Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang (Lần 3)

1 662

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang (Lần 3) là đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án, giúp các bạn ôn thi tốt nghiệp môn Hóa, ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa và luyện thi đại học môn Hóa được chắc chắn và hiệu quả nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 2 năm 2016 trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 (Lần 1)

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN

 

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3

 Năm học 2015- 2016

Môn: HÓA HỌC LỚP 12 THPT

Thời gian làm bài: 90 phút 

(không kể thời gian phát đề)

 

Mã đề thi 132

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Ag = 108.

Câu 1: Ion R3+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3d5. Vị trí của R trong bảng tuần hoàn là:

A. Chu kì 4, nhóm IIB                 B. Chu kì 3, nhóm VIIIB

C. Chu kì 4, nhóm VIIB                D. Chu kì 4 nhóm VIIIB

Câu 2: Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết

A. cộng hoá trị phân cực.            B. ion.

C. hiđro.                         D. cộng hoá trị không phân cực.

Câu 3: Nguyên tử X có tổng số các loại hạt p, e, n là 36. Số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 12. Số khối của X là

A. 23               B. 24              C. 27               D. 31

Câu 4: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. Ca2+.            B. Ag+.             C. Cu2+.             D. Zn2+.

Câu 5: Cho phương trình hóa học: aFe3O4 + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2O

Tỉ lệ a : e là:

A. 3:28              B. 9:28              C. 9:14              D. 3:14

Câu 6: Cho dãy các chất và ion: Mg, F2, S, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl-, Fe2O3. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là:

A. 5.                 B. 7.               C. 6.                D. 4.

Câu 7: Loại tơ nào dưới đây thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi "len" đan áo rét?

A. Tơ Capron          B. Tơ lapsan         C. Tơ nilon – 6,6       D. Tơ nitron

Câu 8: Dãy chất nào sau đây thuộc polime thiên nhiên?

A. PE, PVC, tinh bột, cao su thiên nhiên           B. Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên

C. Capron, nilon-6, PE                        D. Xenlulozơ, PE, capron

Câu 9: Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

A. 1,80.                B. 2,00.             C. 0,80.              D. 1,25.

Câu 10: Dãy các chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường?

A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic.         B. Glucozơ, glixerol và saccarozơ.

C. Glucozơ, glixerol và metyl axetat.           D. Glixerol, glucozơ và etyl axetat

Câu 11: Cho phương trình hóa học của phản ứng tổng hợp amoniac Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016

Để hệ cân bằng chuyển dịch theo phản ứng thuận thì cần:

A. tăng áp suất.        B. tăng nồng độ NH3.       C. tăng nhiệt độ.       D. giảm áp suất.

Câu 12: Cho phản ứng hóa học: NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?

A. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O       B. 2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl

C. KOH + HNO3 → KNO3 + H2O           D. NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O.

Câu 13: Để trung hòa 100ml dung dịch H2SO4 0,1M thì cần bao nhiêu ml dung dịch KOH 0,2M?

A.100ml              B. 200ml             C. 150ml              D. 300ml

Câu 14: Hòa tan 0,23g Na vào nước thành 100ml dung dịch. Giá trị PH của dung dịch đó là

A.10                 B. 11                C. 12                D. 13

Câu 15: Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy?

A. CO                B. N2                C. CO2               D. CH4

Câu 16: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp bằng một phản ứng tạo ra anđehit axetic là

A.CH3COOH, C2H2, C2H4.               B.C2H5OH, C2H4, C2H2.

C.C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.          D.HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được 0,45 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là:

A. 8,96            B. 11,2               C. 6,72             D.13,44

Câu 18: Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là

A.CnH2nO2         B. CnH2n+2O2           C.CnH2n+1O2        D.CnH2n-2O2

Câu 19: Công thức chung của este giữa axit cacboxylic no đơn chức và ancol no hai chức là

A. CnH2n+2O4       B. CnH2n-2O2           C. CnH2n-2O4        D. CnH2n-1O4

Câu 20: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

A. Giấm ăn.         B. Muối ăn.            C. Cồn.             D. Xút.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

Đáp án mã đề 132

1

D

11

A

21

B

31

D

41

A,D

2

A

12

C

22

D

32

C

42

B

3

B

13

A

23

A

33

A

43

B

4

B

14

D

24

C

34

A

44

A

5

D

15

C

25

A

35

B

45

B

6

D

16

B

26

C

36

B

46

A

7

D

17

A

27

D

37

B

47

B

8

B

18

A

28

A

38

C

48

C

9

D

19

C

29

D

39

A

49

D

10

B

20

D

30

D

40

D

50

C

Đánh giá bài viết
1 662
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm