Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Thái Bình

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP
Năm học: 2019 - 2020
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:
Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl =
35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Pb = 207.
Câu 1: Chất nào sau đây không khả năng tham gia phản ứng thủy phân?
A. xenlulozơ.
B. etyl fomat.
C. glucozơ.
D. tinh bột.
Câu 2: lapsan thuộc loại
A. poliamit.
B. polieste.
C. poliete.
D. vinylic.
Câu 3: Chất nào sau đây không khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng
B. HOOC-(CH
2
)
2
-COOH.
D. HOCH
2
CH
2
OH
Câu 4: Chất tác dụng với Cu(OH)
2
tạo sản phẩm có màu tím là
A. peptit.
B. xenlulozơ.
C. tinh bột
D. anđehyt axetic.
Câu 5: Cặp chất không xảy ra phản ng là:
A. Cu + AgNO
3
.
B. Zn + Fe(NO
3
)
2
.
C. Ag + Cu(NO
3
)
2
.
D. Fe + Cu(NO
3
)
2
.
Câu 6: Polime bị thuỷ phân cho α-amino axit là:
A. polisaccarit.
B. polistiren.
C. nilon-6,6.
D. polipeptit.
Câu 7: Metyl acrylat công thức cấu tạo thu gọn :
A. C
2
H
5
COOCH
3
.
B. CH
3
COOCH
3
.
C. CH
3
COOC
2
H
5
.
D.
CH
2
=CHCOOCH
3
.
Câu 8: Không nên dùng phòng để giặt rửa trong nước chứa nhiều ion
đề thi 271
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
A. NH
4
-
B. Na
+
.
C. Cl
-
.
D. Ca
2+
.
Câu 9: Amilozơ được tạo thành từ c gốc:
A. α-fructozơ.
B. β-fructozơ.
C. β-glucozơ.
D. α-glucozơ.
Câu 10: Tính chất hóa học đặc trưng của Fe
A. tính bazơ.
B. tính axit.
C. tính oxi hoá.
D. tính khử.
Câu 11: Chất nào sau đây muối axit?
A. NaCl.
B. NaHCO
3
.
C. Na
2
SO
4
.
D. NaNO
3
.
Câu 12: Nhôm không tan trong dung dịch:
A. NaHSO
4
.
B. Na
2
SO
4
.
C. HCl.
D. NaOH.
Câu 13: Kim loại nào sau đây tan tốt trong nước nhiệt độ thường
A. Al. B. Fe. C. Ca. D. Cu.
Câu 14: Chất phản ứng được với CaCO
3
A. CH
3
CH
2
OH. B. C
6
H
5
NH
2
(anilin). C. C
6
H
5
OH (phenol). D. CH
2
=CHCOOH
Câu 15: Thủy phân 24,18 gam chất béo trong NaOH t thu được 25,02 gam phòng. Khối
lượng phân tử của chất béo đó
A. 806.
B. không xác định.
C. 634.
D. 890.
Câu 16: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe
A. HCl va CaCl
2
.
B. CuSO
4
ZnCl
2
.
C. CuSO
4
HCl.
D.
MgCl
2
và FeCl
3
.
Câu 17: Cacbohiđrat dạng polime là:
A. Xenlulozơ.
B. glucozơ.
C. fructozơ.
D. saccarozơ
Câu 18: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang u hồng là:
A. axit glutamic.
B. axit 2-amino axetic.
C. Etylamin.
D. anilin.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 19: Cho 6,9 gam Na vào 93,4 gam nước đến khi phản ng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch
chất X nồng độ C%. Giá trị của C
A. 12. B. 16,8. C. 11,96. D. 6,9.
Câu 20: Tiến hành các t nghiệm sau:
(1) Cho Mg vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
dư.
(2) Sục khí Cl
2
vào dung dịch FeCl
2
.
(3) Dẫn khí H
2
qua bột CuO nung nóng.
(4) Cho Na vào dung dịch CuSO
4
dư.
(5) Điện phân dung dịch CuSO
4
với điện cực trơ.
(6) Đốt HgS ngoài không khí.
Sau khi kết thúc c phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là:
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D.
4.
Câu 21: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng hỗn hợp gồm CuO, Fe
3
O
4
(ở
nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng hoàn toàn, khí ra khỏi ống được dẫn vào lượng dung dịch
Ca(OH)
2
thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là:
A. 0,224.
B. 0,448.
C. 1,120.
D. 0,896.
Câu 22: Cho hỗn hợp kim loại gồm 5,4 gam Al 2,3 gam Na tác dụng với nước dư. Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn còn lại là:
A. 5,0 gam.
B. 2,7 gam
C. 23 gam
D. 4,05 gam.
Câu 23: Chọn phát biểu sai?
A. Dung dịch phèn nhôm- amoni cho môi trường axit thể làm đổi màu quỳ tím
B. Đốt cháy hoàn toàn amin no, mạch hở luôn thu được số mol nước nhiều hơn tổng số mol CO
2
amin
C. Các axit cacboxylic no đều làm đổi màu quỳ tím ẩm.
D. Thạch cao nung công thức CaSO
4
.2H
2
O.
Câu 24: Oxi hóa hoàn toàn p gam kim loại X thì thu 1,25p gam oxit. Cho Y phản ứng với muối
sunfat của kim loại X t thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm. Hỏi X, Y kim loại gì?

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Thái Bình được VnDoc tổng hợp, biên soạn kèm đáp án, hướng dẫn lời giải chi tiết. Đề thi thử Chuyên Thái Bình  nhận thấy: nội dung bám sát cấu trúc đề thi THPT Quốc gia, khá nhiều câu hỏi hay và khó

Hy vọng với bộ đề thi thử THPT của các trường đưa ra sẽ giúp các em ôn luyện đề tốt hơn, chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia môn Hóa học.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số đề thi thử năm 2020 môn Hóa học mới nhất của các trường THPT

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Thái Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học có đáp án

Hướng dẫn lời giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 Trường THPT Trường THPT Chuyên Thái Bình

Câu 15: Thủy phân 24,18 gam chất béo trong NaOH dư thì thu được 25,02 gam xà phòng. Khối lượng phân tử của chất béo đó là

A. 806.

B. không xác định.

C. 634.

D. 890.

Hướng dẫn giải

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → muối + C3H5(OH)3

24,18g             3a mol      25,02g  a mol

Bảo toàn khối lượng: 24,18 + 120a = 25,02 + 92a => a = 0,03 mol=> 24,18/0,03=806

Câu 19: Cho 6,9 gam Na vào 93,4 gam nước đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chất X có nồng độ C%. Giá trị của C là

A. 12.

B. 16,8.

C. 11,96.

D. 6,9.

Hướng dẫn giải

Na + H2O →NaOH + 1/2H2

0,3 mol 0,3 mol 0,15 mol => mNaOH = 12 gam, m dd = 6,9 + 93,4 - m H2 = 100 gam

C% = (12:100).100= 12%

Câu 20: Tiến hành các thí nghiệm sau:

( 1) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(2) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

(3) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.

(4) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.

(5) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

(6) Đốt HgS ngoài không khí.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là:

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 21: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp gồm CuO, Fe3O4 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng hoàn toàn, khí ra khỏi ống được dẫn vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 0,224.

B. 0,448.

C. 1,120.

D. 0,896

Hướng dẫn giải

CO + [O] → CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Theo PTHH: nCO = nCO2=nCaCO3 = 0,04 mol => V= 0,896 lít

Câu 22: Cho hỗn hợp kim loại gồm 5,4 gam Al và 2,3 gam Na tác dụng với nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn còn lại là:

A. 5,0 gam.

B. 2,7 gam.

C. 23 gam.

D. 4,05 gam.

Hướng dẫn giải

Na (0,1 mol) → NaOH (0,1 mol) + Al dư (0,1 mol)

m rắn = 0,1 .27 =2,7 g

Câu 24: Oxi hóa hoàn toàn p gam kim loại X thì thu 1,25p gam oxit. Cho Y phản ứng với muối sunfat của kim loại X thì thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm. Hỏi X, Y là kim loại gì?

A. Al và Fe.

B. Cu và Fe.

C. Cu và Zn.

D. Zn và Mg.

Hướng dẫn giải

2X → X2On

2X + 16n =2.1,25.X=> X =32n => n = 2 => X là Cu

Giả sử m H2SO4 = 100 gam => 0,1 mol

=> n YCO3 = nYSO4 = nCO2 = 0,1 mol

Mdd = m YCO3 + m H2SO4 - mCO2

=> m dd = 0,1.(Y +60) + 100 - 0,1.44 = 0.1Y + 101,6

%YSO4 = \frac{{0,1.(Y + 96)}}{{0,1Y + 101,6}} = 0,1418 =  > Y = 56 =  > Fe

Câu 25: Cho chất A có công thức phân tử C3H9O2N phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH loãng, đun nhẹ thấy thoát khí B, là chất vô cơ và làm xanh giấy quỳ ẩm. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng phân tử là:

A. 96.

B. 89.

C. 94.

D. 82.

Hướng dẫn giải

Khí B là NH3

=> A C2H5COONH4 => chất rắn là C2H5COONa => M= 96

Để tham khảo đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết mời các bạn tải link bên dưới

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Thái Bình được đánh giá là đề thi THPT quốc gia với nhiều câu hỏi hay và khó, nội dung đề thi bám sát khung đề thi THPT Quốc gia do Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó, với đề thi này thì sẽ phân hóa được học sinh ở các mức học tập khác nhau.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Thái Bình tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 2.161
Sắp xếp theo

    Môn Hóa khối B

    Xem thêm