Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học cụm Sóc Sơn Hà Nội

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
CỤM SÓC SƠN NỘI
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP
Năm học: 2019 - 2020
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm i: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, n thí sinh:
Số báo danh:
Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S =
32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Pb = 207.
Câu 41. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện
phân nóng chảy?
A. Cu.
B. Ag.
C. Fe.
D. K.
Câu 42. Este nào sau đây thuộc loại este no, đơn chức, mạch hở?
A. CH
3
COOCH
3
.
B. (HCOO)
2
C
2
H
4
.
C. HCOOCH=CH
2
.
D. CH
3
COOC
6
H
5
.
Câu 43. Công thức a học của sắt (III) hiđroxit
A. FeO.
B. Fe(OH)
3
.
C. Fe(OH)
2
.
D. Fe
2
O
3
.
Câu 44. Cho 6,4 gam bột Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO
3
thu được m gam muối.
Giá trị của m
A. 21,6 gam.
B. 18,8 gam.
16,5 gam.
D. 9,4 gam.
Câu 45. Cấu hình electron của nguyên t Fe (Z= 26)
A. [Ar]3d
8
.
B. [Ar]3d
6
.
C. [Ar]3d
6
4s
2
.
D. [Ar]4s
2
3d
6
.
Câu 46. Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu ta thể dùng
A. HCl.
B. NaCl.
C. CaCO
3
.
D. Na
2
CO
3
.
Câu 47. Kim loại Al không phản ứng với dung dịch
A. H
2
SO
4
đặc, nguội.
B. H
2
SO
4
đặc, nóng.
C. H
2
SO
4
loãng.
D. NaOH loãng.
Câu 48. Cách bảo quản Na trong phòng thí nghiệm
A. Bảo quản trong nh NH
3
.
B. Ngâm trong dầu hỏa.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. Ngâm trong ớc.
D. Ngâm trong ợu etylic.
Câu 49. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên do
A. Sự đông tụ của lipit.
B. Phản ứng thủy phân của protein.
C. Sự đông tụ của protein do nhiệt độ.
D. Phản ứng màu của protein.
Câu 50. Thành phần chính của đường mía
A. saccarozơ.
B. xenlulozơ.
C. fructozơ.
D. glucozơ.
Câu 51. Một chất X chứa nguyên tố oxi, dùng để làm sạch nước tác dụng bảo
vệ các sinh vật trên Trái Đất không bị bức x cực tím. Chất X
A. oxi. B. lưu huỳnh đioxit. C. ozon D. cacbon đioxit.
Câu 52. Hàm ợng C trong gang
A. 2-5%. B. 0,2-0,3%. C. 0,5-1%. D. 0,8-1%.
Câu 53. Fe2O3 thành phần hóa học chính của quặng
A. Hematit. B. Xiđerit. C. Pirit. D. Manhetit.
Câu 54. Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?
A. Polietilen.
B. Polibutađien.
C. Nilon-6,6.
D. Poli(vinyl clorua).
Câu 55. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Cho Cu(OH)
2
vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.
B. Dung dịch glyxin không làm đổi màu qu tím.
C. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.
D. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.
Câu 56. Axetilen có công thức phân tử
A. C
2
H
2
. B. C
3
H
4
. C. CH
6
. D. C
2
H
4
.
Câu 57. Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ ẩm
A. C
6
H
5
NH
2
.
B. CH
3
NH
2
C. H
2
N-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH.
D. C
6
H
5
ONa.
Câu 58. Để biến một số dầu thực vật thành mỡ rắn, hoặc nhân tạo người ta thực hiện quá
trình nào sau đây?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Hiđro hóa (có xúc tác Ni).
B. cạn nhiệt độ cao.
C. phòng hóa.
D. Làm lạnh.
Câu 59. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?
A. Ag. B. Au. C. Al. D. Cu.
Câu 60. Hòa tan 2,7 gam bột nhôm trong dung dịch HNO
3
đặc, dư, đun nóng thu
được V lít khí NO
2
(sản phẩn khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là
A. 3,36 lít. B. 4,48 lít. C. 2,24 lít. D. 6,72 lít.
Câu 61. Khi cho Fe c dụng với Cl2 thì thu được muối
A. FeCl
3
. B. Fe
2
O
3
. C. FeCl
2
. D. FeO.
Câu 62. điều kiện thường, oxit nào sau đây là chất rắn?
A. SiO
2
. B. N
2
O. C. NO
2
. D. CO
2.
Câu 63. Để chứng minh trong phân t của glucozơ có nhiều nhóm hyđroxyl, người ta
cho dung dịch glucozơ phản ứng với
A. Cu(OH)
2
trong NaOH, đun nóng.
B. Cu(OH)
2
nhiệt độ thường.
C. Na.
D. Dung dịch AgNO
3
trong NH
3
đun nóng.
Câu 64. Dung dịch chất nào sau đây không tạo kết tủa với dung dịch NaOH?
A. BaCl
2
. B. CuSO
4
. C. FeCl
2
. D. FeCl
3
.
Câu 65. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Điện phân dung dịch NaCl luôn thu được khí H
2
tại catot.
B. Hỗn hợp tecmit thành phần chính gồm Al CuO.
C. Natri cacbonat được dùng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, giây, sợi.
D. Phèn chua công thức hóa học K
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O.
Câu 66. Cho m gam axit glutamic tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của
m
A. 21,90 B. 44,10. C. 43,80. D. 22,05.
Câu 67. Cho dãy các chất: Na, CuO, Na
2
CO
3
, Fe(NO
3
)
3
BaS. Số chất trong dãy c
dụng được với dung dịch HCl loãng,
Câu 68. Hỗn hợp X chứa etylamin, etyl fomat alanin. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần
dùng 0,875 mol O
2
, thu được CO
2
, H
2
O x mol N
2
. Giá trị của x

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học cụm Sóc Sơn Hà Nội được VnDoc tổng hợp, biên soạn kèm đáp án, hướng dẫn lời giải chi tiết. Đề thi thử ở cụm Sóc Sơn Hà Nội bám sát cấu trúc đề thi thửu của bộ GD&ĐT đưa ra trước đó.

Hy vọng với bộ đề thi thử THPT của các trường đưa ra sẽ giúp các em ôn luyện đề tốt hơn, chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia môn Hóa học.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số đề thi thử năm 2020 môn Hóa học mới nhất của các trường THPT

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học cụm Sóc Sơn Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học có đáp án
Hướng dẫn lời giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 cụm Sóc Sơn Hà Nội

Câu 41. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Cu.

B. Ag.

C. Fe.

D. K.

Hướng dẫn giải

Các kim loại kiềm, kiềm thổ, A được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy

Câu 44. Cho 6,4 gam bột Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3 thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 21,6 gam.

B. 18,8 gam.

C.16,5 gam.

D. 9,4 gam.

Hướng dẫn giải

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2+ 2Ag

0,1 mol → 0,1 mol => mmuối = 18,8 gam

Câu 47. Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A. H2SO4 đặc, nguội.

B. H2SO4 đặc, nóng.

C. H2SO4 loãng.

D. NaOH loãng.

Hướng dẫn giải

Al, Cr, Fe bị thụ động trong H2SO4 đặc, nguội

Câu 54. Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?

A. Polietilen.

B. Polibutađien.

C. Nilon-6,6.

D. Poli(vinyl clorua).

Hướng dẫn giải

Nilon-6-6: (-CO -(CH2)4CO-NH-(CH2)6NH-)n

Câu 55. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng. => màu tím

B. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

C. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.

D. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.

Câu 60. Hòa tan 2,7 gam bột nhôm trong dung dịch HNO3 đặc, dư, đun nóng thu được V lít khí NO2 (sản phẩn khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 3,36 lít.

B. 4,48 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,72 lít.

Hướng dẫn giải

Bảo toàn e: 3nAl = nNO => nNO=0,3 mol=> V= 6,72 lít

Câu 61. Khi cho Fe tác dụng với Cl2 thì thu được muối

A. FeCl3.

B. Fe2O3.

C. FeCl2.

D. FeO.

Hướng dẫn giải

2Fe +3Cl2 →2FeCl3

Câu 64. Dung dịch chất nào sau đây không tạo kết tủa với dung dịch NaOH?

A. BaCl2.

B. CuSO4.

C. FeCl2.

D. FeCl3.

Hướng dẫn giải

B.  Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2

C.  Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

D. Fe3+ + 3OH- →Fe(OH)3

Câu 66. Cho m gam axit glutamic tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của m là

A. 21,90

B. 44,10.

C. 43,80.

D. 22,05.

Hướng dẫn giải

nKOH = 0,3 mol => nGlu=0,15 mol => mGlu=0,15.147 = 22,05 gam

Câu 68. Hỗn hợp X chứa etylamin, etyl fomat và alanin. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 0,875 mol O2, thu được CO2, H2O và x mol N2. Giá trị của x là

A. 0,05.

B. 0,06.

C. 0,03.

D. 0,07.

Hướng dẫn giải

C3H7NO2 = C2H7N + CO2

C3H6O2 = C2H6 + CO2

=> quy đổi X thành C2H7N (a mol), C2H6 ( bmol), CO2

=> nX = a + b = 0,24 mol, nO2 = 3,75a + 3,5b =0,875 => a = 0,14, b = 0,1

=> nN2 = a/2 = 0,07 mol

Câu 69. Hòa tan 30,6 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ vào nước. Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng thu được 16,2 gam bạc. Thành phần % khối lượng của glucozơ trong X là

A. 60,0%.

B. 55,88%.

C. 44,12%.

D. D. 40,0%.

Hướng dẫn giải

nAg = 0,15 mol => n Glu = 0,075 mol => %mGlu = (0,075.180)/30,6.100% = 44,12%

Câu 70. Cho các vật liệu polime sau: poli(metyl metacrylat), polietilen, poliisopren, policaproamit. Số vật liệu polime dùng làm chất dẻo trong nhóm này là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 71. Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn ở dạng bột tác dụng với khí oxi, thu được là 38,5 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V lít dung dịch gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,15M. Giá trị của V là

A. 1,670.

B. 2,1875.

C. 1,750.

D. 2,625.

Hướng dẫn giải

nH2O = nO = (mY -mX)/16 = 0,7 mol, nHCl = 0,5V, nH2SO4 = 0,15V

Bảo toàn nguyên tố H: ),5V +2.0,15V=0,7.2=> V=1,75l

Câu 73. Cho các phát biểu sau:

(1) Các peptit đều cho phản ứng màu biure. (đipeptit không có phản ứng màu biure)

(2) Các este của axit fomic cho được phản ứng tráng bạc.

(3) Hiđro hóa hoàn toàn triolein thu được tristearat. (thu được tristearin)

(4) Tơ nilon-6,6; tơ lapsan; tơ olon đều thuộc tơ tổng hợp.

(5) Trong mỗi mắc xích của phân tử xenlulozơ có 3 nhóm hiđroxyl (-OH) tự do.

(6) Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào saccarozơ sẽ hóa đen. (H2SO4 đặc mới làm saccarozo hóa đen)

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

Câu 74. Hỗn hợp E chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức gồm este X (CnH2nO2), este Y (CmH2m-2O2) và este Z (CmH2m-4O4). Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol E cần dùng 1,53 mol O2, thu được 19,44 gam nước. Mặt khác đun nóng 0,24 mol E với dung dịch KOH vừa đủ, thu được ancol metylic duy nhất có khối lượng 11,52 gam và hỗn hợp muối T. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp T là

A. 33,58%.

B. 26,37%.

C. 30,22%.

D. 29,44%.

Hướng dẫn giải

n H2O = 1,08 mol, nCH3OH = 0,36 mol => n(O) = 0,72 mol

Bảo toàn nguyên tố O => nCO2 = 1,35 mol

nX = x mol, nY= y mol, nZ = z mol

nE = x + y + z = 0,24 mol

nO = 2x + 2y + 4z = 0,72 mol

nCO2 = nx+ my+ mz = 1,35 mol

nH2O = nx + y(m-1) + z(m-2) =1,08 mol

=> X = 0,09 mol; y =0,03 mol, z = 0,12 mol

=> nCO2 = 0,09n + 0,03m + 01,2m = 1,35

=> 2n + 5m = 45

n>2, m≥6 -> n = 5; m = 6

=> E gồm X: C3H7COOCH3: 0,09 mol

Y: C4H7COOCH3: 0,03 mol

Z: C2H2(COOCH3)2: 0,12 mol

Muối: C3H7COOK: 0,09 mol

C4H7COOK: 0,03 mol

C2H2(COOK)2: 0,12 mol

=> % C3H7COOK = 29,44%

Để xem chi tiết đề thi cũng như hướng dẫn giải chi tiết xin vui lòng ấn tải link phía dưới

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học cụm Sóc Sơn Hà Nội được đánh giá là đề thi THPT quốc gia với nhiều câu hỏi hay, nội dung vẫn bám sát đề thi bám sát khung đề thi THPT Quốc gia do Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó. Hy vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn ôn luyện cũng như đánh giá năng lực của các bạn.

VnDoc đã gửi Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học cụm Sóc Sơn Hà Nội tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 936
Sắp xếp theo

    Môn Hóa khối B

    Xem thêm