Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1

TRƯỜNG ĐẠI HC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
thi gm 4 trang)
ĐỀ THI KHO SÁT CHẤT LƯỢNG LN 1
NĂM HỌC 2018 − 2019
MÔN: VT LÝ
Thi gian làm bài: 50 phút
Họ & Tên: ………………………….. Số Báo Danh:………………………..
Câu 1: [VNA] Tia t ngoại được phát ra rt mnh t
A. h quang điện B. lò sưởi điện C. lò vi sóng D. màn hình vô tuyến
Câu 2: [VNA] Ti một điểm M trên mặt đất, sóng điện t tại đó có véc tơ cường độ điện trường hướng thng
dng t trên xuống, véc cảm ng t nằm ngang hướng t Tây sang Đông. Hỏi sóng điện t đến M t
phía nào ?
A. T phía Nam B. T phía Bc C. T phía Tây D. T phía Đông
Câu 3: [VNA] Mt y biến áp tưởng làm vic bình thường t s N
2
/N
1
= 2, khi (U
1
, I
1
) = (110 V, 10
A) thì (U
2
, I
2
) bng bao nhiêu ?
A. (55 V, 5 A) B. (55 V, 20 A) C. (220 V, 20 A) D. (220 V, 5 A)
Câu 4: [VNA] Mt con lc lò xo dao động điều hoà vi chu T. Nếu ct lò xo để chiu dài còn mt na thì
chu kì dao động ca con lc mi bng
A. T/2 B. T/
2
C. T
2
D. 2T
Câu 5: [VNA] Năng lượng t trường trong cuộn dây độ t cảm L, cường độ dòng điện I chạy qua xác định
theo công thức nào sau đây ?
A. W = LI
2
/2 B. W = LI
2
C. W = 2LI
2
D. W =
2
LI
2
Câu 6: [VNA] S electron chy qua tiết din thng ca một đoạn dây dn bng kim loại trong 20 s dưới tác
dng ca lực điện trường là 5.10
19
. Cường độ dòng điện chạy trong đoạn dây đó bằng
A. 0,4 A B. 4 A C. 5 A D. 0,5 A
Câu 7: [VNA] Góc ti và góc khúc x ca mt tia sáng truyền qua hai môi trường trong sut lần lưt là 30
0
và 45
0
. Chiết sut t đổi của môi trường cha tia khúc x và môi trường cha tia ti bng
A.
2
/2 B.
2
C. 1/2 D. 2
Câu 8: [VNA] Chiếu xiên mt chùm sáng hp gồm hai ánh sáng đơn sc vàng chàm t không khí ti
mặt nước thì
A. tia khúc x ch là ánh sáng vàng, còn tia sáng chàm b phn x toàn phn
B. so với phương tia tới, tia khúc x chàm b lệch ít hơn tia khúc xạ vàng
C. chùm sáng b phn x toàn phn
D. so với phương tia tới, tia khúc x vàng b lệch ít hơn tia khúc xạ chàm
Câu 9: [VNA] ờng độ dòng điện tc thi luôn luôn tr pha so với điện áp xoay chiu hai đầu đoạn mch
khi đoạn mch
A. gồm điện tr thun R và t điện C mc ni tiếp B. gồm điện tr R và cun cm L mc ni tiếp
C. gm cun cm L và t điện C mc ni tiếp D. ch có t điện C
Câu 10: [VNA] Chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra quang ph vch phát x ?
A. Cht lng B. Cht khí có áp sut cao
C. Cht khí có áp sut thp D. Cht rn
Câu 11: [VNA] Trong máy phát điện xoay chiu mt pha, t trường quay có véc tơ
B
quay 600 vòng/phút.
Rôto cu to bi 12 cp cc bc nam quay vi tốc độ
A. 60 vòng/phút B. 120 vòng/phút C. 50 vòng/phút D. 100 vòng/phút
Câu 12: [VNA] Trên ng đèn sợi đốt ghi 220 V 100 W. Coi đin tr đèn không ph thuc nhiệt đ.
Đin tr bóng đèn là
A. 440 Ω B. 242 Ω C. 121 Ω D. 484 Ω
Câu 13: [VNA] Tn s của dao động điện t do mạch dao động (L, C) tưởng được xác định bng công thc
A.
1C
f
2L
B.
f 2 LC
C.
1L
f
2C
D.
1
f
2 LC
Câu 14: [VNA] Phát biểu nào sau đây là sai khi nói v sóng cơ ?
A. Sóng cơ lan truyền qua các môi trường khác nhau thì tn s ca sóng không thay đổi
B. c sóng khong cách giữa hai đim trên cùng một phương truyền sóng dao động tại hai đim
đó cũng pha
C. Khong cách giữa hai điểm dao động cũng pha trên phương truyn sóng bng s nguyên lần bước sóng
D. Sóng cơ truyền trong cht rn gm c sóng ngang và sóng dc
Câu 15: [VNA] Trong một dao động điều hòa thì
A. độ ln vn tc gim dần thì độ ln gia tốc cũng giảm dn
B. gia tc luôn cùng pha với li độ
C. gia tc, vn tốc và li độ dao động vi tn s khác nhau
D. vn tc nhanh pha hơn li độ π/2
Câu 16: [VNA] Một ánh sáng đơn sắc có tn s dao động 4.10
14
Hz, khi truyn trong một môi trường
bước sóng là 500 nm. Chiết sut tuyệt đối của môi trường đó bằng
A. 1,5 B. 4/3 C. 1,6 D. 1,7
Câu 17: [VNA] Một sóng học tn s f lan truyền trong môi trường vt chất đàn hồi với bước sóng λ.
Tốc độ truyn sóng v được tính theo công thc
A. v = f/λ B. v = λf C. v = λ/f D. v = 1/λf
Câu 18: [VNA] Đơn vị ca t thông là
A. Vêbe (Wb) B. Ampe (A) C. Tesla (T) D. Culông (C)
Câu 19: [VNA] Mt vật dao động điều hòa trên trc Ox với phương trình x = Acos(ωt + φ), gia tc tc thi
được xác định theo công thc
A. a = ω
2
Asin(ωt + φ) B. a = ω
2
Acos(ωt + φ) C. a = ‒ω
2
Acos(ωt + φ) D. a = ‒ω
2
Asin(ωt + φ)
Câu 20: [VNA] Cho hai điện tích q
1
q
2
đặt cách nhau 15 cm trong không khí, lc tác dng gia chúng là
F. Khi đặt chúng trong du thì lc này còn bằng F/2,25. Để lc tác dng vn F thì cn phi dch chuyn
chúng li một đoạn là
A. 5 cm B. 10 cm C. 6 cm D. 8 cm
u 21: [VNA] Đặt điện áp u = 200
2
cosωt (V) vào hai đầu t điện thì tạo ra dòng điện có cường độ hiu
dng I = 4 A. Dung kháng ca t bng
A. 100
2
Ω B. 100 Ω C. 50 Ω D. 50
2
Ω
Câu 22: [VNA] Tại nơi có gia tc trọng trường g, mt con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α
0
. Biết
khối lượng vt là m, chiu dài dây treo , mc thế năng ở v trí cân bằng. Cơ năng của con lắc xác định theo
công thc
A. 2mg
2
0
B.
2
0
1
mg
4
C.
2
0
1
mg
2
D.
2
0
mg
Câu 23: [VNA] Mt cht điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 10cost + π/3) (x tính bng cm; t
tính bng s). K t lúc t = 0, ln th 2019 chất điểm có tốc độ 5π cm/s vào thời đim
A. 1009,5 s B. 1008,5 s C. 1009 s D. 1009,25 s
Câu 24: [VNA] Mt sóng cơ truyn dc theo trục Ox phương trình truyền sóng u = cos(t 4x) cm (x đo
bng m, t đo bằng s). Tốc độ truyn sóng trên dây bng
A. 75 cm/s B. 25 cm/s C. 50 cm/s D. 40 cm/s
Câu 25: [VNA] Đặt điện áp u = U
2
cosωt vào hai đầu một đoạn mch gm cun cm thun L ni tiếp vi
t C. Ti thi điểm t, điện áp hai đầu đoạn mch u cường độ dòng điện qua i. H thc liên h
giữa các đại lượng
A.
2
22
1
U 2 u i L
C







B.
2
22
1
U u 2i L
C



C.
2
22
11
U u i L
2C







D.
2
22
1
U u i L 1/
C



Câu 26: [VNA] Mt con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Khong thi gian ngn nht gia hai ln liên tiếp
động năng bằng ba ln thế năng là 1 s. Khong thi gian ngn nht gia hai ln liên tiếp thế năng bng ba ln
động năng là
A. 1,5 B. 1 s C. 2 s D. 3 s
Câu 27: [VNA] Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đúng khe Iâng, chiếu đồng thi 2 bc x nhìn thy
bước sóng λ
1
= 0,6 μm và λ
2
, ngoài vân trung tâm thì thy vân sáng bc 3, bc 6 ca bc x λ
1
trùng vi các
vân sáng ca bc x λ
2
. Bước sóng λ
2
bng
A. 380 nm B. 440 nm C. 450 nm D. 400 nm
Câu 28: [VNA] ờng đ âm ti một điểm tăng lên gp bao nhiêu ln nếu mức cường độ âm tại đó tăng thêm
2 dB ?
A. 100 ln B. 3,16 ln C. 1,58 ln D. 1000 ln
Câu 29: [VNA] Trong thí nghim Young v giao thoa ánh sáng, gi a là khong cách gia hai khe S
1
S
2
,
D khong cách t S
1
S
2
đến màn; λ bước sóng của ánh sáng đơn sc. Khong cách t vân sáng bc hai
đến vn ti th ba hai bên đối vi vân sáng trung tâm bng
A.
9D
2a
B.
D
2a

C.
D
2a

D.
D
2a

Câu 30: [VNA] Mt vật AB đặt vuông góc vi trc chính thu kính, cách thu kính lần lượt 18 cm và 6 cm
cho hai nh cùng chiu cao. Tiêu c thu kính bng
A. 12 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 10 cm
Câu 31: [VNA] Dao động ca mt chất điểm là tng hp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương
trình li độ lần lượt là x
1
= 3cos(t/3 π/2) và x
2
= 3
3
cos(2πt/3), (x
1
và x
2
tính bng cm, t tính bng s). Ti
các thời điểm khi x
1
= x
2
thì li độ của dao động tng hp là
A. ±3
2
cm B. ±6 cm C. ±3 cm D. ±3
3
cm
Câu 32: [VNA] Mt y dn bọc men cách điện, đặt vào hai đầu nó mt hiệu điện thế không đổi U thì cường
độ dòng điện chy qua y I. Ct dây y thành hai phn ging nhau, nối hai đầu chúng lại để to thành
đoạn mch song song ri ni mch vi hiệu điện thế không đổi U nói trên. Cường độ dòng điện chy qua mi
nửa đoạn dây bng
A. I/4 B. I C. I/8 D. 2I

Đề thi thử năm 2019 môn Vật lý

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.195
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm