Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa lần 1

Trang 1/6 - Mã đề thi 468
TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG I
( Đ thi gm 6 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thời gian pt đ)
Họ tên thí sinh: ……………………………….SBD: ………… Phòng thi: ………………
Câu 1. Với
a
là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
log 2018 2018.loga a
. B.
2018
1
log log
2018
a a
.
C.
1
log 2018 log
2018
a a
. D.
2018
log 2018.loga a
.
Câu 2. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực
?
A.
3
x
y
. B.
1
3
logy x
. C.
2
4
y x
. D.
2
x
y
e
.
Câu 3. Đồ thị hàm số
2
2
4 3
x
y
x x
có bao nhiêu đường tiệm cận đứng.
A.
0
. B.
2
. C.
1
. D. 3.
Câu 4. Đồ thị sau đây của hàm số
4 2
3 3
y x x
. Với giá trị nào của
m
thì phương trình
4 2
3 3
x x m
có đúng ba nghiệm phân bit.
A.
4
m
. B.
3
m
. C.
0
m
. D.
5
m
.
Câu 5. Đồ thị của hàm số
3 2
3 2 1y x x x
đồ thị m số
2
3 2 1y x x
tất cả bao nhiêu
điểm chung?
A.
0
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 6. Hình đa diện sau có bao nhiêu mặt?
A.
11
. B.
20
. C.
12
. D.
10
.
Câu 7. Số đỉnh của một hình bát diện đều là.
A.
12
. B.
14
. C.
8
. D.
6
.
Câu 8. Tìm nghiệm của phương trình
sin 2 1x
.
A.
2
2
x k
. B.
4
x k
. C.
3
2
4
x k
. D.
2
k
x
.
Câu 9. Từ các chữ số
1
;
2
;
3
có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có
3
chữ số khác nhau đôi một?
A.
8
. B.
6
. C.
9
. D.
3
.
Câu 10. Cho hàm số
y f x
xác định, liên tục đạo hàm trên khoảng
; , 
bảng biến
thiên như hình sau:
x
y
O
1
1
3
5
MÃ ĐỀ 468
ĐỀ CHÍNH THỨC
Trang 2/6 - Mã đề thi 468
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1;

. B. Hàm số đồng biến trên khoảng
; 1
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;1
. D. Hàm số đồng biến trên khoảng
1;

.
Câu 11. Đồ thị hàm số nào sau đây có đúng
1
điểm cực trị
A.
4 2
3 4
y x x
. B.
3 2
6 9 5y x x x
.
C.
3 2
3 3 5y x x x
. D.
4 2
2 4 1
y x x
.
Câu 12. Hệ số của số hạng chứa
5
x
trong khai triển
12
1
x
là:
A.
972
. B.
495
. C.
792
. D.
924
.
Câu 13. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2018
1
y
x
là đường thẳng có phương trình?
A.
2018
y
. B.
0
x
. C.
0
y
. D.
1x
.
Câu 14. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
2 1
1
x
y
x
tại điểm có hoành độ bằng
2
A.
3 5
y x
. B.
3 1y x
. C.
3 11
y x
. D.
3 1y x
.
Câu 15. Cho
2019 2018 2019 2018
a b
. Kết luận nào sau đây đúng?
A.
a b
. B.
a b
. C.
a b
. D.
a b
.
Câu 16. Tính giới hạn
2 1
lim
3 2
n
n
.
A.
2
3
. B.
3
2
. C.
1
2
. D.
0
.
Câu 17. Cho
.
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
a
. Biết
SA ABCD
SA a
. Tính thể tích
của khối chóp
.
S ABCD
.
A.
3
3
a
V
. B.
3
3
2
a
V
. C.
3
6
a
V
. D.
3
V a
.
Câu 18. Đồ thị hình dưới là đồ thị hàm số nào trong các m số sau?
A.
2 3
2 2
x
y
x
. B.
1
x
y
x
. C.
1
1
x
y
x
. D.
1
1
x
y
x
.
Câu 19. Cho hình lập phương ABCD. ABCD′ (tham khảo hình vẽ dưới). Góc giữa hai đường thẳng AC
BD′ bằng.
x

1
1

y
0
0
y

2
1

O
x
y
1
1
1
1
Trang 3/6 - Mã đề thi 468
D
C
A
B
A'
D'
B'
C'
A. 30
0
. B. 90
0
. C. 60
0
. D. 45
0
.
Câu 20. Tính thể tích
V
của khối trụ có bán kính đáy và chiều cao đều bằng
3
.
A.
9
V
. B.
12
V
. C.
3
V
. D.
27
V
.
Câu 21. Cho hình bình hành
ABCD
. Tổng các vectơ
AB AC AD
  
A.
AC
. B.
2
AC
. C.
3
AC
. D.
5
AC
.
Câu 22. Trong mặt phẳng
Oxy
, cho các điểm
1;3 , 4;0 , 2; 5
A B C
. Tọa độ điểm
M
thỏa
mãn
3 0
MA MB MC
 
A.
1;18
M
. B.
1;18
M
. C.
1; 18
M
. D.
18;1
M
.
Câu 23. Cho tam giác
ABC
1; 2
A
, đường cao
: 1 0
CH x y
, đường thẳng chứa cạnh
BC
phương trình
2 5 0
x y
. Tọa độ điểm
B
A.
4;3
. B.
4; 3
. C.
4;3
. D.
4; 3
Câu 24. Cho cấp số nhân
1
; 1, 2
n
u u q
. Hỏi số
2048
là số hạng thứ mấy?
A.
12
. B.
9
. C.
11
. D.
10
.
Câu 25. Cho hàm số
y f x
có đồ thị trong hình bên. Phương trình
1
f x
bao nhiêu nghiệm
thực phân biệt nhỏ hơn
2
.
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 26. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
4
f x x
x
trên đoạn
1; 3
bằng.
A.
5
. B.
4
. C.
3
. D.
13
3
.
Câu 27. Hàm số
4 2
y ax bx c
có đồ thị có dạng như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
0
a
;
0
b
;
0
c
. B.
0
a
;
0
b
;
0
c
. C.
0
a
;
0
b
;
0
c
. D.
0
a
;
0
b
;
0
c
.
Câu 28. Tập xác định của hàm số
1
ln 1
2
y x
x
là:
A.
1; 2
D
. B.
1;D
. C.
1; 2
D
. D.
;2
D 
.
O
x
y

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Thi thpt Quốc gia

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Đánh giá bài viết
1 479
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm