Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình lần 2

1 773
Trang 1/7 - Mã đề 101
x
y
1
2
-
1
O
-2
Câu 1: Thể tích khối lập phương có cạnh
3a
bằng
A.
3
8a
. B.
3
27a
. C.
3
a
. D.
3
6a
.
Câu 2: Cho hàm số

yfx
có đạo hàm trên
và có bảng biến thiên như sau.
Chọn mệnh đề đúng.
A. Hàm số đạt cực đại tại
3.
x
B. Hàm số đạt cực đại tại
4.
x
C. Hàm số đạt cực đại tại
1.
x
 D. Hàm số đạt cực đại tại 2.
x
Câu 3: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1; 1; 1A

2;3; 2B
. Véctơ

A
B
có tọa độ là
A.
1; 2; 3 . B.
1; 2; 3 . C.
3; 5;1 . D.
3; 4;1 .
Câu 4: Cho hàm số

yfx là hàm số bậc ba và có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
Tìm tất cả các giá trị của tham số
m để phương trình

f
xm có ba nghiệm phân biệt.
A.

2;2 .m  B.

;2 2; .m 
C.

;2 2; .m 
D.

2;2 .m 
Câu 5: Cho a > 1, b > 1, P = ln a
2
+ 2 ln (ab) + ln b
2
. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
4ln ln
P
ab B.
2ln ln
P
ab C.

2
2ln
P
ab
D.

2
ln
P
ab
Câu 6:
Cho

1
0
d2
fx x
khi đó

1
0
2d
xxx


bằng
A. 3 . B. 4 . C. 8 . D. 3.
Câu 7: Thể tích khối cầu đường kính 2a bằng
A.
3
4
3
a
. B.
3
4 a
. C.
3
3
a
. D.
3
2 a
.
Câu 8: Tập nghiệm của phương trình
2
2
log 2 1 xx
A.
0 . B.
0;1 . C.
1; 0 . D.
1 .
Câu 9: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng

Oxy có phương trình là
A. 0z . B. 0xyz . C. 0y . D. 0x .
SỞ GDĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT NAM TIỀN HẢI
ĐỀ THI THỬ L2 THPT QUỐC GIA – NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN
Thi gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
(Đề có 7 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh :
...................
Mã đề 101
Trang 2/7 - Mã đề 101
Câu 10: Họ nguyên hàm của hàm số
2
e2
x
f
xx
A.
22
e
x
x
C. B.
22
1
e
2
x
x
C. C.
22
1
e
21
x
x
C
x

. D.
2
e1
x
C .
Câu 11: Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng
123
:
212


x
yz
d
đi qua điểm nào sau đây?
A.
2; 1;2Q
.
B.
1; 2; 3M
.
C.
1; 2; 3P
.
D.

2;1; 2N
.
Câu 12: Với k, n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k
n, mệnh đề nào dưới đây sai?
A.

!
!!
k
n
n
C
knk
B. !.
kk
nn
A
kC C.
1
1
kk k
nn n
CC C
 D. !.
kk
nn
CkA
Câu 13: Cho cấp số cộng
n
u có số hạng đầu
1
2u và công sai
5d
. Giá trị của
5
u bằng
A. 22 . B. 17 . C. 12. D. 25 .
Câu 14: Trong mặt phẳng Oxy , cho các điểm
A
,
B
như hình vẽ bên. Trung điểm I của đoạn thẳng
A
B được biểu diễn số phức nào sau đây?
A.
1
1
2
2
zi
. B.
2
12zi . C.
3
2zi. D.
4
1
2
2
zi
.
Câu 15: Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
42
22.yx x
B.
42
22.yx x
C.
32
32.yx x
D.
32
32.yx x
Câu 16: Cho m s
()
yfx=
liên tục trên đoạn
[
]
2;6-
và có đồ thị như hình vẽ bên.
Gọi
M
m
lần lượt giá trlớn nhất nhỏ nhất
của hàm số đã cho trên đoạn
[
]
2;6-
. Giá trị của
M
m-
bằng:
A.
9
. B.
8-
.
C.
9-
. D.
8
.
y = f(x)
y
x
-2
4
5
6
-1
-3
-4
-1
3
O
1
Câu 17:
Cho hàm số

f
x
đạo hàm
  
2018 2019
12fx xx x
 , x . Số điểm cực trị của
hàm số đã cho là
A.
3
. B. 2. C.
5
. D. 1.
Câu 18: Cho số phức
z
thỏa mãn: (1 2 ) 2 4zizi .Tính môđun của số phức z .
A. 5z . B. 45z . C. 7z . D. 3z .
O
x
y
2 1
1
3
B
A
Trang 3/7 - Mã đề 101
Câu 19: Trong không gianOxyz , phương trình nào dưới đây phương trình của mặt cầu tâm

3; 3;1I
và đi qua điểm
5; 2;1M
?
A.

222
3315.xyz B.

222
3315.xyz
C.

222
33125.xyz D.

222
3314.xyz
Câu 20: Đặt
3
log 2a , khi đó
16
log 27 bằng
A.
3
4
a
.
B.
3
4a
.
C.
4
3a
.
D.
4
3
a
.
Câu 21: Gọi z là số phức thỏa mãn 323 iz . Khi đó tập hợp điểm biểu diễn số phức z là:
A. Đường tròn tâm I
3; 2 , 3R . B. Đường tròn tâm
–3;2 , 3IR .
C. Đường tròn tâm
2;3 , 3IR
.
D. Đường tròn tâm
3; 2 , 3.IR
Câu 22: Cho mặt phẳng
(
)
P:x 2y 3z 1 0-+-=
và đường thẳng
()
x1
d:y 5 3t
z42t
ì
=
ï
ï
ï
ï
=+
í
ï
ï
=+
ï
ï
î
. Mệnh đề nào
đúng ?
A.
(
)
(
)
dP^
. B.
() ()
d//P
. C.
()
d
Ì
P
D. Góc giữa
()
d
và (P) nhọn.
Câu 23: Tập nghiệm của bất phương trình
2
2
327
xx
A.

;1
. B.

3; 
. C.
1; 3
. D.
;1 3; 
.
Câu 24: Cho hình phẳng

H
giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số

1
f
x ,
2
f
x liên tục trên đoạn

;ab
và hai đường thẳng
x
a ,
x
b .
Công thức tính diện tích của hình

H
A.
 
21
dd
bb
aa
Sfxxfxx

. B.
 

12
d
b
a
Sfxfxx
.
C.
 
12
d
b
a
Sfxfxx
. D.
 
12
d
b
a
Sfxfxx
.
Câu 25:
Diện tích xung quanh của một hình nón có bán kính đáy bằng 3 và chiều cao bằng 4 bằng
A. 15
. B. 30
. C. 36
. D. 12
.
Câu 26: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số

2
2019 x
y
x x 2019
A. 2. B.
0
. C. 1. D.
3
.
Câu 27: Tổng số nghiệm của phương trình
23
248
log log log 23xxx++=
A.
6
. B.
64
. C.
31
23
2 . D.
23
31
2 .
O
x
y
a
1
c
2
c
b
1
f
x

2
f
x

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 773
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm