Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Hà Trung, Thanh Hóa

Trang 1 /7 mã đề thi 102
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gm 07 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
LẦN I
NĂM HỌC 2019-2020
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm i: 90 phút, không
kể thời gian phát đề
Mã đề thi: 102
Câu 1: Tính giá tr của biểu thức
20
20 2019
(7
4 3) (4 3 7)P
A.
1
.P
B.
7
4 3.
C.
7
4 3.
D.
7
4 3.
Câu 2: Cho
1a
là số thực dương và
3
3
P
log
a
a
.Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
3.P
B.
1
.P
C.
1
.
3
P
D.
9.P
Câu 3: Tập xác định
D
của hàm số
1
3
( 2)y x
:
A.
D ( ;2). 
B.
(2; ).D 
C.
D R
D.
\ 1 .D
Câu 4: Cho cấp số cộng với
1
5u
2
2u
thì công sai là:
A.
1d
. B.
3d
. C.
4d
. D.
7d
.
Câu 5: Tìm giá tr nhỏ nhất
m
và giá tr lớn nhất
M
của hàm số:
2
log ( 1)y x
trên đoạn
1
;7
.
A.
1; 7.m M
B.
1;M 8.m
C.
1; 3.m M
D.
3; 8.m M
Câu 6: Thể tích
V
của khối chóp din tích đáy
2
S
và chiều cao
h
tương ứng được tính bởi ng thức
nào?
A.
1
3
V
Sh
. B.
1
6
V
Sh
. C.
3V
Sh
. D.
V
Sh
.
Câu 7: Cho hình chóp
.S ABC
đáy là tam giác
ABC
vuông tại
.B
Biết rằng:
2AB a
,
( )SA ABC
2
a
SA
.Tính khong cách t
A
đến mặt phẳng
( )SBC
.
A.
2
.
12
a
B.
2
.
2
a
C.
2
.
3
a
D.
2
.
6
a
Câu 8: Cho hình chóp
.S
ABC
đáy
A
BC
tam giác đều cạnh
a
, cạnh bên
S
A
vuông góc vi đáy.
Biết rằng
đường thẳng
S
C
hợp với mặt phẳng đáy mộtc
60
. Thể tích của khối chóp
.S
ABC
bằng:
A.
3
4
a
. B.
3
8
a
. C.
3
3
4
a
. D.
3
2
a
.
Câu 9: Khi lăng trụ có diện tích đáy
2
3a
, chiều cao
a
có thể tích bằng:
A.
3
3
.
2
a
B.
3
1
.
2
a
C.
3
.a
D.
3
3 .a
Câu 10: Hàm số y =f(x) có bảng biến thiên dưới đây, nghịch biến trên khoảng nào?
A.
( ; 2).
B.
(3; )
. C.
( 3;3)
. D.
(0;3).
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2 /7 mã đề thi 102
Câu 11: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên dưới đây.m số đạt cực đại tại đim nào?
A.
4
.x
C
Ñ
B.
2
.x
C
Ñ
C.
3
.x
C
Ñ
D.
(2;3).A
Câu 12: Đồ thịm số
1
4 1
x
y
x
có đường tim cận ngang là:
A.
1
y
.
4
B.
y 1.
C.
1
.
4
x
D.
1
.x
Câu 13: Biết đường thẳng
2y x
cắt đồ thị hàm số
2
1
1
x
y
x
tại hai điểm phân biệt
A
,
B
hoành
độ lần lượt
,
A
B
x
x
. Khi đó giá tr của
A
B
x
x
bằng:
A.
5
. B.
3
. C.
2
. D.
1
.
Câu 14: Đường cong có hình dạng như hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
3
3y x x
. B.
3
2
3 .y x x
C.
3
3y x x
. D.
3
2
3y x x
.
Câu 15: Cho hàm số
3
2
( ) ( , ,c,d )f x ax bx cx d a b
Đồ thị của hàm số
( )y f x
như hình vẽ bên
dưới. Số nghim thực của phương trình
3 ( ) 4 0f x
:
A.
3
. B.
0
. C.
1
. D.
2
.
Câu 16: t các mệnh đề sau trong không gian hỏi mnh đề nào sai?
A. Mắt phẳng
( )P
đường thẳng
a
không nằm trên
( )P
cùng vuông c với đường thẳng
b
song song với nhau
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 mặt phẳng t song song với nhau.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng thứ ba thì song song với
nhau.
D. Hai mắt phẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng t song song vi nhau.
Câu 17: Phương trình
2sin 1 0x
có nghim là:
A.
2
6
(k ).
5
2
6
x k
x k
B.
2
6
(k ).
2
6
x k
x k
x
y
32
1
-4
-2
O
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3 /7 mã đề thi 102
C.
2 (k ).
6
x k
D.
2 (k ).
3
x k
Câu 18: Đạo hàm bậc nhất của hàm số
2
3
x
y e
là:
A.
2
' 2
.
x
y e
B.
2
' .
x
y e
C.
2
' 2
3.
x
y e
D.
2
' 3.
x
y e
Câu 19: Cho khối lăng trụ
( )T
thể tích
3
a
diện tích đáy bằng
2
a
.Chiều cao
h
của khi lăng trụ
( )T
là:
A.
h a
. B.
3h a
. C.
3
a
h
. D.
2h a
.
Câu 20: Cho bảng biến thiên hàm số
( )y f x
, phát biểu nào sau đây là sai:
A. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng
1.x
B.
\ 1 .D R
C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang
2.y
D. Đồ thị m số không có đường tiệm cận.
Câu 21: Đường cong có hình dạng như hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A
2
2 4
.y x x
B.
2
2 4
.y x x
C.
2
2 4
.y x x
D.
2
2 4
.y x x
Câu 22: Thiết diện của mt mặt phẳng với một tứ din có thể là:
A. Một t giác. B. Một tam giác.
C. Một tam giác hoặc một tứ giác. D. Một tam giác hoặc một ngũ giác.
Câu 23: Số nghiệm của phương trình
2
2
log ( 3 ) 1x x
là:
A.
2.
B.
1.
C.
3.
D.
0.
Câu 24: Tập xác định của
2
ln 5
6y x x
là:
A.
; 2
3; .
B.
2;
3 .
C.
 
; 2
3; .
D.
2;
3
.
Câu 25: Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng
;
.
A.
3 2
4
x
y
B.
3 2
x
y
C.
2
e
x
y
. D.
3 2
3
x
y
Câu 26: Cho hai hàm số
log
a
y x
log
b
y x
,(với
,a b
là hai số thực dương khác 1) đồ thị lần lượt
1 2
,C C
như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây ĐÚNG?
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Hà Trung

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Hà Trung, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Hà Trung, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Hà Trung, Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 208
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thư viện Đề thi Xem thêm