Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc lần 2

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA
TRƯỜNG THPT ĐỘI CẤN LẦN 2 - NĂM HỌC 2018 - 2019
---------------- MÔN: TOÁN - LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 5 trang, 50 câu trắc nghiệm
Mã đề thi
132
Họ, tên thí sinh:................................................................................ SBD: .............................
Câu 1: Bảng biến thiên trong hình vẽ của
hàm số
A.
4
.
22
x
y
x
=
+
B.
2
.
1
x
y
x
=
+
C.
23
.
1
x
y
x
−+
=
+
D.
Câu 2: Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình
cos3x cos2x cosx 1 0 + −=m
đúng 8
nghiệm phân biệt thuộc khoảng
;2 .
2



π
π
A. 1. B. 2 C. 0 D. 3
Câu 3: Trong mặt phẳng cho đường thẳng . Phép đồng dạng có được bằng cách
thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm tỉ số phép tịnh tiến theo vec biến đường thẳng
thành đường thẳng có phương trình.
A. B. C. D.
Câu 4: Một vật chuyển động theo quy luật
32
1
9,
3
s tt t= −+
với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc
vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng
thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu ?
A.
89( / )ms
. B.
109( / )ms
.
C.
71( / )ms
. D.
25
( /)
3
ms
.
Câu 5: Trong mặt phẳng , cho đường thẳng . Viết phương trình của đường
thẳng là ảnh của đường thẳng qua phép quay tâm .
A. B. C. D.
Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình
A. B. C. D.
Câu 7: Trong mặt phẳng , xét phép biến hình biến mỗi điểm thành điểm
. Viết phương trình đường thẳng nh của đường thẳng qua
phép biến hình.
A. B. C. D.
Câu 8: Từ các chữ số 1, 2, 4, 6, 8, 9 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được số lẻ bằng.
A.
6
1
B.
4
1
C.
3
1
D.
2
1
Câu 9: Hàm số y = xlnx đồng biến trên khoảng nào sau đây :
A.
1
;
e

+∞


B.
1
0;
e



C.
( )
0; +∞
D.
1
;
e

+∞


x
y’
y
-
+∞
-
-2
-1
+∞
-
-2
-
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
Câu 10: Cho hàm số
()y fx
bảng
biến thiên như hình vẽ bên. Khẳng định
nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại
2.x 
B. Hàm số đạt cực đại tại
2.
x
C. Hàm số đạt cực đại tại
4.x
D. Hàm số đạt cực tiểu tại
3.x
Câu 11: Đồ thị hàm số
23
1
x
y
x
=
+
có các đường tiệm cận đứng và ngang lần lượt là:
A.
2; 1xy= =
B.
3; 1xy
=−=
C.
1; 1xy=−=
D.
1; 2
xy=−=
Câu 12:
Cho hàm số
có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. B. C. D.
Câu 13: Trong khai triển (2x 1)
10
, hệ số của số hạng chứa x
8
A. 11520 B. 256 C. 45 D. -11520
Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình
( )
1
2
log 1 0x −≥
A.
(
]
1; 2
B.
( )
1; 2
C.
(
]
;2−∞
D.
[
)
2; +∞
Câu 15: Cho hàm s
133
23
+++= xxxy
có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm
của (C) với trục tung là:
A.
18 += xy
B.
1
3 +=
xy
C.
13 = xy
D.
1
8 +=
xy
Câu 16: Cho lăng trụ đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 4. Hình chiếu vuông góc
của trên mp(ABC) trùng với tâm của đường tròn ngoại tiếp . Gi M là trung đim cnh AC.
Khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và bằng
A. B. C. D.
Câu 17: Cho hàm số có đồ thị hàm số như hình vẽ
Hàm số nghịch biến trên khoảng
A. B. C. D. (1;3)
Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA (ABCD).
Tính khoảng cách từ điểm B đến mp (SAC).
A.
2
a
B.
a 2
2
C.
2
3
a
D.
2
4
a
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 19: Cho tập hợp . Gọi
S
là tp hp tt c các s t nhiên có 6 ch s đôi mt
khác nhau thuộc tập hợp
.
A
Chọn ngẫu nhiên một số thuộc
S
. Tính xác suất để chọn được số có tổng 3
chữ số đầu nhỏ hơn tổng 3 chữ số sau 3 đơn vị.
A.
1
.
20
B.
1
.
6!
C.
3
.
20
D.
2
.
10
Câu 20: Cho hàm số liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ
Gọi m là số nghiệm của phương trình . Khẳng định nào sau đây đúng
A. B. C. D.
Câu 21: Cho
23
log 5 ,log 5ab= =
. Tính
6
log 5
theo a và b
A.
ab+
B.
22
ab
+
C.
1
ab+
D.
ab
ab+
Câu 22: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A.
2
1
x
y
x
B.
1
1
x
y
x
C.
1
.
1
x
y
x
D.
21
.
1
x
y
x
Câu 23: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
sin cos2 sin 2
y x xx= ++
bằng.
A. 5 B.
1
27
C. 1 D.
23
27
Câu 24: Tính tổng
A. B. C. D.
Câu 25: Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Thi thpt Quốc gia

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Đánh giá bài viết
1 223
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm