
y
xx
có đ th (C). Khng đnh nào sau
đây sai?
A. (C) có hai tiệm cận đứng là
 1, 3xx
B. (C) số có ba đường tiệm cận
C. (C) có tiệm cận ngang là
1
2
y
D. (C) có tiệm cận ngang là 2y
Câu 9: Bạn Hùng trúng tuyển vào trường đại học A nhưng do không đủ nộp học phí nên
Hùng quyết định vay ngân hàng trong 4 năm mỗi năm vay
3.000.000
đồng để nộp học phí với lãi
suất 3%/năm. Sau khi tốt nghiệp đại học bạn Hùng phải trả góp hàng tháng số tiền T (không đổi)
cùng với lãi suất 0,25%/tháng trong vòng 5 năm. Số tiền T hàng tháng mà bạn Hùng phải trả cho
ngân hàng (làm tròn đến kết quả hàng đơn vị) là:
y
x
-1
-1
2
1
O
1
Trang 2/8 - Mã đề thi 001
A. 232518 đồng B. 309604 đồng C. 215456 đồng D. 232289 đồng
Câu 10: Chom s:

2
1
24
x
y
xmx
. Tìm tất cả các giá trị của tham sốm để đồ thị hàm số
ba đường tiệm cận.
A.
m B.

2
2
m
m
C. 2m D.


2
2
5
2
m
m
m
Câu 11: Tứ diện đều ABCD cạnh a. Tính a biết mặt cầu ngoại tiếp tứ diện có bán kính bằng 1.
A.
23
7
a
B.
25
3
a
C.
27
3
a
D.
26
3
a
Câu 12: Cho ng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC tam giác đều cạnh a,

7
''' .
12
AA AB AC a
Số đo góc giữa hai mặt phẳng
''
BB A

A
BC
A.
75 B. 30 C. 45 D. 60
Câu 13: Cho hàm số

42
84yx x . Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A.
2;0
2; B.
 ;2
0;2
C.
 ;2
2; D.
2;0
0;2
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm
(2;2;0), (2;0; 2)AB
và mt phng
(): 2 1 0Px yz
. Gọi
;;Mabc P
sao cho
MA MB
và góc
AMB có số đo lớn nhất. Khi
đó đẳng thức nào sau đây đúng?
A.
 11 14abc
B.
 11 15abc
C.
 11 16abc
D.
 11 17abc
Câu 15: Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
sinyx
, trục hoành, trục tung đường thẳng
2x
có diện tích là?
A.
4 B.
4
C. 2 D.
2
Câu 16: Đường thẳng
 31yx
cắt đồ thị hàm số

32
21yx x
tại điểm duy nhất tọa độ
00
(;)xy . Chọn câu trả lời sai trong các câu dưới đây:
A.

32
00 0
21 0xx y B. 
00
310yx
C.

00
20xy D. 
33
000
22 3xxx
Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt
phẳng đáy và SA = a. Khi đó, thể tích của khối chóp S.ABCD là?
A.
3
4
a
B.
3
3
a
C.
3
a D.
3
2
a
Câu 18:m số

3
2
y
xx
, h thc liên h gia giá tr cc đi (
Đ
C
y ) và g trị cực tiểu (
CT
y )
là:
A.
Đ
0
CT C
yy B.
Đ
2
CT C
yy C.
Đ
30
CT C
yy D.
Đ
CT C
yy
Câu 19: Tính tích phân
1
0
Ixdx
ta được kết quả là?
Trang 3/8 - Mã đề thi 001
A. 1I B.
1
3
I
C.
1
4
I
D.
1
2
I
Câu 20:
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm
1; 2; 3I
và mặt phẳng
 :2 2 2 0Pxyz
. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán
kính bằng 3. Viết phương trình của mặt cầu (S).
A.
  

222
:1 2 325Sx y z
B.
  

222
:1 2 325Sx y z
C.


222
:1 2 325Sx y z
D.


222
:1 2 325Sx y z
Câu 21: Trong các số phức z thỏa mãn
 15 3zizi
, giả sử số phức đun nhỏ nhất
có dạng
zabi
. Khi đó
a
S
b
bằng bao nhiêu?
A.
2
3
B.
1
3
C.
1
4
D.
3
2
Câu 22: Tìm số hạng chứa
7
x trong khai triển



13
1
.x
x
A.
3
13
.C B.
37
13
.Cx C.
47
13
.Cx D.
37
13
.Cx
Câu 23:
Biểu diễn nghiệm của phương trình:

44
4 sin cos sin 4 3 1 tan 2 tan 3xx x xx
trên đường tròn lượng giác. Số điểm biểu diễn là:
A.
10 . B. 8 . C. 12 . D. 6 .
Câu 24: Gieo một đồng tiền cân đối đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt
sấp là?
A.
2
16
.
B.
1
16
.
C.
4
16
.
D.
6
16
.
Câu 25: Hàm số


2
ln 2yxxx có tập xác định là:
A.
 ;2 2;
B.
2;
C.
 ;2 2;
D.
2;2
Câu 26: : Phương trình


2
lo
g
323x
có nghiệm là:
A.
8
3
x
B.
10
3
x
C.
16
3
x
D.
11
3
x
Câu 27: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

2
12 3
y
xx
.
A.
max 4, min 2yy
B.
max 4, min 2yy
C.
max 2, min 2yy
D.
max 2, min 4yy
Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng


57
:
221
xyz
d
và đim
(4;1;6)M
. Đường thẳng d ct mt cu (S) có tâm M, ti hai đim A, B sao cho
6AB
. Viết
phương trình của mặt cầu (S).
A.

222
(4)(1)(6)48xyz
B.

222
(4)(1)(6)38xyz
C.

222
(4)(1)(6)28xyz
D.

222
(4)(1)(6)18xyz
Câu 29: Cho
 0, 1; , 0aaxy. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A.
log ( ) log log
aaa
x
xy
y
B.
log ( )
a
xy
axy

Các bạn học sinh thân mến! Để giúp các bạn rèn luyện cách giải bài tập nhanh và chính xác, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lào Cai, đề được biên soạn nhằm giúp học sinh thử sức trước để có sự chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2018.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lào Cai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 918
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm