Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Khánh Hòa (Lần 2)

Trang 1/5 - Mã đề thi 135
TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
(Đề gm 05 trang, 50 câu trc nghim)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN II
Bài thi: MÔN TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
Mã đề thi 135
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1.
Cho
1
2
0
.ln 3 1 . 2
b
xxdxaln
c

(với a là số hữu tỉ , b và c là các số nguyên dương ,
b
c
là phân số tối giản). Hãy tính giá trị của
..abc .
A. 6. B. 3. C.
8
3
D.
4
3
.
Câu 2.
Hàm số
3
3x 1yx
nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A.

;1 . B.

1;  . C.

1;1 . D.

;  .
Câu 3.
bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn
50;50 sao cho phương trình

22
2
2
log x 6x 2log 14x 29x 2 0m 
có nghiệm duy nhất ?
A. 16. B. 14. C. 13. D. 15.
Câu 4.
Thể tích khối lăng trụ đứng ABCD A’B’C’D’ có đáy là hình vuông cạnh a , A’B =2a.
A. V =
3
a3
3
. B. V =
3
a3
6
. C. V =
3
a3
2
. D. V =
3
a3
.
Câu 5.
Tập nghiệm của bất phương trình
1
11
24
x



A.
;3S 
.
B.
3;S 
.
C.
;1S 
.
D.
1;S 
.
Câu 6.
Gi H( a, b, c) là hình chiếu của đim A(2 ; -1 ; 1) lên đường thẳng (d)
x1
y42t
z2t


.Ta
A. a + 2b + 3c = 10. B. a + 2b + 3c = 5. C. a + 2b + 3c = 8. D. a + 2b + 3c = 12.
Câu 7.
Cho a và b là hai số dương thỏa mãn


22
22a b ab a b ab .Biết giá trị nhỏ
nhất của biểu thức
33 22
33 22
49
ab ab
P
ba ba




m
s
n
(với m,n là các số nguyên, n >0 và
m
n
là phân số tối giản). Hãy tính mn .
A. 18 . B. 19 . C. 20 . D. 17 .
Câu 8.
Tìm tất cả các phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số
2x 1
1
y
x
, biết tiếp
tuyến song song với đường thẳng
3x 2y 
.
A.
3x+1
y

3x 11
y

. B.
3x 1
y

,
3x 11
y

.
C.
3x 1
y

,
3x+11
y
. D.
3x+1
y
,
3x 11
y

.
Trang 2/5 - Mã đề thi 135
Câu 9. Tính thể tích V của vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các
dường
23
1, 1yx yx
quanh trục 0x.
A.
47
210
V
. B.
47
210
V
. C.
2
35
V
. D.
2
35
V
.
Câu 10.
Trong một hộp gồm 6 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ 2 quả cầu xanh.Lấy ngẫu nhiên
ra 6 quả cu. Tính xác sut đ 6 qu cu đưc chn có đ c ba màu trong đó ít nhất 3
quả cầu đỏ.
A.
12
77
. B.
13
77
. C.
10
77
. D.
8
33
.
Câu 11.
Cho dãy s

n
u
tha mãn
1
9919
1
2
2
4e 2e 4e 3
uuuu
u
u
ee

và
1
3, 1
nn
uu n

.Khi đó giá trị nhỏ nhất của n để
3
n
u
A. 9. B. 12. C. 10. D. 11.
Câu 12.
Trên tập số phức , z
1
= a 3i và z
2
= a + 3i (a
R) hai nghiệm của phương trình
nào?
A.
22
z2aza90
. B.
22
z2aza90
.
C.
22
z2aza90
. D.
22
z2aza90
.
Câu 13.
Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số
32
yx 3x trên đoạn
1; 1 .
A.
M2
. B.
M2
. C. M0 . D.
M4
.
Câu 14. Tứ gc ABCD là hình bình hành , biết A(1 ; 0 ; 1), B(2 ; 1; 2) , D(1 ; -1 ; 1) Tìm tọa
độ điểm C.
A. ( 0 ; - 2 ; 0). B. (2 ; 2; 2). C. ( 2; 0 ; 2). D. (2 ; - 2 ; 2).
Câu 15. Gi
0
m giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
2
x1
1
xm
y
x

hai điểm
cực trị A và B mà diện tích tam giác OAB bằng
22
( với O là gốc tọa độ ). Khẳng định nào
sau đây đúng ?
A.

0
0;2m . B.

0
1; 3m . C.

0
1;1m  . D.

0
3;5m .
Câu 16. Tìm họ nguyên hàm của hàm số

() sin3ax 1fx
(với a là tham số khác 0).
A.

cos 3ax 1 C. B.

1
cos 3ax 1
3a
C
.
C.

1
cos 3ax 1
3
C
a

. D.

cos 3ax 1 C
.
Câu 17. Một ô đang chạy với vận tốc 20m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô
chuyển động chậm dần đều và sau đúng 4 giây thì ô tô bắt đầu dừng hn. Hỏi từ lúc đạp phanh
đến khi ô tô dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét ?
A. 20. B. 50. C. 40. D. 30.
Câu 18. Môt người gửi 75 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 5,4%/năm. Biết rằng nếu
không rút tiền ra khỏi ngân hằng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhập vào gốc để tình lãi
cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu m người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100
triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi tiền, lãi suất không đổi
người đó không rút tiền ra.
A. 5 năm. B. 7 năm. C. 4 năm. D. 6 năm.
Trang 3/5 - Mã đề thi 135
Câu 19. tất cả bao nhiêu số nguyên m để hàm số
2
2x 2xmm
y
xm

có hai điểm cực
trị?
A. 2. B. 3. C. Vô số. D. 1.
Câu 20. Tìm phần ảo của số phức z = ( a + b i )(1 – 2i ) với a , b
R.
A. 2a + b B. 2a – b C. a + 2b D. b – 2a
Câu 21. Biết thiết diện qua trục của nh nón là tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng 2a 2
.Tính diện tích xung quanh của hình nón.
A. S
xq
=
2
22 a
. B. S
xq
=
2
4a
. C. S
xq
=
2
2a
. D. S
xq
=
2
2a
.
Câu 22. Tìm tập hợp các điểm trên mt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z biết số phức
( z – i )( 2 + i ) là một số thuần ảo .
A. Đường thẳng 2x – y + 1 = 0 . B. Đường thẳng x + 2y – 2 = 0 .
C. Đường thẳng 2x + y – 1 = 0. D. Đường thẳng 2x – y – 1 = 0 .
Câu 23. Khẳng định nào sau đây đúng ? Cắt khối lăng trụ ABC A’B’C’ bởi mp(ABC) ta
được
A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác .
B. Hai khối chóp tứ giác .
C. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác .
D. Hai khối chóp tam giác .
Câu 24. Đồ thị của hàm số nào sau đây có ba đường tiệm cận?
A.
2
2
3x 2
1
x
y
x

. B.
2
2
3x 2
1
x
y
x

. C.
2
4
3
x
y
x
. D.
2
4
1
x
y
x
.
Câu 25. Có bao nhiêu số phức z thỏa :
zz2i zz6
z62i 22
?
A. 1 . B. 4 . C. 2 . D. 3 .
Câu 26. Gọi A và B là hai điểm thuộc đồ thị ( C ) của hàm số
2x
1
y
x
. Biết A và B đối xứng
nhau qua đường thẳng
():2x 4 0dy
. Hãy tính độ dài của đoạn AB.
A.
35
B.
25
. C.
5
. D.
45
.
Câu 27. Biết
0
4
1
(1 ) cos 2xxdx
ab

(với a,b là các số hữu tỉ) ,giá trị của .ab
A. 4 B. 12 C. 32 D. 2
Câu 28. Trong một tổ có 10 học sinh .Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh để bầu vào hai
chức danh gồm một tổ trưởng và một tổ phó?
A. 90. B. 45. C. 20. D. 100.
Câu 29. Biết rng phương trình
22
xx1
42 3
xx

hai nghiệm. Hãy tính tổng của hai
nghiệm đó.
A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.
Câu 30. Hàm số nào sau đây có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu?
A.
42
2x 1yx
. B.
42
2x 1yx
.
C.
42
2x 1yx
. D.
42
2x 1yx
.

Mời thầy cô và bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Khánh Hòa (Lần 2), với 50 câu hỏi trắc nghiệm thời gian dành cho các thí sinh là 90 phút, đề được biên soạn nhằm giúp các em thử sức để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

A. 6.

B. 3.

C. 8/3

D. 4/3

Câu 2. Hàm số y = x3 - 3x + 1 nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. (-oo; -1)

B. (1; +oo)

C. (-1;1)

D. (-oo; +oo)

Câu 3. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn [-50;50] sao cho phương trình log\sqrt{2} (mx - 6x2) - 2log (-14x2 + 29x - 2) = 0 có nghiệm duy nhất?

A. 16.

B. 14.

C. 13.

D. 15.

Câu 4. Thể tích khối lăng trụ đứng ABCD A’B’C’D’ có đáy là hình vuông cạnh a, A’B = 2a.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình (1/2)x-1 ≥ 1/4 là?

A. S = (-oo;3]

B. S = [3; +oo)

C. S = (-oo;1]

D. S = [1; +oo)

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Khánh Hòa (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.066
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm