Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 trường THPT Lương Phú - Thái Nguyên

Trang 1/4 - Mã đề thi 352
SỞ GD-ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ
ĐỀTHI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
MÔN VẬT LÝ
Thi
g
ian làm bài: 50 phút; (40 câu t
r
c n
g
him)
Mã đề: 352
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Nếu biểu thức điện tích trên hai bản tụ trong mạch dao động LC là q = Q
0
cos(t +
) thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là :
A. i = Q
0
sin(t + ) B. i = Q
0
cos(t + + /2)
C. i = Q
0
sin(t + ) D. i = Q
0
sin(t + + /2)
Câu 2: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn 0,76 m
B. Tia tử ngoại được sử dụng đểtìm khuyết tật bên trong các vật đúc bằng kim loại
C. Tia tử ngoại không có khả năng gây ra hiện tượng quang điện
D. Tia tử ngoại bi nước và thủy tinh hấp thụ mạnh
Câu 3: Mạch dao động điện ttưởng gồm cuộn dây thuần cảm hai tđiện giống hệt
nhau ghép nối tiếp. Hai bản của một tụ được nối với nhau bằng khóa K.
Ban đầu khóa K mở. Cung cấp năng lượng cho mạch dao động
thì điện áp cực đại giữa hai đầu cuộn cảm là 12
6 V.
Sau đó vào đúng thời điểm dòng điện qua cuộn dây có cường độ
bằng giá trị hiệu dụng thì đóng khóa K. Hiệu điện thế cực đại
giữa hai đầu cuộn dây sau khi đóng khóa K:
A. 18 (V). B. 16 3 (V). C. 16 (V). D. 14 6 (V)
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng : Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong sut này sang môi
trường trong suốt khác thì:
A. Bước sóng và tần số đều không đổi B. Bước sóng và tần số đều thay đổi
C. Bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi D. Bước sóng thay đổi nhưng tần số
không đổi
Câu 5: Một sóng cơ có tần số f = 1000(Hz) lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là :
A. sóng hạ âm B. sóng vô tuyến C. âm nghe được D. sóng siêu âm
Câu 6: Khi cường độ dòng điện giảm 2 lần đường kính ống dây tăng 2 lần nhưng số
vòng dây và chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng điện trong ống dây
A. giảm 2 lần. B. tăng 2 lần. C. không đổi. D. tăng 4 lần.
Câu 7: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối,
ampe có điện trở không đáng kể, E = 3V; r = 1, ampe chỉ 0,5A,
Giá trị của điện trở R là
A. 6 B. 2
C. 5 D. 3
Câu 8: Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn dao động trong không khí là
A. do trọng lực tác dụng lên vật. B. do dây treo có khối lượng đáng kể.
C. do lực cản của môi trường. D. do lực căng của dây treo.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất tác dụng của tia X (tia Rơn-
ghen)?
A. Tia X tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất.
B. Tia X có tác dụng sinh lý.
C. Tia X không có khả năng ion hóa không khí.
D. Tia X có khả năng đâm xuyên.
K
L
C
2
C
1
A
E,r
R
Trang 2/4 - Mã đề thi 352
Câu 10: Một chiếc đèn nêon được đặt dưới điện áp xoay chiều tần số 50(Hz) có giá trị hiệu
dụng 119(V). Đèn chỉ sáng khi điện áp tức thời giá trị không nh hơn 84(V). Xác đnh
thời gian đèn sáng trong nửa chu kì của dòng điện xoay chiều:
A. 1/400 s. B. 1/200 s. C. 1/150 s. D. 1/300 s.
Câu 11: Nếu tại một điểm có 2 điện trường gây bởi 2 điện tích điểm Q
1
âm Q
2
ơng thì
hướng của cường độ điện trường tại điểm đó được xác định bằng
A. hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích dương.
B. hướng của tổng 2 véc tơ cường độ điện trường điện trường thành phần.
C. hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích âm.
D. hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích ở gần điểm đang xét hơn.
Câu 12: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức
2 sin 100 0,5 ( )itA

,
t
tính bằng giây (s). Tính từ lúc
)(0 s
, thời điểm thứ 2 dòng
điện có cường độ bằng cường độ hiệu dụng là:
A.
)(
400
3
s
. B.
)(
300
1
s
. C.
)(
100
1
s
. D.
)(
600
1
s
.
Câu 13: Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, phương trình sóng là u =
7cos(4πt – 0,05πx) trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là :
A. 40 cm B. 150 cm C. 50 cm D. 200 cm
Câu 14: Dung kháng của tụ điện :
A. Tỉ lệ thuận với tần số của dòng điện qua nó.
B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện xoay chiều qua nó.
C. Tỉ lệ thuận với điện áp hiệu dụng đặt vào nó.
D. Tỉ lệ thuận với chu kỳ của dòng điện xoay chiều đi qua nó.
Câu 15: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng.
B. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua
vuông góc với phương truyền sóng.
C. Sóng dọc có phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với
phương truyền sóng
D. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
Câu 16: Chọn phát biểu sai:
A. Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một
lớp chặn
B. Giới hạn quang điện của các kiam loại kiềm nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy
C. Có thể giải thích hiện tượng quang dẫn bằng thuyết photon
D. Quang điện trở hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện ngoài
Câu 17: Chọn câu trả lời đúng Đt hai đin tích đim q
1
= - 4 .10
-6
C, q
2
= 10
-6
C tại hai
điểm A, B cách nhau 9cm. Xác định vị trí M tại đó cường độ điện trường bằng không:
A. M trên AB ,cách A 18 cm ,cách B 9cm B. M trên AB ,cách A 9 cm ,cách B 18cm
C. M trên AB ,cách A 18 cm ,cách B 12cm D. M trên AB ,cách A 12 cm ,cách B 18cm
Câu 18: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình:
4
5cos ( )
3
t
x
cm




, biên
độ dao động của chất điểm là:
A. A = 5cm. B. A =
4/3
(cm). C. A =
4/3
(m). D. A = 5m.
Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa khe Iâng: a =1mm; D =2m. Dùng ánh sáng đơn sắc
λ
1
= 0,5μm chiếu vào khe S. Biết độ rộng của màn là 15mm.Số vân sáng trên màn bằng
A. 11 B. 9 C. 13 D. 15
Câu 20: Cho đoạn mạch điện xoay chiều như hình vẽ,
trong đó L là cuộn thuần cảm. Cho biết U
AB
= 70V,
U
AM
=70V, U
MB
=100V. Hiệu điện thế U
R
có giá trị:
A R N C M L B
Trang 3/4 - Mã đề thi 352
A. 70 V B. 20 6 V C. 30 V D. 20 V
Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện từ trường?
A. Điện từ trường lan truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí và không lan
truyền được trong chân không.
B. Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau.
C. Vận tốc lan truyền của điện từ trường trong chất rắn luôn lớn hơn trong chất khí.
D. Khi điện từ trường lan truyền, tại mỗi điểm vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm
ứng từ dao động cùng tần số, cùng pha,
Câu 22: Một máy biến áp tưởng cuộn cấp gồm 1000 vòng, cuộn thcấp gồm 50
vòng. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cấp 220V. Bỏ qua mọi hao phí. Điện áp
hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là:
A. 440V. B. 11V. C. 44V. D. 110V.
Câu 23:
Mt
sợi
dây
đàn
hồi
dài
100cm,
hai
đầu
A,
B
cố
định.
Một
sóng
truyền
với
tần
số
50Hz,
trên dây
đếm
được
năm
nút
sóng,
kể
hai
nút
A,
B;
Vận
tốc
truyền
sóng
trên
dây
là:
A.
30m/s
B.
15m/s
C.
25m/s
D.
20m/s
Câu 24: Cho biết
238
92
U
và
235
92
U
các chất phóng xạ chu bán lần lượt T
1
=
4,5.10
9
năm T
2
=7,13.10
8
năm. Hiện nay trong quặng urani thiên nhiên lẫn U238 U
235 theo tỉ lệ 155 : 1. Giả thiết thời điểm tạo thành Trái đất tỉ lệ 1:1. Tuổi của Trái đất
bao nhiêu?
A. 5,37.10
9
năm B. 6,16.10
9
năm C. 4,81.10
9
năm D. 7,18.10
9
năm
Câu 25: Một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, gồm điện trở thuần R = 100
,
cuộn dây có r = 20
, độ tự cảm L = 318mH và tụ điện có điện dung C = 16
F
. Đặt vào hai
đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định biểu thức u = U
2 cos
t, tần số dòng điện
thay đổi được; Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá tr cc đi khi tn s dòng
điện xoay chiều bằng:
A. 61,2Hz. B. 50Hz. C. 56,3Hz. D. 60Hz.
Câu 26: Một con lắc xo dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng dao động
1(J) và lực đàn hồi cực đại 10 (N). Mốc thế năng tại vị trí n bằng. Gọi Q đầu cố định
của lò xo, khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo củaxo
độ lớn
53(N) 0,1 (s). Quãng đường lớn nhất vật nhỏ của con lắc đi được trong
0,5(s) là:
A. 74,64 cm. B. 80,04 cm. C. 40,16 cm. D. 115,02 cm.
Câu 27: Chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,40 μm o một chất tthấy chất đó phát
ra ánh ng có ớc sóng 0,60 μm. Cho rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng
0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang số
phôtôn ánh sáng kích thích phát trong cùng một khoảng thời gian là:
A. 0,015. B. 0,019. C. 0,017. D. 0,016.
Câu 28: Trong thí nghim Young về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa hai khe
1mm, t 2 khe đến màn là 1m, ta chiếu vào 2 khe đng thi bc x
1
= 0,6m
2
, giao
thoa trên màn người ta đếm được trong bề rộng L = 3,6mm có tất cả 13 cực đại của
1
2
trong đó có 3 cực đại trùng nhau, biết 2 trong số 3 cực đại trùng ở 2 đầu. Giá trị
2
:
A. 0,545m. B. 0,65m. C. 0,55m. D. 0,45m
Câu 29: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện ngoài
A. Êlectron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng.
B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.
C. Êlectron được giải phóng khỏi mối liên kết
D. Êlectron bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng
Câu 30: Phát biu nào sau đây là đúng? Tiên đề về sự hấp thụ bức xạ năng lượng của
nguyên tử có nội dung là:

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh lớp 12 tham khảo tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 trường THPT Lương Phú - Thái Nguyên, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong vòng 50 phút, cấu trúc đề tương tự với đề minh họa Vật lý của Bộ GD&ĐT, đề thi thử Vật lý có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 trường THPT Lương Phú - Thái Nguyên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 182
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm